Archives

Calendar

November 2018
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  Archive for November 1st, 2018

Letter

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2013, evening, Kyustendil)

(continues from the previous Friday)

May I tell you a story? Once we visited a very beautiful temple in India. It’s a famous place; it’s the birth place of Krishna when He appeared on the planet Earth. This is a relatively small town with 5000 temples. So, practically every house, every home is a temple and there are some big ones like cathedrals also. Once we visited one of the main temples in this town. When the evening function was finished we just exited the temple and all of a sudden at the big gate of the temple complex a very impressive old man came opposite us. He was entering, we were exiting. I was so much impressed that I asked: “May I take a picture of you? May I have a photograph?” And you know Indians have two approaches to photographs – either they love it or they hate it. He was a lover type. And he said: “Yes, you can!” Very nice hair, very nice beard, very nice dress, very impressive person. He was posing a little bit. And while we were taking the photograph, he said: “Beyond the service of Krishna, of God, nothing else is real”. And then he said: “By the way, I am the leader of this temple complex,” and entered.

So, life is full of unexpected meetings. You think that: ‘oh, that’s a good looking old person visiting the temple complex’. No, he is a hidden prophet or a high saint of the highest caliber. And not only the external appearance, but also the words were very serious. As we prayed together: “from the unreal lead me to the real”. So, what is reality? This is God, the service to the Supreme. This is real reality. And actually this reality is a mystic experience.

Once a friend of mine asked a teacher: “Oh, master, can you, please, tell me how business works? How is it that it happens? What is the secret of success?” So, the master said: “Oh, there are two sides: one is the practical and the other is the mystical”. Everybody was very surprised: ’Now we shall hear the mystics’ explanation of business. Right, how to become successful in 30 days.’ And this master said: “Well, the practical aspect of business success is that you pray; and the mystical aspect is that it happens.” You would think that the mystical side is the prayer and the practical side that this is accomplished – but no! Our practice should be this living and loving connection to the Supreme, the source of everything. And the mystical thing is that we don’t understand how it works, but somehow it works. So, shift your attention, have a divine focus. And if we do our prayers, if we chant our mantras, if we have our meditations, then we can improve this inner sensitivity. The mantras and especially the holy name can bring us to higher levels of reality very quickly.

Question: How to shake off from other people’s negativism?

Swami Tirtha: It’s very easy! If the postman wants to deliver you a letter which doesn’t concern you, you say: “No, this is not my letter.” So in the same way, if you receive some negative message from anyone, you should reject that parcel, that letter: “No, this is not for me.” And if it is serious, then you can cut the negative influence.

And if you pray, if you submit yourself under divine protection, nothing wrong can enter your system. Because the Sun and the Moon are there in your palms. So if you put these together, this is the ultimate seal of protection. Because where the Sun and the Moon are together, nothing wrong can enter. They are there in your palms, always joined, always united. Then nothing can hurt you.

 Letter

(Szvámí Tírtha, 2013.01.05-ei esti tanítás, Kjusztendil)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Elmesélhetek egy történetet? Egyszer egy gyönyörű templomot látogattunk meg Indiában. Ez egy híres hely, itt született Krsna, amikor a Földön megjelent. Ez egy viszonylag kis város, 5000 templommal. Tehát, gyakorlatilag valamennyi ház és otthon egy templom, illetve léteznek nagyobbak is, olyanok, mint a katedrálisok. Egyszer meglátogattuk a város egyik legjelentősebb templomát. Amikor az esti ceremónia véget ért, épp távoztunk a templomból, amikor hírtelen a templom főbejáratánál egy rendkívül figyelemre méltó idős úr jött velünk szembe. Ő érkezett, mi távoztunk. Annyira lenyűgözött, hogy megkérdeztem: “Lefényképezhetném? Készíthetek egy fotót?” S tudjátok, az indusok kétféle módon közelítenek a fényképezkedéshez – vagy szeretik, vagy gyűlölik. Ő azok közé tartozott, akik kedvelik a fotózást. Beleegyezett. Csodálatos haj, gyönyörű szakáll, pompás ruházat, nagyon elbűvölő személy. Egy kicsit pózolt a képhez. S amíg fényképet készítettünk róla, így szólt: “Krsna, Isten szolgálatán kívül semmi sem valós.” Majd folytatta: “Apropó, én vagyok ennek a templomnak a vezetője,” s belépett a kapun.

