Archives

Calendar

May 2018
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for May 7th, 2018

images (2)

(продължава от предишния понеделник)

 

 

Въпрос на Манджари: Гурудев, ти каза, че най-напред трябва да изследваме и изучаваме каква е нашата дхарма, а след това да правим каквото е необходимо. Въпросът ми е: понякога имам чувството – може би греша, но имам чувството – че знам какво трябва да направя, кое е правилното, обаче някак не ми достига вътрешна сила да го направя. По някакъв начин е толкова невероятно трудно да се вършат дори най-простите неща. Откъде да взема сили да върша правилното?

Свами Тиртха: Много е лесно – взимай сили от своя съпруг. Виждаш ли колко е щастлив той да чуе това послание? Готов е да ти служи по всякакъв начин. Голяма късметлийка си. Но когато той е в нужда, и ти трябва да си готова да му служиш по същия начин. Затова грихастха-ашрам е садху-санга от много интимен, специален тип.

В случай, че ресурсите на съпруга ти се изчерпват, не се безпокой, той си има приятели. Ако ресурсите и на приятелите се изчерпват, не се безпокой, той има и благодетели. А ако ресурсите и на благодетелите привършат, не се тревожи, той си има Бог. А пък Неговите ресурси са безгранични. Други въпроси?

Въпрос на Парамананда: Това, което искам да попитам, е в контекста на въпроса на Манджари Деви – като цяло става дума за това да надраснем светските си задължения и да ги поднесем на Върховния. И както Нароттам Тхакур казва в един бхаджан, посветен на Рупа Госвами: сеи врата, сеи тапа, сеи мора мантра-джапа, сеи мора дхарма-карма[1] – чудех се как да разбираме този тип настроение в контекста и на своите земни задължения?

Свами Тиртха: Обяснявайки въпроса си, ти сам даде ключа към този проблем. Защото на кого са посветени тези стихове? Кой е сеи мора мантра-джапа, тапа, врата и т.н? Кой е това? Това е Рупа Госвами. Така че ако имаш някой, под чиито насоки живееш, когото следваш, който е твоят герой в живота – тогава всичко, което правиш, го правиш за него. И една стъпка по-високо: скоро ще осъзнаеш, ако си отдадена душа ще разбереш, че каквото вършиш не е сторено от теб, сторено е чрез теб. Но единствено в случай на пълна отдаденост. Инак участва и егото ти, а то изопачава цялата ситуация. Затова първата стъпка в духовния напредък е да уловим своята съзнателна идентичност. А втората стъпка е да посветим тази уловена съзнателна идентичност в лотосовите нозе на Всевишния.

Инак и това беше въпрос от типа „как да”. А всички знаете отговора на този тип въпроси. Какъв е отговорът?

Парамананда: Мантрувай повече.

Свами Тиртха: Правилно.

[1] „Ти си моите обети, ти си моите отречения, ти си тихото повтаряне на моите мантри, ти си моята дхарма и моята карма

 images (2)

(az előző hétfői lecke folytatása)

Manydzsári kérdése: Gurudév, azt mondtad, hogy először tudakozódnunk kell, meg kell tudnunk, hogy mi a dharmánk, azután meg kell tennünk, amit szükséges. A kérdésem a következő: néha úgy érzem – talán tévedek – de néha úgy érzem, hogy pontosan tudom, mit kell tennem, mi a helyes, és valahogyan még sincs meg a belső erőm ahhoz, hogy megtegyem. Valahogyan olyan hihetetlenül nehéz még a legegyszerűbb dolgokat is megtennem. Honnan merítsek hát erőt ahhoz, hogy azt tegyem, ami helyes?

Szvámí Tírtha: Ez nagyon könnyű – meríts erőt a férjedből! Látod, mennyire felderül az arca ezt az üzenetet hallván? Ő készen áll téged bármi módon szolgálni; nagyon szerencsés vagy. Ám amikor neki van erre szüksége, neked is ugyanúgy készen kell állnod az ő szolgálatára. Tehát a grhasztha-ásram egy szádhu-szanga, nagyon zárt változat, nagyon különleges fajta.

Ha a férjed erőforrásai is kifogynak, ne aggódj, vannak barátai. Ha az ő barátainak az erőforrásai is kiapadnak, ne aggodalmaskodj, vannak jóakarói. És ha már a jóakarók tartalékai is elfogynak, ne aggódj, van Istene! Ő pedig kifogyhatatlan tartalékokkal rendelkezik. Van egyéb kérdésetek?

