Archives

Calendar

October 2016
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for October 14th, 2016

parikshit

Neli kérdése: Szeretnék visszatérni a tegnapi kérdésem első feléhez. Vannak-e provokatív kérdések, és fontoljuk-e meg, mielőtt kérdezünk, hogy a kérdés provokatív-e vagy esetleg kellemetlen?

Szvámí Tírtha: Igen. Bhaktivinód Thákur azt mondja: “Minden kérdés jó.” De akkor valódi egy kérdés, ha tényleg akarjuk hallani a választ. Tehát ha valaki csak a kérdezés kedvéért kérdez, de nincs meg benne a vágy a megértésre, az odafigyelésre, akkor az nem ér semmit. Senki sem tud egy olyan kérdést megválaszolni, ahol nincs meg a szándék az odafigyelésre. Tehát, ez az ami szerintem provokatív – amikor nincs meg a hajlandóság arra hogy odafigyeljünk a válaszra. És nem azt mondom, hogy el kell fogadni a választ, csak figyelmesen meg kell hallgatni azt.

És tudjátok, néha a témának és a hangulatnak van egy sajátságos rezgése. És esetleg ezt a rezgést szakítjuk meg valami nem odaillővel – na, ezt kell megfontolnunk. Ha a kérdésünk, vagy ha egy új téma emeli a hangulatot – akkor az odaillő. De ha megzavarnánk ezt a hangulatot, akkor lehetséges, hogy inkább máskor kell feltennünk azt a kérdést. De minden kérdés jó, mert a Bhágavatamban ez áll: “Ó, szádhuk, helyesen kérdeztetek, mert kérdésetek az emberiség sorsát érinti.” Tehát nincsenek rossz kérdések. Kielégítő ez a válasz?

Neli: Bennem ott van ez a félelem, hogy vajon kérdezzek-e. Nem azért kérdezek, mert érdekes akarok lenni, hanem azért, mert akarom tudni az igazságot.

Szvámí Tírtha: Nagyon jó. Ez a lényeg. Az igazságról kell tudakozódnunk. Hiszen, ez az értelme a kérdésnek. A mi köreinkben, a szangánkban, három alapelv van – a leckéről most nem beszélve. Mert a lecke, tudjátok, az az alkalom, amikor próbáljuk szolgálni az igazságot, szolgálni a sásztrákat és ezt az egész hangulatot. Tehát ez a társulásnak az egyik sajátos formája. De általánosságban három alapelv van: nincsenek tabuk, bármit meg lehet kérdezni, bármiről tudakozódhatsz, és nyíltan meg lehet beszélni a dolgokat. Ez abban az értelemben nyílt, hogy a komoly és tiszta tudakozódásnak helye van. Ez a három jog bármelyik résztvevőt megilleti. De a jogok mellett vannak követelmények is. Ha van három jog, akkor van három követelmény is. Meg kell adnunk a szükséges tiszteletet a témának és a partnereknek, a tudakozódásnak pozitívnak kell lennie – ez azt jelenti, hogy nincsenek vég nélküli és haszontalan kérdések – a harmadik pedig az, amit már említettem – hajlandóság a válasz elfogadására. Tegnap arról beszéltünk, hogy hogyan lehet fenntartani és erősíteni a csoport egységét. Ez a hat mód van rá. Tartsd észben és alkalmazd ezt a három követelményt, és akkor élhetsz a jogaiddal is! Add meg a tiszteletet, ne legyen vég nélküli és haszontalan fecsegés, és állj készen arra, hogy elfogadd a választ! Akkor mindent megkérdezhetünk, mert nincsenek tabuk és nagyon nyíltan tudunk megbeszélni dolgokat. Ez a titok: a három jogotok és a három követelmény. Ha egy csoport, az emberek bármelyik csoportja teljesíteni tudja ezeket a követelményeket, az tökéletes. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek konfliktusok vagy megoldandó problémák, de meg fogjátok tudni oldani őket.

Tehát, kérem, hogy alkalmazzátok ezt és nagyon szépen köszönöm a kérdést. Törvények nélkül, követelmények nélkül nincsenek jogok sem. Tehát, ha nem állsz készen a válasz elfogadására, ha nem állsz készen a közreműködésre, akkor nincsen meg a jogod arra, hogy bármit is megkérdezz. Lásd a teljes képet! Jó? Azt hiszen, ez így van rendjén. Ha élvezni akarom a jogaimat, valamit adnom is kell.

 parikshit

Question of Neli: I want to return to the first part of my question from yesterday. Are there provocative questions, and should we consider before asking if the question is provocative or inconvenient?

