Archives

Calendar

October 2017
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Archive for October 13th, 2017

Go-Ra

(продължава от предишния петък)

 

Идвал съм в този ашрам стотици пъти. Но този път се изгубих. Казах си: „Е, хубава работа! Тъй или инак трябва да намерим този ашрам.” Реших да разчитам да духовния си GPS. Рекох си: „Ако търсенето е с нужната интензивност, макар да не познаваш никоя от улиците, трябва да го намериш.” Карах напред, завивах тук и там – все непознати места, улици, които никога не съм и виждал! Наближавайки ашрама почувствах, че духовният GPS явно работи добре. Въпреки всичко, дори когато вече знаех, че това е пътят, всичко ми изглеждаше толкова ново, толкова непознато. Дори там, където трамваят пресича шосето, хем знаех, че това е мястото, хем ми се струваше, че никога преди не съм го виждал – така се усещах. Най-накрая пристигнахме. Срещнахме няколко бхакти на ъгъла. После се замислих защо стана така, че същите улици, по които съм минавал стотици пъти преди, ми изглеждаха толкова непознати, толкова чужди. И тогава разбрах причината. Обикновено се срещаме с бхактите на едно определено място и след това идваме заедно – аз просто трябваше да ги следвам. Не се налагаше да гледам на кой ъгъл завивам, какви са имената на улиците и т.н. Просто следвайки преданите достигах целта.

Разбирате ли в какво е въпросът? Духовната вселена, божествената реалност не е като София – много по-голяма е, много по-сложна. Има много повече завои. Само едно нещо няма – обратен завой. В духовния свят съществува всичко, освен обратен завой.

Исках да споделя това с вас, защото то е в подкрепа на философията ни – че ако имаш водач, ще стигнеш много по-лесно. Можеш да стигнеш и без водач. Възможно е да се достигнат определени нива, определени места. Но ако имаш водач е много по-безопасно и пристигаш на практика без никакви усилия – стига да следваш както трябва. Виждате, такова дребно нещо – да се изгубиш – помага да проумееш нещичко. Затова водачеството, духовното наставничество е обожаем обект за нас. Защото ни помага с лекота да намерим верния път, да достигнем целта. Понеже тези, които са местни, знаят пътя, те познават тамошните правила. По тази причина трябва да намерим водач, който знае. Тогава е лесно.

Затова първата стъпка все по-навътре по този път на близостта е да се открие водач. И затова се казва: „Гуру може да те въздигне, а може и да те скърши”. Това е нещо важно. За щастие имаме много гуру, много водачи. Ако изгубиш един от поглед, можеш да намериш друг. Например, ако не виждате стъпките на Бхактивинода Тхакура, тъй като той е живял преди 150 години, можете да четете книгите му и ще намерите някакви напътствия. Или можете да потърсите последователите му, които понастоящем са тук и ще откриете правилна насока. Кришна казва: „В духовния живот няма загуба и дори малка крачка по пътя може да те спаси от най-тежката и дълбока болка и страдание.”[1] Защото това е пътят на просветлението и ако го следваме, можем стъпка по стъпка да се доближаваме до върховната интимност.

Ако разчетете значението на нашите молитви, ще видите, че всички те са като стъпала в едно прогресивно, постепенно развитие. Най-напред се обръщаме към гуру, след това към събирателния образ на учителите – гуру като институция – по този начин цялата общност от наставници и духовни водачи ви се притича на помощ. После в молитвите откриваме свещените места и светите представители – споменати са госвамите, разбира се, споменати са ваишнавите като най-близки представители на истината, спомената е Туласи Деви и т.н. А накрая ще откриете да се споменава Махапрабху. Това достатъчно интензивно ли е? Мисля, че да. И Неговата мантра е непосредствено преди Махамантрата. Сякаш Той ви улавя за ръката и ви помага да влезете в храмовата стая: „Ела с Мен! Ето това е същината – Харе Кришна.”

И така, от самото начало – ом агяна до последния помощник Чайтаня Махапрабху – всички работят за вас. Защото какво е щастието за духовния учител? Да вижда, че последователите му напредват в духовния живот. Това е истинско щастие. Затова учителите искат да помагат на онези, които се нуждаят от помощта им, за да намерят блаженството. Така че тези молитви способстват да насочим ума си, насочват ни, помагат ни да запомним теорията, а след това трябва и да я приложим на практика.

А когато започнете да възпявате светите имена, най-напред трябва да се върнете в началната точка: „Ом агяна – о Гурудев, благодаря ти!” Това е като да погледнете назад през рамо. Но ако гледате напред, разбира се също ще намерите своите светци. И тогава пред вас лежат нови стъпала на развитие.

 

[1] „Бхагавад Гита” 2.40Go-Ra

(Continuación de la conferencia del pasado viernes) 

Había venido en este ashram varias centenas de veces. Sin embargo, esta vez me he perdido. Me he dicho: „Esta es buena! De todos modos, debemos hallar este ashram.”He decidido contar con mi GPS espiritual. Me he dicho: „Cuando la búsqueda sea suficientemente intensa, aun desconociendo alguna calle debes llegar a hallarlo.” Así que seguía manejando mi vehículo, torciendo aquí o allí – desconocidos sitios y calles que nunca antes había visto! Acercándome al ashram me he dado cuenta que mi GPS spiritual estaba funcionando bastante bien. A pesar de todo, cuando ya sabía que aquel era el camino a seguir, todo me parecía Nuevo y desconocido. Hasta me parecía desconocido el lugar en que el tranvía cruzaba la carretera, sabía que el lugar era aquel, y que sin embargo nunca lo había visto antes – así lo sentía. Finalmente hemos llegado. En el rincón hemos encontrado a unos devotos bhakta. Luego me he puesto a pensar en por qué las las mismas calles por las que había pasado tantas veces antes me parecían desconocidas y a tan ajenas. Entonces he comprendido la razón. Solemos encontrar a los devotos bhakti en un lugar bien definido y luego venir aquí juntos con ellos – yo simplemente debía seguirlos. No debía fijarme en los rincones, en los nombres de las calles etc. Con tan solo seguir a los bhakti yo solía llegar a la meta.

Llegáis a comprender la esencia de la cuestión? El universo espiritual, la divina realidad no es como la ciudad de Sofía – es algo mucho más grande y complicado. Muchas más curvas. Y falta una sola cosa – la U- turno, la posibilidad de volver atrás. En el universo espiritual existo todo salvo la U-turno.

Quería compartir con vosotros estos planteamientos ya que vienen apoyando nuestra filosofía – con un guía o gurú llegaras mucho más fácilmente a la meta. Por supuesto, puedes alcanzar la meta sin guía. .Es posible llegar a alcanzar ciertos niveles, ciertos sitios. Sin embargo, con un guía ello resulta más seguro y en práctica vas a llegar sin esfuerzos – con tal que sigas correctamente por el camino. Ya veis como el incidente tan banal de perderse le da a uno a entender algo. Por esta razón el liderazgo, la conducción espiritual es para nosotros objeto de devota adoración. Nos ayuda a encontrar el buen camino con facilidad, a alcanzar la meta. Los paisanos conocen el camino, conocen también las reglas locales. Debemos pues hallar a un guía que lo sepa todo ello. Entonces todo va a resultarnos más fácil.

El primer paso para ir progresando por el camino de la íntima afinidad es de hallar a un guía. Se ha dicho: „El gurú puede elevarte pero también puede quebrarte.” Es algo muy importante. Felizmente, tenemos numerosos guías, numerosos gurús. Habiendo perdido de la vista a uno, ya vas a hallar a otro. Por ejemplo, si no llegáis a comprender viendo los pasos de

Bhaktivinoda Thakura que había vivido hace 150 años, podéis en cambio leer sus libros para hallar en ellos unas directrices. También podéis buscar a sus discípulos que están aquí en el presente y hallar en ellos la buena directriz. Krishna dice a propósito: “En la vida espiritual no hay pérdida” Krishna dice también: “Y el mínimo paso puede salvaros de penas duras y de profundos sufrimientos.”[1] Puesto que debéis ir siguiendo por el camino de la lucidez y por este camino paso a paso llegareis a acercaros a la suprema intima afinidad.

