Calendar

January 2019
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for January 6th, 2019

handsWater630

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

Prahlada said: “It is not possible to attain devotion to Krishna from those who are attached to material life. Those materialistic people are fully engaged in enjoying their senses without restriction. So they fall into the darkest hell and go on chewing the already chewed. Although these two gurus, Shanda and Amarka, have knowledge of the Vedas, they are unable to understand that Vishnu is the only object of the Vedas. Because they are full of material desires, they remain attracted by the sweet words of the flowery language of the karma-kanda section of the Vedas. Just as a blind man cannot show the right path to another blind man, they cannot teach me devotion to Vishnu because their eyes are densely covered by the three gunas. Unless one purifies himself with the dust of the lotus feet of a mahatma, who has no material desires, it is not possible to come in touch with the lotus feet of the Lord. If one is so fortunate to encounter such a rare soul like a mahatma, by sincerely engaging his heart and soul in service of the feet of Shri Krishna, all anarthas, the bad qualities and habits, will disappear.”[1]

So, who can give bhakti? One of the books of Shrila Prabhupad is Life comes from life. We can enhance on that: we can say that knowledge comes from consciousness and love comes from prema, divine love. Where does bhakti come from? If life comes from life and love comes from love, then bhakti comes from…? Correct, from bhakti. So who can give you bhakti? Only those who have it. Who doesn’t have it cannot give it to you. Therefore we should desperately search for one person who has it and then we should ask our share: “Please, be merciful! You take your prasad at the opulently-laid table of Krishna. Please, give me some morsels also.” This should be our desire. So try to obtain bhakti from those who have bhakti. What else can I say?

And how to recognize who has got bhakti? It’s not easy. Shrila Shridhara Maharaj says: “How to recognize if someone is intelligent? If you are also intelligent.” Then immediately you will understand ‘Yes, this person is intelligent’. But how to recognize who has got bhakti? Only those can recognize who’s got bhakti, who also have bhakti. But if I don’t have bhakti, how can I recognize who has bhakti? Ah, very complicated… Yet fortunately we have some well-wishers who will inform us: “Hey, here is the source.”

In order to find water you have to dig deep. In order to find divine knowledge you have to dig deeper. In order to find divine love you have to dig even deeper. And then you will not find it. ‘It’s not here! I’m digging, digging, I’m beyond knowledge, but it’s not here!” Then you come back to the surface from the big hole you’ve made. And when you come again to the surface you say: “Hey! It’s just here! Somebody is spreading it around.”

So this is our hope – to find the source and to find the persons who will help us.

(to be continued) 

[1] From B.B.Tirtha Maharaj’s book The holy life of Prahlada

 handsWater630

(Szvámí Tírtha 2012. szófiai tanításának részlete) 

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Prahlád így szólt: „Nem lehetséges a Krsna iránti odaadást elnyerni azoktól, akik ragaszkodnak az anyagi élethez. Ezeket a materialista embereket teljesen lefoglalja érzékeik korlátozások nélküli kielégítése, ezért a legsötétebb pokolba zuhannak, és folyton a lerágott csonton rágódnak. Habár e két guru, Sanda és Amarka ismerik a Védákat, képtelenek felfogni, hogy a Védák egyetlen tárgya Visnu; mivel tele vannak anyagi vágyakkal, ezért megmaradnak a Védák karma-kánda részének édes szavaihoz és virágos nyelvezetéhez való vonzódásnál. Ahogy a vak ember sem tudja megmutatni a helyes ösvényt egy másik vak embernek, ők sem tudják nekem megtanítani a Visnu iránti odaadást, hiszen szemüket a három kötőerő sűrű fátyla takarja el. Amíg valaki nem tisztul meg egy anyagi vágyakkal már nem rendelkező mahátma lótuszlábainál, addig nincs lehetősége kapcsolatba kerülni az Úrral. Ha valaki annyira szerencsés, hogy találkozik egy ilyen ritka lélekkel, mint egy mahátma, s ha őszintén elkötelezi a szívét és a lelkét Srí Krsna lótuszlábainak szolgálata mellett, akkor valamennyi anartha, rossz tulajdonság és szokás el fog tűnni.”[1]

Ki tud tehát bhaktit adni? Shríla Prabhupád egyik könyve, az ’Élet az életből származik’. Ezt tovább fejlesztve, mondhatjuk, hogy a tudás a tudatból származik, a szeretet forrása pedig, a préma, az istenszeretet. Honnét származik a bhakti? Ha az élet az életből származik, a szeretet pedig a szeretetből, akkor honnét ered a bhakti? Helyes, a bhaktiból. Ki tud tehát nektek bhaktit adni? Csak azok, akiknek van, akik nem rendelkeznek vele, azok nem tudnak belőle nektek is juttatni. Éppen ezért elszántan keresnünk kell egy olyan embert, aki rendelkezik vele, és kérni kell a részünket: „Kérlek, légy kegyes! Megszentelt ételedet, praszádodat Krsna fényűzően megterített asztalánál fogyasztod el, kérlek, juttass nekem is néhány morzsát!” Ez legyen a vágyunk! Tehát próbáljatok meg bhaktit szerezni azoktól, akiknek megadatott! Mit is mondhatnék még?

