Archives

Calendar

August 2016
M T W T F S S
« Jul   Sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for August 12th, 2016

parchment

Question of Dragi: Is it possible to change one’s karma and if it is possible, in what cases Krishna is ready to do this?

Tirtha Maharaj: Very good question. What is your opinion?

Rukmini: Karma is the law of action and consequences and Krishna may change the situation. I am sure if it was only karma, we could not escape. So, yes.

Yadunath: He does change it.

Somebody else: My simple logic is that Krishna is merciful and there is mercy for everyone. Taking one’s karma is mercy, so naturally He can do it.

Paramananda: He does change this condition when He wants to. This is, I think, very important.

Neli: He can, but He respects the laws of the material nature and doesn’t interfere.

Tirtha Maharaj: Not too much. Any other opinion? Damodar?

Damodar: Krishna principally can do everything.

Manjari: I agree with everything said.

Tirtha Maharaj: I think this is a unison. Yes, karma can be changed. Why? What are the five main topics of the Bhagavad Gita? The five main topics of the Gita are: ishvara, jiva, prakriti, kala and karma. These are the five topics – God; human being; nature, material world; time, as an activating factor; and karma, as the law of action-reaction.

The first three are the triangle of existence. Here you are, here is the nature, and here is God. That is very simple. You should start from yourself because this is the first mystic experience. You understand your existence like an internal experience. Then you look around – you will see the world around you. And then you understand – somebody is guiding this whole structure. So, this is the triangle of existence. And then you see that there is that activity principle – kala, the time factor. Here in the second angle, this is the space, like nature, like the world, but space doesn’t exist without the time factor. So, in the ancient yoga scriptures they had a vision about this time and space continuum. And the Supreme Lord guides the whole system. From this we can also understand this whole universe is based on three principles, the world is determined by three principles: space, time and action-reaction, and this is the law of karma. In this way we have a complete picture, the Gita describes all these five factors.

The first four: ishvara, jiva, prakriti and kala are eternal factors, while the fifth one is not eternal, it has an end. So, that means karma can be changed, karma can be stopped. You cannot stop kala. You cannot stop nature. From time to time it will return, hopefully there will be springtime again. So, from time to time it returns, you cannot stop it. You cannot stop even yourself from existence. Sometimes people suffer so much that they are ready to jump out of the window due to some reasons that: “She was not talking to me”, or “He left me”. That are very strange reasons, but they feel like suffering and they think: “Oh, if I die, I will not suffer anymore”. Yet, sorry, you cannot renounce existence. Your position as an eternally existing living being is there, you cannot change that. Karma is the limited factor and can be changed.

How to change the karma? I think we have discussed that sometime – the palimpsest effect. In the ancient times when they were using the parchment for writing, you know what is that? It’s a skin of a sheep. That’s quite precious and quite rare, it’s a limited stock. So when they wanted to recycle it, to reuse it, first they were scratching off the old writing and then putting the new writing on it. This is called the palimpsest effect – to erase the old and rewrite with new. So, this was a CD-RW or parchment-RW. But with certain chemical methods they can bring back the original writing also.

What is the parchment? The parchment is our fate, our karmic loop. You can overwrite your parchment first by erasing and then writing a new story. So it is possible, but we have to apply the proper method. And what is the proper method? Somebody said that we by ourselves, by our own force we cannot overwrite it and that is true. But by inviting a higher force, it is possible to change it. That higher force for us is the power of dedication, surrender. Therefore Bhaktivinod Thakur says: koro he uttama – “Make me the best of living entities”. And it doesn’t mean that he wants to be like a star or something, no. He wants to be purified – this is the best living entity.

So, to change karma by divine mercy it is possible. But every living entity has double karma. One is like the material karma, and the other is like the spiritual karma. Because in the spiritual sphere action-reaction is also there. If you do something spiritual, you will have spiritual results.

And the second part of your question was in which circumstances Krishna is ready to do this? Well, you can read the 22nd verse from the Ninth Chapter of the Gita. There you will find the answer.

So, karma is not eternal, fortunately. Do you remember the timescale of karma? Karma is called anadi – no beginning. It comes from eternity, beyond this period of creation, from before. But it’s got an end. Therefore it is called anadi no beginning. And for example, if you reach perfection from now, this is called ananta, no end. It’s got a beginning, because today I achieved full perfection, but has no end – ananta, no end.parchment

Dragi kérdése: Lehetséges valaki karmáját megváltoztatni, és ha igen, milyen esetekben teszi ezt meg Krsna?

