Archives

Calendar

October 2017
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Archive for October 6th, 2017

FB_IMG_1503730304139

Existen tres conexiones intimas en la vida espiritual. La primera es la instrucción, la segunda es el aleccionamiento y la tercera es la plegaria o bhajan. Así pues, paso a paso debemos abordar y acercarnos a la verdad superior. Al igual que el sol levante nuestra conciencia va purificándose con el resplandor de la verdad suprema. El sol se levanta pasa a paso, despacito-lentamente y hasta, antes de que aparezca en el horizonte, ya desprende su resplandor. Por fin, cuando llega a revelar su plena magnificencia, podréis alcanzar la conexión viva con este ojo del Dios. Y a la hora del amanecer el sol se pone a mover tan rápido – solo en unos pocos minutos ya se ha levantado tanto. Para comenzar, podéis fijar la mirada en el ojo de Dios. Es tolerable en el comienzo. Luego poco a poco se hace más y más difícil – y cuando el sol se alce ya no podéis seguir mirándolo. En Yoga hay ciertas prácticas, especialmente las de los ascetas renunciantes tienen la práctica de contemplar el sol en su posición más elevada y sin embargo no llegan a cegarse. Por favor, no debéis probarlo! No debéis probar a encarar al Supremo en una sola vez. Sin falta estaréis ciegos.

Por esta razón debemos seguir el proceso paulatino. Ya sé que los búlgaros sois grandes héroes. Queréis alcanzar grandes adquisiciones y cuando yo diga: „No debéis hacerlo, por favor!” ya me responderéis con toda naturalidad: „Sí, quiero hacer exactamente esto – mirar el sol !” Puesto que hacerlo es una valerosa hazaña. Debo deciros por lo tanto que ir siguiendo el proceso paso a paso resulta una proeza mucho más valerosa. Resulta más heroico. Porque haciéndolo os veréis obligados a abandonar las ambiciones personales. Debéis demostrar estas ambiciones de un modo diferente. En este caso debéis dejarlas a un lado. Ya lo sabéis: el que llega a vencer a otros es fuerte, el que llega a vencerse a sí mismo es sabio.

`           Vamos pues a ir siguiendo el proceso paso a paso. Finalmente alcanzaremos algo muy recóndito e muy íntimo. Pero donde está el comienzo? Om agyanatimirandhasya gyananjana-shalakaya.chakshur unmilitam yena tasmai shri-gurave namah. Es el primer paso. El significado: “Estaba ciego por la ilusión. No veo el sol. Ni siquiera llego a ver el resplandor del amanecer que antecede la llegada del sol levante. Estoy entre tinieblas, envuelto en profunda oscuridad…” Acaso esto es algo malo?

Pavitra: Es punto de vista.

Swami Tirtha: Correcto. Puesto que los que estén durmiendo en la oscuridad se sienten bien. Cuando Indra por casualidad nació en la Tierra como puerco, se sintió muy feliz. Vinieron por lo tanto los demiurgos diciendo: “Oh, por favor, Indra! Acaso no puedes volver a aparecer en tu posición de rey, puesto que necesitamos tu protección? „A lo que Indra respondió diciendo: ’’Tengo un buen cuerpazo. Tengo unos hijitos muy bonitos y todo es magnífico. Para que tengo que irme de aquí?” Estando profundamente hundidos en la oscuridad de la ilusión, nos sentimos bien. Ayer Damodar ha mencionado: “Vamos a oir algo de la felicidad.” Cuando os encontréis hundidos en la ilusión, os sentís muy felices. Cunado os pongáis a comprender la perspectiva de lucidez espiritual os veréis desafiados, incluso algunas veces os sentiréis desalentados. Puesto que todo ello es tan brillante, tan alto, tan alejado! Y por lo tanto es tan seductor! ‘No puedo resistir! Parece alejado e inalcanzable pero tengo que ir! Estoy listo a renunciar de mi aspiración a le felicidad! “ Estáis listos a afrentaros a todo ello? Entonces, está bien, pero sin embargo yo os diría de no hacerlo inmediatamente ni de golpe sino paso a paso para llegar a conocer algo de felicidad y de lucidez espiritual. Entonces, “A pesar de estar cegado, cegado por la ilusión, alguien ha venido con la antorcha del saber divino. Alguien ha abierto mis ojos con el ungüento del saber divino. Mi gurú me da dado sambandha-gyana, el saber consiente de mi pertenencia y por todo ello le brindo mis respetos.”

 

(Sigue continuacion)

 

 FB_IMG_1503730304139

Има три съкровени връзки в духовния живот. Едната е напътствието, втората е лекцията и третата е молитвата или бхаджана. Така стъпка по стъпка трябва да се доближаваме до по-висшата истина. Както слънцето изгрява, така и нашето съзнание се пречиства от сиянието на върховната истина. Слънцето изгрява стъпка по стъпка, бавно-бавно, и дори преди да се появи на хоризонта, разлива светлина. Но когато излезе в цялото си великолепие, можете да имате живата и истинска връзка с това око на Бога. А когато започне изгрева, то се движи така бързо – само за няколко минути се е вдигнало толкова много. И в началото можете да се взирате в окото на Бога. В началото това е поносимо. По-нататък става по-трудно – вдигне ли се, не можете да гледате слънцето. В йога има известни практики, специално аскетичните отреченици имат практиката да съзерцават слънцето когато се е вдигнало високо, и при това не ослепяват. Но моля ви, недейте да опитвате! Не пробвайте да застанете пред Върховния из един път. Ще бъдете заслепени.

Затова трябва да следваме постепенен процес. Обаче аз знам, че българите са големи герои. Искате велики постижения, затова като кажа: „Моля ви, не го правете!” вие естествено ще отвърнете: „Да, искам да правя точно това – да гледам в слънцето!” Защото това е смел подвиг. Но трябва да ви кажа, че да следваш процеса стъпка по стъпка е много по-смело. По-героично е. Защото тук ще се наложи да изоставите личните си амбиции. Иначе демонстрирате своите амбиции. Ала тук ще трябва да ги оставите настрана. Знаете: който побеждава другите е силен; който побеждава себе си е мъдър.

Затова нека следваме процеса стъпка по стъпка. Накрая ще стигнем до нещо много съкровено. Но къде е началото? Ом агяна-тимирандхася гянанджана-шалакая чакшур унмилитам йена тасмаи шри-гураве намаха. Това е първата стъпка. Значението е: „Бях ослепен от илюзията. Не виждам слънцето. Не виждам дори сиянието на зората, предшестваща изгрева. Всред мрак съм, дълбоко обвит в тъмнина.” Това лошо ли е?

Павитра: Това е гледна точка.

Свами Тиртха: Правилно. Защото тези, които спят в мрака, се чувстват съвсем добре. Когато на Индра му се наложило да се роди като прасе на Земята, на него много му харесало. Когато полубоговете дошли и му казали: „Умоляваме те, Индра! Би ли си дошъл отново на царския трон, защото се нуждаем от твоята закрила?” той отвърнал: „Но тук е толкова хубаво! Имам много добро тяло. Имам чудесни дечица тук и всичко е така прекрасно. Защо да си тръгвам?”

Така че ако сме дълбоко потънали в илюзия, на нас ни е добре. Вчера Дамодар спомена: „Нека чуем нещичко за щастието.” Когато си в илюзия си много щастлив. Ала започнеш ли да осъзнаваш перспективите на духовното просветление, ще бъдеш разтърсен, понякога дори обезсърчен. Защото то е така сияйно, така високо, така далеч! Ала при все това е така мамещо! „Неспособен съм да устоя! Колкото и далеч да изглежда, трябва да тръгна! Готов съм да се откажа дори от желанието си за щастие.” Вие готови ли сте на това? Обаче тогава, не бих казал веднага, но стъпка по стъпка ще узнаете нещичко за щастието и за силата на духовното просветление. И така, „Макар да съм ослепен от илюзията, някой дойде с факела на божественото познание. Той отвори очите ми с мехлема на божественото познание. Моят гуру ми даде самбандха-гяна, знанието къде принадлежа, затова му отдавам почитта си.”

 

(следва продължение)FB_IMG_1503730304139

There are three intimate connections in spiritual life. One is the instruction, the second is the lecture and the third is the prayer or the bhajan. So, step by step we should approach the superior truth. Just like the sun is rising in the same way, our consciousness is being purified by the shine of the supreme truth. The sun rises step by step, slowly-slowly, even before appearing on the horizon it gives the light. But when it comes with full splendor, then you can really achieve the living and real connection to this eye of God. And when there is the sunrise, it moves so fast – few minutes and rises so much. In the beginning you can glaze into the eye of God. In the beginning you can tolerate that. Later on it is little more difficult – when it’s up there, you cannot stare into the sunshine. In yoga there are some practices, and especially ascetic types of renunciates, they have a practice to stare at the sun when it’s high and they don’t go blind. But please, don’t try! Don’t try to face the Supreme all of a sudden. You will be blinded.

Therefore we should follow the step by step process. But I know that the Bulgarians are very heroic. You want great achievements, so when I say: “Please, don’t do it!” you will naturally say: “Yes, I want to do this – stare at the sun!” Because it’s a brave achievement. But I have to tell you, to follow the step by step process is more brave. It’s more heroic. Because here you have to give up your private ambitions. There you can show your ambitions. But here you have to set them aside. You know: who wins over another one is strong; who overcomes himself is wise.

So, we have to follow this step by step process. Finally we shall come to something very intimate. But what is the beginning? Om agyanatimirandhasya gyananjana-shalakaya.chakshur unmilitam yena tasmai shri-gurave namah. This is the first step. That means: “I was blinded by illusion. I don’t see the sunshine. I don’t see even this bright color heralding the sunshine coming. I am in darkness, deeply enveloped by darkness.” Is that bad?

Pavitra: It’s a point of view.

Swami Tirtha: Correct. Because those who are sleeping in the darkness they feel quite well. When Indra by some chance had to take birth as a pig on Earth, he was happy with that. When the demigods came and said: “Oh, please, Indra! Can you come back to your royal position, because we need your protection?” he said: “But it’s so nice here! I have a very good body. I have my beautiful kids here and everything is so nice here. Why should I leave?”

So, if we are deeply engrossed in illusion, we feel fine. Yesterday Damodar mentioned: “Let’s hear something about happiness.” If you are in illusion, you are very happy. When you start to realize the perspective of spiritual enlightenment, you will be challenged, sometimes disappointed even. Because it’s so bright, it’s so high, it’s so far! Yet it’s so inviting! ‘I cannot resist! However far away it looks, I have to go! I’m ready to give up even my desire for happiness.’ Are you ready for that? But then, well, I wouldn’t say immediately, but step by step you will learn something about happiness and the power of spiritual enlightenment. So, “Although I am blind, I am blinded by illusion, yet someone comes with the torchlight of divine knowledge. He had opened up my eyes with the ointment of divine knowledge. My Guru gave me the sambandha-gyana, the knowledge of my belonging, therefore I pay my respects to him.”

 

(to be continued)

 

 

 FB_IMG_1503730304139

Есть три сокровенные связи в духовной жизни. Одна это напутствие, вторая это лекция и третья это молитва или бхаджан. Так шаг за шагом надо приближаться к более высшей истине. Как солнце восходит, так и наше сознание очищается сиянием верховной истины. Солнце шаг за шагом, медленно-медленно, и даже до появления на горизонте, излучает свет. Но когда взойдет в своем целом великолепии, можете иметь живую и настоящую связь с этим оком Бога. А когда начнется восход, оно двигается так быстро – всего за несколько минут поднимается так много. И в начале можете взираться в око Бога. В начале это терпимо. Дальше становится труднее – если оно поднялось, уже не можете смотреть на солнце. В йоге есть некоторые практики, и конкретнее аскеты имеют практику созерцать солнце, когда оно поднялось высоко, и при этом могут не ослепнуть. Но прошу вас, не пытайтесь! Не пытайтесь встать перед Верховным с первого раза. Вы будете ослеплены.

Поэтому мы должны следовать поэтапному процессу. Однако я знаю, что болгары большие герои. Хотите великих постижений, поэтому когда я скажу: „Прошу вас, не делайте это!” вы естественно ответите: „Да, хочу делать как раз это – смотреть в солнце!” потому что это смелый подвиг. Но должен вам сказать, что следовать процесс шаг за шагом гораздо смелее. Это более героично. Потому что прийдется оставить свои личные амбиции. Иначе вы демонстрируете свои амбиции. Но здесь вы должны отложить их в сторону. Знаете: кто побеждает других, тот силен; кто побеждает себя – мудр.

Поэтому, нам надо следовать процессу шаг за шагом. Наконец мы прийдем к чему-то очень сокровенному. Но где начало? Ом агяна-тимирандхася гянанджана-шалакая чакшур унмилитам йена тасмаи шри-гураве намаха. Это первый шаг. Это означает: „Я был ослеплен иллюзией. Не вижу солнечного света. Я не вижу даже этого яркого цвета, предвещающего солнечный свет. Я во тьме, глубоко окутанный тьмой.” Это плохо?

Павитра: Это точка зрения.

Свами Тиртха: Правильно. Потому что те, которые спят в темноте, чувствуют себя хорошо. Когда Индре пришлось родиться свиньей на Земле, он был доволен этим. Когда полубоги пришли и сказали ему: „Пожалуйста, Индра! Не мог бы ты вернуться на царский трон, нам нужна твоя защита?” он ответил: „Но здесь так хорошо! У меня хорошее тело. У меня здесь прекрасные дети, и здесь все так хорошо. Зачем мне уходить?”

Так что если мы глубоко погружены в иллюзию, нам хорошо. Вчера Дамодар упомянул: „Давайте послушаем что-нибудь о счастье.” Когда ты в иллюзии, ты очень счастлив. Но когда начинаешь осознавать перспективу духовного просветления, это станет для тебя вызовом, иногда даже будешь разочарованным. Потому что это так блестяще, так возвышенно, так далеко! Но это так привлекательно! „Я не могу устоять! Как бы далеко это ни выглядело, мне нужно идти! Я готов отказаться от своего желания счастья.” Вы готовы к этому? Но тогда, ну, я бы не сказал сразу, но шаг за шагом вы узнаете что-то о счастье и силе духовного просветления. И так, „Хотя я и слеп, ослеплен иллюзией, кто-то пришел с факелом божественного знания. Он открыл мои глаза мазью божественного знания. Мой гуру дал мне самбандха-гяну, знание моей принадлежности, поэтому я отдаю ему свое почтение.

 

(следует продолжение)

