Archive for April 20th, 2018

Murari-gopis

(az előző pénteki lecke folytatása)

Kamen kérdése: Mondhatjuk-e azt, hogy ahol hit van, ott nincs bhakti, és ahol bhakti van, ott nincsen hit?

Szvámí Tírtha: Nagyon jó kérdés! Nos, én nem mondanám azt, hogy ahol létezik az egyik, ott a másik nem lehet jelen. Ezt nem mondanám. Azonban, minden bizonnyal a legmagasabb rasza szinten csupán egyetlen tényező létezik. Csak emlékezzetek arra, amikor Krsna eltűnt a rásza táncból és a gópík keresni kezdték! Annyira, hogy majdnem elkapták. Akkor Krsna kissé zavarba jött: “Na, most mit tegyek?” Ez aztán a pillanat – amikor Isten meghökken. Nem tudta, mit tegyen és elhatározta, hogy: “Ó, talán megmutatom az Isteni Formámat.” Tehát, nyomban helyet foglalt egy bokor mögött és megmutatta Nárájana formáját – négy karral, gyönyörűen, dicsőségesen és mindennel, ami még ehhez kell. Ekkor előjöttek a gópík a bokrokból, és amint megpillantották Nárájanát ott ülve, így szóltak hozzá: “Óh, hódolatunk, Nárájanaja! Láttad valahol a mi Krsnánkat?”

Látjátok, a hit Istennek szól, míg a szeretet “a mi Krsnánknak”. Mert “Ő a miénk! Nem arról van szó, hogy mi Őérette vagyunk! Ő van miértünk!”

Más alkalommal Krsna így szólt: “Kedves gópík, Mathurába kell mennem, Dvárakába kell mennem. Király leszek, úgyhogy kérlek legyetek elégedettek! Jól éreztük együtt magunkat, de ennek vége. Viszont, például továbbra is meditálhattok Rajtam.” S mi volt a gópík válasza: “Meditálni? Egyszerűen, szárazan, elméletileg meditálni!? Nem, mi Téged akarunk!” Tehát a legmagasabb rasza szinten azt mondhatjuk, hogy még hit sincs, csupán extázis.

Rendben, most megértettünk valamit abból, hogy mi a célunk. Azonban, kérlek azt is vizsgáljuk meg, hogy mi a jelenlegi helyzetünk! De ne aggódjatok, nem reménytelen. Mi ad számunkra reményt? Az, hogy a hitünk elvezet bennünket a szeretet kapujához.

Köszönöm ezt a kérdést. Ma megértettem valamit – ezelőtt csupán egy ellenfelem volt, mégpedig a tudás. Ma megértettem, hogy valójában kettő van – a hitet is beleértve.

 Murari-gopis

(continues from the previous Friday)

Question of Kamen: Can we say that wherever there is faith there is no bhakti and wherever there is bhakti there is no faith?

Swami Tirtha: Very good question! Well, I wouldn’t say that if there is the one, the other cannot be. I wouldn’t say that. But definitely on the highest rasic platforms there is only one element. Just remember when Krishna disappeared from the rasa dance and the gopis started to chase after Him. So much so, that they almost caught Him. Then Krishna was perplexed a little bit: ‘Now what to do?’ That’s a real moment – when God becomes perplexed. He didn’t know what to do and He decided: ‘Oh, maybe I will show My divine form.’ So immediately He sat behind one bush and showed the Narayana aspect – with four arms, beauty, glory and everything. The gopis came from between the bushes, and immediately when they saw Narayana sitting there they said: “Ah, namo Narayanaya! Have you seen our Krishna?”

You see, faith is for God, love is for ‘our Krishna’. Because ‘He is ours! It’s not that we are for Him! He is for us!”

Other times He said: “Dear gopis, I have to go to Mathura, I have to go to Dwaraka. I will become a king, so please, be satisfied! We had a nice time, but it’s over. Still, you can for example meditate over Мe.” But what was the answer of the gopis: “Meditation? Simple, dry, theoretical meditation!? No, we want You!” So, in the highest rasic platform we can say there isn’t even faith, only this rapture.

All right, now we understood something about our goal. Please, also examine our present position. But don’t worry, it’s not hopeless. What will give us the hope? That our faith will bring us to the entrance door of love.

Thank you for these topics. Today I have understood something – before I had only one opponent, knowledge. Now I understood I have two – faith included.Murari-gopis

(продължава от предишния петък)

Въпрос на Камен: Можем ли да кажем, че където има вяра, няма бхакти и където има бхакти, няма вяра?

Свами Тиртха: Много добър въпрос! Не бих казал, че ако го има едното, другото не може да съществува. Не бих казал това. Но определено на най-висшите нива на раса има само един елемент. Спомнете си когато Кришна изчезнал от танца раса и гопите хукнали да Го гонят, като почти щели да Го хванат. Тогава Кришна малко се пообъркал: „Какво да правя сега?” На това му се казва истински момент – Богът да се озадачи. Той не знаел какво да стори и затова решил: „Я да взема да покажа божествения си облик.” Незабавно седнал зад един храст и проявил Своя Нараяна аспект – с четири ръце, цял в красота и слава. Гопите изскочили от храстите и само щом видели там да седи Нараяна, казали: „О, намо нараяная! Виждал ли си нашия Кришна?”