Nos, tehát az élet tele van váratlan meglepetésekkel. Azt gondolod, hogy: ‘Ó, ez egy megnyerő idős ember, aki betér ebbe a templomba’. Nem, ő egy titkos próféta, vagy egy kitűnő szent a legkiválóbbakból. S nem csupán a külső megjelenése, a szavai is nagyon komolyak voltak. Miként a közös imánk szólt: “a valótlanból vezess a valóságosba”. Tehát mi a valóság? Isten, a Legfelsőbb szolgálata. Ez a valós valóság. S valójában ez a valóság egy misztikus tapasztalás.

Egyszer egy barátom megkérdezett egy tanítót: “Kedves Mester elmondanád, miként működik az üzlet? Hogyan történik? Mi a siker titka?” A Mester így válaszolt: “Ó, ennek két oldala van: az egyik a gyakorlati, a másik pedig a misztikus”. Mindenki nagyon meglepődött: ’Most hallhatjuk az üzletről a misztikus magyarázatát. Hogyan legyünk sikeresek 30 nap alatt.’ A Mester így folytatta: “Nos, az üzlet sikerességének gyakorlati aspektusa az, hogy imádkozol; s a misztikus pedig, hogy megtörténik.” Azt gondolnátok, hogy a misztikus része a dolognak az imádkozás, és a gyakorlati oldal a megvalósulás – azonban nem! A gyakorlatunknak a Legfelsőbbel, mint mindenek forrásával történő élő, szeretetteljes kapcsolatnak kell lennie. S a misztikus része a dolognak az, hogy nem tudjuk, miként működik, de valami módon mégis működik. Helyezzük át a figyelmünket, legyen Isten a középpontban! S ha mondjuk a fohászainkat, zengjük a mantráinkat, ha meditálunk, akkor fejleszthetjük ezt a benső érzékenységet. A mantrák zengése és különösképpen a szent név a valóságnak egy magasabb szintjére juttat bennünket rendkívül gyorsan.

Kérdés: Miként tudjuk mások negatív hozzáállását lepergetni magunkról?

Szvámí Tírtha: Rendkívül könnyen! Ha a postás egy olyan levelet szeretne kézbesíteni neked, mely nem neked szól, akkor azt mondod: “Ez nem az én levelem.” Tehát, hasonló módon, ha valakitől egy negatív üzenetet kapsz, vissza kell utasítanod a csomagot, levelet: “Ez nem hozzám tartozik.” S amennyiben ez komoly, akkor el tudod hárítani ezt a negatív hatást.

S ha imádkozol, átadod magad az isteni oltalomnak, akkor semmi rossz nem történhet veled. Mert a Nap és a Hold ott vannak a tenyeredben. S ha ezeket összeteszed, ez a végső megpecsételése az oltalomnak. Mert ahol a Nap és a Hold együtt vannak, oda semmi rossz be nem férkőzhet. Ezek benne vannak a tenyeretekben, mindig összekapcsolódva, örök egyesülésben. Akkor semmi bántódásotok nem eshet.

 Letter

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, вечер, Кюстендил)

(продължава от предишния петък)

Мога ли да ви разкажа една история? Веднъж посетихме един много красив храм в Индия. Мястото е известно, то е рожденото място на Кришна, когато се е появил на планетата Земя. Градът е сравнително малък, но има 5 000 храма. Така че практически всяка къща, всеки дом е храм, но има и някои големи – като катедрали. Веднъж посетихме един от главните храмове в този град. Когато вечерната служба приключи тъкмо излизахме от храма, когато не щеш ли, на голямата порта на храмовия комплекс насреща ни се зададе един много внушителен възрастен мъж. Той влизаше, а ние излизахме. Бях толкова впечатлен от него, че го попитах: „Може ли да Ви фотографирам?” Индийците се отнасят по два начина към снимките – или им се нрави, или не обичат. Този обичаше. Отвърна: „Да, може!” Беше с много красиви коси, красива брада, красиви дрехи – правеше много силно впечатление. Позира известно време, а докато го снимахме, каза: „Освен служенето към Кришна, към Бога, нищо друго не е истинско”. После добави: „Между другото, аз ръководя този храмов комплекс,” а след това влезе.

Така че животът е изпълнен с неочаквани срещи. Мислите си: „О, това е един добре изглеждащ възрастен господин, който идва да посети храма”. Ала не, той е скрит пророк или светец от най-висш калибър. Не само осанката му, но и думите му бяха много сериозни. Както ние се молихме заедно: „От нереалното отведи ме към реалността”. А какво е реалността? Това е Бог, служенето към Бога. Ето истинската реалност. И всъщност тази реалност е мистично преживяване.

