Archive for August 30th, 2018

chapati

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2013, morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Let me tell you a story, a real thing happening. Once we celebrated some event in Mayapur – this is the place of Mahaprabhu’s appearance. There I met a senior friend; he was a very good deeply connected god-brother of my Gurudev. And all of a sudden he said: “Do you want to meet a sahajiya?” You know, sahajiya is like the most dangerous heretic, like an imitator. I was shocked a little bit, but I said: “Yes!” Then we started to go on the little, little roads and pathways. You know the general landscape in this very, very isolated holy place in India is like half ruined buildings and even the temples are in strange shape. There is a little relaxed mood – it is not criticism, but they don’t pay too much attention to the external formalities. Then we went off the main road and all of a sudden we entered a magic garden. Everything is beautiful inside; outside it was garbage and ruins; inside is green like anything, like emerald green. And very nice bushes, shaped in beautiful forms. Very peaceful atmosphere, and a beautiful pavilion is standing in the center of this magic garden. Everything is clean – all those who visited India know what it means. Very unexpected! So, everything is very beautiful. There was one servant going around in a very peaceful way also. So, we had to wait a few minutes and finally our friend came. Very nice dress, very nice hair – he was a man. Very sensitive feeling, his aura was very tender and sensitive. And my senior friend, Shrila Tripurari Maharaj knew this person for a long time. They started to discuss like old acquaintances and our friend also described his activities – translating some important books into English. So, everything looked very nice. And finally he asked: “Tell me, do they really consider me a sahajiya?” Then Tripurari Maharaj started to try to pacify the person. But then when we said goodbye and left, he told me: “You see, he’s not there! He’s not on the realized platform. Because he is still concerned about the opinion of others – whether they consider him like this, or like that.” If you are accomplished, you don’t mind too much whether people consider you a big saint, or a big cheat. You have to make the final balance of your life. It’s not the opinion of others, it’s not the image that you can build about yourself. As our ‘yes” man always accepted: “Yes, I am like this, yes, I’m like that”, a really accomplished person will accept: “Yes, I am like this”. So, is this glorious to become a “yes” man for our spiritual master?

Answer: Yes.

Swami Tirtha: Oh, beware when your spiritual master starts glorifying you: “Oh, my dear one, I am so fortunate to have you in our group!” “Yes, Gurudev! You are very fortunate.” “Oh, my dear, you are like a savior angel for me! “ “Yes, Gurudev!” So, beware whether you want to become a “yes” man, or not.

But you can never know what the opinion of your well-wisher about you is. You might think: “Oh, my master didn’t pay any attention to me throughout this whole lifetime. I was always preparing the chapattis in the kitchen, while he was discussing with my brothers and not with me!” But if you had an extra ear in the room and if you could hear their discussion: “Oh, this boy preparing the chapatti is so nice! He is my most dear devotee!” So, you can never know what the appreciation of our superiors about us is.

Same with Krishna – you can never know who is most dear to Him. It’s impossible! Therefore we should treat everybody very nicely. Because you never know who is the chosen one of Krishna. This is very important – you can never know who is dear to God. And He didn’t come for the high priests, never. He came for the poorer ones.chapati

(Szvámí Tírtha, 2013.01.5-i szófiai reggeli tanítása)

(az előző pénteki lecke folytatása)

