Archives

Calendar

October 2017
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Archive for October 30th, 2017

three pillars

Szvámí Tírtha: Három ajándék adatott meg az emberiségnek. Az első a filozófia, a második a vallás, a harmadik pedig a művészet. Ezek közül melyik a legelfogadhatóbb?

Válasz: A művészet.

Szvámí Tírtha: Igen, én is arra gondoltam, mivel általában úgy gondoljuk, a filozófia túlzottan összetett, nem nekünk való. A vallás – bár az ember nagyon fontos része – mégis megkérdőjelezhető vagy korrumpálódott sok szempontból. Mi marad? A művészet.

Ám ha erre az emberiség számára rendelkezésre álló három pillérre összpontosítunk… Az első a filozófia – és ez gyakorlati filozófia. Ez a tudomány fogja nekünk a célt meghatározni – hogy létezik egy legfelsőbb cél. A vallás fogja megmutatni e legfelsőbb igazsághoz vezető utat, míg a művészet gyönyörűvé fogja varázsolni azt.

Próbáljátok hát megtalálni életeteknek ezeket a pilléreit! Először is: mik azok az alapvető elvek, melyekkel egyetértetek? Mi az életetek célja? Van-e lelki vagy transzcendentális távlatotok? Mi a lelki törekvésetek? Másodszor: meg kell vizsgálnunk, milyen a gyakorlatunk. Nem elég magas célokat kitűzni, valamit tenni is kell érte. Tehát a filozófiánkat aktív elvekké kell átalakítani. Harmadszor pedig meg kell találnunk a harmóniát és a szépséget az életünkben – ezt senki sem tudja megtenni helyettünk. Rá kell lelnünk azokra a belső erőforrásainkra, amelyek segítenek meghatározni a célunkat, követni a gyakorlatunkat, és szépen elérni céljainkat.

Másrészt háromféle egyéb információforrás áll rendelkezésre ezekről a kérdésekről. Az első az ősi tradíció – a tradíciók sokat elárulnak az emberi lét jelentéséről, ezért kiváltképp hasznos dolog egy tradícióhoz tartozni. A tradíció azt jelenti, hogy egy ősi szellemi iskola előnyeit élvezed. Ha az ember őszinte gyakorló, a múlt valamennyi bölcse és szentje a segítségére lesz.

A második információforrás az emberi értelem – hiszen ’homo sapiens’-ként emlegetnek minket, igaz? Ennek a jelentése: „értelmes lény”. Kérlek, hogy használjátok tudásotokat, eszeteket a legjobb cél érdekében! Még akkor is, ha már az elején rávilágítottunk, hogy az akaraterő és az ember értelme sok előnyhöz juttat bennünket, ám egyúttal sok baj forrása is.

A harmadik információforrás az intuíció – ez nagyon népszerű napjainkban. ’Nagyon mély meditációba merültem, hogy el tudjam dönteni, mikor locsolom meg a virágaimat.’ A komoly eszközöket komoly célokra kell használnunk. Nem szabad lejáratnunk a legjobb képességeinket.

Ha tehát elemezzük e három információforrást – tradíció, tudás és intuíció – látnunk kell az emberi ész korlátait, be kell látnunk intuíciónk esetleges helytelen alkalmazásának hibáit; ám a tradíció sokat tud segíteni. Nagyon nehéz először egyedül meglelni az utunkat és keresztülverekedni magunkat az összes nehézségen. De ha követjük az ösvényt, ha azok nyomában járunk, akik már elérték az emberi élet célját, akkor sokkal könnyebb.

Ezért hát ez a sóvár érdeklődés mostanság a tradíciók iránt. Jómagam is csatlakoztam egy tradícióhoz, amely az indiai gondolkodásmódot vallja magáénak, mondhatni a hinduizmus része. Ez egy jógaiskola; a jóga az ember és a Legfelsőbb közötti kapcsolat. Eddig sikerült ebben a tradícióban valamennyi szükséges iránymutatást fellelnem, amelyek kijelölik számomra a helyes utat.

 

