Archives

Calendar

November 2018
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  Archive for November 25th, 2018

HTB12KMgLXXXXXbXXXXXq6xXFXXXp

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

“Hearing Prahlada’s intelligent reply, the two teachers became very frustrated, because they could not obtain the answer they wanted. Actually they hoped that Prahlada would tell them some particular name, so that they could catch that person and present him to the emperor. Now that their plan had failed, they became very angry and began to scold Prahlada. They shouted: “Hurry! Someone, bring a stick! If we don’t beat this disgrace of the family, he will not get the instruction he requires. This disgraceful boy has destroyed the name and fame of our family. Among the four kinds of actions – being friendly, offering gifts, dividing others) and punishing – he must definitely be punished and there is no other way of dealing with him.”[1]

These are the four ways of politics, as Shanda and Amarka were teaching politics. One is sama – being friendly. The next one is dana – offer some gifts. The third is the old-old-old policy divide et impera – divide and rule. And finally the last one is punishment – force, power.

You can understand the character and the level of people in two ways, in two situations. One is when there is a danger, when there is a conflict. For example if you want to judge a leader – a boss or even a spiritual leader – one way to understand his abilities is to see how he can manage conflicts. So, conflict management – this is not a business topic, this is a general universal human situation. Life always brings some conflicts. Our ambition is not to have any conflicts. Our ambition should be to give good answers to the conflicting situations. So conflict management is a sign where you can understand who is more able and who is less able. Because usually we expect from our leaders to solve our problems. “Gurudev, I have this and this problem – can you solve this? Can you give me a little advice on conflict management?” Other times: “Can you give me some financial advice?” So beware, if you want to become spiritual leaders, you have to be qualified in many-many respects. The guru is not an investment advisor. The guru is not a conflict manager. Anyway, if he can give good advice, you are happy, right?

So this is one way to recognize the potency or the position of any person – in conflict situations. The other way to understand the mood and the character of a spiritual person is how he is swimming in the ocean of nectar. Our vision is basically dominated by conflicts. What we see is the problems. What they see is the nectar. So don’t forget, these are the two ways to understand a person – in conflict situations, how he resolves conflicts; and in swimming in the waves of the ocean of nectar. But I tell you one thing – it’s very difficult to swim without getting wet. So if you don’t submit yourself to this ocean of loving service to the Lord, how do you expect to get the nectar?

(to be continued)

[1] The reading continues from B.B.Tirtha Maharaj’s book The holy life of Prahlada

 HTB12KMgLXXXXXbXXXXXq6xXFXXXp

(Szvámí Tírtha 2012-es szófiai előadásából)

 (az előző hétfői tanítás folytatása)

 „Hallva Prahlád intelligens válaszát, a két tanár méregbe gurult, hiszen nem azt a választ kapták, amelyet szerettek volna. Valójában azt remélték, hogy Prahlád majd elárulja nekik egy bizonyos ember nevét, hogy aztán elfoghassák az illetőt és átadják a császárnak. Most, hogy tervük kudarcba fulladt, nagyon mérgesek lettek és elkezdték megdorgálni Prahládot. Azt kiabálták: „Siessetek! Valaki hozzon egy pálcát! Ha nem verjük meg a családnak ezt a szégyenét, nem fogja megérteni a tanítást, amire szüksége van. Ez a szégyentelen fiú megrontotta családunk hírnevét. A négy cselekedet közül – barátságosság, ajándékok adása, mások megosztása és a büntetés – őt bizonyosan meg kell büntetni, semmilyen más módon nem lehet vele bánni.”[1]

 Ez a politika négy módja, mivel Sanda és Amarka politikát tanítottak. Az egyik a száman – barátságosnak lenni. A következő a dána – ajándékot felajánlani. A harmadik a régi-régi politika, a divide et impera, az oszd meg és uralkodj elve. Az utolsó pedig a büntetés – erőszak, hatalom.

 Az emberek jelleme és szintje kétféle módon érthető meg, kétféle helyzetben. Az egyik a veszélyhelyzet, amikor konfliktus van. Például ha meg akartok ítélni egy vezetőt – főnököt vagy egy lelki vezetőt – az egyik módja képességei felmérésének az, ha megnézitek, hogyan kezeli a konfliktust. Tehát a konfliktuskezelés – ez nem üzleti téma, ez egyetemes, általános emberi szituáció, hiszen az élet mindig hoz konfliktusokat. A mi törekvésünk nem a konfliktus-mentesség, hanem az, hogy jó válaszokat adjunk a konfliktushelyzetekre. A konfliktuskezelés tehát egy olyan jel, melyből felmérheted, ki az, aki rátermettebb, és ki az, aki kevésbé. Mert általában elvárjuk a vezetőinktől, hogy megoldják a mi problémáinkat. ’”Gurudév, ez és ez a problémám – meg tudod oldani? Tudnál nekem tanácsot adni a konfliktuskezelésben?” Máskor meg: „Tudnál nekem pénzügyi tanácsot adni?” Legyetek tudatában, ha lelki vezetőkké akartok válni, sok-sok mindenhez kell értenetek. A guru nem befektetési tanácsadó, sem nem konfliktuskezelő. Bár ha jó tanácsot tud adni, akkor boldogok vagytok, ugye?

