Archives

Calendar

October 2017
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Archive for October 9th, 2017

anjali-mudra

Въпрос на Крипадхам: Бихте ли обяснили моля за смисъла на мантрата – защо думите се подреждат в мантра, какво означават и защо трябва да се пеят?

Свами Тиртха: Благодаря за този въпрос. Най-напред трябва да разгледаме самата дума мантра – какво значи мантра? Всъщност тази дума е съставена от други две: манас и траяте – това означава такава могъща молитва или формула за медитация, която ще освободи ума ви. Така че целта на мантрата е да пречисти съзнанието на човека. Ако повтаряте своите мантри, много бавна, ала много мощна промяна ще започне да се случва в сърцето ви, във вашето съзнание. Защото посредством звуковата вибрация, в медитацията си ние се свързваме с една много висша духовна реалност. Ако седим сами у дома в безмълвна медитация, без да правим нищо друго, това е много силно. Но ако се събираме заедно с единомислещи хора, тогава съвместната ни медитация ще ни помага един на друг. Ако съм слаб сам, в добрата компания на подобни духовни хора ще съм по-силен. И ако повтаряме мантрите си наум, мълчаливо в група е много по-мощно, отколкото ако си седите самички у дома. Но ако изричаме нашите мантри – и дори повече, ако ги пеем – това е дори още по-мощно. И само един даже по-мощен начин за пеене на мантри – нарича се киртан, когато и танцувате докато пеете. Това е най-висшето.

А сега за думите на мантрата. Има мантри от по една сричка, има мантри от десетки срички – те са дълги. Така че съществуват различни мантри за различни цели. Защото мантрата е като код за постигане на дадени положителни резултати. Един положителен резултат е, че ще добиете покой в ума. Втори, по-висш резултат е, че можете да постигнете освобождение. Това е много голямо постижение. Следващата стъпка е, че можете да влезете в много близка и съкровена връзка с Върховния Бог, Кришна. Така че различните мантри могат да ви донесат разни резултати. Мисля, че това е съвсем разумно и логично. Затова всред всички тези различни мантри, маха-мантрата е посочена за най-ефективна, най-мощна. Харе Кришна мантра е наречена маха-мантрата за тази епоха – „великата мантра на освобождението” за тази Кали Юга. Харе е божествената любов; Кришна е Богът; а Рама е щастието, което можете да добиете чрез това единение, чрез тази медитация. Тези имена се повтарят в тази мантра: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Простичко е; да опитаме заедно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.  Винаги мислете за това: Бог, любовта и щастието.

Повтарянето на мантри е велико изкуство в духовната наука. Защото, както усетихме, това е звукова вибрация, която отеква в нас. Така че ако повтаряме името на Бога – каквото и да е то според нашата религия, това няма значение – тогава общуваме с Него. Точно както майката извиква името на детето си. Обикновено майките с радост изричат имената на децата си. Кажете ми едно обичайно име?

Някой: Иван.

Свами Тиртха: Иван. Добре, но ако майката каже строго: „Иване!”… Виждате, при произнасянето на името може да се предаде различно настроение. Синът ви може да дойде тичешком, а може и да не дойде, понеже ще си каже: „О, по-добре да стоя далеч, защото майка ми е ядосана!” Името е за установяване на връзка. По същия начин, ако зовете името на Бога, Той ще обърне внимание: „О, някой Ме вика!” Затова нека вложим много положителен смисъл в своя призив.

Мантрите се подсилват от мудри. Оригиналното значение на мудра е „печат”; така че ако имате правилната мудра, това също ще подпомогне общуването. Например съществуват мудри за съвършено знание, за благословии, за свързване със Земята – по този начин можете да се заземите. Има друга мудра за преподаване. Всички тези различни мудри също изразяват някакво послание, на което Бог ще обърне внимание. Мудрата с допрени длани също е много красива, нарича се анджали-мудра, ангелската. Но ако покажем различна мудра към небето, например стиснат юмрук, значението не е толкова красиво.

Има толкова много начини да изразим своите чувства, да бъдем свързани, да помагаме на медитацията си да израства. И моля да ме извините, ако понякога съм малко забавен, но моето мнение е, че духовният живот трябва да бъде радостен. Казва се, че с кисело лице в рая не се влиза.

Много ви благодаря, че дойдохте! Бъдете благословени! И моля ви, отнесете тази божествена вибрация в сърцата си. Помагайте на себе си, помагайте и на другите.anjali-mudra

Question of Kripadham: Could you please explain about the meaning of the mantra – why are words put into the mantra, what are their meanings and why they should be sung?

Swami Tirtha: Thank you for this question. First we have to examine the word itself, mantra – what is mantra? Actually two words are connected in this one word: manas and trayate – that means such a powerful prayer or formula for meditation that will liberate your mind. So, the goal of mantra is to purify the consciousness of a person. If you chant your mantras, then a very slow and very powerful change will start in your heart, in your consciousness. Because by the sound vibration in our meditation we are connected with very high spiritual reality. If we sit alone at home in our silent meditation, not doing anything else, that is very powerful. But if we come together with like-minded people, then our joint meditation will help each-other. If I am weak alone, in the good company of the same spiritual people I will be stronger. And if we chant our mantras in our mind silently in a group, it’s more powerful than if you sit alone at home. But if we speak out our mantras – or even more, if we sing our mantras – it’s even more powerful. There is only one more powerful way of chanting mantras – it’s called kirtan, when you dance and sing. This is the topmost.

Then about the words of the mantras. There are mantras of one syllable, there are mantras of dozens of syllables – long; so there are different mantras for different purposes. Because mantra is just like a code – code for achieving some results, good results. One good result is that you will have your peace of mind. The second, which is higher, is that you can achieve liberation. It’s very high accomplishment. The next step is that you can come in a very close and very intimate connection with God Supreme, Krishna. So different mantras can give you different results. I think this is very common sense, logical. And therefore from among all these different mantras, the maha-mantra is selected as the most effective, most powerful. Hare Krishna mantra is called the maha-mantra for this age – the great mantra of liberation for this Kali Yuga. Hare is divine love; Krishna is God; and Rama is happiness that you can achieve by this unity, by this meditation. These names are repeated in this mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simple; let’s try together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, always think of this: God, love and happiness.

Chanting mantras is a great art of spiritual science. Because as we experienced, it’s a sound vibration, it resonates our system. So if we chant the names of God – whatever it might be according to our religion, it does not matter – then we associate with Him. Just like a mother calls out the name of her child. Usually mothers are very happy chanting the names of their children. Tell me one general name?

Somebody: Ivan.

Swami Tirtha: Ivan. It’s nice, but the mother may say gravely: “Ivan!” You can give different mentalities for this chanting the name. Your boy may come to you running; or maybe he will not come, he will say: “Ah, better I stay away, because my mother is angry!” Name is to establish a connection. In the same way, if you call out the names of God, He will pay attention: ‘Ah, somebody is calling for Me!’ So we should give very positive meaning to our calling.

And mantras are supported by mudras. The original meaning of mudra is “seal”; so if you have a proper mudra, this will also help the communication. Like, for example there are mudras for perfect knowledge, for blessings, for connecting down to the earth – in this way you can ground yourself. There is another mudra for teaching. All these different mudras will also express some message and God can pay attention. This mudra with folded palms is also very nice, it’s called anjali-mudra, angelic. But if we show a different mudra to the sky, for example a fist – the meaning is not so nice.

There are so many ways to express our feelings, to be connected, to help our meditation to grow nicely. And please excuse me if we are sometimes a little funny, but in my opinion spiritual life must be happy. It is said with a sour face you cannot enter heaven.

Thank you very much for coming! Be blessed! And please carry on this divine vibration in your heart with you. Help yourself and help others.anjali-mudra

Kriphadám kérdése: Tudnál nekünk a mantra jelentéséről beszélni – miért állnak össze egyes szavak mantrává, mi a jelentésük és miért kell zengeni őket?

Szvámí Tírtha: Köszönöm ezt a kérdést. Először is magát a szót kell megvizsgálnunk – mantra – mi is az az a mantra? Valójában két szó van összekapcsolva ebben az egyetlen kifejezésben: manas és trayate – az olyan nagy erejű fohászt vagy meditációs formát jelent, amely felszabadítja az elmét – tehát a mantra célja az egyén tudatának a megtisztítása. Ha énekeled a mantrákat, akkor egy nagyon lassú és nagy erejű változás kezdődik majd a szívedben, a tudatodban; mivel a hangrezgés a meditációnkban összekapcsolódik egy nagyon magas szintű spirituális valósággal. Ha otthon egyedül ülünk csendes meditációnkban, semmi egyebet sem csinálva, akkor az nagyon hathatós. Ám ha hasonló gondolkozású emberekkel társulunk, akkor az együttes meditációnk segíti a többieket. Még ha egyedül gyenge is vagyok, az ugyanolyan lelkiségű emberek társaságában erősebbé válok. S ha csendben ülve egy csoportban magunkban mantrázunk, akkor az sokkal hatásosabb, mint ha egyedül ülünk otthon. Ám ha hangosan ki is mondjuk a mantrákat – mi több, el is zengjük őket – az még hathatósabb. A mantrák éneklésénél csak egyetlen hathatósabb mód létezik: a kirtan – amikor táncolsz, és közben énekelsz. Ez a legmagasabb rendű.