Swami Tirtha: Yes. Bhaktivinoda Thakur says: “All questions are good.” But a real question contains the desire to listen. So, if somebody asks for the sake of asking, but without the desire to understand and to listen to, then it’s useless. Nobody can answer such question where there is no willingness to listen. So, this is what I consider provocative – when there is no willingness to listen to the answer. And I don’t say to accept the answer, just to listen to it.

And you know, sometimes the topics and the mood come to a certain vibration. And if we enter that vibration with something unfit – this is what we have to consider. If our question, or if a new topic will enhance the mood – then it’s very appropriate. But if we disturb the mood, then maybe next time we can put that question. But all questions are good, because this is what is mentioned in the “Bhagavatam”: “O, sadhus you have asked properly, because you questions concern the fate of humanity.” So, there are no bad questions. Does this answer satisfy you?

Neli: For me this apprehension stays, whether I should ask. I am not asking to be interesting, but I want to know the truth.

Swami Tirtha: Fine, this is the point. We have to inquire about the truth. Of course, this is the point of a question. In our circles, in our sanga there are three basic principles – beyond the lecture. Because the lecture is, you know, there we try to serve the truth, serve the shastras and serve this whole mood. So, this is one specific association. But generally there are three principles: there are no taboos, you can ask, inquire about anything, and there is open discussion. That means open in such a sense – sincere and pure inquiries. These are the three rights of any participant. But with the rights there are some requirements as well. If you have three rights, there are three requirements also. That we have to give the necessary respect to the topic and to the partners, there should be positive inquiries – that means no endless and useless questions – and the third one is what I mentioned – the willingness to accept the answer. Yesterday we discussed something: “How to maintain and enhance the purity and the unity of the group?” These are the six methods. Maintain and apply these three requirements and then you can use your three rights. Give respect, no endless and useless talks, and be ready to accept the answer. Then we can ask anything, because there are no taboos and we can have a very open discussion. This is the secret: your three rights and your three requirements. If a group, any group of human beings can accomplish these requirements, it’s just perfect. It doesn’t mean that you have no conflicts or problems to solve, but you will be able to solve them.

So, please apply that and thank you very much for this question. Without laws, without requirements, there are no rights. So, if you are not ready to accept the answer, if you are not ready to contribute, then you don’t have the rights to ask anything. Take the complete picture, right. I think that is normal. In order to enjoy my rights, I have to contribute with something.parikshit

Вопрос Нели: Я бы хотела вернуться к первой части моего вопроса со вчерашнего дня. Существуют ли провокационные вопросы и надо ли обдумывать, прежде чем задать какой-то вопрос – не провокационный или неудобный ли он?

Свами Тиртха: Да. Бхактивинода Тхакура говорит: “Все вопросы хороши.” Но настоящий вопрос содержит желание услышать ответа. Так что, если кто-то спрашивает только лишь бы спрашивать, но без желания выслушать ответа, тогда это бессмысленно. Никто не может ответить на такой вопрос, в котором отсутствует готовность услышать ответа. Это я считаю провокационным – когда ты не готов выслушать ответа. И не говорю принять ответ, просто его выслушать.

А знаете, иногда тема и настроение достигают определенной вибрации. И как не вторгаться в эту вибрацию чем-то неуместным – это то, что надо обдумывать. Если наш вопрос и новая тема добавят к настроению, то это вполне кстати. Но если смущаем настроение, тогда может быть сможем задать свой вопрос в следующий раз. Все вопросы однако хороши, так как именно это упоменается в „Бхагаватам”: “O светые, вы спрашиваете правильно, потому что ваши вопросы касаются судьбы человечества.” Так что нет плохих вопросов. Этот ответ удовлетворяет ли тебя?

Нели: Для меня остается опасение надо ли спрашивать. Я не спрашиваю, чтобы показывать себя, а хочу узнать истину.

