Archives

Calendar

May 2018
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for May 4th, 2018

ecc214e9dc82bd88374ebd890d41b555-749568

(продължава от предишния петък) 

Щастлив съм да видя толкова много учители тук. Понякога хората питат, искат да разберат кой кой е и кое какво е. Затова някой път ми задават въпроса: „А, между другото, колко ученици имаш?” Защото може би си мислят, че ако имам много, значи съм добър, велик, благонадежден гуру, а ако са едва неколцина – не е добре. Обикновено в такива случаи отвръщам: „О, аз нямам ученици”. Трябва да им видите физиономиите. Тотално са разочаровани: „Няма ученици?! Тоя за нищо не става, няма смисъл да му обръщаме каквото и да било внимание.” Обаче като добавя след това: „Нямам ученици, имам само учители, на които да служа,” тогава следва пълно недоумение. Това е отвъд способностите на разбирането им. Но моля ви, осъзнайте колко е глупав такъв въпрос: „Колко ученици имаш?” Какво? Да не би да си носиш списък в джоба, вадиш го и казваш: „Ами, двеста и петдесет”? Това въобще не е правилен въпрос, не е уместно запитване.

И така, защо е щастливец този, който има ученици? Който е в позицията, така да се каже, да има последователи, ученици? Причината не е, че понякога получава гирлянд или чапати. Но онова, което не е успял да направи, служейки на своя гуру, което не е успял да посвети на своя учител, той може да го даде на тези, които също би трябвало да счита за свои учители. По този начин се формира един нов танц в кръг. Защото единият тича след другия. В танца в кръг няма начало и няма край. И всеки е много важен участник. Затова пожелавам на всички ви да имате много ученици. Каквото сте пропуснали като възможност за служене в живота си на ученик, ще можете да го осъществите като учител. Затова Махапрабху е казал: „Всички трябва да станете гуру!” Не за да седите на висок трон, не за да носите интересни дрехи, но за да съумеете да свършите онова, което не сте смогнали докато сте били ученици.

Нещо много важно се споменава в песента на Нароттам Дас Тхакур[1]. Много от редовете са много важни, но един от тях гласи: „О, Ваишнава Госвами, в твоето сърце е обителта на Говиндаджи.” За щастие, от тази година присъствието на Говинда не е само теоретична вметка, а реалност. И другата половина на това изречение е: „Всички чисти предани живеят в сърцето на Говинда.” Затова е толкова славно да станеш чист предан, защото тогава ще имаш божествена обител.

Присъствието на Радха-Говиндаджи не е само в ашрама в Печ, но и в цялата мисия – това е една изключително бележита промяна. Наскоро разговарях с една приятелка, която е наполовина страничен човек за ашрама, и тя попита: „Какво ново от ашрама в Печ за изминалата година?” Рекох си: „О, нови промени? За какво да говоря – за квадратурата на ашрама, за ремонта ли, за какво?” И говорих за тези неща, но след малко тя попита: „А идването на Радха-Говиндаджи?” Тогава казах: „Да! Това беше истинската промяна.” Защото с Тях се появи и едно специално настроение на служене – а именно обменът между слугата и Бога, между човека и върховния. Кришна в облика на Говинда е добрият пастир, така да се каже – някой, който се грижи за Своите, който ги насочва, който се отнася добре с тях и им отвръща. Така че това настроение на служене трябва да проникне ежедневните практики на преданите.

Не бива да си поставяме твърде висок стандарт – да искаме да обожаваме Гопинатх; има си добра причина за присъствието на Говиндаджи и тя е взаимността. Значи каквото и да поднесете, ще получите в замяна. Това настроение трябва да нараства в Печ – че имаме някой, който се грижи за нас, имаме водач, имаме Бог, който се грижи за нас.