Веднъж мой приятел запитал един учител: „Учителю, можеш ли, моля те, да ми кажеш как работи бизнесът? Как така нещата се случват? Каква е тайната на успеха?” Учителят отвърнал: „О, има две страни: едната е практична, другата мистична”. Всички били смаяни: „Сега ще чуем мистичното обяснение на бизнеса.” Нещо като „как да постигнеш успех за 30 дни”. И учителят казал: „Практическият аспект на успеха в бизнеса е, че се молиш, а мистичният аспект е, че някак се получава.” Човек би си помислил, че мистичната страна е молитвата, а практическата е, че се осъществява – обаче не! Нашата практика трябва да е тази жива и любяща връзка с Бога, източника на всичко. А мистичното нещо, че не можем да разберем как се случва е, че по някакъв начин се случва. Така че пренасочете вниманието си, добийте божествен фокус. И ако казваме молитвите си, ако повтаряме мантрите си, ако не пропускаме медитациите си, тогава можем да усъвършенстваме тази вътрешна чувствителност. Мантрите, и особено святото име, могат много бързо да ни изведат на по-високи нива на реалност.

Въпрос: Как да се отърсим от негативизма на другите хора?

Свами Тиртха: Много е лесно! Ако пощальонът ти подаде писмо, което не е адресирано до теб, ще кажеш: „Това писмо не е за мен.” По същия начин, ако получаваш някакво негативно послание от някого, трябва да откажеш тази пратка, това писмо: „Не, това не е за мен.” И ако го кажеш сериозно, можеш да пресечеш негативното влияние.

А ако се молиш, ако се отдадеш под божествена закрила, нищо лошо не може да влезе в теб. Защото Слънцето и Луната са на дланите ти. И ако ги събереш заедно, това е най-висшият защитен печат. Понеже където Слънцето и Луната са заедно, никакво зло не може да пристъпи. Те са на дланите ти и ако са винаги заедно, винаги обединени, тогава нищо не може да те нарани.

 Letter

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el, 05.01.2013, Kyustendil)

(Continuación de la conferencia del pasado viernes) 

Puedo contaros una historia? Una vez hemos visitado un hermosísimo templo en India. El sitio es conocido, es el del nacimiento de Krishna cuando Este apareció en el planeta Tierra. La ciudad es relativamente pequeña pero posee 5000 templos. En practica, cada casa es un temple, por lo tanto ciertos son grandes – parecen ser catedrales. Hemos visitado pues uno de los principales templos de aquella ciudad. Cuando se ha terminado el servicio vespertino, estábamos saliendo cuando de repente en el gran portal del templo nos hemos enfrentado con un hombre viejo y muy impresionante. El acababa de entrar mientras salíamos. Me ha impresionado tanto que le he preguntado: “Puedo sacar una foto de Usted?” Ya sabéis, los Indios tienen dos aproches para con las fotos – les gustan o las rechazan. A aquel hombre le gustaban. Nos ha dicho: “Si, pueden sacar una!!” Llevaba cabellos barba y trajes muy pulcros – una persona realmente impresionante. Estaba posando un poco y mientras sacábamos fotos nos ha dicho: “Fuera del servicio brindado a Krishna, a Dios, nada es realmente verdadero!”. Y ha agregado: “Entre tanto, yo soy el leader de este complejo de templo” y ha entrado.

La vida está llena de encuentros inesperados. Estáis pensando: ‘Oh, es un viejo señor de buena apariencia que viene a visitar el complejo del templo’. No, es un profeta disimulado o quizás un santo del más alto nivel. No solo su aspecto, sino sus palabras parecían serios. Como la plegaria que hacemos todos juntos: “Desde lo irreal, guíeme a lo real.”. Y la realidad, que es en efecto? Es Dios, es el servicio brindado al Supremo. Esta es la real realidad. Y en efecto esta realidad es una experiencia mística.

Una vez un amigo mío ha preguntado a un maestro: “Oh, maestro, puede Usted ensenarme como está obrando el business? De qué modo ocurren estas cosas? Coal es el secreto del éxito?” Entonces el maestro ha respondido diciendo; “Oh, hay dos aspectos: uno es práctico y el otro es místico.”. Todos han quedado asombrados: ’Ahora vamos a escuchar la explicación mística del business. De que modo uno podrá llegar a adquirir el éxito en 30 días.’ Y aquel maestro ha dicho: “Bueno, el aspecto práctico del éxito en el business es la plegaria y el aspecto místico es que la plegaria llegue a realizarse de algún modo.” Uno podría imaginar que el aspecto místico es la plegaria y el aspecto práctico es la realización – pero no es así! Nuestra práctica debe ser la conexión viva y afectuosa con Dios, el manantial universal. Y lo místico es que no llegamos a comprender como y de qué modo aquello está ocurriendo. Habrá que enfocar vuestra atención en la Divino. Diciendo y recitando reiteradamente plegarias y mantras sin faltar nuestras meditaciones, podríamos perfeccionar nuestra intima sensibilidad. Las mantras y especialmente las del Nombre Santo, pueden llevarnos muy rápidamente a los altos niveles de la realidad.