Свами Тиртха: Хорошо, именно это и важно. Надо спрашивать ради истины. Ведь в этом смысл вопроса! В наших кругах, в нашей сангхе, существувует три основных принципа – вне лекции. Потому что на лекции мы стремимся служить истине, служить шастрам, служить всему этому настроению. Так что это есть специфический тип общения. Но в общем есть три принципа: нет табу, можете спрашивать обо всем и есть открытая дискуссия. Открытая в смысле искренных и чистых вопросов. Эти три права – для каждого участника. Но с правами идут и некоторые требования. Раз имеете три права, есть и три требования. Надо отдавать нужное уважение теме и участникам; вопросы должны быть позитивными – это означает, чтоб не было бесконечных и бесполезных вопросов – и третье то, что я упоменул: готовность принятия ответа. Вчера мы разговаривали о том как поддерживать и увеличивать чистоту и единство группы. Эти шесть методов. Придерживайтесь к этим трем требованиям и тогда можете использовать свои три права. Уважайте друг друга, без бесконечных и бесполезных разговоров, и будьте готовыми принять ответ. Тогда можем спрашивать обо всем, потому что нет табу и можем иметь совсем открытые дискуссии. В этом тайна – в трех правах и трех требованиях. Если любая группа человеческих существ выполнит эти три требования, лучше этого не бывает. Это не означает, что не будете иметь конфликты или проблемы, но сможете их разрешать.

Поэтому, прошу вас, применяйте это, и я очень благодарю тебя за вопрос. Без законов, без требований, нет прав. Так что если вы не готовы принять ответ, если не готовы способствовать, не имеете права просить ничего. Картина должна быть полной, верно? Думаю, что это нормально. Чтобы радоваться своим правам, надо чтоб и я имел какой-то вклад.

 

 

 parikshit

Въпрос на Нели: Бих искала да се върна на първата част на въпроса си от вчера. Съществуват ли провокиращи въпроси и трябва ли да премисляме преди да зададем някой въпрос дали не е провокиращ или неудобен?

Свами Тиртха: Да. Бхактивинода Тхакура казва: “Всички въпроси са добри.” Но един истински въпрос съдържа желание да чуеш отговора. Така че ако някой пита просто заради самото питане, но без желание да изслушва, тогава е безсмислено. Никой не може да отвърне на такъв въпрос, в който липсва готовност да се чуе отговора. Това смятам аз за провокиращо – когато не си готов да изслушаш отговора. И не казвам да приемеш отговора, просто да го изслушаш.

А знаете, понякога темата и настроението достигат до определена вибрация. И да не нахълтаме в тази вибрация с нещо неуместно – това е, което трябва да премислим. Ако въпросът ни и новата тема ще обогатят настроението, това е напълно подходящо. Но ако смущаваме настроението, тогава може би можем да зададем въпроса си следващия път. Обаче иначе всички въпроси са добри, тъй като именно това се споменава в „Бхагаватам”: “O светци, вие запитвате правилно, понеже въпросите ви касаят съдбините на човечеството.” Така че няма лоши въпроси. Този отговор удовлетворява ли те?

Нели: За мен си остава притеснението дали трябва да питам. Аз не питам, за да се правя на интересна, а искам да узная истината.

Свами Тиртха: Добре, именно това е важното. Трябва да питаме за истината. Та нали в това е смисълът на един въпрос! В нашите кръгове, в нашата сангха, съществуват три основни принципа – встрани от лекцията. Защото на лекция ние се стремим да служим на истината, да служим на шастрите, да служим на цялото това настроение. Така че това е един специфичен тип общуване. Но като цяло има три принципа: няма табута, можете да питате за всичко и има открита дискусия. Открита в смисъл на искрени и чисти запитвания. Това са трите права на всеки участник. Но с правата вървят и някои изисквания. Щом имате три права, има и три изисквания. Трябва да отдаваме нужното уважение на темата и на участниците; запитванията трябва да са позитивни – това означава да няма безкрайни и безполезни въпроси – и третото е онова, което споменах: готовност за приемане на отговора. Вчера разговаряхме за това как да поддържаме и увеличаваме чистотата и единството на групата. Това са шестте метода. Придържайте се към тези три изисквания и тогава можете да упражнявате и трите си права. Уважавайте се, без безкрайни и безполезни разговори, и бъдете готови да приемете отговора. Тогава можем да питаме за всичко, защото няма табута и можем да имаме съвсем открита дискусия. Това е тайната – в трите права и трите изисквания. Ако която и да е група човешки същества изпълни тези три изисквания, по-добро от това няма. То не означава, че няма да имате конфликти или проблеми, но ще можете да ги разрешавате.

Затова, моля ви, прилагайте това, и аз много ти благодаря за въпроса. Без закони, без изисквания, няма права. Така че ако не сте готови да приемете отговора, ако не сте готови да допринесете, нямате право да искате нищо. Картината трябва да е пълна, нали? Мисля, че това е нормално. За да се радвам на правата си, трябва и аз да имам някакъв принос.