Habiendo leído y comprendido el sentido de nuestras plegarias, ya os daréis cuenta que ellas llegan a ser los pasos de un desarrollo paulatino y progresivo. Primero nos dirigimos a un gurú, luego nos dirigimos a la imagen colectiva de los gurús – a la institución de los gurús – de este modo toda la comunidad de tutores y guías espirituales va a precipitarse apara ayudaros. Puesto que en las plegarias vamos a hallar los sagrados sitios y a los sagrados representantes – por supuesto se han mencionado a los goswamis, los vaishnavas como representantes de la divina verdad, se ha mencionado a Tulasi Devi etc. Y al final ya veris que se ha mencionado también a Mahaprabhu. No es suficientemente intenso todo ello? Creo que sí. Su mantra es inmediatamente anterior a la Mahamantra. As though He is taking your hand and helping you to enter the temple room: “Venid conMigo! Ésta es la esencia – Hare Krisna.” Como si Él os entrega Su mano para ayudaros a entrar en el aposento del templo: „Ven conmigo! Esta es la esencia – Hare Krishna!

Así se prosigue, desde el primer comienzo – om agyana hasta el último respaldo – Chaitanya Mahaprabhu – cada uno y cada cosa obrando por vuestro respaldo. En que consiste la felicidad para vuestro gurú? Para Él lo que importa es ver el progreso de Sus discípulos en la vida espiritual. Esta es la felicidad real. Por esta única razón los gurus desean ayudar y respaldar a los que necesiten la bendición. Las plegarias y las oraciones os ayudan a fijar vuestra mente, a guiaros, a ayudaros, a memorizar la teoría para poder después ponerla en práctica.

Y cuando ya os pongáis a cantar los Nombres Santos, primero debéis volver al punto de partida: “Om agyana – oh, Gurudev, gracias!” Es como si os volvéis para ver por encima de vuestros hombros. Por lo tanto, si vuestra mirada se dirige hacia adelante, con toda seguridad vais a hallar a vuestros santos. Y ya veréis otros pasos más para vuestro propio desarrollo progresivo.

[1] Bhagavad Gita 2.40

 Go-Ra

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Я приезжал в этот ашрам сотни раз. Но на этот раз я потерялся. Я подумал: „Ну, хорошо, все-таки надо найти этот ашрам.” Я решил положится на свой духовный GPS. Сказал себе: „Ну, если поиск достаточно интенсивный, хотя и не знаешь ни одной из улиц, все равно его найдешь.” Ехал вперед, заворачивал туда и сюда – одни незнакомые места, улицы, которых я никогда не видел! Приблизившись к ашраму я почувствовал, что этот духовный GPS очевидно хорошо работает. Но даже тогда, когда я знал, что это есть путь, мне все выгледело столь новым, столь незнакомым. Даже там, где трамвай пересекает шоссе, хотя знал, что это есть место, однако мне казалось, что я никогда раньше его не видел – такое было ощущение. Наконец мы приехали. Встретили несколько бхакт на углу. Потом я задумался почему так случилось, что те же дороги, которые я использовал сотни раз, выглядели настолько незнакомыми, неизвестными мне. И тогда я понял причину. Обычно встречаемся с бхактами в одном определенном месте и потом приходим вместе – мне надо было их просто следовать. Не приходилось следить на каком углу сворачивать, какие имена улиц и т.д. Просто следуя преданных я достигал своей цели.

Понимаете в чем вопрос? Духовная вселенная, божественная реальность не как София – она гораздо крупнее, гораздо сложнее. Есть больше поворотов. Только одного нет – обратного поворота. В духовном мире существует все, кроме обратного поворота.

Я хотел поделиться этим с вами, потому что это подтверждение нашей философии – что если у вас есть вожатый, вы достигнете намного легче. Можешь достичь и без вожатого. Возможно достичь определенные уровни, определенные места. Но если имеешь вожатого будет гораздо безопаснее и приходишь практически без никаких усилий – если вы будете следовать должным образом. Понимаете, такая маленькая глупая вещь – потерять дорогу – помогает вам понять что-то. Поэтому руководство, духовное наставление – это почитаемый объект для нас. Потому что помагает нам легко найти верный путь, достичь цели. Так как те, местные, знают путь, они знакомы с правилами. По этой причине надо найти вожака, который знает. Тогда легко.

