Archives

Calendar

October 2016
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for October 3rd, 2016

%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b0

Ugorjunk a harmadik pontra! Nem ti vagytok az univerzum középpontjai, ugye? Mi nem tudjuk, mi gondoljuk, hogy ez nem így van. Objektívan nézve ez az igazság, ám szubjektív szemszögből nem ez az igazság. „Én vagyok az életem középpontja!” Hiszen az emberi lény, vagy az emberi lényben lakó lélek ennek az egész létezésnek egy nagyon is fontos eleme. Csupán három tényező létezik itt: az egyik mi vagyunk, a második a minket körülvevő világ, a környezet, az univerzum; és a harmadik az a vezérlő értelem, amely mindkettőt ellenőrzése alatt tartja. Ez tehát egy háromszöghöz hasonlatos. Ti vagytok az egyik sarokban, a másik sarokban az anyagi sík, a felettük lévő sarok pedig az isteni elv, az Istenség, Isten. Nekünk pedig ebben a rendszerben kell meg találnunk a saját utunkat, helyünket és céljainkat.

Tehát egy nézőpontból mi vagyunk az univerzum középpontja, mivel életetünk nagyon fontos a számunkra. Egyszer véleményeket kutattunk. Spirituális körben gyűltünk össze egy tréning keretében, és mindannyiunknak meg kellett határoznia ez emberség három szabályát, mintha csak ’Istenek volnánk’. Valaki elkésett, és neki is elmagyaráztuk, hogy mit is csinálunk. Azt mondtuk: „Mi mindannyian azt képzeljük, hogy mi vagyunk Isten…”. Ekkor ő félbeszakított minket: „Azt hittem, az én vagyok.”.

Tehát az egyik szemszögből valamennyien úgy gondoljuk és reméljük, hogy valahogyan mi vagyunk a középpontban. Van egy objektív, és egy szubjektív univerzumunk is. A közöttük lévő kapcsolat pedig nagyon fontos. Hallottatok már a mikro- és a makrokozmoszról – a kettő között lévő kapcsolat nagyon fontos. Valójában mondhatjuk, hogy mi csillagporból vagyunk. Vagyis megvan az a képességetek, hogy belül ragyogjatok. Ám ha azt hisszük, hogy csak mi vagyunk az univerzum közepe, akkor néhány problémával nézhetünk szembe, hiszen fogtok találkozni más emberekkel is, akik ugyanezt gondolják, és ebben máris kész a konfliktushelyzet.

Ezért kell betartanunk a negyedik elvet is, amely szerint: létezik isteni elrendezés. Ahol az emberi képesség véget ér, ott kezdődik az isteni könyörület. Ez egy nagyon fontos elve ennek az elrendezésnek. Aktív partnereknek kell lennünk ebben a tapasztalásokkal teli életben, mivel minden, ami számunkra megadatott, az származik valakitől. A testet a szüleinktől kaptuk, az értelmünket pedig Istentől, az örök élet is mindig ott van, az igazi lelki boldogság a mi célunk – ez tehát olyan, mint egy rendszer. Minél inkább megtisztulunk, annál inkább megértjük a rendszer működését. Ezért a jóga gyakorlása segít ráhangolódni ezekre az univerzum isteni rezgéseire. Utána az lesz a reakció, hogy érzitek a békét, az integritást. ez a visszacsatolás.

Ezek után, ha átgondoljuk az ötödik elvet – hogy az istenszeretet az út – ezt azáltal érthetjük meg, hogy megpróbáljuk megvizsgálni, hogy tapasztalatunknak melyik a legerősebb eleme. Az nem a hatalom, nem az intellektus, nem is a pénzügyek vagy a befolyás, még csak nem is a politika…Ez a csillagpor csiszolása a ti szívetekbe és lelketekbe. Az a csiszolás generál energiát, és az az energia a ti szeretetre való képességetek. Mi történik, ha mi a saját csillagpor rezgéseinket odaadjuk az emberi lényeknek? Az ideális, romantikus történetekben ez teljesül. Gyakorlatilag – minden valószínűség szerint frusztráltak lesztek. Hiszen az univerzum sok-sok különböző központja csak össze fog ütközni. Ezért jobb, ha a Legfelsőbb Személyt tesszük a középpontunkba, hiszen ha a végső energiánkat a Legfelsőbb Úr, Krsna szolgálatába állítjuk, akkor nem leszünk frusztráltak.%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b0

(continues from the previous Monday)

 

Let’s jump to the third point. You are not the center of the universe. Is that true? We don’t know, we think it is not true. Well, objectively speaking this is true, but subjectively speaking this is not true. ‘I am the center of my life!’ Because the human being, or the soul that is inside the human being, is one very important component of this whole existence. There are only three factors existing here: one is us; the second is the world around us, the environment, the universe; and the third one is the mastermind who controls both. So this is like a triangle. You are in one corner, the other corner is the material sphere and the corner above this is the divine principle, divinity, God. And we have to find our way, our place and our goals in this system.

So, in one sense we are the center of the universe, because your life is very important for you. Once we made an inquiry. We were together in a spiritual circle, it was like training and we all had to specify three main rules for humanity ‘if you were God’. So, somebody came late, just like me today, and we explained him what we are doing. We told him: “Well, we all imagine that we are God…” and he interrupted: “I thought that it’s me!”