Hadd meséljek el nektek el egy valóban megtörtént esetet. Egyszer ünnepeltünk egy eseményt Májápurban – ez az a hely ahol Maháprabhu megjelent – és találkoztam egy idősebb baráttal, aki mély baráti kapcsolatban állt Gurudévvel. Egyszer csak hirtelen így szólt: “Szeretnél találkozni egy szahadzsijával?” Tudjátok a szahadzsija olyan, mint a legveszélyesebb eretnek, egy imitátor. Kicsit meghökkentem, de azt válaszoltam, hogy: “Igen!” Majd elindultunk és szűk kis utcácskákon, átjárókon mentünk keresztül. Tudjátok a szokásos látkép ilyen nagyon, nagyon elszigetelt szent helyen Indiában, félig összedőlt épületek s még a templomoknak is igen furcsa formájuk van. Ezzel kapcsolatban meglehetősen nyugodtak – nem kritikaképpen, de nem igazán törődnek a külsőségekkel, formaságokkal. Majd letértünk a fő útról és hirtelen egy varázslatos kertbe érkeztünk. Minden gyönyörű volt odabent; kívül szemét és romok; belül pedig olyan csodálatosan zöld minden, mint a smaragd. Nagyon szép bokrok, gyönyörű formára nyírva, nagyon békés hangulat és egy pompás pavilon állt a varázslatos kert közepén. Minden tiszta – mindazok, akik már jártak Indiában tudják mit jelent ez, igen szokatlan! Tehát, minden csodálatos. Volt ott egy szolgáló, aki szintén nagyon nyugodtan járt körbe. Pár percet kellett várnunk és végül megjelent a barátunk. Nagyon szép ruhában, dekoratív hajjal – egy férfi. Nagyon finom hangulatú, az aurája pedig gyöngéd és szelíd/érzékeny. Az idősebb barátom, Sríla Tripurári Máhárádzs már régóta ismerte ezt a személyt. Régi ismerősökként kezdtek beszélgetni és a barátunk is mesélt a tevékenységeiről – fontos könyveket fordít angolra. Tehát, minden nagyon szépnek tűnt. Majd végül megkérdezte: “Mondjátok meg nekem, hogy valóban szahadzsijának tartanak?” Majd Tripurári Mahárádzs megpróbálta megbékíteni ezt a személyt. Miután elbúcsúztunk és eljöttünk onnan, így szólt hozzám: “Látod, ő még nincs ott! Ő még nincs azon a megvalósított szinten. Még mindig foglalkoztatja, hogy mit gondolnak mások – vajon ezt vagy azt gondolják-e róla.” Ha te már egy megvalósított személy vagy, akkor már nem igazán érdekel, hogy az emberek nagy szentnek vagy nagy csalónak tartanak-e. Meg kell találnod a saját egyensúlyodat. Nem mások véleményétől, nem a magad által épített imidzstől kell, hogy függjön bármi. Ahogy a korábban említett “igen”  emberünk mindent elfogadott: “Igen, ez vagyok én, igen az vagyok én”, egy igazán megvalósított személy elfogadja, hogy: “Igen, én ilyen vagyok”. Tehát, vajon dicsőséges dolog-e a lelki tanítómesterünk “igen” emberévé válni?

Válasz: Igen.

Szvámí Tírtha: Ó, óvakodjatok attól, amikor a Lelki Tanítómesteretek elkezd dicsőíteni benneteket: “Ó kedvesem, olyan szerencsés vagyok, hogy a mi csapatunkba tartozol!” “Igen, Gurudév! Te valóban szerencsés vagy.” “Ó, kedvesem, olyan vagy, mint a  védőangyalom! “ “Igen, Gurudév!” Tehát, vigyázzatok, hogy akartok-e “igen” emberré válni vagy sem.

De sohasem tudhatjátok, hogy miként is vélekedik a jóakarótok rólatok. Lehet, hogy azt gondolod, hogy: “Ó, az én mesterem sohasem foglalkozott velem az egész életem során. Mindig a konyhában készítettem neki csapátikat, amíg a hittestvéreimmel, s nem velem beszélgetett!” De ha van egy plusz füled, mely a szobáig elér, s hallhatnád, amit beszélgetnek: “Ó, ez a fiatalember, ahogy a csapátikat készíti, nagyon csodálatos! Ő a legkedvesebb bhaktám!” Tehát, sohasem tudhatjátok, hogy mennyire elégedett veletek a elöljárótok.

