Archives

Calendar

March 2018
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for March 2nd, 2018

gopi-krishna

(continues from the previous Friday)

Vishnu says: “Oh, I have all this court here in Vaikuntha. So many very respectful persons are around Me. And although I am on the top of the divine hierarchy, look at this Krishna! He is only a small cowherd boy, but He looks more happy than Me. His friends, His girlfriends are around Him. I have only one woman, He has got so many. So, He is better. His devotees are very close to Him. My devotees always respect Me, but His devotees – they love Him, they embrace Him, they play games. They eat together. Sometimes the boys steal the laddhus from His plate. Who will dare to steal anything from My plate? This majestic position is very official. Give me life! And finally My lila is Vaikuntha” says Vishnu.

Vaikuntha means no fear, no anxiety. So boringly peaceful! Look at Krishna’s pastimes – there is always happening something. Somebody is coming, some little talk, some little meeting here and there. It’s much more satisfying. So, this is where Vishnu, the Supreme Lord, the majestic God’s heart runs – Goloka. Therefore Shrila Shridhara Maharaja says: “To be hurled down to Vaikuntha”. We have understood that Vaikuntha means the best place! No fears, no anxieties. And Shridhara Maharaja considers this like an exile, like Siberia. Vaikuntha is like the spiritual Siberia. There must be something higher. So, therefore we should search what is higher.

We’ve made a little excursion, although we started from time. As Krishna says in the Gita: “I am time, destroyer of the worlds”[1]. And then we discussed the three different aspects of the Supreme: generator, operator, destructor. But fortunately there is another identification of Krishna with time in the Gita. Because He says: “And I exist as eternal time.”[2] So, for those who are not under the divine control, He exists as time as limited, destructive power; but for those who are under the divine control Krishna exists as eternal time.”

So, this is our approach to time. Therefore people fear time, time fears the pyramids, but we don’t fear time and we are not afraid of the pyramids.

 

 

(to be continued)

[1] Bhagavad Gita 11.32

[2] Bhagavad Gita 10.33gopi-krishna

(продължава от предишния петък)

Вишну казва: „Имам целия този двор тук, на Ваикунтха – толкова много уважавани личности са около Мен. И макар да съм на върха на божествената йерархия, само погледнете Кришна! Той е просто едно малко пастирче, а изглежда толкова по-щастлив от Мен. Приятелите и приятелките Му са около Него. Аз имам само една жена, Той има толкова много. Така че Той е по-добре. Поклонниците Му са съвсем близо до Него. Моите поклонници винаги Ме почитат, но Неговите – те Го обичат, прегръщат Го, играят заедно. Хранят се заедно. Понякога момчетата отмъкват ладху от чинията Му. Кой би се осмелил да краде от Моята чиния? Тази величествена позиция е толкова официална. Искам да живея! Ала в крайна сметка Моята лила е Ваикунтха,” казва Вишну.

Ваикунтха означава „без страх, без тревога”. Толкова отегчително спокойно! Погледнете забавленията на Кришна – там винаги нещо се случва. Някой идва, има разговори, има срещи. Това е много по-удовлетворяващо. Ето накъде е устремено сърцето на Вишну, върховния величествен Господ – към Голока. Затова Шрила Шридхара Махарадж казва: „Да те захвърлят надолу към Ваикунтха”. Та ние сме разбрали, че Ваикунтха е най-прекрасното място! Там няма страхове, няма притеснения. А Шридхара Махарадж я смята за изгнаничество, нещо като Сибир. Ваикунтха като духовния Сибир. Значи има нещо още по-висше. Именно него трябва да търсим.

И така, направихме малка екскурзия, макар че започнахме от времето. Понеже Кришна казва в „Гита”: „Аз съм времето, унищожителят на световете[1]. След това говорихме за трите различни аспекта на Върховния: творец, поддръжник и унищожител. Но за щастие в „Гита” има и едно друго отъждествяване на Кришна с времето, защото Той казва: „Аз съществувам като вечното време.”[2] Така че за тези, които не са под прекия божествен контрол, Той съществува като времето в облика му на ограничаваща, разрушителна сила; ала за онези, които са под властта на божественото, Кришна съществува като вечното време.

