Archive for August 5th, 2018

ant

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)

За какво да говорим днес – за Нрисимхадев или за гопи-бхава? Толкова много гопи има тук, как можем да говорим за Нрисимхадев?! При все това, понеже следването на принципите, завещани ни от ачариите, е нещо много важно, щом сме взели решение да изучаваме тази последователност от събития, значи трябва да продължим. Когато решим нещо, това се нарича санкалпа. Ще го запомните ли? Няма да го запомните – ако не си записвате, ако не си носите тетрадка на лекциите, няма да запомните. Санкалпа означава „решение, решителност”. Преди да започнем каквото и да било, трябва да направим санкалпа – тогава обетите и намерението в думите, които изричате, ще ви помогнат. Санкалпа означава също и програма, която трябва да следвате. И просто като го изричате, силата на думите ви ще ви помогне да осъществите онова, което сте решили.

Една от характеристиките на Кришна е сатя-санкалпа. Какво означава това? Сатя-санкалпа означава, че каквото си науми Той се изпълнява без никакво усилие. В материалната сфера, за да осъществим решението си се налага да се потрудим доста, нали? И дори тогава може да се окаже, че усилията ни са били безплодни. Ала с Кришна не е така; желанията на Кришна се изпълняват автоматично. На него не му се налага да полага никакви усилия, за да се сбъдне пожеланото.

Защо е тази разлика между Бога и хората? Просто си представете ако вие имахте сатя-санкалпа – ако каквото ви щукне на ума се появяваше автоматично. Това добро ли е или е лошо?

Отговор: Лошо!

Свами Тиртха: Много лошо! Докато умът не е овладян, най-добре нищо да не се случва когато си го помислите. Представете си ако всички хора имаха силата всичките им желания, искания, решения – дори решенията, което е по-високо ниво на интелектуална подготовка – да се сбъдват автоматически! Тогава материалният свят щеше да е дори още по-голяма катастрофа от каквато е днес. Така че хората като цяло не притежават тази способност и за това си има добра причина, защитна причина. Кришна притежава тази способност, сатя-санкалпа – каквото поиска се сбъдва начаса. Защо? Защото Неговите решения са правилни, Неговите желания са благотворни.

А какво се случва ако практикуваме духовен живот? Казва се, че чистият предан може да придобие много от качествата на Върховния. Дори сатя-санкалпа можете да получите. Защото това означава, че вече сте много по-себеовладяни и вашите желания, вашите искания са подобаващи. В началото дори на преданите им се налага да се трудят сериозно, за да осъществят онова, което са решили. Но това е добре, защото трябва да се научите как да се трудите сериозно за Кришна.

Може би си спомняте историята за срещата между мравката и камилата. Камилата носела големи дисаги на гръб, тъй като тя е товарно добиче. Веднъж, докато вървяла с товара си на гръб, срещнала една мравка. Знаете, камилата е голяма, а мравката е съвсем незначителна, мъничка. Въпреки това, когато камилата видяла мравката, тя се удивила. Защото що да види? Мравката мъкнела огромна клечка. Камилата се обърнала към собствения си гръб и видяла, че в сравнение с размера на тялото, дисагите ѝ са незначителни. Сетне отново погледнала мравката и видяла, че малката мравка носи такава голяма клечка – два пъти по-голяма от собственото ѝ тяло. Затова скъпата ни приятелка, камилата, била поразена. Тя казала: „О! Как е възможно това?! Ти си толкова малка, аз съм толкова голяма; при все това твоят товар е толкова голям, а моят е толкова малък. Как е възможно?” Тогава мравката се усмихнала. „Аз знам тайната. Искаш ли да научиш каква е?” Камилата отвърнала: „Идея си нямам.” А мравката рекла: „Ами виж, ти работиш за господаря си; аз работя за себе си.”

Значи ако работим за себе си, ние сме способни да сторим всичко необходимо, нали? Ако се налага да работим за някой друг: „Ох, днес съм уморен. Пък освен това и другите също трябва да се ангажират в предано служене. Нека им предоставим тази възможност.” Затова Гурудев казваше: „Ако сърцето ти е там, ще намериш решение. Ако сърцето ти не е там, ще намериш извинение.”

Приемете това като съвет за духовното си израстване, как да усъвършенствате своята сатя-санкалпа, силата на своята решимост, за да се сбъдне. Служете на Кришна, гуру и ваишнавите сякаш служите на себе си. Затова, след като сме взели решение, че ще изучаваме историята за Нрисимхадев, с всички трудности и усилия нека продължим.

 

(следва продължение)

 ant

(Szvámí Tírtha 2012. májusi szófiai előadásából)

Miről beszélgessünk ma – Nrszinhadévről vagy a gópí-bháváról? Túl sok gópí ül itt, hogy is beszélhetnénk Nrszinhadévről?! Mindazonáltal, nagyon fontos követni az ácsárjáink elveit, ezért ha elhatároztuk, hogy ezt az eseménysorozatot követjük nyomon, akkor folytatnunk kell. Ha elhatározunk valamit, azt szankalpának hívják. Fogtok erre emlékezni? Nem fogtok – ha nem írjátok le, ha nincs jegyzetfüzetetek a leckén, akkor nem fogtok rá emlékezni! A szankalpa ‘döntést, elhatározást’ jelent. Mielőtt bármit elkezdenénk, meg kell fogalmaznunk a szankalpánkat – akkor az ígéret és a szavakkal kifejezett szándék segíteni fog benneteket. A szankalpa jelenti azt a programot is, melyet követni kell. S pusztán az, hogy kimondotok valamit, a szavak ereje, segíteni fog abban, hogy véghezvigyétek, amit elterveztetek.

Krsna egyik jellemzője a szatja-szankalpa. Mit jelent ez? A szatja-szankalpa azt jelenti, hogy amit Ő elhatároz, az erőfeszítés nélkül fog megvalósulni. Az anyagi világban ahhoz, hogy beteljesítsük az elhatározásunkat, sokat kell tennünk, igaz? És még akkor is előfordulhat, hogy erőfeszítéseink gyümölcse nem érik be. Ez nem így van Krsna esetében. Krsna vágyai automatikusan teljesülnek. Neki nem szükséges erőfeszítéseket tennie azért, hogy a vágyai teljesüljenek.

Miért létezik ez a különbség a Jóisten és az emberek között? Képzeljétek csak el, ha szatja-szankalpával lennétek megáldva – elmétek valamennyi villanása automatikusan megnyilvánulna! Az jó, vagy rossz volna?

Válasz: Rossz!

Szvámí Tírtha: Nagyon rossz! Amíg az elme nem fegyelmezett, az a legjobb, ha semmi sem történik, amikor valamire gondolunk. Csak képzeljétek el, ha az átlagembereknek olyan ereje volna, hogy valamennyi vágyuk, kívánságuk és elhatározásuk – de még az elhatározásuk is, ami egy magasabb intellektuális felkészülést jelent – automatikusan teljesülne! Akkor az anyagi világ sokkal nagyobb katasztrófa lenne, mint napjainkban. Tehát jó okkal, védelmező szándékból az átlagemberek nem rendelkeznek ezzel a képességgel. Krsnának megvan ez a képessége, a szatja-szankalpa – Ő bármit is akar, az automatikusan teljesül. Miért? Mert az Ő döntései helyesek, az Ő kívánságai üdvösek.

És mi történik, ha gyakoroljuk a lelki életet? Azt mondják, egy tiszta bhakta a Legfelsőbb sok tulajdonságára szert tehet. Még a szatja-szankalpára is. mivel ez azt jelenti, hogy már sokkal összeszedettebbek vagytok, így vágyaitok is megfelelőek lesznek. Kezdetben még a bhaktáknak is keményen kell dolgozniuk, hogy meg valósuljon az, amit elhatároznak. Ám ez jó, mivel azt is meg kell tanulni, hogyan dolgozzatok keményen Krsnának.

Talán emlékeztek a hangya és a teve találkozásának történetére. Tehát a teve egy málhát cipelt a hátán, mivel teherhordó állat. Egyszer, amikor a málhát a hátán cipelve baktatott, találkozott egy hangyával. És tudjátok, a teve nagy, a hangya pedig nagyon jelentéktelen, pici. Mégis, mikor a teve megpillantotta a hangyát, elképedt. Mert vajon mit látott? Azt, hogy a hangya egy nagy gallydarabot cipelt. A teve hátratekintett, és azt látta, hogy az ő hátán a saját testméretéhez képest nagyon jelentéktelen a teher. Aztán újra ránézett a hangyára, s észlelte, hogy az apró kis hangya olyan hatalmas fát cipel, kétszer akkorát, mint a teste. Tevebarátunk tehát meghökkenve így szólt: “Ó! Ez hogy lehetséges?! Te olyan kicsi vagy, én pedig olyan nagy, mégis, a te terhed annyira nagy, az én terhem pedig annyira kicsi. Ez hogyan lehetséges?” Ekkor a hangya elmosolyodott: “Tudom a titkot. Tudod, miért?” A teve így szólt: “Fogalmam sincsen.” S a hangya válasza ez volt: “Tudod, te a gazdádnak dolgozol, én pedig magamnak.”

