Archives

Calendar

December 2016
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for December 12th, 2016

b16fd2c6c291d5d68f93ec476cc565d5

(az előző hétfői bejegyzés folytatása)

 

Tehát mindenki örült a Jasódától, a Krsnától származó gyümölcsöknek. S ahogy megtudtuk, valami történt a gyümölcsárussal. Meg volt babonázva, nem tudott mozdulni. Valakinek figyelmeztetnie kellett a kötelességére. Aztán végül magához tért és így szólt: „Teljesítettem a küldetésemet, most már hazamehetek.” Olyan volt, mint egy artista, aki egyensúlyban tudja tartan a kosarát a fején. De félúton hazafelé úgy érezte, hogy nagyon nehéz a kosara. Az üres kosár drágakövekkel volt tele. Mit jelent ez? Ha a cselekedeteitek gyümölcseit Krsnának adjátok, akkor Ő bőkezűen megjutalmaz benneteket. Első látásra lehet, hogy csak pár gabonaszemet látsz. Nagyon keveset. Lehet, hogy el is kezdesz panaszkodni Istennek: „Én olyan sokat adtam, Te pedig olyan keveset!” De várj egy kicsit! Érj el félúton hazafelé, haza Istenhez, s ott majd meglátod, hogy a kosarad valaki megtöltötte.

De szüksége volt neki erre? Nem. Bedobott mindent a Jamunába.S néha a Jamuná nagyon váratlan módokon viselkedik. Ez Vrindávan folyója. Tudjátok, az egyik legnagyobb bazár, a Loi bazár elég meszze van a Jamunától, de azt mondják, hogy minden tizenkettedik évben árvízként a Jamuná eljön meglátogatni a Loi bazárt. S akkor elhozza mindazt, ami a fenekén rejtőzik.

Jamuná: Az iszapra gondolsz?

Szvámí Tírtha: Iszapot és minden mást. Ha csak iszap van ott, akkor csak azt, ha vannak drágakövek, akkor azokat is. Azt gondolhatjátok: „Á, ez csak legenda!” Pedig van bizonyíték. Egyszer a Jamuná partján sétáltam, és éppen a parikram-margát[1] néztem, s mit látok a lábam előtt? Egy drágakövet. Szóval ez nem legenda.A drágakövek ott vannak. Legyetek felkészülve!

De ebből sajnos láthatjátok, hogy milyen elesett vagyok. A gyümölcsárusunk kész volt mindent a Jamunába dobni, míg nekem arra van hallandóságom, hogy összegyűjtsem ezeket a köveket. De van egy mentségem – emlékszem ezekre a történetekre.Az kő azóta is nagyon értékes a számomra. Arra emlékeztet, hogy a legendák igazak.

Tehát Krsna minden vágyunkat teljesíti. Kívánom, hogy az abszolút igazság utáni kutatásotok eredményes legyen! Így tudjuk az adósságunkat törleszteni. This is the way to pay our debts. And by remembering the great ones in our tradition, by their blessings we can achieve our goals.

Question of Premananda: Gurudev, I would like to ask, when Krishna becomes charmed Himself by the tinkling of His bells what happens to everybody in Vrindavan?

Swami Tirtha: You can imagine! Certain things we don’t understand. But actually this is not necessary to understand the truth, better we worship and serve the truth. This is the way to understand higher things – by appreciation and by service.

 

 

(folytatása következik)

 

[1] Zarándokút

 b16fd2c6c291d5d68f93ec476cc565d5

(continues from the previous Monday)

So, everybody was happy to receive the fruits coming from mother Yashoda, coming from Krishna. And, as we understood, something happened to the fruit seller lady. She was mesmerized. She could not move. Somebody had to remind her duty. And finally she came to her senses and said: “Ah, my mission is accomplished. I can go home.” She was like an acrobat, ready to balance a basket on her head. But half-way going home she felt it was very heavy. And the empty basket was full of precious stones. So what does it mean? If you give the fruits of your actions to Krishna, then you will be remunerated unlimitedly. At the first sight maybe you see only the few drops of grain. Very little. ‘I have given You so much and You have given me so little!’ – you might complain to God. But wait a little! Go half way back home, back to Godhead and there you will see that your empty basket is filled up.

But did she have any need for that – no. She threw everything into the Yamuna. And sometimes Yamuna acts in very unexpected ways. This is the river of Vrindavana. And you know one of the main bazaars, the Loi Bazar is quite far from the Yamuna. But it is said every twelve years the Yamuna comes and visits the Loi Bazar in a flood. And then she brings all the stuff that is hidden on her bottom.