 A konfliktushelyzet tehát az egyik módja annak, hogy felismerjük bárkinek a potenciáját vagy pozícióját. A másik mód egy lelki ember hangulatának és jellemének megértésére az, hogy hogyan úszik a nektáróceánban. Látásmódunkat többnyire a konfliktusok alakítják, amit mi látunk, azok a problémák. Amit ők látnak, az a nektár. Ne feledjétek hát, ez a kétféle lehetséges módja egy ember megértésének – a konfliktushelyzetek, hogyan oldja meg a konfliktusokat, és a nektáróceán hullámaiban való úszás. De egyet elárulok nektek – nagyon nehéz anélkül úszni, hogy nedvesek lennénk. Ha tehát nem vetitek bele magatokat az Úr szerető szolgálatának óceánjába, akkor hogy várjátok el, hogy részesüljetek a nektárból?

(folytatása következik)

[1] A felolvasás folytatódik Bhakti Vallabh Tírtha Mahárádzs A szent életű Prahlád c. könyvéből

 

 HTB12KMgLXXXXXbXXXXXq6xXFXXXp

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)

(продължава от предишния понеделник) 

„Чувайки интелигентния отговор на Прахлада, двамата учители бяха много разочаровани, тъй като не можаха да се сдобият с отговора, който търсеха. Всъщност те се надяваха, че Прахлада ще им каже някое конкретно име, за да могат да заловят този човек и да го отведат при императора. Сега, когато планът им се провали, те много се разгневиха и започнаха да хокат Прахлада. Развикаха се: „Бързо някой да донесе пръчка! Ако не набием този позор за рода си, той няма да си получи урока. Това безобразно момче съсипа доброто име и престижа на семейството ни. Сред четирите вида дейности – да се държиш приятелски, да поднасяш дарове, да внасяш раздор и да наказваш – той определено трябва да бъде наказан и няма друг начин да се справим с него.”[1]

Това са четирите похвата на политиката, понеже Шанда и Амарка преподавали политика. Единият е сама – да си приятелски настроен. Следващият е дана – да правиш подаръци. Третият е прастарата политика дивиде ет импера – разделяй и владей. И накрая последният е наказанието – сила, власт.

Можете да разберете нрава и нивото на хората по два начина, в две ситуации. Едната е когато има опасност, когато има конфликт. Например, ако искате да прецените що за лидер е някой – бил той шеф или духовен водач – единият начин да разберете какви са способностите му е да видите как се справя с конфликти. Така че управлението на конфликти – това не е бизнес тема, а обща, универсална човешка ситуация. Животът винаги ни поднася някакви конфликти. Нашият стремеж не е да нямаме конфликти. Стремежът ни е да даваме добър отговор на конфликтните ситуации. И така, справянето с конфликта е признак, по който можете да разберете кой е по-способен и кой по-малко способен. Защото обикновено ние очакваме от водачите си да разрешават нашите проблеми. „Гурудев, имам такъв и такъв проблем – можеш ли да го решиш? Можеш ли да ми дадеш някакъв съвет за справяне с конфликта?” Или друг път: „Можеш ли да ми дадеш някакъв финансов съвет?” Така че внимавайте, ако искате да станете духовни водачи, трябва да сте квалифицирани в много-много отношения. Гуру не е инвестиционен съветник. Гуру не е мениджър на конфликти. Въпреки това, ако може да ни даде добър съвет сме доволни, нали?

Така че това е единият метод да се разпознае способността или позицията на даден човек – в конфликтна ситуация. Другият метод да се разбере настроението и характера на един духовен човек е по какъв начин плува в океана от нектар. Нашето виждане основно е повлияно от конфликтите. Това, което ние виждаме са проблемите. А това, което духовните хора виждат е нектара. Така че не забравяйте, това са двата начина да разберете що за човек е някой – в конфликтна ситуация, как разрешава проблемите; и как плува във вълните на океана от нектар. Но едно ще ви кажа – много трудно се плува без да се намокриш. Така че ако не се отдадете на този океан от любящо служене към Бога, как очаквате да се сдобиете с нектара?

 

(следва продължение)

[1] От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада”