Archives

Calendar

October 2018
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for October, 2018

demigods pray to Vishnu

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia)

(continues from the previous Monday)

“Oppressed by the cruelty of Hiranyakashipu’s rule, all the living entities and their lords, the demigods, approached Lord Vishnu, having decided to seek for His shelter. Neglecting sleep, controlling their minds and senses and getting nourishment just from the air, all the demigods began to worship the Supreme Lord. They offered their obeisances to the Lord by facing the direction of His eternal abode – that place where the renounced souls can remain eternally after having reached there. At that time they heard a divine voice, emanating from the sky: “Do not worry! Ah, best of the learned sages, you need not fear. You are blessed! All living entities will obtain the fulfillment of their desires by meeting Me. I have seen the disturbance caused by the demon Hiranyakashipu and I will arrange a suitable punishment for him. Because he has disturbed the demigods, Vedas, cows, brahmanas, the vaishnavas, dharma and Myself, his destruction will come about in the near future. Please, wait patiently for the proper time. When this demon begins to harass his own son Prahlada, who is a great soul, I shall destroy Hiranyakashipu even though he is protected by the boon of Brahma. I can tolerate many things, but I cannot tolerate seeing the suffering of My devotee.”

After hearing the voice of Lord Vishnu, all the devas who were residents of Svarga-loka offered obeisances to Him and became pacified, convinced that the demon will be soon killed.”[1]

In times of difficulties everybody knows what to do. Hiranyakashipu was very powerful and then immediately the demigods understood: ‘Ah! We have to take the shelter of Vishnu.’ When the life and the power position of the demigods are not disturbed, they are ready to forget about the supreme position of Vishnu. Doesn’t it happen to you sometimes? When everything is fine, you forget about your supreme duty. If there is some little trouble, immediately you will remember. Therefore we need this little stress in order to become stressless. And this is the way – search for the shelter of Vishnu, the Supreme.

And the demigods here thought that they would inform Him of something new happening in the universe: “Ah, here is this Hiranyakashipu”. While He said: “Take it easy, I’m aware what’s going on. Just wait a little bit more and I will help. I can tolerate many things. But I can’t tolerate if somebody tortures My devotees.” This shows that it’s useful to be friendly with the devotees. Because if you give troubles to the devotees, then Lord Vishnu will, you know, remember you.

(to be continued)

[1] The reading continues from B.B.Tirtha Maharaj’s book The holy life of Prahlada

 demigods pray to Vishnu

(részlet Szvámí Tírtha Szófiában tartott 2012. májusi tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

 „Hiranjakasipu uralkodásának kínjaitól sújtva valamennyi élőlény, s uraik a félistenek elhatározták, hogy elébe járulva, az Úr Visnunál keresnek menedéket. Elhanyagolták alvásukat, elméjüket és érzékeiket megfegyelmezték, pusztán levegővel táplálkoztak – így kezdett bele valamennyi félisten az Úr Visnu imádatába. Arcukkal az Ő örök hajléka felé fordulva leborultak – azon a szent helyen, ahol a lemondott lelkek örökkön örökké maradhatnak miután elérték Őt. Akkor az égből alászálló isteni hang törte meg a csendet: „Ó, bölcsek kiválóságai, ne féljetek! Áldás szálljon rátok! Valamennyi élőlény vágyai beteljesednek, ha találkoznak Velem. Mindent tudok Hiranjakasipu démon zaklatásairól, és megfelelő büntetésben fogom őt részesíteni, mivel megzavarta a félisteneket, a Védákat, a teheneket, a bráhmanákat, a vaisnavákat, a dharmát és még Jómagamat is – nagyon hamar eljön a veszte. Kérlek benneteket, legyetek türelemmel, amíg elérkezik a megfelelő idő! Amikor e démon kínzásoknak veti alá tulajdon fiát, Prahládot – aki nagy lélek – Brahmá áldásainak ellenére, azonnal meg fogom ölni őt. Sok dolgot el tudok tűrni, de nem tudom elnézni bhaktáim szenvedését.”

Visnu hangját hallva a dévák, Szvarga-lóka lakói hódolatukat ajánlották az Úr Visnunak, és megnyugodva tértek haza azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy Hiranjakasipu démon hamarosan elpusztul.” [1]

A nehézségek idején mindenki tudja, mit kell tennie. Hiranjakasipu nagy hatalomra tett szert, és a félistenek rögtön megértették: „Ó, Visnunál kell menedékre lelnünk.’ Ha a félistenek élete és hatalma zavartalan, hajlamosak elfelejtkezni Visnu legfelsőbb helyzetéről. Nem ugyanez történik meg velünk is néha? Ha minden jól megy, elfelejtkeztek a legfelsőbb kötelességről. Ha már egy picit bajba kerültök, rögtön emlékeztek rá. Azért van szükségünk egy kis stresszre – hogy stressz nélkülivé váljunk! Ez az út – menedékre lelni a Legfelsőbb Úrnál, Visnunál.

A félistenek itt úgy gondolták, hogy tájékoztatják Visnut valami újról, ami az univerzumban történik. ’Ó, itt van ez a Hiranjakasipu.’ Mire Ő így szólt: „Ne aggodalmaskodjatok, mindenről tudomásom van. Várjatok egy kicsit még, és segíteni fogok. Sok mindent eltűrök, de a bhaktáim szenvedését nem tudom elviselni.” Ez is tükrözi, hogy mennyire hasznos a bhakták barátjának lenni. Hiszen ha bajt okoztok a bhaktáknak akkor, tudjátok, az Úr Visnu emlékezni fog rátok.’