Yamuna: You mean the mud?

Swami Tirtha: Mud and all the other things. If there is only mud there, she will bring the mud, but if there are precious stones, she will bring that also. You might think: ‘Ah, legends!’ But it’s proven. Once I was strolling on the banks of the Yamuna and I was just watching the parikram-marga[1], looking down and what did I see? One piece of precious stone. So, it’s not a legend. The precious stones are there. So, be ready!

But unfortunately from this you can see my fallen condition. Our fruit seller lady was ready to throw everything into the Yamuna, while I had the tendency to collect these stones. But I have one excuse – that I remembered all these stories. And since that time that stone is very precious for me. It reminds me that the legends are true.

So, all your desires can be fulfilled by Krishna. And I wish that your search for the absolute truth should be fulfilled. This is the way to pay our debts. And by remembering the great ones in our tradition, by their blessings we can achieve our goals.

Question of Premananda: Gurudev, I would like to ask, when Krishna becomes charmed Himself by the tinkling of His bells what happens to everybody in Vrindavan?

Swami Tirtha: You can imagine! Certain things we don’t understand. But actually this is not necessary to understand the truth, better we worship and serve the truth. This is the way to understand higher things – by appreciation and by service.

 

 

(to be continued)

 

 

[1] Pilgrimage road

 b16fd2c6c291d5d68f93ec476cc565d5

(продължава от предишния понеделник)

И така, всички се радвали да получат плодовете, раздавани от майка Яшода, които бил донесъл Кришна. И, както разбрахме, нещо се случило с продавачката на плодовете. Тя била омагьосана. Не можела да помръдне. Наложило се някой да ѝ напомни задълженията ѝ. Накрая дошла на себе си и казала: “О, мисията ми е осъществена мога да се прибера у дома.” Тя била досущ като акробат – балансирала с кошницата на главата си. Но на средата на пътя за вкъщи усетила, че е много тежка. Празната кошница се оказала пълна със скъпоценни камъни. Какво означава това? Ако дадете плодовете на своите дейности на Кришна, ще бъдете възнаградени безмерно. На пръв поглед може да виждате само няколко пшеничени зрънца – нещо съвсем минимално. „Дадох Ти толкова много, а Ти ми отвърна с толкова малко!” – може да възроптаете към Бога. Но почакайте мъничко! Изминете половината път обратно към дома, обратно към Бога и тогава ще видите, че празната ви кошница е препълнена.

Но нима тя се нуждаела от това – не. Тя хвърлила всичко в Ямуна. А понякога Ямуна се държи по много неочакван начин. Това е реката на Вриндавана. И знаете, един от главните пазари, Лои Базар, е доста далеч от Ямуна. Обаче се казва, че на всеки дванадесет години Ямуна залива Лои Базар. И тогава донася всичко, което се крие по дъното ѝ.

Ямуна: Имате предвид тиня?

Свами Тиртха: Тиня и всякакви други неща. Ако там има само тиня, ще донесе тиня, но ако има скъпоценни камъни, ще донесе и тях. Може да си речете: „А, легенди!” Обаче е доказано. Веднъж крачех по брега на Ямуна, вперил поглед в парикрам-марга[1], гледах надолу и що да видя? Един скъпоценен камък. Така че не са легенди. Скъпоценните камъни ги има. Затова бъдете готови!

Ала за нещастие, от това виждате пропадналото ми състояние. Продавачката на плодове била готова да захвърли всичко в Ямуна, докато аз съм склонен да събирам тези камъни. Обаче имам едно извинение – че си спомних всички тези истории. И оттогава онзи камък ми е много скъп. Той ми напомня, че легендите са истина.

Така че всичките ви желания могат да бъдат сбъднати от Кришна. Пожелавам ви вашето търсене на абсолютната истина да намери своето осъществяване. Това е начинът да изплатим дълговете си. И спомняйки си великите личности в нашата традиция, с техните благословии можем да постигнем своите цели.

Въпрос на Премананда: Гурудев, бих искал да попитам, когато Кришна сам е очарован от звъна на камбанките си, какво се случва с всички във Вриндаван?

Свами Тиртха: Можете да си представите! Някои неща не ги разбираме. Но всъщност не е необходимо да разбираме истината, по-добре да я обожаваме и да ѝ служим. Това е начинът за разбиране на по-висшите неща – чрез възхищение и служене.

 

 

(следва продължение)

 

 

 

 

[1] Поклонническия път