Archives

Calendar

March 2018
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for March 19th, 2018

Magician

(продължава от предишния понеделник)

Въпрос на Махадев: Много е лесно да следваш духовния си учител, когато той е наоколо. Ами в случаите, когато гуру е много далеч, например? Или дори ако той напусне този свят, какво трябва да прави ученикът след това?

Свами Тиртха: Обикновено, когато учителят „умре”, така да се каже, или напусне тази планета, тогава това е истинският изпит за ученика: Какво научи? Какво се насили да научиш? Какво научи по сърце? Какво научи, което наистина бе част от теб? И кое беше формалност….? Защото формалностите ще ги изгубим. Но същината трябва да остане с нас.

Иначе целият този въпрос е под божествена закрила. И аз съм напълно сигурен, напълно убеден, че един истински учител никога не изоставя истинския ученик. Точно както и истинския ученик никога няма да изостави един истински учител. И тъй като вярваме в духовната връзка, в свързаността между душа и душа, затова физическото присъствие е второстепенно. Разбира се, то е много важно и полезно, и ние трябва да се възползваме от възможността, ако имаме шанс да общуваме. Но трябва да развиваме и духовната връзка, която винаги остава. Тя е връзка с по-висшата реалност. Така че един истински учител никога не си тръгва. Особено когато сме в неволя, той ще се върне. Ще ни помогне да си припомним какво сме научили.

Махадев: В подобни трудни ситуации някои хора сънуват своя гуру, или си представят, че разговарят с него. Доколко следва да се доверяваме на тези видения? Те истински ли са? Или трябва да ги считаме просто за предположения на ума?

Свами Тиртха: Трудно е да се отсъди. Зависи какъв е човекът, зависи какъв е случаят. Но най-общо можем да кажем, че съществува шанс да се свържем със своя наставник – посредством сънища,  посредством медитации, посредством видения. Вие самите можете да се обучавате в това. Ако нямате възможност да общувате физически, можете да си представите своя учител – просто призовете го и сякаш стоите пред него му задайте въпроса си, разкрийте му проблема, който имате. А сетне доловете отговора. Така че можем да се тренираме. Разбира се, докато той е тук е по-лесно да се учим, затова не бива да пропускаме възможността.

Ала с положителност по-висшата реалност може да използва всеки обект и всеки метод на по-низшата реалност, за да ни достигне. Това е духовен факт. Единственото изискване е, че трябва да сме искрени, чисти в намеренията си и открити за покани. Не се превръщайте в кукла в ръцете на въображението и фантазиите си.

Махадев: Като говорим за смъртта, прекъсва ли тя връзката между гуру и ученик?

Свами Тиртха: За нещастие аз имам опитът и от двете страни. Моят духовен учител, така да се каже, „умря” и, уви, наложи ми се да се сблъскам със смъртта на някои от моите ученици. Това са едно от друго по-болезнени чувства. Защото ни дават истинско разбиране за раздялата.

Но аз усещам свързаността и присъствието на моя духовен учител. Нося своите ученици в молитвите си. И вярвам в духовната реалност, независимо от физическата смърт или раздяла.

(следва продължение)Magician

(az előző hétfő folytatása)

Mahádév kérdése: Nagyon könnyű követni a tanítómesteredet ameddig itt van, de mi van azokkal az esetekkel, amikor a guru nagyon messze van például? Vagy ha netán eltávozik – mit kell ezután tennie a tanítványnak?

Szvámí Tírtha: Általában amikor a lelki tanítómester, hogy úgy mondjam, ’meghal’, vagy elhagyja ezt a bolygót, akkor az az igazi teszt a tanítványnak arról, vajon mit is tanult. Mi az, amit rád erőltettek? Mit tanultál meg szívből? Mit tanultál meg, amely valóban a részeddé vált? És mik voltak a formalitások? Mivel a formalitásokat el fogjuk veszíteni, viszont a lényeg velünk kell, hogy maradjon.

Egyébként ez az egész kérdés isteni védelem alatt áll. Én teljességgel bizonyos vagyok abban, teljesen meg vagyok győződve arról, hogy egy igazi mester sosem fog elhagyni egy igazi tanítványt. Hasonlóképpen, egy igazi tanítvány sosem fog elhagyni egy igazi mestert. S mivel a lelki kapcsolatban hiszünk, a lélek és lélek közötti kapcsolatban, éppen ezért a fizikai jelenlét másodlagos. Természetesen fontos és nagyon hasznos; meg kell ragadnunk a lehetőséget, ha van esélyünk a társulásra. Ám a lelki kapcsolatot is ápolnunk kell, amely mindig ott van. Ez a kapcsolat a magasabb valósággal. Tehát egy igazi mester sosem fog elhagyni. Különösen, ha nehézségbe ütközünk; vissza fog jönni, segíteni fog nekünk emlékezni arra, amit tanultunk.