Ugyanígy van ez Krsnával kapcsolatban is – sohasem tudhatod, ki a legkedvesebb a számára. Ez kifürkészhetetlen! Ezért kell nagyon szépen bánnunk mindenkivel. Mert sohasem tudhatod ki Krsna kiválasztottja. Ez nagyon fontos – sohasem tudhatod, ki kedves Krsnának. S ő nem a főpapokért jött el sohasem. Ő a szegényekért jött el.

 chapati

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Нека ви разкажа една история, истинска случка. Веднъж чествахме някакъв празник в Маяпур – това е рожденото място на Махапрабху. Там срещнах мой по-старши приятел, много добър духовен брат на моя Гурудев, дълбоко свързан с него. Не щеш ли той каза: „Искаш ли да се срещнеш с един сахаджия?” Знаете, сахаджия – това е нещо като най-опасен еретик, имитатор. Бях леко шокиран, но казах: „Да!” Тогава поехме из мъничките улички. Обичайният пейзаж в това толкова изолирано свято място в Индия е полуразрушени сгради, дори храмовете изглеждат необичайно. Настроението е доста лежерно – никой не критикува, никой не обръща внимание на външните формалности. Сетне свърнахме от главния път и изведнъж влязохме във вълшебна градина. Всичко вътре е красиво; навън – боклуци и руини, а вътре – смарагдова зеленина. Много красиви храсти, подстригани в изящни форми. Атмосферата е умиротворена, а в средата на вълшебната градина се издига прекрасен павилион. Всичко е чисто – онези, които са посещавали Индия, знаят какво означава това. Всичко е толкова необичайно и толкова красиво. Имаше и един слуга, който също си вършеше спокойно работата. Трябваше да изчакаме няколко минутки и накрая нашият човек дойде. Мъж с красиви дрехи, с красиви коси. Излъчването му беше много деликатно и чувствително. Моят по-възрастен приятел, Шрила Трипурари Махарадж, го познаваше отдавна. Започнаха да разговарят като стари познати, човекът разказваше с какво се занимава – че превежда някои важни книги на английски. Така всичко изглеждаше съвсем наред. Ала накрая той попита: „Кажете ми, наистина ли ме считат за сахаджия?” Тогава Трипурари Махарадж се опита да го успокои. Но когато се сбогувахме и си тръгнахме, той ми каза: „Виждаш ли, той не е там! Не е на реализираното ниво. Защото все още го интересува мнението на останалите – дали го смятат за такъв или онакъв.” Ако си съвършен, хич не ти и пука дали хората те считат за голям светец, или за голям мошеник. Ти сам трябва да теглиш чертата в живота си. Не е важно мнението на околните, нито образа, който си изградил за себе си. Както човекът, който казвал „да” винаги се съгласявал: „ами да, такъв съм”, така и истински съвършеният човек приема: „Да, такъв съм”. Славно ли е да станеш човек, който винаги казва „да” на духовния си учител?

Отговор: Да.

Свами Тиртха: О! Но внимавайте, когато духовният ви учител започне да ви възхвалява: „Скъпи мой, какъв късметлия съм да те имам в моята група!” „Да, Гурудев! Голям късметлия си.” „О, скъпи мой, ти си като ангел-спасител за мен!“ „Така е, Гурудев!” Така че внимавайте, дали винаги искате да казвате „да” или не.

Но никога няма как да знаете какво е мнението на вашия доброжелател за вас. Може да си мислите: „О, моят учител не ми обърна внимание ни веднъж през целия ми живот. Аз винаги месех чапати в кухнята, докато той разговаряше с братята ми, а не с мен!” Но ако можехте да нададете ухо в стаята и да чуете техния разговор: „Това момче, което прави чапатите, е толкова добро! То е най-свидният ми бхакта!” Така че никога не можем да знаем какво е отношението на наставниците ни към нас.