Поэтому первый шаг, все глубже по этому пути близости, это найти вожака. И поэтому говорится: „Гуру может тебя спасти, а может и погубить тебя”. Это важно. К счастью есть много гуру, много вожаков. Если потеряешь одного из виду, можешь найти другого. Если не видите шагов Бхактивинода Тхакуры, так как он жил 150 лет тому назад, можете читать его книги и найти какие-нибудь напутствия. Или можете поискать его последователей, которые сейчес здесь и найдете правильное руководство. Кришна говорит: „В духовной жизни нет потери и даже маленький шаг по пути может тебя спасти от самой тяжкой и глубокой боли и страдания.”[1] Потому что это путь просветления и если следуем его, можем шаг за шагом приблизиться к верховной интимности.

Если вы прочтете смысл наших молитв, тогда вы увидите, что эти разные молитвы – это как шаги постепенного и прогрессивного развития. Сначала обращаемся к гуру, потом к собирательному образу учителей – гуру как институция – таким образом вся общность наставников и духовных вожаков приходит к вам на помощь. Потом в молитвах находим священные места и святые представители – упомянуты госвами, конечно, упомянуты ваишнавы как самые близкие представители истины, упомянута Туласи Деви и т.д. А накониц найдете упомянутым Махапрабху. Это достаточно интенсивно? Думаю, что да. И Его мантра находится непосредственно перед Махамантрой. Как будто Он вас берет за руку и помагает вам войти в храмовой комнате: „Пойдем со Мной! Вот суть – Харе Кришна.”

И так, с самого начала – ом агянадо последнего помощникаЧайтанья Махапрабху – все работают для вас. Потому что, в чем счастье духовного учителя? Видеть, что его последователи развиваются в духовной жизни. Это настоящее счастье. Поэтому учителя хотят помагать тем, кому нужна их помощь, чтобы найти блаженство. Так что эти молитвы способствуют направить свой ум, ведут нас, помагают нам запомнить теорию, которую потом нам надо воплотить в жизнь.

А когда начнете воспевать святые имена, сначала надо вернуться в начальную точку: „Ом агяна – о Гурудев, спасибо!” Это как если взглянуть назад через плечо. Но если вы посмотрите вперед, конечно, там вы тоже найдете своих святых. И тогда, перед вами будут лежать новые ступени развития.

[1] „Бхагавад Гита” 2.40

 Go-Ra

(continues from the previous Friday)

 I had been coming to this ashram hundreds of times. But this time I lost my way. And I said: ‘Well, well, nevertheless we should find this ashram.” So, I decided to rely on my spiritual GPS. I said: ‘Well, if the search is intensive enough, although you don’t know any of the roads, you have to find it.’ I was going forward, turning here and there – all unknown places, streets that I’ve never seen! When approaching the ashram I felt somehow that this spiritual GPS must work well. Yet even then when I knew that this is the path, it looked so new, so unknown. Even when the tram crossed the road, I knew that this is the place, but it was like I’d never seen it before – that was my feeling. Finally we arrived. We met some devotees on the corner. And then I was thinking why it happened that the same roads that I had been using for hundreds of times looked so unfamiliar, unknown to me. Then I understood the reason. Because usually we meet the devotees on one spot and then we come together. Then I can follow them. I don’t have to check the corners, the street names, this and that. Simply by following them I can reach the goal.

Do you see the point? Spiritual life, divine reality is not like Sofia – it’s much bigger, more complicated. There are more turns. Only one difference, there is no U-turn. In the spiritual world everything exists except a U-turn.