(folytatása következik)

[1]  A felolvasás folytatódik Bhakti Vallabh Tírtha Mahárádzs A szent életű Prahlád c. könyvéből

 

 demigods pray to Vishnu

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)

(продължава от предишния понеделник)

„Потискани от жестоката власт на Хиранякашипу, всички живи същества и техните управници, полубоговете, се обърнаха към Вишну, решени да търсят подслон при Него. Изоставили съня, овладели умовете и сетивата си, хранейки се единствено с въздух, всички полубогове започнаха да обожават Върховния Господ. Те Му поднасяха поклони, обърнати в посока на Неговата свята обител – онова място, където отречените души могат да останат завинаги, след като го постигнат. Тогава чуха един дивен глас, струящ от небесата: „Не се тревожете! О, най-добри сред учените мъдреци, няма нужда да се боите. Вие сте благословени! Всички живи същества ще постигнат изпълнението на въжделенията си щом Ме срещнат. Виждам какъв смут причинява демонът Хиранякашипу и ще уредя подобаващо наказание за него. Понеже той притеснява полубоговете, Ведите, кравите, брахманите, ваишнавите, дхарма и Мен самия, унищожението му предстои в близко бъдеще. Моля ви, изчакайте търпеливо подходящия момент. Когато този демон започне да тормози собствения си син Прахлада, който е велика душа, аз ще погубя Хиранякашипу, пък макар и да го защитава благословията на Брахма. Мога да понеса много неща, но не мога да търпя да гледам страданията на някой Мой предан.”

Като чуха гласа на Бог Вишну, всички деви, обитаващи Сваргалока, Му поднесоха почитанията си и се успокоиха, уверени, че демонът скоро ще бъде убит.”[1]

Във времена на трудности всеки знае какво да направи. Хиранякашипу бил много силен и тогава полубоговете незабавно разбрали: „О! Трябва да приемем подслон при Вишну.” Когато животът и позицията на властимащи на полубоговете не са застрашени, те с готовност забравят за върховенството на Вишну. Не ви ли се случва и на вас понякога? Когато всичко е наред, забравяте най-висшия си дълг. Но и при най-малкия проблем незабавно ще се сетите. Така че ние се нуждаем от мъничко стрес, за да се сдобием с невъзмутимост. И пътят е този – да потърсим подслона на Вишну, Всевишния.

И тук полубоговете си мислят, че ще Му съобщят някаква новост, случваща се във вселената: „Ами, има един Хиранякашипу…” А Той казва: „Спокойно. Знам какво става. Просто изчакайте още малко и ще се намеся. Мога да изтърпя много неща. Но не мога да търпя някой да измъчва Моите предани.” Това показва, че е полезно да се отнасяме приятелски с бхактите. Защото ако ги притеснявате, тогава Бог Вишну, така да се каже, ще ви запомни.

 

(следва продължение)

 

[1] Продължава четенето от книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада”key

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2013, evening, Kyustendil)

Question of Yadunath: Many times in our life we search for God, but we are not sure if He is there or not. We don’t know how to achieve Him. Other times we believe we have found Him, then again we have lost Him. Until we reach a moment when we aren’t absolutely sure if He is there or not. Are we on His map or not? Do we have a personal connection and can we get it back? Why are we always lost? Is there a way to find this living connection and just stay there? Even to such an extent that we do not die…

Swami Tirtha: It’s a complicated and long topic, but to start with the end, if you don’t mind. It is said – and this is a difficult message, so be prepared – ‘Die to live!’ We have to die in order to live. Of course I’m not a propagandist of a suicide cult. What does it mean? We have to die for ourselves, for our selfish identity and we have to be born on a higher plane of consciousness, where light, bliss, eternity, divine harmony, peace are there like a natural environment for us. Of course we are all on the map of the Supreme. He is omnipotent and His knowledge is all embracing, so He doesn’t forget about you. The main question is whether God is on our map, or not? This is the question that we have to ask ourselves: ‘How much I trust, how much I believe? How much this is real for me?’ Spiritual progress means that you will have a proper perspective of everything material – because there are some material aspects of our existence here, but more and more you will have a clear spiritual vision.

And you know this is not so complicated. Most of you here are ladies, what do you think, life is easy, or difficult?

Answer: Easy.

Swami Tirtha: You see, if I asked men whether life is easy, or complicated they would say: “Oh, it’s very complicated!” Because we have different approach to this beautiful experience called life. We live in the world of experience. We are not disturbed by the external things, but by the reflection of these influences over us. So, it’s very easy: everything returns from where it is taken. Body is taken from matter, it will return to matter. Your soul is taken from the divine platform, it will return to the divine platform. That’s it. Is that complicated? No! What is a little bit complicated is ‘how to accomplish that?’ But here and there we have some advice and guidance for that also.

So, real spiritual progress doesn’t mean that you have to acquire anything new. We only have to revive our original spiritual nature. Because we are not this dying, ignorant and suffering body. But we are eternal, fully cognizant and blissful souls. It is this transformation, this new identification that we have to acquire. It is there in you. Just revive this original consciousness.