Същото е и с Кришна – няма как да знаете кой Му е най-скъп. Невъзможно е! Затова трябва да се отнасяме към всички много добре. Понеже не можем да знаем кой е избраникът на Кришна. Това е много важно – няма как да знаем кой е скъп на Бога. А Той не е дошъл за високопоставените свещенослужители, не. Той идва за клетниците.

 chapati

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 05.01.2013, Sofía)

(Continua la conferencia del pasado viernes)

Voy a contar una historia real. Celebrábamos un evento en Mayapur – el sitio donde nació Mahaprabhu. Allí mismo he encontrado a un amigo mío, muy afectuosamente conectado con mi Gurudev. De repente el fulano me dijo: “Quieres conocer a un sahajiya?” Ya sabéis, un, sahajiya es herético muy peligroso, un Imitador. Algo chocado he respondido: “Si!”. Entonces nos pusimos a andar por las calllejuelas. En un santo sitio aislado de India es habitual ver edificios arruinados, y templos con apariencia inhabitual. La gente se comporta con relajamiento – no hay críticas, ni se pone atención a formalidades. Hemos abandonado el camino principal y de súbito hemos penetrado en un jardín mágico. Dentro del jardín todo era hermoso; fuera se amontonaban basura y ruinas, pero en el jardín nos rodeaba verdura de esmeralda. Numerosos arbustos estaban escamondados en formas refinadas. Reinaba una atmosfera de paz y en el medio del jardín mágico había un maravilloso pabellón. Todo en nuestro derredor estaba limpio – los que han visitado India saben lo que significa esto. Todo era inhabitual, inesperado y hermoso. Un servidor se ocupaba tranquilamente de sus quehaceres. Luego de haber esperado algún rato, vino la persona que esperábamos. Era un hombre muy bien vestido, con cabellos aseados. Desprendía un aura de ternura y sensibilidad. Mi amigo, Shrila Tripurari Maharaj lo conocía desde largo tiempo. Comenzaron a discutir amistosamente hablando de sus actividades recientes – traducción al inglés de libros importantes. Todo ello parecía muy oportuno. Por fin el señor dijo: “Dígame, acaso me consideran como un sahajiya?” Entonces Tripurari Maharaj ha tratado de apaciguarlo. Y cuando ya nos despedíamos, me ha susurrado: “Ya ves que él no está allí! No está en el nivel necesario, todavía le interesa de la opinión ajena – que si lo consideran como tal u otro.” Cuando alguien sea perfecto, no le importa si la gente le considera como santo o como pícaro. Uno debe ser capaz de darse cuenta  del balance de su propia vida. No importa la opinión ajena, ni la imagen que uno se ha creado a los ojos de otra gente. Como el que siempre se conforma diciendo diga “Si” aceptando cualquier cosa: “Si, soy esto, eso o aquello.” Bueno, os parece glorioso llegar a ser alguien que siempre diga “Si” a su maestro espiritual?

Respuesta: Si.

Swami Tirtha: Oh! Poned atención cuando vuestro maestro spiritual se ponga a glorificaros diciendo: “Oh, querido mío, que afortunado soy de tenerte en mi grupo!” “Si, Gurudev!.” “Oh, querido mio, pareces ser  mi ángel salvador! “ “Si, Gurudev!” Pues poned bien atención si deseáis o no llegar a ser el que siempre diga “Si”.

Nunca vais a saber cuál es la real opinión del bienintencionado. Podéis pensar: “Oh, mi maestro no puso Su atención en mi durante toda mi vida. Yo siempre estaba amasando l chapattis en la cocina, mientras que Él estaba conversando con mis hermanos, pero conmigo no lo hacía!” Por lo tanto si pudierais alargar la oreja para oír la discusión: “Oh, este chico que está preparando la chapatti es tan bueno! Es el más entrañable devoto!” Es que jamás podemos saber cuál es la real actitud de nuestros supervisores.

Lo que ocurre al igual con Krishna– no hay modo de saber a quién prefiere entre Sus queridos.

Es imposible! Por esta razón debemos comportarse muy bien con todos. No podemos saber quién es el elegido por Krishna. Es algo muy importante – no podemos saber quién es el más querido por Dios. Él no ha venido para los sacerdotes que se sitúan en alta posición. Viene para los míseros.chapati

(из лекции Свами Тиртхи, 05.01.2013, утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Позвольте я вам расскажу одну историю, настоящий случай. Однажды мы чествовали какой-то празник в Маяпуре – это родное место Махапрабху. Там я встретил моего более старшего друга, очень хороший духовный брат моего Гурудева, глубоко связанный с ним. И вдруг он сказал: „Хочешь встретиться с одним сахаджией?” Знаете, сахаджия – это нечто вроде самого опасного еретика, имитатор. Я был слегка в шоке, но сказал: „Да!” Тогда мы пошли среди небольших улочек, дорог и троп. Обычный пейзаж в этом настолько изолированном святом месте в Индии это полуразрушенные здания, даже храмы выглядят необыкновенно. Настроение весьма лежерное – никто не критикует, никто не обращает внимание на внешние формальности. Затем мы сошли с главного пути и вдруг мы вошли в волшебном саду. Все внутри было красиво; вне его – мусор и руины, а внутри – смарагдовая зелень. Много красивых кустов, оформленные изящно. Атмосфера спокойная, а в середине волшебного сада возвышается прекрасный павильон. Все чисто – те, кто были в Индии, знают что это означает. Все так необычно и так красиво. Был один слуга, который тоже шел очень спокойно. Надо было подождать несколько минут и наконец наш человек пришел. Мужчина в красивой одежде, с красивыми волосами. Производил загадочное впечатление, его аура была очень деликатной и чувствительной. Мой более старший друг, Шрила Трипурари Махарадж, знал его давно. Они стали разговаривать как старые знакомые, и наш друг тоже рассказал о своих занятиях – что он переводит некоторые важные книги на английском. Все выглядело совсем в порядке. Но в конце он спросил: „Скажите, действительно ли меня считют сахаджией?” Тогда Трипурари Махарадж попытался его успокоить. Но когда мы распрощались и пошли, он мне сказал: „Понимаешь, он не там! Не на уровне реализиции. Потому что его все еще интересует мнение других – считают ли его таким или сяким.” Если ты совершенен, ты не придаешь особо значения тому, считют ли тебя люди большим святым, или большим мошеником. Ты сам должен подвести итоги своей жизни. Не важно мнение окружающих, ни образ, который ты создал сам о себе. Как человек, который говорил „да” всегда соглашался: „ну да, такой я есть”, так и по-настоящему совершенный человек принимает: „Да, такой я есть”. Славно ли стать человеком, который всегда говорит „да” своему духовному учителю?

Ответ: Да.

Свами Тиртха: О! Но остерегайтесь, когда ваш духовный учитель начнет вас восхвалять: „Дорогой мой, как мне повезло, что ты в нашей группе!” „Да, Гурудев! Тебе очень повезло.” „О, дорогой мой, ты как ангел-спаситель для меня!“ „Да, Гурудев!” Так что будьте осторожны, хотите ли всегда говорить „да” или нет.

Но вам никогда не узнать каково мнение вашего доброжелателя о вас. Можете думать: „О, мой учитель не обратил на меня внимание ни разу за всю мою жизнь. Я всегда делал чапати в кухне, пока он разговаривал с моими братьями, а не со мной!” Но если бы вы могли примкнуть ухом в комнату и услышать их разговор: „Этот парень, который делает чапати, очень хороший! Он мой самый дорогой бхакта!” Так что никогда не можем знать какое отношение у наших наставников к нам.

То же самое с Кришной – вы никогда не узнаете, кто Ему дороже всех. Невозможно! Поэтому надо относиться к всем хорошо. Так как не можем знать кто есть избранник Кришны. Это очень важно – вы никогда не сможете знать, кто дорог Богу. А Он пришел не для первосвященников, нет. Он пришел для нищих.