 three pillars

Swami Tirtha: Actually three gifts are given to humanity. First is philosophy, the second is religion and the third one is the arts. Which is most acceptable from these three?
Answer: Arts.
Swami Tirtha: Yes. I also thought like that. Because usually we think that philosophy is too complicated, it’s not for me. Religion – although this is a very important part of a human being, yet it is questionable or corrupted in many ways. So what remains? Arts.
But actually if we focus on these three pillars for humanity… The first is philosophy. And this is a practical philosophy. This science will tell us that there is a goal, there is a supreme goal. Religion will show you the path to reach that supreme truth. While arts will make it beautiful.
So, try to find these pillars in your life. What are the basic principles that you share? What is the goal of your life? Do you have any spiritual or transcendental dimensions? What is your spiritual ambition? Second: we should examine what our practice is. It’s not enough only to have high ideals, we should do something about them. So, our philosophy should turn into an active principle. And on the third level we should find the beauty and harmony in our life. And instead of you nobody can do this. We should find our internal resources that will help us to identify our goals, to follow our practice and to achieve our goals nicely.
On the other hand there are three other sources of information about these questions. One is the ancient tradition. Traditions can tell us a lot about the meaning of human life and therefore it is very, very useful to belong to a tradition. Tradition means that you enjoy the benefits of an ancient school of thought. If you are a sincere practitioner, all the sages and all the saints of the past will help you.
The second help, the second source of information is the human intelligence. We are called homo sapiens, right? That means “knowledgeable beings”. So please, we should use our knowledge, we should use our brain for the best purpose. Yet we discussed at the beginning that the willpower and the intellect of human beings created many benefits, but also created some troubles.
And the third source of information is intuition. This is very popular these days. ‘I went into deep meditation to decide when to water my flowers.’ Serious instruments should be used for serious purposes. We should not compromise our best capacities.
So, if we analyze these three sources of information – tradition, knowledge and intuition – we should see the limitations of the human brain, we should see the mistakes of misapplication of our intuition sometimes; but tradition can help us a lot. It’s very difficult to find your way alone for the first time and to struggle through all the difficulties. But if you follow a path, if you follow the footsteps of others who have reached the goal of human life, then it’s much easier.
Therefore the interest in traditions is very intense, very active these days. I also joined a tradition myself. This tradition belongs to the Indian way of thinking, we can say that it’s a part of Hinduism. It’s a school of yoga; yoga is connection between the human and the Supreme. And so far I could find all the references that are necessary to be properly guided in this tradition.

 three pillars

Свами Тиртха: Всъщност, на хората са дадени три дара. Първият е философията, вторият е религията, а третият – изкуствата. Кой от трите е най-приемлив?
Отговор: Изкуствата.
Свами Тиртха: Да. И аз така си мислех. Защото обикновено смятаме, че „философията е прекалено сложна, не е за мен”. Религията, макар да е много важна част от човешкото същество, е била подронвана и изкривявана по толкова много начини. Така че какво остава? Изкуствата.
Но всъщност, ако се вгледаме в тези три стълба на човечеството… Първият е философията. И става дума за практическа философия. Тази наука ни казва, че има цел, върховна цел. Религията ни посочва пътя, по който да достигнем тази върховна цел. А изкуствата правят всичко това красиво.
И така, опитайте се да откриете тези колони в своя живот. Най-напред, какви са основните принципи, които споделяте? Каква е целта на живота ви? Има ли той някакви духовни, трансцендентни измерения? Какъв е духовният ви стремеж? На второ място, трябва да разгледаме каква е практиката ни. Не е достатъчно само да имаме високи идеали, трябва и да правим нещо, свързано с тях. Така че нашата философия трябва да се превърне в активен принцип. И на третото ниво, трябва да намерим красотата и хармонията в своя живот. А освен нас самите, никой друг не може да направи това. Трябва да открием своите вътрешни ресурси, които ще ни помогнат да определим целта си, да следваме практиката си и да осъществим своите стремежи.
От друга страна, има три източника на информация по тези въпроси. Единият е древната традиция. Традицията може да ни каже много за смисъла на човешкия живот и затова е много, много полезно да принадлежим към дадена традиция. Традиция означава да споделяте достоянията на определена древна школа на мисълта. Ако сте искрени в практиките си, всички мъдреци и светци от миналото ще ви помагат.
Втората подкрепа, вторият източник на информация е човешката интелигентност. Наричат ни хомо сапиенс, нали? Това означава „интелигентни същества”. Затова,  моля ви, нека прилагаме знанието си, нека използваме мозъка си за най-добрата цел. При все това, говорихме в началото, че волята и интелектът на човешките същества са сътворили много блага, ала и някои проблеми.
И третият източник на информация е интуицията. Това е нещо много популярно в наши дни: „Влязох в най-дълбока медитация, за да преценя кога да си поливам цветята.” Сериозните инструменти трябва да използваме за сериозни цели. Не бива да компрометираме най-добрите си способности.
И така, ако анализираме тези три източника на информация – традицията, знанието и интуицията – ще видим ограниченията на човешкия мозък, ще видим и грешките или понякога злоупотребите с интуицията си; обаче традицията може много да ни помогне. Много е тежко да си проправяш път самичък и да се бориш срещу всички трудности. Но ако следваш пътека, ако вървиш по стъпките на онези, които са постигнали целта на човешкия живот, тогава е много по-лесно.
Затова в наши дни интересът към традициите е много пламенен, много действен. Самият аз също се присъединих към определена традиция. Тази традиция принадлежи на индийската школа на мисълта, можем да кажем, че е част от хиндуизма. Това е йогийска школа; йога е връзката между човека и Бога. И досега съм намерил в тази традиция всички необходими препоръки, за да бъда вярно насочван.