Така че това е нашият подход към Времето. Затова хората се боят от времето, времето се бои от пирамидите, ала ние не се страхуваме нито от времето, нито от пирамидите.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 11.32

[2] „Бхагавад Гита” 10.33

 gopi-krishna

(az előző pénteki lecke folytatása)

Így szól Visnu: “Ó, itt van az egész udvartartásom Vaikunthán. Oly sok tiszteletre méltó személy van itt Körülöttem. S bár én vagyok az isteni hierarchia csúcsán, nézzétek meg ezt a Krsnát! Ö csupán csak egy kis pásztorfiú, mégis sokkal boldogabbnak tűnik, mint Én. Őt állandóan barátai és barátnői veszik körül. Míg Nekem csupán egyetlen hölgy a társam, addig Körülötte rengetegen vannak. Tehát, Ő sokkal kiválóbb. Az Ő bhaktái nagyon közel állnak hozzá. Az én bhaktáim mindig tisztelettel viszonyulnak irántam, de az Övéi – szeretik őt, átölelik, játszanak, és együtt esznek Vele. Néha a fiúk elcsenik a laddukat a tányérjáról. Ki merészelne bármit is elcsenni az Én tányéromról? Ez a méltóságteljes pozíció nagyon hivatalos. Szeretnék egy kis életet! Végső soron az Én lílám Vaikuntha” – mondja Visnu.

Vaikuntha annyit jelent, hogy félelem és aggodalommentes. Tehát unalmasan békés! Nézd csak meg Krsna kedvteléseit – ott mindig történik valami! Jön valaki, egy kis beszélgetés, itt-ott egy kis találkozás – sokkal boldogítóbb. Tehát a hely, ahová a Legfelsőbb Úrnak, Visnunak, a Magasztos Istennek a szíve vágyódik, az Gólóka. Ezért mondja Sríla Srídhar Mahárádzs, hogy: “Letaszíttatva Vaikunthára”. Mután megértettük, hogy Vaikuntha a legkiválóbb hely, ahol nincs se félelem, se aggodalom, erre Srídhar Mahárádzs egy szibériai száműzetéshez hasonlítja. Vaikuntha olyan, mint a spirituális Szibéria. Ennél kell, hogy valami emelkedettebb is létezzen. Tehát, azt kell kutatnunk, ami magasabb.

Némileg elkalandoztunk, bár az idő témájából indultunk ki. Krsna így szól a Gítában: “Idő vagyok világok pusztítója.”[1]. S ezek után megbeszéltük a Legfelsőbb három különböző aspektusát: teremtő (generátor), fenntartó (operátor) és pusztító (destruktor). De szerencsére létezik a Gítában más meghatározása is Krsnának, mely az idővel kapcsolatos. Ez így hangzik: “S a múlhatatlan időként létezem.”[2] Tehát, azok számára, akik nem az isteni felügyelet alatt állnak, Ő, mint a behatárolt idő, pusztító erő létezik; de azok számára, akik az Isteni oltalomban élnek, Krsna mint a múlhatatlan idő van jelen.”

Tehát ez az időhöz való viszonyulásunk. Ezért van az, hogy az emberek félnek az időtől, az idő, pedig a piramisoktól, de mi sem az időtől, sem a piramisoktól nem félünk.

 

(folytatása következik)

[1] Bhagavad-gítá 11.32.

[2] Bhagavad-gítá 10.33.

 gopi-krishna

(Continuación de la conferencia del pasado viernes)

Visnú dice: “Oh, tengo aquí en Vaikuntha toda mi corte; tanta gente y personas respetables están a Mi derredor. No estoy en el tope de la jerarquía divina, no obstante, mirad a Krishna! Es un sencillo pastorcito pero parece más feliz que Yo. Está rodeado de Sus amigos y amigas. Yo tengo tan solo una mujer y Él tiene tantas, así que El esta mejor que Yo. Sus devotos están cerca de Él. Mis devotos me respetan pero los Suyos Le aman y Le abrazan, juegan todos juntos. Comen también todos juntos. A veces los muchachos llevan a laddhus y roban de Su plato. Quien puede atreverse de robar algo de Mi plato? Es una posición oficial y majestuosa. Quiero vivir! Y en fin de cuentas Mi lila es Vaikuntha” esto dice Visnú.