Next question is ‘How? How can I revive my original spiritual consciousness?’ Just like the question was in the beginning: Which is the best way, the best approach to the Supreme? Whether these theoretical constructions, or loving worship, loving service? So, by performing spiritual activities we can help our divine consciousness to dominate.

Few years ago they made a research in France: how much time from one lifetime we dedicate to certain activities. Of course this was before this penetration of the internet and the computers, because now the majority of our time is wasted in front of the monitor. But as a historical reflection: for example searching for the keys – how much time do you waste in a lifetime? Guess! Depends on the person, but the average is three months. How much do you sleep? Well depends on the person. But 25-30 years we sleep. Half of your life you sleep! How much do you devote to reading? What is your guess? Eight weeks. And this was before the computers. So, if you make this calculation – how much time you waste with eating, and etc., etc. then finally you will see: ‘Wait a minute, although I live let’s say 60-70 years, I have real time maximum a few years, right?!’ The first twenty years are stupid. Last twenty years – stupid. Meanwhile we have to sleep and work and get money… and how much time can we devote to our eternal soul? Please, dear ladies, if you enter a beauty shop, you can have hundreds of meters of different ointments and lotions, and this and that to maintain your body. But how much ointment will you find for your soul?

So, we have to face our realities. Our attention is very much captured by the external things. We focus so much on the impermanent. Be aware of your time! Use your time properly. God has given intelligence to us. That means we have to use our time properly. So, devote more attention to your eternal soul.

This is the way to revive our original consciousness. Prayers are very important, meditation is very important. Service to God, going to the temple or having your home altar is very important. Dedicating at least one week from these eight weeks of reading to some holy scriptures is very important.

(to be continued)

 key

(Szvámí Tírtha, 2013.01.05-ei esti tanítás, Kjusztendil)

Jadunáth kérdése: Számtalanszor kutatunk Isten után az életünkben, azonban nem mindig vagyunk bizonyosak benne, hogy ott van-e, vagy sem. Nem tudjuk, miként érhetnénk el Őt. Máskor úgy véljük megtaláltuk, majd újra nyomát vesztjük, amíg elérkezik a pillanat, amikor már nem vagyunk teljesen bizonyosak, hogy ott van-e, vagy sem. Vajon számon tart-e bennünket? Van-e személyes kapcsolatunk Vele, ill. visszakaphatjuk azt? Miért tévedünk el folyton? Van-e mód arra, hogy ezt az élő kapcsolatot megtaláljuk és ott is maradjunk? Csupán annyira, hogy még ne haljunk bele…

Szvámí Tírtha: Ez egy bonyolult és terjedelmes téma, de kezdjük a végén, ha nem bánjátok. Azt mondják, hogy – s ez egy súlyos üzenet, tehát készüljetek fel – ‘Halj meg, hogy élhess!’ Meg kell halnunk azért, hogy élhessünk. Természetesen én nem egy öngyilkos szekta propagandistája vagyok. Tehát, mit is jelent ez pontosan? Meg kell halnunk önmagunk számára, a hamis önazonosságunk számára, és egy magasabb tudatszinten kell megszületnünk, ahol fény, boldogság, örökkévalóság, isteni harmónia, béke, mint természetes környezetünk létezik. Természetesen, mindannyiunkat számon tart a Legfelsőbb Úr. Ő mindenható, és tudása mindent magába foglal, tehát nem feledkezik el rólatok. A fő kérdés az, hogy mi számon tartjuk-e Istent? Ez az a kérdés, amit fel kell tennünk magunknak: ‘Mennyire bízom, mekkora a hitem? Mennyire valóság ez a számomra?’ A lelki fejlődés az, hogy minden anyagit megfelelő perspektívából szemlélünk – mert az ittlétünknek van egy anyagi vetülete, de egyre tisztább lelki látásmóddal tekintünk majd mindenre..

S tudjátok, hogy ez nem is olyan bonyolult. A jelenlévők legtöbbje itt hölgy; mit gondoltok, az élet nehéz vagy könnyű?

Válasz: Könnyű.

Szvámí Tírtha: Látjátok, ha a férfiaktól kérdezném, hogy könnyű vagy nehéz-e az élet, azt mondanák: “Ó, nagyon bonyolult!” Mert mindannyian különböző módon közelítünk ehhez a gyönyörű tapasztalatokkal teli témához, melyet életnek hívnak. Mi a tapasztalatok világában élünk. Minket nem a külső dolgok zavarnak meg, hanem a ránk gyakorolt hatásuknak a tükröződése. Tehát nagyon könnyű: minden visszatér oda, ahonnan vétetett. A test az anyagból vétetett, s oda is tér vissza. A lelkünk az isteni szintről származik, s oda is tér majd vissza. Ennyi. Bonyolult ez? Nem! Ami egy picit bonyolult az az, hogy ‘hogyan valósítsuk ezt meg?’ De különféle helyeken azért kapunk tanácsot és útmutatást erre vonatkozólag is.

Tehát az igazi lelki fejődés nem azt jelenti, hogy valami új dologra kell szert tenni. Csak az eredeti lelki természetünket kell újraélesztenünk. Mert mi nem ez a haldokló, tudatlan és szenvedő test vagyunk csupán. Hanem örökkévaló, teljesen tudatos és szüntelenül boldog lelkek. Ez az átalakulás, ez az új önazonosság, melyet meg kell szereznünk. Ez bennetek van. Csak ébresszétek fel ezt az eredeti tudatállapototokat.