Pregunta: Como podemos librarnos del negativismo de otra gente?

Swami Tirtha: Es muy fácil! Cuando el cartero quiera daros una carta que no os concierne, vais a decir: “No, esta carta no es para mí.” De igual modo, al recibir un mensaje negativo de cualquiera deberíais rechazar la carta o el mensaje diciendo: “No, esto no es para mí.” Diciéndolo en serio, podréis rechazar cortando de plano el impacto negativo.

Al seguir con las plegarias, sometiéndose a la divina protección, nada podrá dañar vuestro sistema. Puesto que el So y la Luna están en vuestras manos. Habiendo reunido las palmas de las manos ya tenéis el supremo sello de la protección. Puesto que, al reunirse el Sol y la Luna ya ningún mal podrá alcanzaros. El Sol y la Luna están en las palmas de vuestras manos y siempre que estén juntados, nada ni nadie podría causaros daño.

 Letter

(из лекции Свами Тиртхи, 05.01.2013, вечером, Кюстендил)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Можно я расскажу вам одну историю? Однажды мы посетили один очень красивый храм в Индии. Место известное, это место рождения Кришны, когда явился на планете Земля. Город сравнительно небольшой, но у него 5 000 храмов. Так что практически каждое здание, каждый дом – храм, но есть и некоторые большие – как кафедральные соборы. Однажды мы посетили один из главных храмов в этом городе. Когда вечерняя служба закончилась и мы выходили из храма, вдруг у больших ворот храмового комплекса навстречу нам появился очень впечатляющий пожилой мужчина. Он входил, а мы выходили. Я был настолько впечатлен им, что спросил у него: „Можно Вас сфотографировать?” У индийцев два подхода к фотографии – либо им нравится, либо не любят. Этот любил. Ответил: „Да, можно!” У него были очень  красивые волосы, красивая борода, красивые одежды – производил очень сильное впечатление. Он позировал некоторое время, а пока мы его снимали, сказал: „Кроме служения к Кришне, к Богу, ничего другое не реально”. Потом добавил: „Между впрочем, я руководитель этого храмового комплекса,” и вошел.

Так что жизнь полна неожиданных встречь. Вы думаете: „О, это хорошо выглядящий пожилой господин, который пришел посетить храм”. Однако нет, он скрытный пророк или святой самого высшего калибра. Не только его внешний вид, но и его слова были очень серьезными. Как мы молились вместе: „От нереального веди меня к реальности”. А что такое реальность? Это Бог, служение к Богу. Вот настоящая реальность. И всущности эта реальность это мистическое переживание.

Однажды мой друг спросил у одного учителя: „Учитель, ты можешь, прошу тебя, сказать мне как работает бизнес? Как это происходит? Какова тайна успеха?” Учитель ответил: „О, есть две стороны: одна практичная, другая мистическая”. Все были удивлены: „Сейчас услышим мистическое объяснение бизнеса.” Что-то вроде „как достичь успеха за 30 дней”. И учитель сказал: „Практический аспект успеха в бизнесе это то, что молишься, а мистический аспект в том, что это как-то происходит.” Вы могли бы подумать, что мистическая сторона – это молитва и практическая сторона, что это выполняется – но нет! Нашей практикой должна быть эта живая и любящая связь с Богом, источником всего. А мистическая часть в том, что мы не можем понять как это работает, но каким-то образом это работает. Так что переключите свое внимание, имейте божественный фокус. И если мы будем молиться, если мы будем повторять наши мантры, если уделяем время для наших медитаций, тогда мы можем улучшить эту внутреннюю чувствительность. Мантры, и особенно святое имя, могут очень быстро нас привести к более высоким уровням реальности.

Вопрос: Как избавиться от негативизма других людей?

Свами Тиртха: Это очень просто! Если почтальон хочет доставить тебе письмо, которое не адресовано к тебе, скажешь: „Это не мое письмо.” Таким же образом, если получаешь какое-то негативное послание от кого-то, надо отказать эту посылку, это письмо: „Нет, это не для меня.” И если скажешь это серьезно, можешь остановить негативное влияние.

И если вы молитесь, если ищешь божественную защиту, ничего плохого не может войти в твою систему. Потому что Солнце и Луна на твоих ладонях. И если соединишь их вместе, это самая высшая защитная печать. Так как там, где Солнце и Луна вместе, никакое зло не может пройти. Они на твоих ладонях и если они всегда вместе, всегда объединенные, тогда ничего не может навредить тебе.