Archives

Calendar

October 2016
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for October 31st, 2016

%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%85%d0%b0

Въпрос: Кое според вас е вярно: че битието определя съзнанието или че съзнанието определя битието?

Свами Тиртха: Това е известната тема на марксистката теория, но ако изследваме, трябва да разберем, че камъкът не може да предопределя мисленето. Защото камъкът съществува, ала въпреки това не може да мисли. Това е един вид еволюция на фосила: когато материята започва да се организира по някакъв незнаен, мистичен начин и накрая камъните започват да мислят и чувстват. Не е ли доста странно? Ние имаме различна версия. Вярваме, че духът, или съзнанието, е първото нещо, което от по-финото ниво се втвърдява, овеществява се и на материално ниво.

И така, животът произлиза от живот – съгласни ли сте с това? Животът не произлиза от мъртва материя. Животът идва от живот, съзнанието идва от съзнание и любовта идва от любов.

Така че аз казвам, че съзнанието определя материалното обкръжение. Затова се казва, че тялото ни, например, е отражение на нашите мисли. Понякога допускаме грешки, нали, в начина си на мислене. По-добре да имаме добри мисли. А ако пречистваме съществуването си, ако овладяваме сетивата и ума си и ако търсим вътрешната си цялост, тогава ще открием истинска си идентичност, която е неизменна. Защото ние сме сат-чит-анандам – вечни души, изпълнени със съзнание и блаженство. Материята, материалният свят са съвсем второстепенни в сравнение с това. Но също така можем да кажем, че светът наоколо ни е отражение на мислите, на ума, на съзнанието на хората, живеещи сега. Затова нека създадем една по-добра вселена. Нека работим за това заедно. Други въпроси?

Въпрос: Имам един въпрос, който е често задаван, но аз все още нямам истински отговор за себе си. Щом се казва, че изначално ние сме духовни искри, каква е причината да паднем в този материален лабиринт? Чувала съм отговори, че причината са нашите материални желания, но как можем да имаме материални желания ако сме духовни души, които още не са се докоснали до материята?

Свами Тиртха: Това е сложен въпрос. Ала без да влезете в лабиринта не можете да намерите пътя за навън. Така че, за да намерим обратно пътя към дома, пътя към Бога, ние трябва да бъдем разделени. Душата изначално се намира в междинна позиция. Тя може да избира между божественото влияние и материалното влияние. Тъй като искрицата е съвсем мъничка, тя през цялото време е под контрол. Понякога това е божественото въздействие, друг път – материалното въздействие. Така че ако има изкривяване в желанията, както ти каза, тогава поемаш в материална посока. Но как точно се случва е много трудно да се проследи. Едно нещо обаче знаем: че сме тук. Това напълно го съзнаваме – тук сме. Пък как сме дошли…? По някаква грешка или с добра причина; но тъй или инак целта е да намерим път навън. И ако към нас е протегната някаква помощ, някаква насока, трябва да ги приемем.

Затова с цялото си сърце мога да ви препоръчам една много важна книга, това е „Бхагават Гита”. Тя е толкова значима в Индия колкото Библията в западния свят. Това е „Песента на Бога” или „Божествената песен”. Тя е досущ като енциклопедия на всички различни теми от духовната реализация: йога, медитация, прераждане, карма, действие и последица… и окончателното съвършенство също е включено там. Затова съм сигурен, че за вас би било много полезно да изучавате тази наука.

 %d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%85%d0%b0

Kérdés: Mit gondol, melyik helyes: a létezés határozza meg a tudatot vagy a tudat határozza meg a létezést?

Szvámí Tírtha: Nos, ez volt a marxista elmélet híres témája, de ha vizsgálódunk, meg kell értenünk, hogy a kő nem tudja a gondolkodást meghatározni. Bár a kő létezik, de ennek ellenére nem tud gondolkodni. Tehát az a kövületek egyfajta evolúciója, amikor ismeretlen, misztikus módon az anyag elkezd szerveződni és végül a kövek elkezdenek gondolkodni és érezni. Elég furcsa, ugye? Nekünk van egy másik verziónk. Mi igenis hiszünk benne, hogy a szellem vagy tudat az első, és ez a finomabb szintről össze tud sűrűsödni vagy testet tud ölteni az anyagi lét szintjén is.

Tehát az élet eredete az élet – egyetértenek ezzel? Az élet eredete nem a holt anyag. Az élet eredete élet, a tudat eredete a tudat, és a szeretet eredete a szeretet.

Így azt mondom, hogy a tudat határozza meg az anyagi környezetet. Ezért mondják, hogy a testünk például a gondolataink visszatükröződése. Ugye, néha hibákat követünk el a gondolkodásmódunkban. Jobban járunk, ha jobbak a gondolataink. Ha megtisztítjuk a létezésünket, uraljuk az érzékeinket és az elménket és kutatjuk a belső integritásunkat, akkor rátalálunk saját önazonosságunkra, ami soha nem változik. Mivel a lényegünk szat-csit-ánanda – tudatos, boldog, örök lelkek vagyunk. Az anyag, az anyagi világ csak másodlagos ehhez képest. De azt is mondhatjuk, hogy a körülöttünk lévő világ a gondolataink, az elménk, a ma élő emberek tudatának a visszatükröződése. Úgyhogy találjunk ki egy jobb univerzumot! Dolgozzunk együtt ezen! Más kérdések?