I want to share with you that this was like supporting the philosophy – that if you have a guide, you will reach more easily. You can reach without a guide. It is possible to reach certain levels of destination. But if you have a guide, you are more safe. And without practically any efforts you can reach – if you follow properly. You see, these small little stupid things – to lose your way – help you to understand something. Therefore guidance, spiritual guidance is a worshipful object for us. Because it will help us to find properly and easily the way, to reach the destination. Because those who are locals, they know the way, they are familiar with the rules there. Therefore we have to find such a guide who knows. Then it is easy.

Therefore the first step of this progressive path of intimacy is to find a guide. Therefore they say: ‘guru can make you or guru can break you’. It’s important. And fortunately we have many gurus, many guides. If you lose the sight of one, you can find another one. If you don’t see let’s say Bhaktivinoda Thakura’s footsteps, because he was living 150 years back, then you can read his books and you will get some guidance. Or you can search for the followers who are presently here and then you will find proper guidance. “There is no loss in the spiritual life,” Krishna says. “And even a small little step saves you from the hardest and deepest pain and suffering.”[1] Because this is the path of enlightenment and if we follow that, we can come step by step closer to this ultimate intimacy.

If you read the meaning of our prayers, then you will see that these different prayers are just like the steps of a progressive and gradual development. First we turn to guru and then to the collective body of gurus – guru as an institution – so all the community of the masters and the spiritual guides come to help you. Then in the prayers we find the holy places and the holy representatives – the goswamis are mentioned of course, the vaishnavas are mentioned as the closest representatives of divine truth, Tulasi Devi is mentioned, etc. And then at the end you will find Mahaprabhu mentioned. Is that intensive enough? I think so. And His mantra is just before the Mahamantra. As though He is taking your hand and helping you to enter the temple room: “Come with Me! Here is the essence – Hare Krisna.”

So, from the first beginning – om agyanato the last help – Chaitanya Mahaprabhu – everybody is working for you. Because what is the happiness for a spiritual master? To see that his followers are progressing in spiritual life. This is real happiness. Therefore gurus want to help those who need their help to be blissful. So, these prayers help us to fix our mind, they lead us, help us to memorize what is the theory and then we have to put it into practice.

And when you start chanting the Holy Names, first of all you have to return back to the original point: “Om agyana – oh, Gurudev, thank you!” This is like looking back just above your shoulder. But if you look forward, of course there you also find your saints. And then a new set of progressive steps are ahead of you.

 

[1] Bhagavad Gita 2.40Go-Ra

(az előző pénteki lecke folytatása)

 

Több száz alkalommal jöttem ebbe az ásramba, de ez alkalommal eltévedtem. S azt gondoltam magamban: “Nos, akárhogy is van, meg kell találnunk ezt az ásramot.” Tehát, úgy döntöttem, hogy a spirituális GPS-emre hagyatkozom. S így szóltam magamhoz: “Nos, ha bár egyikét sem ismerem ezeknek az utaknak, de ha elég intenzív a kutatásom, akkor oda kell, hogy találjak.” Tehát elindultam, erre-arra fordultam – mindenfelé csupa ismeretlen helyek és utcák, amelyeket soha sem láttam eddig! Az ásramhoz közelítvén azt éreztem, hogy ennek a spirituális GPS-nek jól kell működnie. De még akkor is, amikor már tudtam, hogy jó úton járok az út olyan újnak, ismeretlennek tűnt. Amikor a villamos keresztezte az utat, s ráismertem, hogy ez az a hely, de mégis olyan volt, mintha sohasem jártam volna erre azelőtt – ilyen érzésem volt. Végül is megérkeztünk, találkoztunk néhány bhaktával a sarkon. Aztán, azon gondolkodtam, hogy miért volt az, hogy még azok az utak is, melyeken már több százszor jöttem, olyan ismeretlennek, idegennek tűntek. Majd megértettem az okát. Általában találkozni szoktunk a bhaktákkal egy megbeszélt helyen és együtt szoktunk jönni, csak követnem kell őket. Nem kell ellenőriznem a sarkokat, az utak nevét és különböző dolgokat, egyszerűen csak követem őket, és már célhoz is értem.