Vajon hogyan ismerjük fel, hogy ki az, akinek van? Nem könnyű. Shríla Shrídhar Mahárádzs azt mondja: „Hogy ismered fel, hogy valaki intelligens? Ha te is intelligens vagy.”Ám hogyan ismerjük fel, hogy kinek van bhaktija? Csak azok ismerik fel, akik szintén rendelkeznek a bhaktival. De ha nekem még nincs, honnét tudom felismerni, hogy kinek van? Ó, nagyon bonyolult! Szerencsére akad néhány jóakarónk, akik el fogják nekünk mondani: „Hé, itt a forrás!”

Hogy vizet találjunk, mélyre kell ásnunk. Hogy isteni tudásra leljünk, még mélyebbre. Hogy istenszeretetre leljünk, még annál is mélyebbre, s még akkor sem fogjátok megtalálni. ’Nincs itt! Csak ások és ások, már túljutottam a tudáson, de nincs itt!’ Majd utána visszatértek a felszínre abból a nagy lyukból, amit ti csináltatok, és amikor ismét felbukkantok a felszínen, így szóltok: „Hé! Éppen itt van! Valaki éppen terjeszti!”

Ez hát a reménységünk: hogy megtaláljuk a forrást, és azokat az embereket, akik segíteni fognak nekünk.

(folytatása következik)

[1] Bhakti Vallabh Tírtha Mahárádzs A szent életű Prahlád c. könyvébőlhandsWater630

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)

(продължава от предишния понеделник) 

„Прахлада каза: „Не е възможно да се добие преданост към Кришна от онези, които са привързани към материалния живот. Подобни материалистични хора са изцяло потънали в безогледно наслаждаване на сетивата си. Затова пропадат в най-тъмен ад и предъвкват сдъвканото. Макар тези двама гуру, Шанда и Амарка, да познават Ведите, те са неспособни да разберат, че Вишну е единствената цел на Ведите. Тъй като са изпълнени с материални желания, остават привлечени от сладките слова и цветистия език на частта карма-кханда от Ведите. Точно както един слепец не може да покаже верния път на друг слепец, те не могат да ме научат на преданост към Вишну, понеже очите им са гъсто забулени от трите гуни. Докато човек не се пречисти с прахта от лотосовите нозе на махатма, лишен от материални желания, не е възможно да влезе в досег с лотосовите нозе на Бога. Ако някой има щастието да се натъкне на такава рядко срещана душа, каквато е махатма, искрено въвличайки сърцето и душата си в служене към лотосовите нозе на Кришна, всичките му анартхи, лоши качества и навици, ще изчезнат.”[1]

И така, кой може да даде бхакти? Една от книгите на Шрила Прабхупада се нарича „Животът идва от живот”. Можем да развием това: можем да кажем, че знанието идва от съзнание, а любовта идва от према, божествена любов. Тогава откъде идва бхакти? Щом животът произхожда от живот и любовта от любов, тогава бхакти произхожда от…? Правилно, от бхакти. Така че кой може да ви даде бхакти? Само тези, които я имат. Които я нямат, не могат да ви я дадат. Затова трябва отчаяно да търсим някой, който я има и после да помолим за своя дял: „Моля те, бъди милостив! Ти приемаш своя прасад на изобилната трапеза на Кришна. Моля те, дай няколко хапки и на мен.” Такова трябва да е нашето желание. Затова стремете се да добиете бхакти от тези, които имат бхакти. Какво друго мога да кажа?

А как да разпознаем кой има бхакти? Не е лесно. Шрила Шридхара Махарадж казва: „Как ще познаете дали някой е интелигентен? Ако вие също сте интелигентни.” Тогава незабавно ще разберете: „Да, този човек е интелигентен”. Но как да познаем кой има бхакти? Кой има бхакти могат да познаят само тези, които също имат бхакти. Но щом аз нямам бхакти, как да разпозная кой има? Стана много сложно… Все пак, за щастие, има хора, които ни желаят доброто и които ще ни кажат: „Хей, ето го изворът.”

За да намерите вода, трябва да копаете дълбоко. За да намерите божествено знание, трябва да копаете още по-дълбоко. А за да откриете божествена любов, трябва да копаете дори още по-надълбоко. И тогава няма да я откриете. „Не е тук! Копая ли копая, стигнах отвъд знанието, но я няма!” Тогава излизате на повърхността от голямата дупка, която сте изкопали. И когато отново сте горе си казвате: „Хей, та тя е тук! Някой я лее наоколо.”

Така че в това е нашата надежда – да намерим извора, да намерим онзи, който ще ни помогне.

(следва продължение) 

[1] От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада”