Archives

Calendar

May 2018
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for May 28th, 2018

ягя

(részlet Szvámí Tírtha szófiai előadásából 2012.május) 

(az előző hétfői történet folytatása)

Mivel az a démonok belső természete, hogy örömet találnak az erőszakban és a pusztításban…”[1] Kérlek benneteket, figyeljetek erre! Tehát ha erőszakosak vagytok és leromboltok dolgokat – ez démoni szokás. És nem az a megoldás, hogy nem lelitek többé örömötöket az erőszakban és a rombolásban, mégis savanyú képet vágtok miközben szolgálatot végeztek. Próbáljatok meg tartózkodni ezektől a negatív tevékenységektől! Próbáljatok meg kedvesen szolgálni másokat, és azon lenni, hogy a dolgok épüljenek!

„…de mivel ez a démonok természete, nagy lelkesedéssel és tisztelettel fogadták Hiranjakasipu parancsait. Mint az őrültek nekiláttak zaklatni az embereket. A pusztítás hevében porig égettek városokat, falvakat, tehénistállókat, kerteket, szántókat, erdőket, bölcsek ásramjait, farmerek lakhelyeit, legelőket és királyságok fővárosait, és minden mást, ami csak eszükbe jutott. Némelyik démon vaslándzsájával hidakat, épületeket és városkapukat zúzott szét, mások baltáikkal könyörtelenül pusztították el a mangófákat, jákafákat, és egyéb értékes gyümölcsfákat, pozdorjává zúzva azokat. Így Hiranjakasipu démoni szolgái egy állandó és nagyon komoly zavart okoztak valamennyi ember számára. Olyannyira, hogy a jagják és egyéb vallásos tevékenységek elvégzése is nagyon nehézzé vált, hacsak nem lehetetlenné. Mivel a félistenek sem kapták meg a részüket az áldozatokból, így elhagyták az isteni birodalmat és elkezdtek mozgolódni ebben a világban.”

Néha úgy érezhetjük, hogy ez még ma is zajlik – hogy nagyon nehéz a vallásos cselekedetek elvégzése, mindamellett valami rossz elkövetésére minden esély megvan. Éjjel-nappal lehetséges dohányhoz és alkoholhoz jutni, ám kenyeret és tejet…. ahhoz, várnotok kell, amíg a teherautó megérkezik, és kinyitnak a boltok. Szóval egy kissé eltorzult korban élünk, ezért különösen figyelnünk kell.

Krpadhám kérdése: Gurudév, amikor a démonok lehetetlenné tették a jagják bemutatását és minden egyebet, említetted, hogy a félistenek alászálltak a Földre. Vajon miért?

Szvámí Tírtha: Mert nem kapták meg a részüket. Nem tartottak jagjákat, ők meg éhesek voltak.

Krpadhám: De ha oly közel jönnek a bhaktáikhoz, vajon miért létezett számukra mégis a szenvedés? Ezt nem értem – miért jönnek, és mégis miért szenvednek?

Szvámí Tírtha: Szerintem nagyon is könnyen meg fogod érteni, amikor Manydzsári két vagy három napig elfelejt majd főzni. Nem kapod meg a részedet, és a férj alászáll majd nagyon tekintélyes helyzetéből, nagyon közel az általa szeretett és odaadó feleséghez – mégiscsak van valami kellemetlenség, ugye? Hasonlóképpen, ha az áldozat és a kölcsönös szolgálat köre megszakad valahol, akkor a békés létezés e teljes lánca is megszakad. Ezért a résztvevők kizökkennek a saját szerepükből. A démonok, akiknek nem kellene dominánsnak lenniük, elkezdenek uralkodni. A félistenek, akiknek az áldást kell osztaniuk, nem tudják elvégezni a kötelességüket. Az emberek, akiknek áldozatot kellene bemutatniuk, nem tudják azt megtenni, minden a feje tetejére áll, ezért mindenki keresi a megoldást.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy minden, ami történik, az isteni lilák (kedvtelések) szükséges eleme annak érdekében, hogy Nrszimhadév eljöhessen. E problémák nélkül nem tudna eljönni, hogy jó példát mutasson nekünk; hogy jóvátegye Dzsaj és Vidzsaj hibáját – az eredeti problémát – és hogy a démoni faj uralkodásának következményeit helyrehozza. Tehát mindenki a várakozás állapotában van: ’Mi fog történni? Nem találom a helyemet, tegyünk valamit!’ Ezért a világ bevett rendje egy kissé megrendült, és így bontakozik ki a történet.

