Archives

Calendar

February 2017
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  Archive for February 20th, 2017

erma6

Мад-гуна-шрути-матрена майи сарва-гухашайе мано-гатир авиччхинна ятха гангамбхасо ’мбудхау – „Точно както божествените води на Ганг текат невъзпрепятствани към океана, така когато Моите предани просто чуят за Мен, умовете им идват при Мен. Аз живея в сърцата на всички.”

Лакшанам бхакти йогася ниргунася хй удахритам ахайтукй авявяхита я бхактих пурушоттаме – „Такива са характеристиките на трансценденталното любящо служене към Пурушоттама, Върховния Бог: то е безпричинно и не може да бъде възпряно по никакъв начин.”[1]

Тези цитати от „Шримад Бхагаватам” ни помагат да разберем малко по-добре безкористната отдаденост. Реките с лекота текат към океана. Понякога на нас ни е по-трудно да тичаме към Кришна. И въпреки че реките също преодоляват много препятствия, те при все това достигат целта, към която са се запътили. Хората обикновено си мислят, че водата тече надолу. Но виждали ли сте това да се случва по друг начин? Понякога реките изкачват планини и прокопават нов пролом. По същия начин и на нас понякога ни се налага да се изправяме срещу препятствия в духовния си живот, но никога не се обезсърчавайте, никога не се предавайте! Защото Кришна просто се крие там и очаква да се приближите. Така че в нашата бхакти трябва да има постоянна дейност, несекващ поток и той трябва да бъде неотстъпен.

Въпрос на Драги: Какъв е начинът да обичаме Кришна? Чрез мантруване уместно ли е?

Свами Тиртха: Напълно уместно. Има толкова много различни начини да изразим своята любов към Кришна. Мантруването е един от най-добрите. Защо? Защото няма кой знае каква материална полза. Никой не ви плаща да мантрувате, то е загуба на време – не можете да се занимавате с глупави материални дела, нали? Трябва да сте много безкористни, за да го практикувате. То наистина е като личен разговор с Кришна. Никога не бива да забравяме, че това е възхвала на срещата на Божествената Двойка. На лично, субективно ниво, всяка мантра, всяко добро мантруване е победа над илюзията. А от друга страна това спомага за срещата на Радха и Кришна. Ние боготворим Тяхната среща и Техните характери чрез нашето мантруване. Така че можем да бъдем много несебични в мантруването си, много безкористни.

Но има и други начини да изразим своята любов. Съществуват практически служения – да предлагаме храната си, да носим цветя в храма, да предаваме добрите вести на другите хора – всички тези дейности са мотивирани от любящото служене. Шраванам киртанам вишно-смаранам пада-севанам арчанам ванданам дасям сакхям атма-ниведанам[2] – съществуват девет метода на предано служене: слушане, възпяване, помнене и много други. Така че имаме безброй много шансове да изразим обичта си към Кришна. Но ти трябва да продължаваш да мантруваш, защото твоето мантруване е чисто. Други въпроси?

Въпрос: Понеже казахте, че простотата е близо до божествеността, какво означава да си простосърдечен?

Свами Тиртха: Простосърдечен означава сарвопадхи-винирмуктам и тат-паратвена нирмалам – без никакви други самоотъждествявания и без замърсяванията на умозрението и материалните занимавки. Понякога нашите ачарии проявяват войнствен дух, влизат в настроение на дебат, за да защитят сиддханта (оконачателните заключения на школата) или да се сражават за Кришна. Но това не е техният истински живот. Техният истински живот е на любящи слуги с разтопени сърца. А можете ли да се карате с разтопено сърце? Съмнявам се. Ние трябва да прилагаме същото; може на повърхностно ниво да сме заети с какви ли не дейности, но най-навътре в сърцето си трябва да сте любящи слуги на Върховния Бог.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур е казал: „Религия означава простота.” Защото философията или твърде многото знание е като сложна система. И каква е философията на повечето хора в трите свята? „Аз, мен, моето”. И те много се гордеят със своята философия. Затова бъдете простодушни. Забравете за себе си, посветете своя живот. Разбира се, трябва да сме внимателни къде посвещаваме живота си. Защото ако се отдадете на някаква глупост, ще трябва да си сърбате попарата. Но тъй или инак, отдаването е нещо много мощно. То действително е начин да надраснеш себе си.

[1] „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя Лила 19.171-172 и „Шримад Бхагаватам” 3.29.11-12

[2] „Шримад Бхагаватам” 7.5.23-24erma6

Mad-guna-sruti-mátrena maji szarva-guhásajé | manó-gatir aviccshinná jathá gangámbhaszó ‘mbudhau – „Amikor bhaktáim csupán hallanak Rólam, elméjük úgy repül hozzám, ahogy a Gangesz mennyei vize ömlik minden akadály nélkül az óceánba. Én mindenki szívében ott lakozom.”

Laksanam bhakti-jógaszja nirgunaszja hjudáhrtam | ahaitukj avjavahitá já bhaktih purusóttamé – „A Purusóttamának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének végzett transzcendentális szerető szolgálat érdek nélküli, és semmi sem állhat az útjába. Ezek a jellemző vonásai.””[1]

Ez a két idézet a Srímad Bhágavatamból segít nekünk kicsit jobban megérteni az önzetlen odaadást. A folyóknak nagyon könnyű az óceánhoz futni, ám néha nekünk nagyon nehéz Krsnához sietni. És bár a folyók is legyőznek sok akadályt, mégis elérik céljukat, végállomásukat. Általában az emberek azt gondolják, hogy a víz lefelé folyik. De láttátok már, hogy mindez az ellenkező irányba történt? Néha a vizek megmásszák a hegyeket és új utat szelnek maguknak. Hasonlóképpen, néha nekünk is akadályokkal kell szembenéznünk a lelki életben, de sose legyetek lehangoltak emiatt, sose adjátok fel! Hiszen Krsna csupán elrejtőzött, és arra vár, hogy közelebb kerüljetek hozzá. Tehát a mi bhaktinkban állandó cselekvés, állandó áramlás kell, hogy akadálytalanul menjen végbe.

Dragi kérdése: Mi a módja Krsna szeretetének? Megfelelően zengeni a szent neveket?
Szvámí Tírtha: Nagyon helyes. Megannyi módon fejezhetjük ki szeretetünket Krsna felé, a mantrazengés az egyik legjobb mód. Miért? Mivel ebben nincs sok anyagi haszon, a dzsapázásért nem fizetnek, csupán időpocsékolás – nem foglalhatod el magad értelmetlen anyagi tevékenységekkel, igaz? Ehhez a gyakorláshoz tehát nagyon önzetlennek kell lenned. Ez tényleg olyan, mint egy Krsnával folytatott személyes megbeszélés, beszélgetés. Sose feledjük, hogy ez az Isteni Pár találkozásának dicsőítése. Személyes, szubjektív síkon minden mantra, minden jó mantrazengés egyfajta győzelem az illúzió felett. Másrészt ez segít Rádhának és Sjámnak találkozni. A mantrazengéssel az Ő találkozásuknak és jellemüknek adózunk csodálattal. Tehát lehetünk nagyon érdek nélküliek, nagyon önzetlenek a szent nevek zengése közben.

Ám vannak más módjai is szeretetünk kifejezésének. Vannak gyakorlati szolgálatok – ételfelajánlás, virágokat vinni a templomba, elmondani a jó híreket a többieknek – mindezt ez a szerető szolgálat motiválja. Sravanam kírtanam visnóh szmaranam páda-szévanam | arcsanam vandanam dászjam szakhjam átma-nivédanam – „Hallás és kírtana, emlékezés, ima, őszinte vonzódás és szolgálat. Imádat barátság, lelkes önátadás. [2] – kilenc módja van az odaadó szolgálatnak: hallás, hallgatás, dicsőítés, emlékezés és sok másik. Tehát határtalan sok esélyünk van arra, hogy kifejezzük Krsna iránti szeretetünket. Ám folytatnotok kell a szent nevek zengését, mivel a mantrázásotok egyszerű.. Van egyéb kérdésetek?

Kérdés: Ahogy említetted, az egyszerűség közel áll az isteni minőséghez – akkor mit jelent nyíltszívűnek [szó szerint egyszerű szívűnek – a Ford.] lenni?

Szvámí Tírtha: A nyíltszívűség azt jelenti, hogy nincs szarvópádhi-vinirmuktam és tat-paratvéna nirmalam – tehát mentes minden másodlagos feltételtől és nem szennyezi be a spekuláció vagy anyagi haszonszerzésre irányuló cselekedet. Néha az ácsárjáink harcos vagy vitázó kedvükben vannak, azért hogy megvédjék a sziddhántát vagy hogy harcoljanak Krsnáért. De ez nem az ő igazi életük. Az ő valódi életük olyan, mint a szerető, megolvadt szívű szolgáké. Képes vagy megolvadt szívvel harcolni? Erősen kétlem. Tehát ugyanezt kell alkalmaznunk: lehet, hogy a felszínen különböző tevékenységekben köteleződtök el, ám a szívetek legmélyén a Legfelsőbb szerető szolgái kell, hogy legyetek:

Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákur szerint: „A vallás egyenlő az egyszerűséggel.” Mivel a filozófia vagy a túl sok tudás leginkább egy nagyon bonyolult rendszerhez hasonlít. A legtöbb ember filozófiája három szóval foglalható össze: én, engem, enyém – és nagyon büszkék a filozófiájukra. Legyetek tehát egyszerűek! Feledkezzetek el magatokról, ajánljátok fel az életeteket! Persze meg kell fontolnunk jól, hogy hová szenteljük oda az életünket. Hiszen ha az ostobaságnak hódoltok meg, le is kell aratnotok a termést. Egyébként a meghódolás hatalmas erőt ad, ez a módja önmagatok meghaladásának.

 

[1]  Csaitanja Csaritámrta, Madhja 19.171-172.,  és Srímad Bhágavatam 3.29.11-12.

[2] Srímad Bhágavatam 7.5.23.