Vaikuntha significa: sin miedo, sin ansiedad. Aburrimiento y quietud! Mirad los pasatiempos de Krishna – siempre ocurre algo. Alguien viene, siguen conversaciones y citas. Todo ello es satisfactorio. El corazón de Visnú, dios supremo y majestuoso aspira a llegar a Goloka. Shrila Shridhara Maharaja dice: “Volver hacia abajo, a Vaikuntha”. Sin embargo tenemos entendido que Vaikuntha es el mejor de los sitios! Sin miedo, sin ansiedad. Y por lo tanto Shridhara Maharaja lo considera como exilio, como una Siberia, una Siberia espiritual – esto es a su modo de ver Vaikuntha. Ello significa que existe algo superior. Es lo que debemos buscar yendo hacia arriba. .

Hemos realizado una pequeña excursión empezando por el tópico del tiempo. Puesto que dice Krishna en la .Gita: “Yo soy el tiempo, el destructor de mundos”[1]. Luego hemos hablado de los diferentes aspectos del Generador Supremo: mantenedor y destructor. Felizmente hay en el Gita otra identificación de Krishna con el tiempo, puesto que Él dice:

“Existo como existe el eterno tiempo.”[2] Para los que no se encuentren bajo el control divino El existirá como el tiempo como un poder limitado y destructor pero para los que se encuentren bajo el poder divino, Krishna Existirá como el tiempo eterno.

So, for those who are not under the divine control, He exists as time as limited, destructive power; but for those who are under the divine control Krishna exists as eternal time.”

Bueno, vuestra actitud con respeto al Tiempo debe ser esta. La gente teme el tiempo, teme las pirámides pero nosotros no tenemos miedo, no tememos el tiempo ni las pirámides.

(Sigue continuacion)

[1] Bhagavad Gita 11.32

[2] Bhagavad Gita 10.33gopi-krishna

(продолжение с предыдущей пятницы)

Вишну говорит: „У меня весь этот двор здесь, на Ваикунтхе – так много уважаемых личностей вокруг Меня. И хотя Я на вершине божественной иерархии, посмотрите только на Кришну! Он всего лишь маленький мальчик-пастушок, а выглядит счастливее Меня. Его друзья и подружки вокруг Него. У Меня только одна женщина, у Него так много. Так что Он лучше. Его поклонники совсем близко к Нему. Мои поклонники Меня всегда почитают, но Его– они Его любят, обнимают Его, играют вместе. Они едят вместе. Иногда  мальчики стаскивают ладху из Его тарелки. Кто осмелился бы красть из Моей тарелки? Эта величественная позиция так официальна. Хочу жить! Но в конце концов Моя лила это Ваикунтха,” говорит Вишну.

Ваикунтха означает „без страха, без тревоги”. Такое надоедливое спокойствие! Посмотрите забавления Кришны – там всегда что-то происходит. Кто-то приходит, есть разговоры, есть встречи. Это куда более удовлетворяющее. Вот куда устремлено сердце Вишну, верховного величественного Господа – к Голоке. Поэтому Шрила Шридхара Махарадж говорит: „Быть заброшенным вниз к Ваикунтхе”. Мы понимаем, что Ваикунтха это самое прекрасное место! Там нет страхов, нет тревог. А Шридхара Махарадж считает это как изгнание, как Сибирь. Ваикунтха как духовный Сибирь. Значит есть нечто еще более высшее. Именно его надо искать.

И так, мы сделали небольшую экскурсию, хотя мы начали с времени. Так как Кришна говорит в „Гите”: „Я время, разрушитель миров[1]. Потом мы говорили о трех разных аспектах Верховного: творец, поддержник и уничтожитель. Но к счастью в „Гите” есть и другое отождествление Кришны с временем, потому что Он говорит: „Я существую как вечное время.”[2] Так что для тех, которые не находятся под прямым божественным контролем, Он существует как время – ограничающая, разрушительная сила; но для тех, кто находится под божественным контролем, Кришна существует как вечное время.

Так что это есть наш подход к Времени. Поэтому люди боятся времени, время боится пирамид, а мы не боимся ни времени, ни пирамид.

(продолжение следует)

[1] „Бхагавад Гита” 11.32

[2] „Бхагавад Гита” 10.33