Tehát ha magunkért dolgozunk, minden szükségeset képesek vagyunk megtenni, ugye? Ha másnak kell dolgoznunk: “Ó, ma olyan fáradt vagyok. És egyébként is, másoknak is be kellene kapcsolódni az odaadó szolgálatokba. Tehát adjunk esélyt nekik!” Ezért Gurudév azt mondta: “Ha ott van a szíved, mindig találsz megoldást. Ha nincs ott a szíved, mindig találsz kifogást.”

Fogadjátok ezt jótanácsként a lelki fejlődésetekhez, hogy hogyan fejlesszétek a szatja-szankalpátokat, az elhatározásotok erejét azért, hogy az meg is valósuljon! Szolgáljátok Krsnát, a gurut és a vaisnavákat úgy, mintha magatokat szolgálnátok! Ezért, ha már meghoztuk a döntést, hogy tanulunk, akkor azt annak összes nehézségével együtt, és az összes erőfeszítést megtéve folytatni fogjuk!ant

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia)

What shall we discuss today – Nrisimhadev or gopi-bhava? Too many gopis are here, how can we talk about Nrisimhadev?! Nevertheless, as following the principles that are given to us by our acharyas is very important, therefore if we decided to study this sequence of events, then we have to continue. If we decide something, that is called sankalpa. Will you remember? You will not remember – if you don’t write, if you don’t have your notebook on the lectures, you will not remember. Sankalpa means ‘decision, determination’. Before starting anything we should make a sankalpa – then the vows and the intention of the words that you express will help you. Sankalpa also means a program that you have to follow. And simply by saying, the power of your words will help you to accomplish what you have decided.

One feature of Krishna is satya-sankalpa. What does it mean? Satya-sankalpa means whatever He decides will be accomplished without any efforts. In the material sphere in order to fulfill our decision we have to work a lot, right? And even then it might happen that our efforts will be fruitless. Not with Krishna; Krishna’s desires automatically are fulfilled. He doesn’t have to make any efforts in order that His whish is fulfilled.

Why is this distinction between God and the humans? Just imagine if you had satya-sankalpa – if all the flashes of your mind will manifest automatically. Is it good or bad?

Answer: Bad!

Swami Tirtha: Very bad! Until the mind is not controlled is best if nothing happens when you think of something. Just imagine if people in general would have the power that all their desires, all their wishes, all their decisions – even decisions, which is a higher level of intellectual preparation – would be fulfilled automatically! Then the material world would be even greater disaster than today. So, for a good reason, for a protective reason people in general don’t have that capacity. Krishna has this capacity, satya-sankalpa – whatever He wants is automatically fulfilled. Why? Because His decisions are proper, His whishes are beneficial.

And what happens if we practice spiritual life? It is said that a pure devotee can acquire many qualities of the Supreme. Even satya-sankalpa you can get. Because that means already you are more composed and your desires, your wishes will be proper. In the beginning even devotees have to work hard in order to manifest what they decide. But this is good, because you also have to learn how to work hard for Krishna.

Maybe you remember the story of the meeting of the ant and the camel. So, the camel had a bag on the back, because he is a beast of burden. Once while walking with this burden on the back, he met the ant. And you know, the camel is big, the ant is very insignificant, small. Yet when the camel saw the ant, he was astonished. Because what did he see? That the ant was carrying a big stick – you know these small pieces of wood. The camel turned to his back and he saw that on his back, compared to his body, there’s a very insignificant bag. Then again he looked at the ant and saw that the small little ant is carrying such a big peace of wood, twice as big as his body. So our dear friend camel was astonished. He said: “Ah! How is it possible?! You are so small, I am so great; yet your burden is so big and my burden is so small. How is it possible?” Then the ant was smiling. “I know the secret. Do you know why?” The camel said: “I have no idea.” And the ant said: “You know, you work for your master; I work for myself.”

So, if we work for ourselves, we can do whatever is necessary, right? If we have to work for someone else: “Ah, today I’m so tired. And anyway, others should be also engaged in devotional life. So, let’s give a chance for them.” Therefore Gurudev said: “If your heart is there, you will find solutions. If your heart is not there, you will find excuses.”

Take it as an advice for your spiritual growth, how to improve your satya-sankalpa, the power of your decision, so that it manifests. Serve Krishna, guru and vaishnava as if you are serving yourself. Therefore, as we made a decision that we shall study, with all the difficulties and all the efforts, we shall continue.

 

(to be continued)