Látjátok, hogy mi a lényeg? A lelki élet, az isteni valóság nem olyan, mint Szófia – sokkal hatalmasabb és bonyolultabb. Jóval kanyargósabb. Csupán egyben tér el: nem lehet megfordulni. A lelki világban minden létezik, ami itt is, csupán U-alakú kanyar nincs.

Szeretném megosztani veletek, hogy ez az egész történés olyan volt, ami a filozófiánkat támasztja alá – ha van egy vezetőd, akkor könnyebben célba jutsz. Természetesen kalauz nélkül is eljuthatsz a célba, lehetőség van egyes célállomások elérésére, de ha van egy vezetőd, sokkal inkább biztonságban vagy. S bármiféle gyakorlati erőfeszítés nélkül odaérhetsz, ha megfelelően követed a jóakaród útmutatását. Látjátok, hogy ezek a kis ostoba dolgok, mint az eltévedés, segítenek, hogy megérthess valamit. Ezért az útmutatás, lelki jó tanács egy imádatra méltó dolog a számunkra, mert ez segít abban, hogy pontosan és könnyedén rátaláljunk arra az útra, mellyel elérjük a végső célt. Mert a helybéliek ismerik az utakat, a helyi szokásokat, szabályokat. Ezért olyan vezetőt kell találnunk, aki ismerős azon a helyen és akkor minden könnyű lesz.

Tehát a bensőséges kapcsolat kibontakozásának első lépése, hogy találjunk egy vezetőt. Ezért mondják, hogy: ” a guru képessé tesz, és a guru eltiporhat.” Ez nagyon fontos. S szerencsére számos guru és útmutató van. Ha szem elől téveszted az egyiket, találhatsz egy másikat. Ha például nem látod Bhaktivinód Thákur lábnyomait, mert ő 150 évvel ezelőtt élt, akkor elolvashatod a könyveit és kapsz útmutatást. Vagy felkutathatod a követőit, akik jelenleg is itt vannak, és akkor megfelelő útmutatást találsz. Ezért mondja Krsna, hogy “A lelki úton nincs veszteség …ezen az úton már egy kis fejlődés is megvédi az embert a félelem legveszélyesebb fajtájától.”[1] Mert ez a megvilágosodás útja, és ha ezt követjük, akkor lépésről lépésre közelebb kerülhetünk a végső bizalmas kapcsolathoz.

Ha megismered az imáink értelmét, akkor látni fogod, hogy ezek a különböző imák olyanok, mint a haladás, fokozatos fejlődés lépései. Először egy lelki tanítómesterhez fordulunk, majd a guruk együtteséhez – a guru intézményéhez – így a mesterek és szellemi vezetők közössége fog segíteni bennünket. Majd az imáinkban megtalálhatók a szent helyek és a szent képviselőik – természetesen a gószvámik, a vaisnavák, akik az isteni igazság legközelebbi képviselői, Tulaszi Dévi is említésre kerül stb., majd végül Maháprabhut említik. Elég intenzív ez? Én úgy hiszem. S a mantrája épp a mahámantra előtt van. Mintha fogná a kezünket és segítene bennünket belépni a templom szentélyébe: “Jöjj velem! Itt van a lényeg – Hare Krsna.”

Tehát a legelejétől – óm agjána az utolsó segítségig – Csaitanja Maháprabhu – mindenki benneteket segít. Mert mi teszi boldoggá a lelki tanítómestert? Ha látja, hogy a tanítványai fejlődnek a lelki életben. Ez az igazi boldogság. Ezért akarnak segíteni a guruk azoknak, akik hozzá fordulnak segítségért, hogy áldottak legyenek. Tehát ezek az imák segítenek koncentrálni, elvezetni bennünket, hogy emlékezetünkbe véssük az elméletet, melyet aztán átültethetünk a gyakorlatba.

S amikor elkezded zengeni a mahámantrát, először vissza kell térned a kezdő ponthoz: “Óm agjána – Óh, Gurudév, köszönöm!” Olyan ez, mint egy visszapillantás a vállad fölött, de ha előre tekintesz, természetesen ott is szenteket találsz. S ekkor újabb lépcsőfokok állnak előtted a lelki fejlődés útján.

[1] Bhagavad-gítá 2.40.