Говиндаджи е един от главните храмове във Вриндаван. Първият е свързан със Санатана Госвами – Мадан Мохан – Той привлича, улавя вниманието. Вторият е свързан с Рупа Госвами – Той е за взаимност, Говиндаджи. А третият е свързан с Рагхунатх дас Госвами – Гопинатх, Той е за раса. Обаче Рупа Госвами е учителят на цялата сампрадая, на цялото движение. Така че щом Радха Говиндаджи са в Печ, Те ни приканват да влезем в това настроение, а ние трябва да осигурим шанс и на останалите да встъпят в такава любяща взаимност с Върховния. И така, ако сме получили благословиите на Рупа Госвами, трябва да помогнем на хората да ги разберат, да дойдат по-близо до този идеал.

 

[1] Еи баро каруна коро

 ecc214e9dc82bd88374ebd890d41b555-749568

(Continua la conferencia del pasado viernes)

Me siento muy feliz viendo a tantos maestros aquí. A veces, ya sabéis, la gente pregunta quien es quien o que es qué. Y unos me plantean la pregunta: “Oh, entre otro, cuantos discípulos tiene Usted?” Tal vez piensan que si tengo muchos discípulos, ello significa que soy buen y fiable gurú, que soy suntuoso y que si los discípulos son unos pocos – esto no marcha bien. Suelo responder: “Oh, no tengo discípulos”. Habrá que ver las caras en mi derredor. Frustración total: “Sin discípulos?!El bobalicón no vale para nada, no hay que hacerle caso.” Por lo tanto, cuando llegue a agregar: ”No tengo discípulos, solo tengo maestros (gurús) a los que brindo servicio” entonces viene el asombro total. Ello supera la capacidad de comprensión. Por favor, debéis comprender la estupidez de la pregunta! „Y cuantos discípulos tiene Usted?” Qué? Quizás tuviera en mi bolsillo una lista para sacarla y afirmar: “Ah, son doscientos cincuenta”, u otra respuesta? La pregunta no es apropiada. Tampoco la cuestión es apropiada.

Bueno, por qué razón el fulano que tuviera discípulos debería ser feliz? El fulano que estuviera en posición de tener seguidores y discípulos debería serlo? La razón de ello no es de obtener alguna que otra guirnalda o chapatti. Por lo tanto, todo lo que no ha podido adquirir brindando servicio a su gurú, Todo lo que no ha podido dedicar a su gurú, el buen maestro lo podría dar a los que llegaría a considerar como gurús. De tal modo se está formando una nueva ronda de danza. En ella cada uno corre siguiendo al otro. La danza en ronda no tiene principio ni fin. Cada participa con su importancia. Por esta razón os deseo que tengáis numerosos discípulos. Los servicios que habéis omitido de brindar en vuestra vida de alumno, llegareis a realizarlo cumpliendo el papel de maestro o gurú. Ha dicho Mahaprabhu: “Todos deberíais llegar a ser gurús!” No para quedaros sentados en trono elevado, tampoco para estar vestidos en ropa interesante, sino para cumplir con lo que no habéis cumplido siendo alumnos.

Se menciona algo muy importante en el canto de Narottam Das Thakur[1]. Numerosos son los versos importantes pero uno de ellos viene diciendo:”Ah, Vaishnava Goswami, en tu corazón se ubica la residencia de Govindaji.” Felizmente desde el ano corriente la presencia no es mera mención sino es realidad. Sigue la otra mitad de la frase que afirma: “Todos los puros devotos viven en el corazón de Govinda.” Por esta razón es glorioso lo de llegar a ser puro devoto, puesto que con ello tendrías el derecho a la divina residencia.

La presencia de Radha-Govindaji no se limita tan solo en el ashram de Pecs, sino se extiende a la misión – es un cambio espectacular. Recientemente he hablado con una amiga casi medio exterior del ashram y ella me ha preguntado: „Que es lo que ha pasado en el ashram de Pecs el año pasado??” Entonces he pensado: „Oh, nuevos cambios? En tal caso de que voy a hablar – de la superficie en metros cuadrados del ashram, de reparaciones o de que más?” He hablado pues de estas cosas y entonces ella me ha preguntado: “Y la llegada de

Radha-Govindaji?” He respondido:”Oh, si! Ha sido un cambio real.” Puesto que con Ellos apareció una especial actitud de servicio – intercambio entre el servidor I el Dios, entre el ser humano y el Supremo. Krishna en la apariencia de Govinda se presenta como un buen pastor, si se puede decir – es alguien que cuida a los Suyos, guiándolos, tratándolos con bondad y reciprocidad. Esta actitud de servicio debe penetrar en las prácticas diarias de los devotos.