Mahádév: Egy ilyen nehéz helyzetben néhányan a gurujukkal álmodnak, vagy azt képzelik, hogy vele beszélgetnek. Mennyire kell megbíznunk ezekben a látomásokban? Ezek vajon valódiak? Vagy inkább csupán mentális spekulációknak kell tekintenünk őket?

Szvámí Tírtha: Nehéz megítélni, függ az adott személytől, az esettől. De általában azt mondhatjuk, hogy – álmokon, meditációkon és látomásokon keresztül – van esélyünk kapcsolódni egy felsőbb tekintélyhez. Ezt is gyakorolhatjátok. Ha nincs esélyetek fizikai társulásra, elképzelhetitek a mestereteket – csak invitáljátok meg őt, mintha előtte állnátok, és tegyétek fel a kérdést, tárjátok fel a gondotokat – utána meg tudjátok érezni, hogy milyen választ fogtok kapni. Tehát lehetőségünk van rá, hogy gyakoroljunk. Természetesen, ha ő itt van, könnyebb gyakorolni, éppen ezért nem kellene kihagynunk a lehetőséget.

Ám valójában a magasabb valóság képes arra, hogy az alacsonyabb realitás bármely tárgyát, módszerét felhasználva megközelítsen bennünket – ez egy spirituális tény. Az egyetlen követelmény az, hogy őszintének kell lennünk, tiszta szándékkal, és az invitálásokra nyitottnak. Ne legyetek a képzeletetek és a fantáziátok játékszerei!

Mahádév: A halálra visszatérve, a halál vajon felbontja a guru és a tanítvány kapcsolatát?

Szvámí Tírtha: Sajnos mindkét oldalról rendelkezem tapasztalatokkal. A mi lelki tanítómesterünk, hogy úgy mondjam, ’meghalt’, és sajnos szembe kellett néznem néhány tanítványom halálával is. Az egyik érzés mélyebb és fájdalmasabb, mint a másik, mivel az elválás valódi realizációját nyújtja.

Ám én érzem a kapcsolatot a mesteremmel, és a mesterem jelenlétét. Imáimban szerepelnek a tanítványaim, és hiszek a lelki valóságban, amely független az anyagi vagy testi haláltól, avagy az elválástól.

 

(folytatása következik)

 Magician

(continues from the previous Monday)

Question of Mahadev: It’s very easy to follow your spiritual master when he is around. And what about the cases when guru is very far away, for example? Or even if he passes away, what should the student do after that?

Swami Tirtha: Usually, especially when the spiritual master ‘dies’, so to say, or leaves this planet, then it’s a real test for the disciple: what you have learned. What you have learned by force? What you have learned by heart? What you have learned which is really part of you? And what was a formality….? Because we shall lose the formality. But the essence should stay with us.

Otherwise this whole question is under a divine protection. And I am fully sure, fully convinced that a real master will never leave a real disciple. Just like a real disciple will never leave a real master. And as we believe in the spiritual connection, in the connection between soul and soul, therefore this physical presence is secondary. Of course it’s very important, very useful, and we should take the opportunity, if we have a chance to associate. But we have to cultivate also the spiritual connection, which is always there. This is a connection to the higher reality. So, a real master will never leave. And especially when we are in difficulty, he will come back. He will help us to recall what we have learned.

Mahadev: In such a difficult situation some people have dreams of their guru, or they imagine that they talk to him. How much should we trust these visions? Are they real? Or we should consider that just mental speculations?

Swami Tirtha: It’s difficult to judge. It depends on the person, on the case. But generally we can say that there is a chance to be connected to a higher authority – through dreams, through meditations, through visions. And you can train yourself also in this matter. If you don’t have a chance of physical association, you can imagine your master – just invite your master like you are standing in front of him and put the question, open up the trouble you have. And then you can perceive what kind of answer you will receive. So we can train ourselves. Of course, especially when he is here, it’s easier to train; therefore we shouldn’t miss the opportunity.

But definitely the higher reality can use any objects, any method of the lower reality to approach us. This is a spiritual fact. The only requirement is that we have to be sincere, pure in intention and open to the invitations. Don’t be like a doll in the hands of your imagination and your fantasies.

Mahadev: Talking about death, does death disrupt the connection between guru and student?

Swami Tirtha: Unfortunately I have the experience of both sides. Our spiritual master, so to say, ‘has died’ and unfortunately I had to face the death of some of my disciples. One feeling is more penetrating and more painful than the other. Because it gives us a real realization of separation.

But I feel the connection and the presence of my master. I have my disciples in my prayers. And I believe in the spiritual reality, irrespective of material or bodily death or separation.

 

(to be continued)