A következő kérdés az, hogy ’Hogyan? Miként tudom feléleszteni eredeti lelki tudatosságomat?’ Éppúgy, ahogy a kezdeti kérdésünk hangzott: Melyik a legjobb út, a legmegfelelőbb közeledés a Legfelsőbbhöz? Vajon ezek az elméleti fejtegetések, vagy a szeretetteljes imádat, a szeretetteljes szolgálat? Tehát, a lelki gyakorlatok végzésével segíthetjük elő, hogy az isteni tudatosságunk váljon uralkodóvá.

Pár évvel ezelőtt egy kutatást végeztek Franciaországban: hogy mire, mennyi időt szentelünk az életünk során. Természetesen ez az internet és a számítógépek elterjedése előtt volt, mert napjainkban az életünk nagy részét a monitor előtt ülve vesztegetjük. De, mint egy történelmi visszatekintésként: például kulcskereséssel – mennyi időt vesztegetünk el az életünkben? Találgassatok! Függ az egyéntől, de az átlag három hónap. Mennyi időt töltünk alvással? Nos, függ a személytől, de 25-30 évet alszunk. Az életünk felét átalusszuk! Mennyi időt szentelünk az olvasásnak? Mit gondoltok? Nyolc hetet. S ez a felmérés még a számítógépek térhódítása előtti időből származik. S ha elvégzed ezt a számítást – mennyi időt vesztegetsz evéssel és így tovább, akkor végül rájössz, hogy: ‘Várjunk csak, bár mondjuk 60-70 évet élek, a valódi időm az csak maximum pár év, ugye?!’ Az első húsz év ostobaságokkal telik el. Az utolsó húsz – úgyszintén. Mindeközben kell aludnunk, dolgoznunk és pénzt keresnünk… és mennyi időt tudunk szentelni örökkévaló lelkünknek? Kedves hölgyek, ha bementek egy drogériába, akkor több száz méternyi különböző kenőcsöt, kenceficét meg mindenfélét találhattok a test ápolására. Azonban mennyi gyógyírra leltek a lelketek számára?

Tehát szembe kell néznünk a valósággal. A figyelmünket nagyrészt a külsődleges dolgok ejtik rabul. Túlságosan a mulandóra koncentrálunk. Légy tudatában az idődnek, használd megfelelően! Isten azért adott intelligenciát a számunkra, hogy helyesen használjuk az időnket. Tehát, szenteljetek több figyelmet az örök lelketek számára!

Ez a módja az eredeti tudatosságunk felélesztésének. Az imák rendkívül fontosak. Istent szolgálata, a templomba járás vagy az otthoni oltár nagyon fontos. Az olvasás nyolc hetéből legalább egyet a szentírások olvasására áldozni, szintén rendkívül fontos.

 

(folytatása következik)

 key

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, вечер, Кюстендил)

Въпрос на Ядунатх: Много често в живота си търсим Господ, но не знаем има ли Го или не. Нито знаем как да Го постигнем. Други пъти вярваме, че сме Го намерили, а после отново сме Го изгубили. Докато достигаме момента, в който не сме абсолютно сигурни дали съществува или не. Дали ние сме на Неговата карта или не? Дали имаме лична връзка и как можем да си я върнем? Защо винаги сме изгубени? Има ли начин да открием тази жива връзка и просто да останем там? Дори до степен да не умрем…

Свами Тиртха: Това е сложна и дълга тема, но да започнем от края, ако нямаш против. Казва се – посланието е тежко, така че пригответе се – „Умри, за да живееш!” Трябва да умрем, за да живеем. Разбира се, не пропагандирам някакъв самоубийствен култ. Но какво означава това? Трябва да умрем за себе си, за себичната си идентичност и да се родим на едно по-висше ниво на съзнание, където светлината, блаженството, вечността, божествената хармония и мира са естествена среда за нас. Разбира се, че всички сме на картата на Върховния. Той е всемогъщ и знанието Му е всеобхватно, така че Той не забравя за вас. Главният въпрос е дали Бог е на нашата карта или не? Това е въпросът, който трябва да си зададем: „Доколко се осланям? Доколко вярвам? Доколко това е истинско за мен?” Духовен напредък означава да добиеш вярна перспектива за всичко материално – защото нашето съществуване тук си има своите материални страни, но вие ще добивате все по- и по-чисто духовно виждане.

И знаете ли, не е чак толкова сложно. Повечето от вас тук са жени; какво мислите, животът лесен ли е или труден?

Отговор: Лесен.

Свами Тиртха: Виждате ли, ако бях запитал мъжете дали животът е лесен или сложен, те щяха да кажат: „О, много е сложен!” Защото ние имаме различен подход към тази красива опитност, наречена живот. Живеем в света на опита. Притесняват ни не външните неща, а отражението на техните въздействия върху нас. Така че много е лесно: всичко се завръща откъдето е взето. Тялото е взето от материята и ще се върне в материята. Но душата е взета от божественото ниво, там и ще се върне. Толкова. Това сложно ли е? Не е! Което е малко по-сложно е „как да го осъществим”? Но тук-там се намират съвети и насоки и за това.

Така че истинският духовен напредък не означава, че ще трябва да придобиете нещо ново. Просто трябва да пробудим своята изначална духовна природа. Защото ние не сме това умиращо, невежо и страдащо тяло. Ние сме вечни, напълно осъзнати и блажени души. Именно тази трансформация, това ново отъждествяване трябва да придобием. То е вътре във вас. Просто съживете това изначално съзнание.

Следващият въпрос е: „Как? Как мога да съживя своето изначално духовно съзнание?” Точно като въпроса в началото: Кой е най-добрият път, най-добрият подход към Върховния? Дали теоретичните конструкции или любящото обожание, любящото служене? Така че извършвайки духовни дейности, можем да помогнем на духовното си съзнание да надделее.

Преди няколко години направиха изследване във Франция: по колко време от живота си посвещаваме на определени дейности. Разбира се, това беше преди проникването на интернет и на компютрите, защото сега по-голямата част от времето ни се пилее пред монитора. Но като историческа препратка: например, в търсене на ключовете по колко време губите в живота си? Познайте! Зависи от човека, но средностатистически три месеца. Колко време спите? Зависи от човека. Обаче 25-30 години спим. Половината от живота си спите! Колко време посвещавате на четене? Какво е предположението ви? Осем седмици. И това е отпреди компютрите. Така, ако пресметнете колко време губите в ядене и т.н.. в крайна сметка ще видите: „Чакай малко, макар да живея, да речем, 60-70 години, разполагам с време максимум няколко години!” Първите двайсет години са глупави. Последните двайсет – глупави. Междувременно трябва да се спи, да се работи, да се изкарват пари… а колко време можем да отделим за своята вечна душа? Моля ви, скъпи дами; ако влезете в някой козметичен магазин, там има стотици метри рафтове с какви ли не балсами и лосиони за да поддържате тялото си. Но колко балсама ще намерите за душата си?

Така че трябва да погледнем истината в лицето. Вниманието ни е прекалено уловено от външните неща. Фокусираме се толкова много върху променливото. Отнасяйте се внимателно към своето време! Използвайте го правилно. Бог ни е дал интелигентност. Това означава, че трябва да използваме времето си подобаващо. Така че посвещавайте повече внимание на своята вечна душа.

Това е начинът да съживим изначалното си съзнание. Молитвите са много важни, медитацията е много важна. Служенето на Бога – да ходите в храма или да си имате вкъщи домашен олтар – също е много важно. Да посветите поне една седмица от тези осем седмици четене на някаква свещена литература е много важно.

 

(следва продължение)

 key

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el, 05.01.2013, Kyustendil)

Pregunta de Yadunath: Muchas veces en la vida buscamos a Dios, sin saber si El existe o no. Ni siquiera sabemos cómo alcanzarle. Otras veces creemos haberle hallado y luego volvemos a perderle. Hasta llegar al momento en que no estamos absolutamente seguros de si El existe o no. Acaso figuramos en Su mapa o no? Acaso tenemos conexión personal y cómo podemos volver a establecerla? Por qué siempre estamos perdidos? Habrá algún modo de redescubrir esta conexión viva y quedarnos allí? Incluso con la extensión de no morir …

Swami Tirtha: Es un tópico complicado y largo, por lo tanto empecemos a tratarlo desde el final con tal que no haya objeción. Se ha dicho – el mensaje es difícil, así que, preparados para ello – ‘Muere para vivir!’ Tenemos que morir para seguir viviendo. Por supuesto no soy propagandista de un culto de suicidio.

Sin embargo, que significa aquel mensaje? Debemos morir por nosotros mismos, por nuestra identidad de egolatría y debemos nacer en un plan superior de consciencia en el que luz, bendición, eternidad, divina armonía, paz constituyen un ambiente natural para nosotros.

Por supuesto, todos figuramos en el mapa del Supremo. Él es todopoderoso y Su saber llega a abarcarlo todo, de modo que Él no se olvida de nosotros. El problema principal es si Dios figura en nuestro mapa o no. Esta es la cuestión que debemos plantear: „Hasta qué grado nos acogemos a Su protección? Hasta qué grado llega mi fe? Hasta qué grado todo ello es verdadero para mí?” El progreso espiritual significa adquirir una perspectiva correcta relacionada con lo material – puesto que nuestra existencia aquíí tiene sus aspectos materiales, pero debéis ir adquiriendo una visión cada vez más pura y espiritual Ya sabéis, no es tan complicado. La mayoría de los que presencian la conferencia son mujeres; que pensáis de la vida – es fácil o difícil?

Respuesta: Facil.

Swami Tirtha: Ya veis, si hubiera preguntado a los hombres si la vida es fácil o difícil, ellos responderían:: “Oh, es complicadísima!!” Puesto que tenemos diferente aproche a esta hermosísima experiencia llamada vida. Estamos viviendo en el mundo de la experiencia. No nos molestan las cosas del exterior sino el reflejo del impacto sobre nosotros. Resulta fácil: cada cosa vuelve a su sitio. El cuerpo viene de la materia y va a regresar a la materia. Por lo tanto el alma viene recogida de la plataforma divina y allí va a regresar. Esto es todo. Acaso es algo complicado? No lo es. Lo que resulta un poco más complicado es: ‘como realizarlo?’ Por aquí y por allá tenemos consejos y directivas.