No debemos proponernos metas demasiado elevadas – deseando adorar a Gopinath; hay una Buena razón en la presencia de Govindaji, la reciprocidad. Lo que se ofrende se recibirá en cambio. Esta actitud debe crecer extendiéndose en Pecs – tenemos alguien que nos cuide, tenemos un guía, tenemos Dios que se preocupe de nosotros.

Govindaji es uno de los principales templos de Vrindavan. El primero está conectado con Sanatana Goswami – Madana Mohan – su meta es atraer y capturar la atención. El segundo se relaciona con Rupa Goswami – la reciprocidad – Govindaji. Y el tercero está conectado con Ragunath das Goswami – Gopinath, la rasa. Sin embargo, Rupa Goswami es el maestro de todos en la sampradaya, sea la totalidad del movimiento. Bueno, si Radha-Govindaji están en Pecs, Ellos nos invitan a juntarnos a la actitud de servicio, mientras que nosotros debemos asegurar a otra gente la oportunidad de juntarse a este intercambio afectuoso de reciprocidad con el Supremo. Y con la bendición bridada por Rupa Goswami, debemos ayudar a comprenderlo a la gente para llegar a acercarse a este ideal.

 

[1] Ei baro karuna koro

 ecc214e9dc82bd88374ebd890d41b555-749568

(continues from the previous Friday) 

I am so happy to see so many masters here. Sometimes, you know, people want to inquire, they want to understand who is who and what is what. So sometimes they ask me: “Oh, by the way, how many disciples do you have?” Because they might think that if I have many, then I am a good and great, reliable guru and if I have few, then it’s not good. Usually then I say that: “Oh, I have no disciples”. And then you should see their faces. They are totally frustrated, like: “No disciples?! He is off the line, and we don’t have to pay any attention to this guy.” But when I add: ”I don’t have any disciples, I have only masters to serve,” then this is total disturbance. It’s beyond their capacity to understand. But please, realize that this is a stupid question! “And how many disciples do you have?” What? You have a list in your pocket and you say: “Ah, two hundred and fifty”, or what? This is not a proper question. This is not a proper inquiry.

So, why is such a person very fortunate, who has disciples. who is in a position, so to say, to have followers, or disciples? The reason is not that sometimes he gets a garland, or sometimes he gets chapatti. But what he couldn’t accomplish in the service of his guru, what he couldn’t dedicate to his master, he can give it to those, whom he should consider masters again. In this way the new circle of dance is formed. Because one is running after the other. And in the circle of dance there is no beginning and no end. And everybody is a very important participant. So, therefore I wish that you should all have many disciples. Whatever you missed as a chance for service in your life as a disciple, you will be able to accomplish as a master. Therefore Mahaprabhu said: “You should all become gurus!” Not for sitting on an elevated place, not for having fancy clothes, but for being able to accomplish what you could not do while being a disciple.

Something very-very important was mentioned in the song of Narottam Das Thakur[1]. Many points are very important here, but one says that” Ah, Vaishnava Goswami, in your heart there is the residence of Govindaji.” Fortunately from this year on the presence of Govinda is not only a theoretical remark, this is reality. And the other part of this sentence is that “all the pure devotees live in the heart of Govinda.” Therefore it is so glorious to become pure devotees, because then you will have a divine residence.