Разбирате ли – вярата е за Бога, а любовта е „за нашия Кришна”. Защото „Той е наш! Не ние сме за Него, а Той е за нас!”

На друго място Той казва: „Скъпи гопи, Аз трябва да ида в Матхура, трябва да ида в Дварака. Ще ставам цар, затова, моля ви, бъдете удовлетворени! Прекарахме си хубаво, но вече свърши. Все пак можете, например, да медитирате над Мен.” Ала какъв бил отговорът на гопите: „Медитация ли? Проста, суха, теоретична медитация!? Не, ние искаме Теб!” Така че можем да кажем: на най-висшето ниво на раса няма дори вяра, единствено този трепетен порив.

Добре, сега разбрахме нещо за нашата цел. Моля ви, разгледайте и настоящата ни позиция. Но не се тревожете, не е безнадеждно. Кое ни носи надеждата? Че вярата ни ще ни отведе до входната врата на любовта.

Благодаря ви за тези теми. Днес разбрах нещо – преди имах само един опонент – знанието. Сега разбрах, че имам два – и вярата също.

 Murari-gopis

(продолжение с предыдущей пятницы)

Вопрос Камена: Можем ли мы сказать, что там, где есть вера, нет бхакти и там, где есть бхакти, нет веры?

Свами Тиртха: Очень хороший вопрос! Я бы не сказал, что если есть одно, другое не может существовать. Я не сказал бы. Но несомненно на самых высших уровнях раса есть только один элемент. Вспомните когда Кришна исчез из танца раса и гопи стали преследовать Его, при чем почти Его поймали. Тогда Кришна немного озадачился: „что мне сейчас делать?” Это настоящий момент – когда Бог становится озадаченным. Он не знал что сделать и поэтому решил: „О, может, я покажу свою божественную форму.” Немедленно сел за кустом и проявил Своего Нараяна аспекта – с четырьмя руками, весь в красоте и славе. Гопи выскочили из кустов и как только увидели там седящего Нараяна, сказали: „О, намо нараяная! Ты видел нашего Кришну?”

Понимаете – вера для Бога, а любовь „для нашего Кришну”. Потому что „Он наш! Не мы для Него, а Он для нас!”

На другом месте Он говорит: „Дорогие гопи, Мне надо идти в Матхуру, надо идти в Двараку. Я стану царем, поэтому, прошу вас, будьте удовлетворенными! Мы хорошо провели время, но все закончилось. Все таки можете, например, медитировать на Мне.” Но каков был ответ гопи: „Медитация? Простая, сухая, теоретическая медитация!? Нет, мы хотим Тебя!” Так что можем сказать: на самом высшем уровне расы нет даже веры, единственно этот экстаз.

Хорошо, теперь мы узнали что-то о нашей цели. Прошу вас, рассмотрим также нашу нынешную позицию. Но не беспокойтесь, она не безнадеждна. Что дает нам надежду? То, что наша вера приведет нас к входной двери любви.

Благодарю вас за эти темы. Сегодня я понял кое-что – раньше у меня был только один оппонент – знание. Теперь я понял, что у меня их два – и вера тоже.

 Murari-gopis

(Continuación de la conferencia del pasado viernes)

Pregunta de Kamen: Podemos decir pues que donde haya fe, no habrá bhakti y que donde haya bhakti no habrá Fe?

Swami Tirtha: Muy buena pregunta! Bueno, yo no diría que allá donde haya una cosa, no podrá existir otra cosa. No lo podría decir. Por lo tanto, en definitiva, en los niveles más elevados de rasa, habrá solo un elemento. Recordad el momento cuando Krishna desaparece de la danza rasa y las gopis se ponen a correr persiguiéndolo y por poco ya casi Le habrán cogido. Entonces Krishna se sintió algo perplejo: „Que es lo que tengo que hacer ahora?” Vaya el momento – dejar perplejo a un Dios. Sin saber cómo reaccionar de momento, decidió: „ Tal vez tenga que mostrar Mi forma divina.” Inmediatamente se sentó detrás de un arbusto y apareció en Su aspecto Narayana – con cuatro brazos, en plena belleza y gloria. Habiendo visto a Narayana las gopis salieron gritando: “Oh, namo Narayanaya! Has visto a Krishna?”

Comprendéis? La Fe es para Dios, el amor es „para nuestro Krishna”. Puesto que „Él es nuestro! Nosotras somos para El y Él es para nosotras!”

En otra oportunidad Él ha dicho: „Bien amadas gopis, Yo tengo que ir a Mathura, debo ir a Dvaraka. Voy a ser rey, por esto pido que os quedéis satisfechas! Hemos pasado un buen rato pero ya se acabó. Sin embargo, podéis por ejemplo seguir meditando por Mi” Y que es lo que respondieron las gopis? „Meditación, que va! Meditación simple, seca, teórica!? No, lo que queremos eres nosotras Tu!” Podemos afirmar por lo tanto que en el nivel supremo de rasa, ni siquiera hay Fe, existe solo este arrebato impetuoso.

Bueno, ya hemos comprendido algo referido a nuestro objetivo. Por favor, examinad nuestra posición actual. No hay que acongojaros, la situación no es desesperadora. Que es lo que nos trae esperanza? La Fe nos va a llevar a la puerta de entrada del Amor.

Os agradezco por estos temas. Hoy me he dado cuenta de algo – antes yo tenía un solo oponente – el Saber. Ahora he comprendido que son dos – la Fe también.