El real progreso espiritual no significa que debéis adquirir algo nuevo. Solo tenemos que despertar nuestra original naturaleza espiritual. Puesto que no somos aquel cuerpo moribundo, ignorante y sufriendo. Somos almas eternas, plenamente conscientes y benditas. Debemos adquirir esta transformación, esta nueva identificación. Las tenemos en las entranas. Simplemente debéis revivir esta consciencia original.

La cuestión siguiente es ‘Como? Como puedo revivir mi original consciencia espiritual? ’Es exactamente la cuestión planteada en el comienzo. Cuál es el mejor camino a seguir, el mejor aproche para alcanzar al Supremo? Las construcciones teóricas o la adoración afectuosa, el servicio afectuoso? Realizando pues actos y actividades espirituales podemos ayudar a nuestra consciencia para dominar.

Hace unos años se han realizado investigaciones en Francia sobre la duración del tiempo de la vida diaria dedicado a ciertas actividades. Claro, esta investigación abarcaba el periodo antes de la penetración de la red Internet y de los ordenadores puesto que ahora la mayor parte del tiempo se está derrochando frente al monitor. Por lo tanto, una referencia histórica: un ejemplo – cuanto tiempo estáis malgastando en busque de las llaves? Adivinad! Depende de la persona, pero como media estadística se necesitan unos tres meses. Cuanto tiempo pasáis durmiendo? Depende del individuo. Estamos durmiendo unos 25 – 30 años en nuestra vida. Durante la mitad de la vida estamos durmiendo! Cuanto tiempo dedicáis a la lectura? Vuestra conjetura? Ocho semanas y se trata de la época que precede los ordenadores. Habiendo calculado el tiempo derrochado en comida etcétera, en fin de cuantas ya veréis: ‘Espera un rato, a pesar de haber vivido digamos durante unos l 60-70 años, dispongo de un máximo de unos pocos años de vida real!’ Los primeros veinte años son estúpidos. Los veinte siguientes también son estúpidos. También lo son los últimos veinte. Entre tanto habrá que dormir, trabajar, ganar dinero…y cuánto tiempo podemos dedicar a nuestra eterna alma? Perdonad, amables señoras, cuando entréis en un salón de belleza, veréis un centenar de metros de repisas con todo tipo de bálsamos y lociones de mantenimiento da la forma del cuerpo. Y cuantos ungüentos vais a hallar para el mantenimiento del alma?

Debemos encararnos con la verdad. Nuestra atención esta capturada por cosas del exterior. Durante un largo rato nos estamos enfocando en lo inconstante. Poned atención en vuestro tiempo! Habra que usarlo apropiadamente. Dios nos ha dado la inteligencia. Ello significa que debemos usar nuestro tiempo debidamente. Habrá que dedicar mayor tiempo a nuestra eterna alma.

Este es el modo de llegar a revivir nuestra consciencia original. Las plegarias son muy importantes, la meditación es muy importante. Brindar servicio a Dios – yendo al templo o ante un altar en casa – también es muy importante. Es muy importante dedicar al menos una semana de las ocho semanas dedicadas a la lectura en leer literatura sagrada.

 

(Sigue continuación)

 key

(из лекции Свами Тиртхи, 05.01.2013, вечером, Кюстендил)

Вопрос Ядунатха: Очень часто в своей жизни ищем Бога, но не знаем есть ли Он или нет. Не знаем как Его достичь. В другой раз верим, что нашли Его, а потом снова Его потеряли. Пока не приходит момент, когда мы не вполне уверены существует Он или нет. Присутствуем ли мы на Его карте или нет? Есть ли у нас личная связь и как мы можем себе ее вернуть? Почему мы всегда потеряны? Есть ли способ найти эту живую связь и просто остаться там? Даже до степени не умереть…

Свами Тиртха: Это сложная и долгая тема, но давай начнем с конца, если ты не против. Говорят – это трудное послание, так что будьте готовы – „Умри, чтобы жить!” Надо умереть, чтобы жить. Конечно, я не пропагандирую какой-то самоубийственный культ. Но что это означает? Надо умереть для себя, для своей эгоистичной идентичности и родиться на более высшем уровне сознания, где свет, блаженство, вечность, божественная гармония и мир станут естественной средой для нас. Разумеется, что все мы на карте Верховного. Он всемогущ и Его знание всеохватывающее, так что Он не забывает о вас. Главный вопрос это есть ли Бог на нашей карте или нет? Вот вопрос, который надо себе задать: „насколько я доверяю? насколько верю? Насколько это реально для меня?” Духовный прогресс означает преобрести правильную перспективу всего материального – потому что наше существование здесь имеет свои материальные аспекты, но у вас будет все более и более ясное духовное видение.

И вы знаете, это не так сложно. Большинство из вас здесь женьщины, как вы думаете, жизнь легкая или трудная?

Ответ: Легкая.

Свами Тиртха: Видите, если бы я спросил мужчин жизнь легкая или трудная, они бы сказали: „О, это очень сложно!” потому что у нас разный подход к этому красивому опыту, называемому жизнью. Мы живем в мире опыта. Мы обеспокоены не внешними вещами, а отражением их воздействия на нас. Так что очень просто: все возвращается откуда взято. Тело взято из материи и вернется в материю. Но душа пришла из божественного уровня, там она и вернется. Вот именно. Это сложно? Нет! Несколько сложнее „как это сделать”? Но кое-где можно найти советы и рекомендации и об этом.