The presence of Radha-Govindaji not only in the Pecs ashram, but in the whole mission – this is a very remarkable change. Recently I had been talking to a half-outsider friend and she asked: “What happened in the Pecs ashram last year?” I was thinking: ‘Oh, changes? Well, shall I talk about the square meters, or the refurbishment of the ashram, or what?’ And I discussed that, but after a little while she asked: “And what about the appearance of Radha-Govindaji?” Then I said: ”Oh, yes! That was the real change.” Because with Them a special mood of service appeared – and this is the exchange between the servant and God, between human and the Supreme. Krishna as Govinda is a good shepherd, so to say – someone who takes care of His folk, someone who guides them, who treats them nice and who reciprocates. Therefore this mood of service should pervade the daily practices of the devotees.

We shouldn’t set the standard too high – that we want to worship Gopinath; there is a good reason that Govindaji is there, because that is reciprocation. So, whatever you offer, you will receive something. And this mood should grow in Pecs – that we have somebody who takes care of us, we have a guide, we have God who takes care of us.

Govindaji is one of the main temples of Vrindavan. The first is connected to Sanatana Goswami – Madana Mohan – to attract, to capture the attention. The second is connected to Rupa Goswami – this is for reciprocation – Govindaji. And the third one is connected to Ragunath das Goswami – Gopinath, the rasa. But Rupa Goswami is the teacher of the whole sampradaya, of the whole movement. So, if Radha-Govindaji are there in Pecs, They invite us to enter into that mood, and we should provide a chance for others also to enter into that loving exchange with the Supreme. So, if we receive the blessings of Rupa Goswami, we should help people to understand that, to come closer to that ideal.

[1] Ei baro karuna koroecc214e9dc82bd88374ebd890d41b555-749568

(folytatás) 

Nagyon boldoggá tesz, hogy oly sok mestert láthatok körünkben. Tudjátok, néha érdeklődnek az emberek, szeretnék megérteni, hogy ki kicsoda, és mit jelentenek a különböző dolgok. Tehát, néha megkérdeznek: “Amúgy, hány tanítványod is van?” Mert lehet, hogy azt gondolják, hogy ha sok tanítványom van, akkor jó, kiváló és megbízható guru vagyok, azonban, ha csupán néhány, akkor nem igazán vagyok jó tanítómester. Általában ekkor azt szoktam mondani, hogy: “Ó, nekem nincsenek tanítványaim”. S ekkor látnotok kellene az arcukat. Ilyenkor teljesen zavarba jönnek: “Nincsenek tanítványai?! Akkor ő nem számít, egyáltalán nem kell időt szánnunk erre a fickóra.” Majd miután hozzáteszem: ”Nincsenek tanítványaim, csupán mestereim vannak, akiket szolgálhatok.” – ez aztán még jobban összezavarja őket. Ez maximálisan túl van azon a határon, amit megérthetnének. De kérlek, fogjátok fel: „És hány tanítványod van?” – ez eleve egy ostoba kérdés! “ Mit gondolnak? Van egy lista a zsebedben és rávágod, hogy “kettőszázötven”, vagy mi? Ez nem egy helyénvaló kérdés. Ez nem a megfelelő tudakozódás.

Tehát, miért is szerencsés az a személy, akinek vannak tanítványai, aki abban a helyzetben van, hogy úgymond követői, tanítványai vannak? A valódi ok, az nem az, hogy néha kap virágfüzért, vagy olykor csapátit. Hanem, hogy amit nem tudott véghezvinni a guruja szolgálatában, amit nem tudott a gurujának szentelni, azt azoknak adhatja, akiket újfent guruinak tart. Ily módon alakul ki a tánc új köre. Mert egyik a másikból következik. S a körtáncnak nincs eleje és vége. S mindenki egyformán fontos résztvevője. Tehát, ezért kívánom mindannyiótoknak, hogy legyen sok tanítványotok. Bármilyen szolgálatnak az esélyét is szalasztottad el az életedben tanítványként, megvalósíthatod guruként. Ezért mondja Maháprabhu: “Váljatok mindannyian gurukká!” Nem azért, hogy egy kiemelt pulpituson foglalhassatok helyet, vagy elegáns ruháitok legyenek, hanem azért, hogy megvalósítsátok mindazt, amit tanítványként nem voltatok képesek megtenni.