És akkor most beszéljünk a mantrák szavairól! Vannak közöttük egy szótagosak, vannak sok-sok szótagosak is – hosszúak; tehát sok különféle mantra létezik különféle célokra. Hiszen a mantra olyan, mint egy kód – egy kód hogy elérjünk eredményeket, jó eredményeket. Az egyik jó eredmény az, ha az elmétek békességre lel. A második, ami magasabb, ha képesek lesztek elérni a felszabadulást – ez egy nagyon magas megvalósítás. A következő lépés az, hogy nagyon közel és nagyon intim kapcsolatba kerülsz az Istenség Legfelsőbb Személyiségével, Krsnával. A különféle mantrák tehát különböző eredményekhez juttathatnak téged. Úgy vélem, ez józan ésszel felfogható, logikus. Éppen ezért e sok különféle mantra közül a maha-mantra a leghatékonyabb. A Hare Krsna mantrát maha-mantrának hívják ebben a korban – a kali-jugában ez a felszabadulás nagy erejű mantrája. Hare az isteni szeretet, Krsna a Jóisten, és Rama a boldogság, amit ez által az egység által, meditáció által elérhetünk. Ezeket a neveket ismételjük ebben a mantrában. Egyszerű, próbáljuk meg együtt: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simple; let’s try together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare…Tehát mindig gondoljatok erre: Isten, szeretet és boldogság!

A mantrák zengése a lelki tudománynak magas fokú művészete. Hiszen ahogy tapasztaltuk, ez egy hangrezgés, megrezegteti a saját rendszerünket. Tehát ha a Jóisten neveit elzengjük – bármi is legyen az a vallásunk szerint, nem számít – akkor Őhozzá kapcsolódunk. Pontosan úgy, mint amikor az édesanya a gyerekeit a nevükön szólítja. Általában az édesanyák nagyon boldogok, amikor a gyerekeik nevét kiáltják. Mondanátok nekem egy nagyon is általános nevet?
Valaki: Iván.

Szvámí Tírtha: Iván. Szép, de egy anya ünnepélyesen így szólna: ’Iván!’ Különbözőképp hangsúlyozva mondhatjátok ki a nevet – ettől függően a fiatok vagy futva rohan hozzátok, vagy talán oda sem jön, és ezt gondolja magában: ’Ó, jobb lesz, ha távol maradok, édesanyám mérges.’. A névvel tehát kapcsolatot teremtünk – hasonlóképpen, amikor Isten neveit zengitek, Ő oda fog figyelni erre: ’Ó, valaki a nevemen szólít Engem!’. Tehát nagyon pozitívan kell Őt emlegetnünk.

A mantrákat pedig a mudrákkal lehet megtámogatni. A mudrá eredeti jelentése pecsét, tehát ha van egy megfelelő mudrád, az is segíteni fogja a kommunikációt. Például vannak olyan mudrák, amelyek a tökéletes tudást, vagy az áldásokat, vagy a föld felé történő kapcsolódást segítik elő – e módon leföldelheted magad. Létezik egy mudra a tanításra is. Ezek a különböző mudrák szintén üzenetet rejtenek magukban és a Jóisten oda fog figyelni rájuk. Ez a mudra az összezárt tenyerekkel nagyon szép, anjali-mudrá a neve, angyalit jelent. Ám ha te egy másik mudrát mutatsz az ég felé, például az öklödet – a jelentés nem túlzottan szép.

Megannyi mód létezik érzéseink kifejezésére, hogy kapcsolódhassunk, hogy a meditációnk szépen gyarapodjon. És kérem elnézéseteket, ha néha kicsit viccesek vagyunk, de szerintem a lelki életnek nagyon boldognak kell lennie. Úgy mondják, savanyú képpel nem léphetünk be a mennyországba.

Nagyon köszönöm mindannyiótoknak, hogy eljöttetek, legyetek áldottak! Kérlek, tápláljátok ezt az isteni rezgést a szívetekben, segítsetek magatoknak és másoknak!