Archives

Calendar

October 2016
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for October 21st, 2016

sankirtan-party

 “Вечна слава на Джагадананда Пандита! Той е толкова облагодетелстван от Шри Чайтаня Махапрабху, че всеки, който го срещне, си мисли: “Сега общувах пряко с Шри Чайтаня Махапрабху.”[1]

Всъщност това е стихът, на който спряхме предишния път. Но тук има нещо много важно: че отдаденият последовател попива до такава степен качествата на своя учител, че става като негов представител, досущ като отражение на оригинала. Точно както в случая с Джагадананда Пандита. Той бил толкова отдаден на Шри Чайтаня Махапрабху, че хората, с които се виждал, имали чувството: “О, да го срещнем е като да срещнем Бога”.

Тази идентификация се основава на дълбока връзка. Понякога се основава на повърхностна връзка. Когато е просто имитация на жестовете, на думите или на навиците на по-старшия, тогава не е истинско олицетворяване. Много е важно да се разграничи правилното следване и представяне от неправилното подражаване и копиране. Долавяте ли разликата? Едното е нещо авторитетно, а другото, не бих казал, че е грешка, но е едно много начално ниво на следване. Например, ако учителят ви посещава определени места и вие също се стремите да отидете на тези места, същите места ли ще посетите всъщност или не? Или дори и да посетите същите места, нима ще станете като него? Най-вероятно не, защото едното си е неговият живот и неговият интензитет, а другото е вашият живот и вашият интензитет. Или пък, ние всички мантруваме светите имена, но какво е моето мантруване и какво е вашето? Вашето мантруване носи щастие на Бога и увеличава радостта на душата. Не искам да навлизам в подробности относно другата страна…

Така че дори определени хора да извършват едни и същи дейности, резултатът ще бъде различен. Онова, което е нектар за извисените, може да бъде отрова за начинаещите, а което е нектар за начинаещия може да е много тежка отрова за възвишения.

Как да избегнем грешката на престореното следване или неправилното подражаване? Съвсем лесно е: трябва да живеем със същата интензивност живота си, както го е правил нашият пример. Не да повтаряме същите дейности, които той е вършел, a да живеем и да вървим към Бога със същата дълбока посветеност и ентусиазъм. Трябва да живеем собствения си живот и същевременно да представяме своя учител, своята вяра, своя Бог. Защото хората ще съдят за вярата ви по вашето поведение.

 

[1] „Чайтаня Чаритамрита”, Антя Лила 12, 101

 sankirtan-party

 “All glories to Jagadananda Pandita! He is so favored by Shri Chaitanya Mahaprabhu that anyone who meets him thinks:“Now I have gotten the association of Shri Chaitanya Mahaprabhu directly.”[1]

Actually this is the verse that we finished previous time. But here is something very important: that a surrendered devotee absorbs so much the qualities of his or her master that becomes like a representative, like a reflection of the original. Just like in the case of Jagadananda Pandita. He was so much surrendered to Shri Chaitanya Mahaprabhu that people whom he met felt that: “Oh, meeting him is just like meeting the Lord”.

This identification is based on deep connection. Sometimes it is based on superficial connection. When it is only an imitation of the gestures, the words, or the habits of a superior person, then it is not the real representation. It is very important to distinguish between following and representing properly and imitating and copying improperly. Do you feel the difference? One is approved and the other I wouldn’t say that it’s basically a big mistake, but it’s a very primary level of following. For example, if your master visits some places and you also try to visit the same places, are you going to visit the same place, or not? Or even if you visit the same place, will you become like him? Most probably not, because one is his life and his intensity, and the other is your life and your intensity. Or in the same way, we all chant the holy names, but what is my chanting and what is your chanting? Your chanting brings happiness to the Lord and expresses the joy of the self. Well, I don’t want to enter into details about the other…

So, even if certain people do the same activities, the result will be different. What is nectar for the elevated might be poison for the beginners, and what is nectar for a beginner might be a very uneasy poison for the elevated.

How to avoid this mistake of fake following or improper imitation? It’s very easy; we have to implement the same intensity in our life just like our examples. It’s not that we have to repeat the same activities that he was doing, but we have to try to live and approach God with the same deep dedication and enthusiasm. In one way we have to live our lives and at the same time we have to represent our master, our faith, our God. Because people will judge your faith according to your behavior.

 

[1] Chaitanya Charitamrita Antya Lila, 12, 101sankirtan-party

Minden dicsőséget Dzsagadánanda Panditnak! Srí Csaitanja Maháprabhu oly nagy keggyel tüntette ki, hogy bárki, aki találkozik vele, azt gondolja: „Most közvetlenül elnyertem Srí Csaitanja Maháprabhu társaságát.” [1]

Tulajdonképpen az előző alkalommal már befejeztük ezt a verset. De itt van még valami nagyon fontos: a meghódolt bhakta annyira magába szívja mesterének tulajdonságait, hogy szinte a képviselőjévé, az eredeti tükörképévé válik. Pontosan úgy, mint Dzsagadánanda Pandit esetében. Ő annyira átadta magát Srí Csaitanja Maháprabhunak, hogy az emberek, akikkel találkozott azt érezték: “Ó, a vele való találkozás, olyan, mint az Úrral való találkozás.”

Ez az azonosítás mély összeköttetésen alapul. Néha felszínes összeköttetés az alapja. Amikor ez csak a feljebbvaló gesztusainak, szavainak vagy a szokásainak az utánzása, az nem valódi képviselet. Nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk helyes követés és képviselet és helytelen utánzás és másolás között. Érezhető a különbség? Az egyik megengedett, a másik nem mondanám, hogy alapvetően nagy hiba, de egy nagyon elemi szintje a követésnek. Például, ha a mestered elmegy valahová és te is próbálsz ugyanoda elmenni, ugyanazt a helyet fogjátok vajon meglátogatni, vagy mégsem? Vagy még ha ugyanoda látogatsz is el, olyanná válsz, mint ö? A legvalószínűbb, hogy nem, mert az ő élete és intenzitása az egy dolog, és a te életed és intenzitásod egy másik. Vagy ugyanígy, mi mindannyian zengjük a szent neveket, de mi az én mantrázásom és mi a ti mantrázásotok? A tietek boldoggá teszi az Urat és kifejezi az önvaló örömét. Hát, én most nem bocsátkoznék részletekbe a másikkal kapcsolatban…

Tehát, ha bizonyos emberek ugyanazokat a tevékenységeket végzik is, az eredmény különböző lesz. Ami nektár az emelkedett léleknek, az méreg lehet a kezdőknek, és ami nektár egy kezdőnek, lehet hogy kellemetlen méreg az emelkedett léleknek.

Hogy lehet elkerülni a hamis követésnek és helytelen utánzásnak ezt a hibáját? Nagyon könnyen, nekünk ugyanazt az intenzitást kell megvalósítanunk az életünkben, mint a példaképeinknek. Nem arról van szó, hogy ugyanazokat kell ismételnünk, amiket ő tett, de meg kell próbálnunk ugyanazzal a mély odaadással és lelkesedéssel élni, és közeledni Istenhez. Egyrészt a saját életünket kell élnünk, másrészt pedig képviselnünk kell a mesterünket, a hitünket, az Istenünket .Mert az emberek a viselkedésetek alapján fognak véleményt alkotni a hitetekről..

[1]  Csaitanja-csaritámrta, Antja-lílá, 12.101.sankirtan-party

 “Вечная слава Джагадананда Пандиту! Он обрел такую милость Шри Чайтаньи Махапрабху, что каждый, кто его встретит, думает: “Сейчас мне удалось пообщаться с Самим Шри Чайтаньей Махапрабху.”[1]

Фактически это тот стих, на котором мы остановились в прошлый раз. Но здесь есть нечто очень важное: что посвятивший себя преданный впитывает до такой степени качества своего учителя, что становится как бы его представителем, он как отражение оригинала. Точно как в случае с Джагадананда Пандитом. Он был настолько преданным Шри Чайтанье Махапрабху, что люди, с которыми он встречался, чувствовали: “О, встретить его это как будто встретить Бога”.

Эта идентификация основана на глубокой связи. Иногда основывается на поверхностной связи. Когда она просто имитация жестов, слов или привычек более старшего, тогда она не настоящее олицетворение. Очень важно разграничить правильное следование и представительство от неправилного подражания и копирования. Вы ошущаете разницу? Одно из них это нечто авторитетное, а другое, я бы не сказал, что ошибка, но это очень начальный уровень следования. Например, если ваш учитель посещает определенные места и вы тоже стремитесь пойти в эти места, те же места ли вы посетите всущности или нет? Или даже и посетив те же места, неужели вы станете такими как он? По всей вероятности нет, потому что одно дело его жизнь и его интенсивность , а другое дело вашат жизнь и ваша интенсивность. Или же, мы все повторяем светые имена, но каково мое повторение и каково ваше? Ваше повторение несет счастье Богу и увеличивает радость души. Не хочу впадать в подробности относительно другой стороны…

Так что даже если определеные люди совершают одни и те же деятельности, результат будет разным. То, что есть нектар для возвышенных, может быть ядом для начинающих, а то что нектар для начинающего может быть очень тяжкой отравой для возвышенного.

Как избежать ошибку фальшивого следования или неправильного подражания? Совсем не трудно: надо жить с той же  интенсивностью свою жизнь, как этого делал наш пример. Не повтарять те же деятельности, которые он совершал, a жить и идти к Богу с той же глубокой посвященностью и энтузиазмом. Надо жить собственную  жизнь и в то же время представлять своего учителя, свою веру, своего Бога. Потому что люди будут судить о вашей вере по вашему поведению.

 

[1] „Чайтаня Чаритамрита”, Антя Лила 12, 101