Egy nagyon-nagyon fontos dologról hallhattunk Naróttam dász Thákur[1] dalában. Jó pár tétel rendkívül fontos, de egy különösen, mely így szól: ”Ó, Vaisnava gószvámí, a szíved mindig az Úr Góvinda pihenőhelye.” Szerencsére az idei esztendőtől az Úr Góvinda jelenléte már nem egy elméleti tétel, hanem valóság. A másik része ennek a mondatnak az. hogy “a vaisnavák a szívemben lakoznak.” Ezért olyan dicsőséges tiszta bhaktává válni, mert akkor Isten lakhelye lehet a szíved.

Rádhá-Góvindadzsíék jelenléte nem csupán a pécsi ásramban, hanem az egész misszióban – ez egy nagyon figyelemreméltó változás. Nemrégiben egy félig kívülálló hölggyel beszélgettem, aki azt kérdezte: “Mi történt tavaly a pécsi ásramban?” Elgondolkodtam: ’Miféle változások? Nos, mesélhetek a négyzetméterről, vagy az ásram felújításáról, vagy mire lehet kíváncsi?’ Ezekről beszéltem, de kis idő multán a hölgy megkérdezte: “S Rádhá-Góvindadzsí megjelenése?” Így feleltem: ”Ó, igen! Az igazán nagy változás volt.” Mert Általuk egy nagyon különleges hangulatú imádat kezdődött el – a kölcsönös kapcsolat szolga és Isten, ember és a Legfelsőbb között. Krsna, Góvindaként a jó pásztor – hogy úgy mondjam – valaki, aki gondoskodik a népéről, valaki, aki vezeti őket, aki jól bánik velük és viszonoz mindent. Ezért a szolgálatnak ez a hangulata kell, hogy áthassa a bhakták napi gyakorlatát.

Nem kell egy túl magas, szigorú sztenderdet beállítani, azt például, hogy Gópináthot akarjuk imádni; jó oka van annak, hogy Góvindadzsí van Pécsen, mert ez a kölcsönösség szintje. Tehát, bármit is ajánlasz fel, fogsz valamit kapni cserébe. S ennek a fajta hangulatnak kell Pécsett kibontakoznia – hogy van valakink, aki gondoskodik rólunk, van vezetőnk, Isten velünk van és gondoskodik rólunk.

Góvindadzsí az egyik fő temploma Vrndávannak. Az első templom Szanátan gószvámíhoz kapcsolódik – Madana Móhan, aki mindenki szívét elrabolja. A második Rúpa gószvámíhoz kapcsolódik – Góvindadzsí, aki viszonoz. S a harmadik Raghunáth dász gószvámíval áll kapcsolatban – Gópináth, a rasza képviselője. De Rúpa gószvámí az egész szampradája, az egész mozgalom tanítója. Tehát, ha Rádhá-Góvindadzsíék vannak Pécsett, Ők ebbe a hangulatba invitálnak meg bennünket, nekünk pedig lehetőséget kell biztosítanunk rá, hogy mások is bekapcsolódhassanak a Legfelsőbbel történő szeretetteljes kölcsönös kapcsolatba. Tehát, ha megkapjuk Rúpa gószvámí áldásait, segítenünk kell az embereknek abban, hogy ezt megértsék, és közelebb kerüljenek ehhez az eszményhez.

[1] Ei báró karuná kóró

 ecc214e9dc82bd88374ebd890d41b555-749568

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Я счастлив увидеть так много учителей здесь. Иногда люди спрашивают, хотят узнать кто есть кто и что есть что. Так что задают вопрос: „А, между впрочем, сколько у вас учеников?” Потому что может быть думают, что если их у меня много, значит я хороший, великий, благонадеждный гуру, а если их всего несколько – то это не хорошо. Обычно в таком случае отвечаю: „О, у меня нет учеников”. Надо посмотреть на их физиономии. Полное разочарование: „Нет учеников?! Никуда не годится, нет смысла обращать на него внимания.” Однако, когда добавляю потом: „Нет учеников, есть только учителя, которым служить,” тогда следует уже полное недоумение. Это за пределами их способности понять. Но, пожалуйста, поймите, что это глупый вопрос!: „Сколько у вас учеников?” Что? Как будто-то у меня список в кармане, достаешь его и говоришь: „Ну, двести пятьдесять”? Это вообще не правильный вопрос, не подходящий интерес.

И так, почему счастлив тот, у кого есть ученики? Кто в позиции, так сказать, иметь последователей, учеников? Причина не в том, что иногда получает гирлянду или чапати. Но то, которое он не успел сделать, служа своему гуру, которое не успел посвятить своему учителю, он может его дать тем, которых тоже надо было бы считать своими учителями. Таким образом формируется новый круг танца. Потому что один бежит за другим. И в круге танца нет начала и конца. И каждый это очень важный участник. Поэтому желаю всем вам иметь много учеников. Независимо от того, какой вы шанс пропустили в своем служении в качестве ученика, вы сможете это довести до конца будучи учителем. Поэтому Махапрабху сказал: „Вы все должны стать гуру!” Не для того, чтобы занимать высокое место, не для того, чтобы носить интересную одежду, а для того, чтобы суметь закончить то, что не смогли пока были учениками.

Что-то очень-очень важное было упомянуто в песне Нароттама Даса Тхакура[1]. Многие из его строчек очень важны, но одна из них говорит: „О, Ваишнава Госвами, в твоем сердце обитель Говиндаджи.” К счастью, с этого года присутствие Говинды не только теоретическая пометка, а реальность. И другая половина этого предложения: „Все чистые преданные живут в сердце Говинды.” Поэтому так славно стать чистым преданным, потому что тогда у тебя будет божественная обитель.

Присутствие Радха-Говиндаджи не только в ашраме в Печ, но и во всей миссии – это исключительно замечательная перемена. Недавно я разговаривал с одной подругой, которая полувнешний человек в ашраме, и она спросила: „Что нового в ашраме в Печ за прошедший год?” Я подумал: „О, новые перемены? О чем мне говорить – о квадратуре ашрама, о ремонте ли, о чем?” И я говорил об этих вещах, но немного спустя она спросила: „А приход Радха-Говиндаджи?” Тогда я сказал: „Да! Это было настоящей переменой.” Потому что с Ними появилось и одно специальное настроение служения – а именно обмен между слугой и Богом, между человеком и Верховным. Кришна, как Говинда, это хороший пастух, так сказать, тот, кто заботится о Своих, тот, кто их руководит, который относится к ним хорошо и отвечает им взаимностью. Так что это настроение служения должно пропитать повседневные практики преданных.

Не надо устанавливать перед собой слишком высокий стандарт – желая обожать Гопинатха; есть хорошая причина присутствия Говиндаджи и она есть взаимность. Это означает что что бы вы не предложили, вы получите в замен. Это настроение должно возрастать в Печ – что есть кто-то, кто заботится о нас, есть предводитель, есть Бог, кто заботится о нас.

Говиндаджи это один из главных храмов во Вриндаване. Первый связан со Санатаном Госвами – Мадана Мохан – Он привлекает, улавливает внимание. Второй связан с Рупой Госвами – Он для взаимности, Говиндаджи. А третий связан с Рагхунатхом дас Госвами – Гопинатх, Он для расы. Однако Рупа Госвами это учитель всей сампрадаи, всего движения. Так что раз уж Радха Говиндаджи находятся в Печ, Они нас приглашают вступить в это настроение, а должны обеспечить шанс и для остальных, чтобы могли вступить в такую любящую взаимность с Верховным. И так, если мы получили благословения Рупы Госвами, нам надо помочь и другим людям их понять, подойти ближе к этому идеалу.

[1] Еи баро каруна коро