Так что настоящий духовный прогресс не означает, что вам нужно приобрести что-то новое. Просто необходимо возродить свою первоначальную духовную природу. Потому что мы не это умирающее, невежественное и страдающее тело. Мы вечные, вполне осознанные и блаженные души. Именно эта трансформация, это новое отождествление мы должны приобрести. Это внутри вас. Просто возродите это первоначальное сознание.

Следующий вопрос это: „Как? Как я могу восстановить свое первоначальное духовное сознание?” Так же как вопрос был в начале: Какой лучший путь, самый лучший подход к Верховному? Теоретические конструкции или любящее обожание, любящее служение? Так что совершая духовные деятельности, можем помочь своему божественному сознанию доминировать.

Несколько лет тому назад провели исследование во Франции: сколько времени в своей жизни посвящаем определенным деятельностям. Конечно, это было до проникновения интернет и компютеров, потому что сейчас большая часть времени тратится перед монитором. Но как историческое отражение: например, в поисках ключей сколько времени тратите в жизни? Угадайте! Зависит от человека, но в среднем – три месяца. Сколько времени спите? Зависит от человека. Однако 25-30 лет спим. Половину своей жизни спите! Сколько времени посвящаете чтению? Какое ваше предположение? Восемь недель. И это до компютеров. Так, если подсчитаете сколько времени теряете  для еды и т.д. в конечном счету увидите: „Подождите минутку, хотя я и живу, скажем, 60-70 лет, у меня времени максимум несколько лет!” Первые двадцать лет глупые. Последние двадцать – глупые. Тем временем надо спать, работать, зарабатывать деньги… а сколько времени можем уделить своей вечной душе? Прошу вас, дорогие дамы; если войдете в какой нибудь магазин для косметики, там есть сотни метров разных бальзамов и лосьонов для ухода над телом. Но сколько бальзамов найдете для своей души?

Так что надо посмотреть правде в глаза. Наше внимание слишком схвачено внешними вещами. Мы так сильно фокусируемся на непостоянном. Относитесь внимательно к своему времени! Используйте его правильно. Бог дал нам интеллигентность. Это означает, что надо использовать свое время правильно. Так что посвящайте больше внимания своей вечной душе.

Таким образом сможем возродить наше первоначальное сознание. Молитвы очень важны, медитация очень важна. Служение Богу, посещение храма или наличие домашнего алтаря очень важно. Очень важно уделить внимание не менее одной недели из этих восьми недель для чтения некоторых святых писаний.

 

(продолжение следует)Hiranyakashipu-Brahma

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)

Продължаваме да четем от историята за Прахлада. Досега вниманието ни е насочено повече към навиците и мотивите на Хиранякашипу. Този наш фокус съответства на насоките в „Ишопанишад”, тъй като там се казва: „Трябва да научите както за знанието, така и за невежеството.” Така че не е достатъчно просто да изучаваме божественото познание, но трябва да осъзнаваме и какво представлява невежеството. За да разберем правилно характера на светия преданоотдаден Прахлада, трябва да обърнем внимание и на нрава на неговия баща Хиранякашипу, който е противник на Вишну.

И така, Хиранякашипу установил своята власт и престижна позиция, които постигнал след отречението си. Има описание на неговия дворец, който може да се сравнява единствено с палата на Индра, водача на полубоговете. Но тук следва още нещо:

„След като зае поста на върховен император на вселената, Хиранякашипу постоянно пребиваваше в палата на Индра. Той винаги пиеше много силно вино и медночервените му очи се въртяха сякаш от гняв. Тъй като притежаваше цялата мощ на тапася и йога, всички полубогове освен Брахма, Вишну и Шива бяха принудени да идват и да му поднасят гирлянди, обожание и пълни поклони.” Виждате ли, постовете на всички останали били обсебени от него. „Благодарение на огромната си мощ, Хиранякашипу бе завладял райското царство и понеже се бояха от него, всички гандхарви, сиддхи, видядхари, апсари и дори Вишвавасу, Тумбуру, Нарада и други риши били заети да възпяват славата му за негово удоволствие.”

И така, какво е вашето мнение?

Яшода: Чудех се защо очите му са гневни. Щом има всичко, защо е още гневен?

Свами Тиртха: „Сякаш от гняв.” Тъй или инак, когато някой пие силно вино, изглежда необичайно. Но не в това е въпросът. Какво научихме досега за Хиранякашипу? Че той извършваше своето отречение – много сурова аскетична практика, стоейки прав на един крак, всъщност дори изоставяйки тялото си – за да получи сила, да получи благословиите на Брахма. И после, след като ги получава – няма вече тапася. Само пие вино, наслаждава се на музика и на това да го прославят. Преди той възславяше; сега него го славят.

Това е неправилната практика. Правилната практика е да започнеш с тапася и да продължиш с тапася. Между процеса и целта не бива да има разлика. В неговия случай разлика имало – „Искам да си наложа това самоизтезание, за да се сдобия с власт.” Но в нашия случай не бива да е различно. Ние искаме смирено да практикуваме бхакти-йога, за да бъдем смирени бхакти накрая. Моля ви, не забравяйте това. А не: „Аз практикувам смирено бхакти-йога в началото, за да стана накрая надут санняси”. Не това е целта. Нашата цел е да бъдем живи и любящи слуги на Върховния. Забравим ли го, това е демоничната тенденция.

„Хиранякашипу насила превзе енергията на дъжда от Индра, енергията на вятъра от Ваю, енергията на огъня от Агни и след като си присвои силите на всички полубогове, владетели и управници, той ги остави безпомощни. Хиранякашипу беше непобедимият върховен господар, ала понеже не бе способен да овладее собствените си сетива, дори след като се бе насладил на каквото пожелаеше, той пак не можеше да намери удовлетворение. След като му омръзна всевъзможния разкош, той започна да се въвлича във всичко, което е забранено от шастрите. Пропиля толкова време по този начин, че Санака и останалите риши го прокълнаха за това.”

(следва продължение)

 

 Hiranyakashipu-Brahma

(részlet Szvámí Tírtha Szófiában elhangzott tanításából, 2012. május) 

Folytassuk felolvasásunkat Prahlád történetéből! Eddig leginkább Hiranjakasipu viselkedéséről beszélgettünk, és az Isópanisad utasításai szerint arra helyeztük a hangsúlyt, hogy vajon mi motiválta őt, hiszen az említett szentírásban ez áll: „Mind a tudásról, mind a tudatlanságról tanulnotok kell.” Nem elég tehát csupán az isteni tudás tanulmányozása, azzal is tisztában kell lennünk, mi is a tudatlanság. Hogy jobban megérthessük a szentéletű Prahlád jellemét, szemügyre kell vennünk apjának, Hiranjakasipunak a jellemét is, aki Visnu ellenlábasa.

Vezeklésének végrehajtása után tehát Hiranjakasipu helyzete stabilizálódott, nagyon is kitüntetett helyzetbe került. A következő leírásban palotájáról olvashatunk, amely csupán Indra (a félistenek vezetője) palotájával vethető össze. Ám van itt még valami más is:

Az egész univerzum meghódítása után legfelsőbb uralkodóként Hiranjakasipu mindig Indra palotájában tartózkodott, erős borokat fogyasztott, és rézvörös szemei úgy forogtak, mintha mérges volna. Mivel rendkívüli erővel hatalmas lemondásokat végzett, az összes félisten – kivéve az Úr Brahmát, az Úr Sivát és az Úr Visnut – arra kényszerült, hogy elébe járuljon és leborulással és virágfüzérekkel imádja őt.” Látjátok, mindenki másnak elfoglalta a helyét. „Óriási hatalmának köszönhetően Hiranjakasipu meghódította a mennyek királyságát, és mert mindannyian rettegtek tőle, így a gandharvák, sziddhák, vidjádharák, és apszarák, még Visvavaszu és Tumburu, továbbá Nárada és egyéb rsik is valamennyien újra meg újra imákat zengtek hozzá, hogy dicsőítsék őt.

Mi erről a véleményetek?
Jasódá: Azon tűnődtem, vajon miért mérgesek a szemei – ha minden az övé, akkor miért mérges még mindig?

Szvámí Tírtha:mintha mérges volna” – ez áll a szövegben. Egyébként, ha valaki erős bort iszik, szokatlan kinézete lesz, de itt nem is ez a lényeg. Mit tudtunk meg ez idáig Hiranjakasipuról? Azt, hogy kemény vezeklést vállalt, nagyon komoly, aszketikus gyakorlatot: egy lábon állva, gyakorlatilag egész testét feladva. Mindezt azért, hogy elnyerje Brahmá áldásait. Amikor pedig megkapta, többé semmilyen lemondást (tapaszját) nem végzett. Nekiállt bort inni, élvezni a zenét és a dicsőítést. Azelőtt ő dicsőített, most őt dicsőítették.

Ez helytelen gyakorlat. A helyes gyakorlat szerint jártok el, ha elkezditek, majd folytatjátok is a vezeklést. A folyamat és a cél egyáltalán nem különbözhet egymástól. Ebben az esetben elég nagy volt a különbség: ’Azért kínzom magamat, hogy hatalomhoz jussak.’ Ám a mi esetünkben ennek másképp kell lennie: mi alázatosan szeretnénk a bhakti-jóga gyakorlatát követni azért, hogy végül majd alázatos bhaktákká váljunk. Kérlek, ezt ne feledjétek! Az nem úgy történik, hogy ’Alázatosan gyakorlom a bhakti-jógát kezdetben, és végül egy felfuvalkodott szannjászí leszek.’ Nem ez a cél. A mi célunk a Legfelsőbb élő és szeretetteljes szolgájává válni. Ha erről megfeledkezünk, az már démoni hajlamot mutat.

“Hiranjakasipu erőszakkal megszerezte Indrától az eső, Vájutól a szél és Agnitól a tűz feletti befolyást, s miután megkaparintotta valamennyi félisten, úr és uralkodó erejét, mindegyiküket megfosztotta hatalmától. Hiranjakasipu lett a legyőzhetetlen legfelsőbb uralkodó, ám mivel nem volt képes érzékei megfegyelmezésére, még az után sem vált elégedetté, hogy minden kívánsága megvalósult. Miután kiélvezte a bőség minden lehetőségét, a sásztrákban tiltott élvezetekbe vetette bele magát. Ily módon annyi időt vesztegetett el, hogy ezért Sanaka és a többi rsi megátkozta őt.”

 

(folytatása következik)