A mi életünk is kissé megrendül, ha abbahagyjuk a gyakorlatunkat. Akkor a képünk, a lelki látásmódunk is gátolva van. és nem látjuk a harmóniát a dolgok mögött. Ezért nagyon is szükséges fenntartani a szadácsart, a lelki gyakorlatot.

 

 

(folytatása következik)

[1] A felolvasás folytatódik Bhakti Vallabh Tírtha Mahárádzs A szent életű Prahlád c. könyvéből.

 ягя

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia) 

(continues from the previous Monday)

“As it is an intrinsic nature of the demons to take pleasure in violence and destruction…”[1] Pay attention, please! So, if you are violent and if you destruct things – that means demoniac habits. And the solution is not that you don’t take pleasure in violence and destructing things, still you are performing with a sour face. But try to refrain from these negative activities. Try to serve others in a gentle way and help things to build up.

“…but as this is the nature of the demons, they accepted Hiranyakashipu’s orders with great enthusiasm and respect. Like madmen they began to harass the people. In the rage of destruction they burned to ashes cities, villages, cowsheds, gardens, agriculture fields, forests, ashrams of sages, dwellings of farmers, grazing fields and capitals of kingdoms, and everything else that came to their minds. Some of the demons demolished bridges, buildings and city gates with their iron spears; some felled mango trees, jack-fruit trees and another valuable fruit trees with their axes, cutting them to pieces. In this way the demoniac servants of Hiranyakashipu created a non-stop and greatly serious disturbance for all the people. So much so that the performance of yagyas and other pious activities became extremely difficult, if not impossible. Unable to receive their share of sacrifices, the demigods left the heavenly realm and began to move about in this world.”

Sometimes you can feel that happening even today – that pious activities are very difficult to perform, while there is every chance to do something wrong. Day and night it is possible to get some tobacco and alcohol. But to get some bread and milk… you have to wait until the lorry comes and the shop opens. So we live in a little distorted age, therefore we have to pay extra attention.

Question of Kripadham: Gurudev, when all the demons destroyed yagyas and everything it was mentioned that demigods came to the Earth. Why?

Swami Tirtha: Because they did not receive their share. No yagyas were going up there and they were hungry.

Kripadham: But if they are coming so closely to their devotees, why sufferings for them existed still? I don’t understand that – why they come and they still suffer?

Swami Tirtha: I think you will very easily understand it when Manjari will forget to cook for two or three days. You don’t get your share, and the husband will come down from his very prestigious position, will come very close to the beloved and devoted wife – still there is some inconvenience, right? In the same way, if the cycle of sacrifice and mutual service is broken, this whole chain of peaceful existence is broken as well. Therefore the participants are removed from their respective roles. Demons, who should not dominate, will dominate. Demigods, who should give the blessings, cannot perform their duties. Men, who should sacrifice, cannot do it – everything is upside down. Therefore everybody is searching for solution.

Also we should not forget that everything that happens is a necessary ingredient for the lilas, in order Nrisimhadev could come. Without these problems He could not come. In order to show us a good example. In order to rectify the mistake of Jay and Vijay – the original problem. And to correct the consequences of domination of the demoniac race. So everybody is in a state of expectation: ‘What’s going to happen? I don’t find my place, let’s do something.” Therefore the established order is a little broken and in this way the story evolves.

Our life is also broken a little bit if we give up our practice. Then our picture, our spiritual vision is blocked and we do not see the harmony behind the things. Therefore it is very much necessary to maintain sadachar, spiritual practice.

(to be continued)

 

[1] The reading continues from B.B.Tirtha Maharaj’s book The Holy Life of Prahladaягя

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

(продължава от предишния понеделник)

„Тъй като присъщата природа на демоните е да се наслаждават на насилието и унищожението…”[1] Обърнете внимание моля! Значи ако проявявате насилие и унищожавате разни неща – това са демонични навици. И решението не е да престанете да извличате наслада от насилието и разрушаването, но въпреки това да продължавате да го вършите с кисело лице. Не, стремете се да се въздържате от тези негативни действия. Старайте се да служите на останалите с внимание и помагайте да се съграждат неща.

“…но тъй като такава е природата на демоните, те приели заповедите на Хиранякашипу с голям ентусиазъм и почит. Като луди започнали да тормозят хората. В яростта на унищожението изгаряли до пепел градове, села, чифлици, градини, обработваеми поля, гори, ашрами на мъдреци, земеделски колиби, пасища и столици на царства, както и всичко останало, което им хрумнело. Някои от демоните събаряли мостове, сгради и градски порти с железните си копия; други поваляли дървета манго, джак-фрут и други ценни овошки с брадвите си, съсичайки ги на късове. По този начин демоничните слуги на Хиранякашипу създавали неспирни и сериозни притеснения за всички хора. До такава степен, че извършването на яги (приношения) и други благочестиви дейности станало изключително трудно, ако не и невъзможно. Без да получават своя дял от приношенията, полубоговете напуснали небесната сфера и започнали да бродят из този свят.”

Понякога чувствате това и днес – че е трудно да се вършат благочестиви дела, а е лесно да се стори нещо лошо. Денонощно можеш да си купиш тютюн и алкохол. Обаче за хляб и мляко трябва да чакаш докато дойде камионът и отворят магазина. Така че живеем в малко объркана епоха, затова трябва да сме още по-внимателни.

Въпрос на Крипадхам: Гурудев, когато демоните унищожили ягите и всичко, бе споменато, че полубоговете дошли на Земята. Защо?

Свами Тиртха: Защото не получавали своя дял. Приношенията от ягите не се издигали нагоре и те били гладни.

Крипадхам: Но щом идват толкова близо до своите предани поклонници, защо те все още продължават да страдат? Не разбирам това.

Свами Тиртха: Мисля, че много лесно ще го разбереш, ако Манджари забрави да сготви два или три дни. Като не получава дажбата си, съпругът ще слезе от своята престижна позиция, ще дойде много близо до възлюбената си и предана жена – но въпреки това ще има известно безпокойство, нали? По същия начин, ако цикълът на жертване и взаимно служене е нарушен, цялата верига на мирно битуване също се прекъсва. Участниците са отстранени от съответните си места. Демоните, които не бива да властват, властват. Полубоговете, които следва да раздават благословии, не  могат да изпълнят задълженията си. Хората, които би трябвало да извършват жертвоприношения, не могат да ги осъществят – всичко е надолу с главата. Затова всички търсят решение.

Също нека не забравяме, че всичко, което се случва е необходим елемент за лилата, за да може да дойде Нрисимхадев. Без тези проблеми Той не би могъл да дойде, за да ни покаже добър пример, за да поправи грешката на Джай и Виджай – което било оригиналният проблем. А също и да поправи последствията от господстването на демоничната раса. Така че всички са в състояние на очакване: „Какво ще се случи? Не откривам мястото си, нещо трябва да се направи.” Затова установеният порядък е малко нарушен и това е завръзката на историята.

Нашият живот също някак се счупва ако изоставим практиката си. Тогава картината пред очите ни, нашата духовна визия е възпрепятствана и ние не виждаме хармонията скрита зад нещата. Затова е толкова необходимо да поддържаме садачар, духовната практика.

 

(следва продължение)

 

[1] Продължава четенето от книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлад”