Archive for July 17th, 2017

aging

Свами Тиртха: Нека изследваме кои сме ние. Бихте ли ми помогнали с отговори на този въпрос? Каква е първата ви мисъл когато ви запитат: „Кой си ти?”, какво бихте отвърнали?

Отговор: Българин.

Свами Тиртха: Това е вярно. Други?

Отговор: Част от цялото.

Свами Тиртха: О, много хубаво! Да? Нека опитаме един по един – това ще даде много интересни резултати. Може ли да започнем с вас? Кои сме ние?

Отговор: Частица от божественото съзнание.

Отговор: Ученици в този свят.

Отговор: Служители.

Свами Тиртха: О, много висше разбиране! Джай! Моля, помогнете ни!

Отговор: Аз съм какъвто съм.

Свами Тиртха: Много мистично. Хубав отговор. Да, моля?

Отговор: Ще ви кажа насаме след лекцията.

Свами Тиртха: Благодаря ви, ще очаквам вашия отговор. Да, моля? Други?

Отговор: Аз съм европеец.

Свами Тиртха: Добре. Да, моля?

Отговор: Ние сме направени от любов, така че сме любов, това е моят отговор.

Отговор: Ние сме свидетели на чудо.

Отговор: Ние сме същества от светлина.

Свами Тиртха: Много добре! Тези определения, тези отъждествявания са много хубави и много светли. Знаете, често хората отговарят нещо от сорта: „Името ми е това и това, професията ми е такава и такава, и семейното ми положение е такова и такова.” Защото това са нормалните условия в нашия живот. Но те могат да се променят всеки един миг. Веднъж, в подобно много приятно обкръжение, обсъждахме тази тема и един много нежен, много деликатен момък отговори на същия въпрос: „Кой си ти” с думите: „Аз съм едно диво животно!”, въпреки че беше такъв мил, фин млад човек. Но тогава аз също го попитах: „А възможно ли е да бъдеш опитомен?”

Така че ние имаме различни разбирания за себе си. Направих малко изследване какви отговори дават хората като цяло. И мога да ви кажа, че по-голямата част от хората имат някакъв вид духовен отговор на този въпрос. Повече от 80% дават отговори от типа „Аз съм човешко същество, аз съм част от цялото. Аз съм търсещ” – много позитивни отговори. Малцина отговарят „Не знам.” И също малцина отвръщат негативно, като „Аз не струвам нищо, празен съм, аз съм една нула” – съвсем минимален брой дават подобни негативни или нихилистични отговори. Това означава, че болшинството от нас осъзнават, че сме нещо велико, че имаме някаква мисия тук, на тази планета Земя. Може би тя все още не ни е съвсем ясна, но ние трябва да намерим верния отговор, за да осъществим тази мисия.

Но ако се опитаме да изследваме себе си в съответствия с нашата традиция, например, тогава ще разберем – моля ви, постарайте се да запомните тези простички думи – че ние не сме телата. Струваме малко повече от тези физически елементи. Около 75 % от тялото ви се състои от вода. И въпреки че цената на водата също се покачва, все пак тя не е чак толкова скъпа, нали? Освен това имате някои кости и някои други различни елементи – ако съберем всичко заедно, ще е максимум 100 лева. Но вие се чувствате малко по-ценни от 100 лева, не е ли така?

Така че да разберем, че не сме тези тела, непосредствено означава достигане до по-високо ниво на съзнание. Защото тялото се е родило и неминуемо ще погине. Въпреки това нашето усещане за идентичност остава неизменно. Когато сме млади, казваме „аз”; когато пораснем – също, когато остареем – също. Усещането ви за самоличност си е същото. Въпреки че е много трудно да се види, че това е същото тяло – възрастта ни променя толкова много. Макар тялото, изградено от тези материални елементи да умира, нашето усещане, нашата идентичност, нашето съзнание си остава същото. Затова от недълговечното трябва да стигнем до постоянното. Трябва да търсим своята неизменна идентичност – онова, което никога не се променя в нас.

Въпрос: Бихте ли споделили с нас моля своя отговор на въпроса, който ни зададохте в началото?

Свами Тиртха: Моят отговор? На унгарски на това му казваме „да обесиш палача.” Моят отговор е, че аз се стремя да бъда слуга на своя духовен учител. Затова много се радвам, че някой тук спомена „Ние сме служители” или „Аз съм слуга”. Защото това е много издигната позиция. Въпреки че всеки иска да бъде господар в този свят, онези, които имат пречистено разбиране знаят, че да служиш е много по-добре. Да получаваш подаръци е хубаво, нали? Обаче да даваш – това носи много по-голяма наслада! По същия начин, ако ние можем да дадем нещичко, ако можем да дадем своя живот, своята енергия, своето служене на Върховния – или на представител на Върховния, какъвто е духовният учител – сме големи щастливци. Така че съвсем накратко – това е моят отговор.

Обикновено хората отговарят на този въпрос с: „Аз съм търсач.” Много пъти така казват: „Отворен съм и търся.” Това е популярно, нали? Но на мен не ми харесва този отговор. Защото ако си търсач, това означава, че още нищо не си открил. Затова от търсещ трябва да израснем в намиращ. А когато си намерил нещо, трябва да станеш и практикуващ. Защото ако искаме да достигнем по-високо ниво в съществуването си, трябва да предприемем някакви практически действия. Духовните практики ни помагат да достигнем това по-висше ниво.

 

 

 

 Jul

17

aging

Swami Tirtha: Let’s examine who we are. Can you help me with answering this question? What is your first reflection, if you are questioned ‘Who you are?’ what would you answer?

Answer: Bulgarian.

Swami Tirtha: This is true. Others?

Answer: Part of the whole.

Swami Tirtha: Ah, very nice! Yes? Let’s go one by one, let’s try this – it will give very interesting results. Can we start with you? Who are we?

Answer: Part of the divine consciousness.

Answer: Students of this world.

Answer: Servants.

Swami Tirtha: Ah, very high conception! Jay! Please, help us!

Answer: I am what I am.

Swami Tirtha: Very mystical! Nice answer. Yes, please?

Answer: I will tell you privately after the lecture.

Swami Tirtha: Thank you, I’m waiting for your answer. Yes, please? Others?

Answer: I’m European.

Swami Tirtha: Good. Yes, please?

Answer: We are made of love, so we are love, this is my opinion.

Answer: We are witnesses of a wonder.

Answer: We are beings of light.

Swami Tirtha: Very nice! These definitions, these identifications are very nice and very bright. You know, many times people give answers as: “My name is this and this, my profession is this and this and my family status is this and this.” Because these are the normal conditions of our lives. But these can change any moment. Once in a similar very nice circle we discussed this topic and one very tender, very soft young man was answering this question ‘Who are you?’ and he said: “I am a wild animal”, although he was a very soft, very tender young man. But I also had to ask: “And is it possible to tame you?”

So, we have different conceptions about ourselves. I made a little research into the answers of people in general. And I can tell you that the majority of people have some kind of spiritual answer to this question. More than 80 % gave opinions as ‘I am a human being. I’m part of the whole. I am a searcher’ – some very positive answers. Very few gave answers like ‘I don’t know.’ And also very few gave negative answers like ‘I’m worth nothing. I’m just empty. I’m zero’ – very marginal number gave this kind of negative or nihilistic answers. That means that the majority of us have this awareness that we are great, we have a mission here on this planet Earth. Maybe this is not quite clear yet, but we have to find a proper answer to fulfill this mission.

But if we try to examine ourselves according to our tradition, for example, then we shall understand – please try to remember, a very simple word – that we are not the bodies. We all feel a little more precious than these bodily elements. About 75% of your body is made of water. And although the price of water is also going up, nevertheless this is not so precious, right? Plus you have some bones, some different other elements – so if we put all this together, it’s let’s say maximum 100 lev. But you feel a little more precious than 100 lev, isn’t it?

So, to understand that we are not these bodies, immediately means that you come to a higher level of consciousness. Because the body has taken birth, so it will perish anyway. Still our feeling of identity remains the same. When we are young we say ‘I’, when you are older – the same, when we are old – the same. Your feeling of identity is the same. Although it’s very difficult to see that this is the same body, age has changed you a lot. Although the body from these material elements will die, our feeling of identity, our consciousness remains the same. Therefore from the impermanent we have to come to the permanent. We have to search for our permanent identity, something that will never change in you.

Question: Could you please share with us your answer to the question you asked in the beginning?

Swami Tirtha: My answer? We say it in Hungarian: “This is the hanging of the hangman.” Well, my answer is that I try to be a servant of my spiritual master. And therefore I am very happy that somebody mentioned here that “We are servants” or “I am a servant”. Because that is a very high position. Although everybody wants to be a master in this world, those who have refined understanding, they know that to serve is much better. To receive gifts is good, isn’t it? But to give – it’s much more pleasurable! In the same way, if we can give something, if we can give our life, our energy, our services to the Supreme – or to the representative of the Supreme like a spiritual master – then we are very fortunate. So, very shortly – this is my answer.

Usually people answer to this question: “I am a searcher.” Many times they say this: “I’m very open and I am searching.” This is popular, isn’t it? But I don’t like that answer. Because if you are a searcher, that means you haven’t found anything yet. So from a searcher we have to improve, we have to upgrade ourselves to be a finder. And if you have found something, then you have to become a practitioner. Because if we want to achieve a higher level of our existence, we have to do something about it. And spiritual practices help us to come to this higher platform.

 

 Jul

17

aging

Szvámí Tírtha: Vizsgáljuk meg, kik is vagyunk valójában! Segítenétek megválaszolni ezt a kérdést? Mi az első reakciótok, ha felteszik nektek a kérdést: ’Kik vagytok?’ Mit válaszolnátok?

Válasz: Bolgárok.

Szvámí Tírtha: Ez igaz. Mások?

Válasz: Az egész részei.

Szvámí Tírtha: Nagyon jó. Igen? Menjünk sorjában, próbáljuk meg ezt – nagyon érdekes eredményeket fogunk kapni. Kezdhetjük veled? Kik vagyunk?

Válasz: Az isteni tudatosság részei.

Válasz: E világ tanoncai.

Válasz: Szolgák.

Válasz: Ó! Nagyon magas elképzelés. Dzsáj! Kérlek, segítsetek!

Válasz: Vagyok, ami vagyok.

Szvámí Tírtha: Nagyon misztikus, szép válasz. Igen, tessék?

Válasz: Elmondom majd négyszemközt a lecke után.

Szvámí Tírtha: Köszönöm, várom a válaszodat. És te?

Válasz: Európai vagyok.

Szvámí Tírtha: Jó. Igen, tessék?

Válasz: Szeretet által születtünk, tehát maga vagyunk a szeretet, ez az én véleményem.

Válasz: Egy csoda szemtanúi vagyunk.

Válasz: A fény gyermekei vagyunk.

Szvámí Tírtha: Nagyon szép. Ezek a meghatározások, azonosítások nagyon szépek és nagyon okosak. Tudjátok, sokszor az emberek ilyen válaszokat adnak, mint: “Az én nevem ez és ez, ez a foglalkozásom, a családi állapotom ez és ez. Hiszen ezek az életünk alapvető feltételei, ám ezek bármikor megváltozhatnak. Egyszer egy szintén nagyon kellemes körben ülve ezt a témát vitattuk meg, amikor egy nagyon kedves és finom fiatal férfi így válaszolt erre a kérdésre: “ Vadállat vagyok.” – mondta ezt ő fiatal férfi létére. Erre meg kellett tőle kérdeznem: “És megszelídíthető?“

Tehát különböző elképzeléseink vannak önmagunkról. Összegyűjtöttem általánosságban az emberek válaszait, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb embernek van egyfajta lelki válasza erre a kérdésre. Az emberek több mint 80 %-a olyan válaszokat adott, mint hogy ’Ember vagyok.’ Az egész része.’ ’Kereső.’ – nagyon pozitív válaszok. Csak néhányan adtak olyan választ, mint hogy ‘Nem tudom.’ És szintén csak néhányan adtak negatív válaszokat, mint például: ‘Semmit sem érek.’ ’Üres vagyok.’, Nulla vagyok.’ – nagyon kevés ember adott ennyire nihillista választ. Ez azt jelenti, hogy a többség véleménye szerint nagyszerűek vagyunk, megvan a küldetésünk ezen a Föld nevű bolygón. Talán ez még nem egészen világos, ám meg kell találnunk a megfelelő választ e küldetés teljesítéséhez.

Ám ha megpróbáljuk megvizsgálni magunkat a mi tradíciónk szerinti értelemben például, akkor meg fogjuk érteni, hogy nem a testek vagyunk – kérlek, próbáljátok ezt észben tartani, nagyon egyszerű. Mindannyian kissé becsesebbnek érezzük magunka a test alkotórészeinél. Testünk körülbelül 75%-a vízből áll, és bár a víz ára is emelkedik, de mégsem oly becses, igaz? Ezen kívül van néhány csontotok, néhány egyéb alkotórész – tehát ha mindezt összeadjuk, ez összesen kb. 100 leva. Ám kissé becsesebbnek érzitek magatokat, mint 100 leva, ugye?

Tehát ha megértjük, hogy nem ezek a testek vagyunk, rögtön egy magasabb tudatszintre kerülünk ez által. Hiszen a test megszületett, így el is fog tűnni, az identitásérzésünk mégis megmarad. Amikor fiatalok vagyunk, így gondoljuk: ’Én’, amikor idősebbek lesztek, ugyanígy gondolkoztok erről, és amikor megöregszetek, még mindig. Az identitásérzésetek ugyanolyan. Bár nagyon nehéz látni, hogy ez ugyanez a test, hiszen az életkor sokat változtat rajtatok. Habár a test, amely ezekből az anyagi alkotórészekből áll, meg fog halni, ám az identitásérzésünk, a tudatosságunk ugyanaz marad. Ezért a nem állandóból az állandóba kell eljutnunk. Kutatnunk kell az állandó identitásunk után, valami után, amely sosem fog bennünk megváltozni.

Kérdés: Megosztanád velünk a Te válaszodat, amit a kezdeti kérdésre adnál?

Szvámí Tírtha: Az én válaszom? Magyarul létezik egy ilyen szólás: “akasztják a hóhért”. Az én válaszom az, hogy próbálok a lelki tanítómesterem szolgája lenni. Éppen ezért nagyon boldog vagyok, amiért valaki közülünk megemlítette, hogy “Szolgák vagyunk.” vagy hogy “Szolga vagyok”. Hiszen ez egy nagyon magas pozíció. Bár mindenki szeretne mesterré válni ebben a világban, azok, akik kifinomult megértéssel rendelkeznek, tudják, hogy szolgálni sokkal jobb. Ajándékot kapni jó, ugye? Na de adni – sokkal örömtelibb! Hasonlóképp, ha tudunk valamit adni, ha oda tudjuk adni az életünket, az energiánkat, a szolgálatainkat a Legfelsőbbnek, vagy a Legfelsőbb képviselőjének, például egy lelki tanítómesternek – akkor nagyon szerencsések vagyunk. Tehát, nagyon röviden ez a válaszom.

Általában az emberek így válaszolják meg ezt a kérdést: “Kereső ember vagyok.” Sokszor mondják azt, hogy “Nagyon nyitott vagyok, és kutatok.” Ez népszerű, ugye? Ám én nem szeretem ezt a választ. Hiszen ha kereső ember vagy, az azt jelenti, hogy még nem találtál ez idáig semmit sem. Egy kereső helyzetből tovább kell fejlődnünk, találó emberré kell magunkat felfelé minősítenünk. És ha találtatok valamit, akkor gyakorlóvá kell válnotok. Hiszen ha a létezés magasabb szintjét kutatjuk, tennünk is kell érte valamit. A lelki gyakorlatok segítenek eljutni erre a magasabb síkra.