Paramánanda kérdése: A kérdésem Manohari Dévi kérdéséhez kapcsolódik – alapvetően az evilági kötelességeink meghaladásával és a Legfelsőbbnek történő felajánlásukkal függ össze. És ahogy Naróttam Thákur mondja egy Rúpa gószváminak szentelt bhadzsanban: „széi móra mantra-dzsapa, széi móra dharma-karma”[1] – azon tűnődtem, hogyan is értelmezhetjük a szolgálatnak ezt a típusát a világi kötelességeinkkel összefüggésben?

Szvámí Tírtha: Kérdésed magyarázatában már benne van a probléma kulcsa. Hiszen kinek ajánlotta Naróttam Thákur ezeket a sorokat? Ki az a széi móra mantra-dzsapa, tapa, vrata, miegymás? Ki is az? Ez Rúpa Gószvámi. Tehát ha van egy személy az életedben, akinek az irányítása alatt élsz, akit követsz, aki az életed hőse – akkor mindent, amit teszel azt érte teszed. És egy szinttel feljebb, hamarosan rá fogsz jönni, hogy ha meghódolt lélek vagy, meg fogod érteni, hogy bármi, amit teszel, azt nem te teszed, hanem rajtad keresztül nyilvánul meg. De csakis teljes önátadás esetén. Máskülönben az egód is érintett, és akkor eltorzítja az egész szituációt. Ezért a lelki fejlődés első lépcsőfoka a tudatos identitásunk tetten érése. A második pedig e tetten ért tudatos identitás felajánlása a Legfelsőbb Úr lótuszlábainál.

Egyébként ez egy ’hogyan’ kérdés volt. Az ilyen kérdésekre pedig mindannyian tudjátok a választ. Mi is az?

Paramánanda: Dzsapázz többet!

Szvámí Tírtha: Így igaz.

[1]  Te vagy minden fogadalmam, vezeklésem és mantrázásom; Te vagy a dharmám és a karmám.”

 images (2)

(continues from the previous Monday)

Question of Manjari: Gurudev, you said that first we have to inquire and learn what our dharma is, and then we have to do what is necessary. My question is: sometimes I feel – maybe I’m wrong – but sometimes I feel I know what I’m supposed to do, what is right, and somehow I don’t have the internal strength to do it. Somehow it’s so incredibly difficult to do even the simple things. So from where do I take the strength to do what is right?

Swami Tirtha: It’s very easy – take the strength from your husband. You see how happy he is hearing this message? He is ready to serve you in any way. You are very fortunate. But when he is in need, you should also be ready to serve him in the same way. Therefore grihastha-ashram is a sadhu-sanga, very closed type, very special type.

If the resources of your husband are running out,don’t worry, he’s got some friends. If the resources of the friends are running out, don’t worry, he’s got some well-wishers. And if the resources of the well-wishers are running out, don’t worry, he’s got a God. And He’s got unlimited resources. Other questions?

Question of Paramananda: My inquiry is in the context of this question of Manjari Devi – it basically concerns transcending our worldly duties and offering them to the Supreme. And as Narottam Thakur said in a bhajan dedicated to Rupa Goswami: sei vrata, sei tapa, sei mora mantra-japa, sei mora dharma-karma[1] – so I was wondering how can we understand this type of mood in the context of our worldly duties also?

Swami Tirtha: In the explanation of your question you have given the key to this problem. Because to whom are these verses dedicated? Who is sei mora mantra-japa, tapa, vrata, whatever? Who is that? This is Rupa Gowami. So, if you have a person under whose guidance you live, whom you follow, who is your hero in life – then everything what you do is done for him. And one step higher, soon you will realize if you are a surrendered soul, you will understand that whatever you do is not done by you, it is done through you. But only on condition of full surrender. Otherwise your ego is included and then it distorts the whole situation. Therefore the first step in spiritual progress is to capture our conscious identity. And the second is to dedicate this captured conscious identity at the lotus feet of God Supreme.

Otherwise this was a ‘how to’ question. And you all know the answer of this type of questions. What is the answer?

Paramananda: Chant more.

Swami Tirtha: Correct.

[1] “You are my vows, you are my renunciation, you are the soft repetition of my mantras, you are my dharma and my karma