 FB_IMG_1503730304139

Három bizalmas kapcsolat létezik a lelki életben. Az első az útmutatás, a második a tanítás és a harmadik az ima vagy a bhadzsan. Tehát, lépésről lépésre közelebb kell kerülnünk a legfőbb igazsághoz. Ahogy felkel a Nap, ugyanolyan módon tisztítja tudatosságunkat a Legfelsőbb Igazság fénye. A Nap lépésről lépésre, nagyon lassan emelkedik, és mielőtt megjelenne a horizonton már fényt ad. De amikor teljes pompájával felragyog, akkor lesz valójában élő és igazi kapcsolatod Isten szemével. S napfelkeltekor, olyan gyorsan emelkedik, hogy néhány perc alatt már nagyon magasan van. A napfelkelte kezdetén még nyugodtan bele tudsz tekinteni Isten szemébe, képes vagy elviselni azt. Később már kicsit nehezebb – és amikor fent van, már nem tudsz a napfénybe nézni. A jógában léteznek bizonyos gyakorlatok, elsősorban az aszketikus típusú lemondásban, mely szerint a Napba bámulnak, amikor magasan van, és nem vakítja el őket. De kérlek, ezt ne próbáljátok meg! Ne próbáljatok hirtelen a Legfelsőbb arcába pillantani! Meg fogtok vakulni.

Ezért kövessük inkább a lépésről lépésre gyakorlatát! De tudom, hogy a bolgárok nagyon hősiesek és szeretnétek komoly eredményeket elérni, tehát, ha azt mondom, hogy: “Kérlek, ne próbáljátok meg!”, akkor természetesen azt mondjátok: “Igen, én ezt ki szeretném próbálni – belebámulni a Napba!” Mert ez egy nagyon bátor eredmény. De el kell, hogy mondjam nektek, hogy a lépésről lépésre folyamat követése jóval bátrabb tett. Sokkal hősiesebb, mert itt fel kell adnod saját kis önös becsvágyadat. Ott meg tudod mutatni az ambícióidat, itt félre kell tenned őket. Tudod, aki legyőzi a másikat, az erős; aki pedig legyőzi önmagát az bölcs.

Tehát, követnünk kell ezt a lépésről lépésre kibontakozó folyamatot. Végül valami nagyon bensőséges hangulatot fogunk elérni. De mi a kezdet? Óm agjána-timirándhaszja gjánánydzsana-salákajá csaksur unmílitam jéna taszmai srí guravé namah. Ez az első lépés. Ez azt jelenti, hogy: “Az illúzió elvakított engem, nem látom a napfényt. Még ezt a fényes színt sem látom, mely a napfény hírnöke. Sötétségben vagyok, mélyen beburkol a sötétség.” Ez olyan rossz?

Pavitra: Ez, egy szempont.

Szvámí Tírtha: Helyes. Mert akik a sötétben alszanak, nagyon jól érzik magukat. Amikor Indra valamilyen véletlen folytán disznóként kellett, hogy megszülessen a Földön, elégedett volt azzal. Amikor a félistenek jöttek és kérlelték, hogy: “Óh, kedves Indra! Vissza tudnál térni a királyi tisztségedbe, mert szükségünk van a védelmedre?” Indra így felelt: “De annyira jó itt! Remek testem, gyönyörű gyermekeim vannak és minden olyan szép itt. Miért kellene elmennem innen?”

Tehát, ha mélyen illúzióba esünk, kellemesen érezzük magunkat. Tegnap Dámódár megjegyezte: “Halljunk valamit a boldogságról!” Ha illúzióban vagy, nagyon boldog vagy. Amikor elkezded felismerni a spirituális megvilágosodás távlatát, akkor kihívások elé kerülsz, néha még ki is ábrándulsz. Mert olyan ragyogó, olyan magas és olyan távoli! Mégis olyan vonzó! „Nem tudok ellenállni, akármennyire távolinak is tűnik, mennem kell! Képes vagyok feladni a boldogság iránti vágyamat is.” Készen állsz erre? De akkor, nos, nem mondanám, hogy azonnal, de lépésről lépésre fogsz valamit tanulni a boldogságról és a lelki megvilágosodás erejéről. Tehát, “Bár vak vagyok, elvakított az illúzió, de jött valaki, aki a tudomány fáklyalángjával felnyitotta elvakult szemeimet. Felnyitotta szemeimet az isteni tudás gyógyírjével. A Gurum adta a szambandha-gjánát, a tudást, arról, hogy hová tartozom, ezért tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neki.” 

(folytatása következik)