Kérdés: Van egy kérdésem, amit nagyon gyakran feltesznek, de számomra még mindig nem világos a válasz. Ha, úgy mondják, eredetileg lélekszikrák vagyunk, akkor mi az oka annak, hogy az anyagi lét labirintusába zuhanunk? Hallottam olyan válaszokat, hogy ennek az oka az anyagi vágyainkban keresendő, de hogyan lehetnének anyagi vágyaink, amikor szellemi szinten létező lélek vagy és még nem kerültél kapcsolatba az anyaggal?

Szvámí Tírtha: Ez egy összetett kérdés. De ha nem lépünk be a labirintusba, a kiutat sem tudjuk megtalálni. Tehát azért, hogy megtaláljuk a haza vezető utat, vissza Istenhez, el kell válnunk. A lélek eredetileg köztes helyzetben van. Választhat az isteni befolyás és az anyagi befolyás között. Mivel a szikra nagyon kicsiny, tehát mindig valamilyen ellenőrzés alatt áll. Egyik alkalommal ez lehet az isteni befolyás, máskor pedig az anyagi befolyás. Ha a vágyak torzulnak, amint elhangzott, akkor az anyagi irányba indulunk. De hogy ez hogyan történt, arra nagyon nehezen lehet rájönni. Egy dolgot tudunk biztosan, hogy itt vagyunk. Annak vagyunk teljes tudatában, hogy itt vagyunk. Hogyan jöttünk ide? Hiba történt vagy jó oka van; de a cél az, hogy megtaláljuk a kiutat. S ha van segítség, kapunk útmutatást, akkor fogadjuk el!

Ezért ajánlanék teljes szívemből egy nagyon fontos könyvet, a Bhagavad-gítát. A Gítá olyan fontos Indiában, mint a Biblia a nyugati világban. A cím szó szerint azt jelenti, hogy „Az Isten éneke”vagy „Magasztos szózat”. Ez a mű olyan, mint a lelki önmegvalósítás különböző témáit felsorakoztató enciklopédia: megtalálható benne jóga, meditáció, reinkarnáció, karma, akció-reakció… és a végső tökéletességről is szó esik. Biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznos, ha tanulmányozzuk ezt a tudományt.

 %d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%85%d0%b0

Question: Which do you think is correct: that existence determines consciousness or consciousness determines existence?

Swami Tirtha: Well, that was the famous topic of the Marxist theory, but if we examine, we should understand that the stone cannot determine thinking. Because the stone exists, still cannot think. So that is a kind of fossil evolution: when the matter starts to be organized in an unknown, mystic way and finally the stones start to think and feel. It’s quite weird, isn’t it? We have a different version. We do believe that spirit, or consciousness, is first and from the more subtle platform it can be congealed or substantialized on the material platform also.

So, life comes from life – do you agree with that? Life does not come from dead matter. Life comes from life, consciousness comes from consciousness and love comes from love.

So, I say that consciousness determines material environment. Therefore it is said that our body, for example, is a reflection of our thoughts. Sometimes we make mistakes, right, in our way of thinking. Now better we have better thoughts. And if we purify our existence, control the senses and the mind, and search for our inner integrity, then we’ll find our real identity, which will never change. Because we are sat-chit-anandam – eternal souls with consciousness and bliss. Matter, material world is very much secondary compared to this. But also we can say that the world around us is a reflection of the thoughts, the mind, the consciousness of people living now. So, let’s invent a better universe. Let’s work on this together. Other questions?

Question: I have a question which is very often asked, but I still don’t have a real answer for myself. If it is said that initially we are a spiritual spark, what is the reason to fall in this material labyrinth? I have heard answers that the reason are our material desires, but how can you have material desires when you are a spirit soul and did not yet touch the matter?

Swami Tirtha: That’s a complicated question. But without entering the labyrinth you cannot find the way out. So, in order to find the way back home, back to Godhead, we have to be separated. The soul is in a middle position originally. It can choose between the divine influence and the material influence. Because the spark is very small, therefore it is under control all the time. Once this is the divine influence, other times this is the material influence. So if there is a distortion in the desires, as you said, then you will take material direction. But how it happened is very difficult to find out. One thing we know: that we are here. Of this we are fully aware – that we are here. How we came here…? By some mistake or by some good reason; but the goal is to find the way out. And if there is some help, some guidance extended to us, then we should take it.

Therefore I can suggest with all my heart a very important book for you, this is the Bhagavad Gita. This is as important in India as the Bible in the western world. This is the Song of God or the Divine Song. And it is just like an encyclopedia of all the different topics of spiritual realization: yoga, meditation, reincarnation, karma, action-reaction… and final perfection is also included there. So I am sure that this is very useful for you if you study this science.