So, in one sense we all think and hope that we are somehow in the focus. We have an objective universe and we have a subjective universe also. And the connection between the two is very important. You have heard about the microcosm and macrocosm. So the link between the two is very important. Actually we can say that we are made of stardust. So you have the capacity of shining power inside you. But if we think that we are the only center of the universe, then we might face some problems. Because you will meet other persons who think the same and then conflicts are there.

Therefore we should also observe the fourth principle, which is: divine arrangement exists. Where the human capacity ends, divine mercy starts. This is a very important principle of this arrangement. We have to be active partners in this life of experience, because actually all that we have is given by someone, it’s provided to us. Body we have got from our parents, intellect is provided by God, your eternal life is always there, real spiritual happiness is our goal – so this is like a system. And the more we are purified, the more we understand the workings of the system. Therefore practicing yoga helps you to tune to these universal divine vibrations. Then the reaction will be that you feel the peace, you feel the integrity. This is the feedback.

And then if we think about the fifth principle – that divine love is the way – we can understand this by trying to examine what is the most powerful element of our experience. It is not power, it is not intellect, it is not finances, it is not influence, it is not politics… It’s this friction of the stardust in your heart and soul. That friction generates energy, and that energy is your capacity to love.

What happens if we give our stardust vibrations to human beings? Well in the ideal, romantic – stories it is fulfilled. Practically – most probably you will be frustrated. Because these many different centers of the universe will just collide. Better we put the Supreme Person into our focus, because if we dedicate our ultimate energy to the Supreme Lord, Krishna, then there will be no frustration.

 %d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b0

(продължава от предишния понеделник)

Нека минем на третата точка. Вие не сте центърът на вселената. Това вярно ли е? Не знаем, мислим си, че не е вярно. И така, обективно погледнато е вярно, но субективно погледнато не е вярно. „Аз съм центърът на своя живот.” Защото човешкото същество, или душата, намираща се вътре в човешкото същество, е един много важен компонент на цялото това битие. Само три са факторите, съществуващи тук: единият сме ние; вторият е светът около нас, обкръжението, вселената; и третият е свръхумът, който контролира останалите два. Така че това е като триъгълник. Вие сте единият ъгъл, другият ъгъл е материалната сфера, а ъгълът отгоре е божественият принцип, божествеността, Бог. И ние трябва да намерим своя път, своето място и своите цели в тази система.

Така че в един смисъл вие сте центърът на вселената, понеже вашият живот е много важен за вас. Веднъж направихме запитване. Бяхме заедно в един духовен кръг, беше нещо като обучение и всички трябваше да определим три основни правила за човечеството „ако бяхме Господ”. Някой дойде закъснял, точно като мен днес, и ние му обяснихме какво правим. Казахме: „Представяме си, че сме Господ…” а той прекъсна: „Мислех, че това съм аз!”

Така че в някакъв смисъл ние всички си мислим и се надяваме, че по някакъв начин сме във фокуса. Имаме една обективна вселена, а имаме и субективна вселена. И връзката между двете е много важна. Чували сте за микрокосмоса и макрокосмоса. Връзката между двете е много важна. Всъщност, можем да кажем, че ние сме съставени от звезден прах. Вие притежавате сияйна сила вътре във вас. Обаче ако си мислим, че сме единственият център на вселената, може да се натъкнем на проблеми. Защото ще срещнете други личности, които си мислят същото, и тогава започват конфликтите.

Именно затова трябва да следваме четвъртия принцип, който гласи, че съществува божествена подредба. Където свършват човешките способности, оттам започва божествената милост. Това е много важен принцип на тази подредба. Ние трябва да сме много активни партньори в този живот на придобиване на опит, защото всъщност всичко, което имаме, ни е дадено от някого, предоставено ни е. Тялото сме го получили от родителите си, интелектът ни е даден от Бога, вечният ви живот винаги го има, истинското духовно щастие е нашата цел – така че това е като система. И колкото повече се пречистваме, толкова повече разбираме принципите на действие на тази система. Затова практикуването на йога ви помага да се настроите към тези вселенски божествени вибрации. Тогава резултатът ще бъде, че ще почувствате умиротворението, ще почувствате единството. Това е обратната връзка.

И тогава ако помислим за петия принцип – че божествената любов е пътят – можем да разберем това като се опитаме да изследваме кой е най-могъщият елемент в нашето съществуване. Не е властта, не е интелектът, не са финансите, не е влиянието, не е политиката. То е онова триене на звездния прах вътре в сърцата и душите ви. Това триене генерира енергия, а тази енергия е вашата способност да обичате.

Какво се случва, когато отдадем трептенето на звездния си прах на човешките същества? В идеалните, романтични истории постигаме удовлетворение. Ала на практика – най-вероятно ще срещнете разочарование. Защото тези множество различни центрове на вселената просто ще се блъскат. По-добре да поставим Върховния Бог в своя фокус, защото ако посветим най-висшата си енергия на Всевишния, на Кришна, тогава няма да има разочарование.