Tírtha Mahárádzs: Nagyon jó kérdés. Mi a ti véleményetek?

Rukminí: A karma a cselekvés és következményei törvénye, Krsna pedig talán megváltoztathatja a szituációt. Biztos vagyok benne, hogy ha csak a karma lenne, nem menekülnénk. Szóval igen.

Jadhunáth: Megváltoztatja.

Valaki más: Az én egyszerű logikám szerint Krsna kegyes, és mindenkinek jut kegy. Elvenni valaki karmáját, az kegy, természetes tehát, hogy megteheti.

Paramánanda: Megváltoztatja ezt a helyzetet, amikor akarja. Ez, azt gondolom, nagyon fontos.

Neli: Meg tudja változtatni, de tiszteletben tartja az anyagi természet törvényeit, és nem avatkozik bele.

Tírtha Mahárádzs: Nem nagyon. Más vélemény? Dámódar?
Dámódar: Krsna mindent megtehet.

Mandzsári: Egyetértek az elhangzottakkal.

Tírtha Mahárádzs: Azt gondolom ez egy összhang. Igen, a karma megváltoztatható. Miért? Mi a Bhagavad-gítá öt fő témája? A Gíta öt fő témája: isvara, dzsíva, prakriti, kála és karma. Ez az öt téma – Isten, emberek, természet, anyagi világ, az idő, mint az aktiváló tényező, és a karma, mint a hatás-visszahatás törvénye.

Az első három a létezés háromszöge. Itt vagy, itt van a természet, és itt van Isten. Ez nagyon egyszerű. Magadtól kell kezdened, mert ez az első misztikus tapasztalás. Mint egy belső tapasztalás érted meg létezésed. Majd körbe nézel – és látod a világot magad körül. És aztán megérted – valaki irányítja ezt az egész struktúrát. Ez a létezés háromszöge. És aztán látod, hogy van a cselekvés elve – kála, az idő faktor. Itt a második szempont, a tér, mint természet, a világ, de a tér nem létezik az idő faktor nélkül. Az ősi jóga írásokban megvolt ez a személet a tér idő folytonosságról. És a Legfelsőbb Úr irányítja az egész rendszert. Ebből azt is megérthetjük, hogy az egész univerzum három elven alapul, a világot három elv határozza meg: tér, idő és hatás-visszahatás, és ez a karma törvénye. Ily módon teljes képet kapunk. A Gítá leírja mind az öt faktort.

Az első négy: isvara, dzsíva, prakriti és karma örök tényezők, míg az ötödik nem, van egy vége. Ez azt jelenti tehát, hogy a karma megváltoztatható, megállítható. A kálát nem tudod megállítani. A természetet sem. Időről időre visszatér, remélhetőleg ismét eljön a tavasz. Időről időre visszatér tehát, nem tudod megállítani. Saját magadat sem tudod nem létezővé tenni. Néha az emberek annyit szenvednek, hogy bizonyos okokból készen állnak kiugrani az ablakon: „Nem szólt hozzám” vagy „Elhagyott”. Ezek nagyon furcsa okok, de szenvednek tőle és azt gondolják: „Ha meghalok, nem szenvedek majd tovább.” Mégis, elnézést, de nem tudsz lemondani a létezésről. A helyzeted az, hogy örökké létező élőlény vagy, ezt nem tudod megváltoztatni. A karma a korlátozott tényező, és megváltoztatható.

Hogyan változtassuk meg a karmát? Azt hiszem erről már beszéltünk – a pergamen effektus. A régi időkben pergament használtak írásra, tudjátok mi az? Báránybőr. Igen értékes és ritka, limitált kiadás. Amikor újra akarták hasznosítani, ismét használni, először lekaparták a régi írást, majd ismét ráírtak. Ezt hívják pergamen effektusnak – a régi kitörlése és az új felülírása. Ez tehát egy CD-RW, vagy pergamen-RW volt. De bizonyos kémiai módszerekkel képesek visszahozni az eredeti írást is.

Mi a pergamen? A pergamen a sorsunk, a karmikus hurok. Felülírhatod a pergamened, először kitörölve, majd új történetet írva. Lehetséges tehát, de a megfelelő módszert kell használnunk. És mi a helyes módszer? Valaki azt mondta, hogy saját magunk, a saját erőnkből, nem tudjuk felülírni, és ez igaz. De egy magasabb erőt meginvitálva, lehetséges megváltoztatni. Ez a magasabb erő számunkra az odaadás, a meghódolás ereje. Ezért Bhaktivinód Thákur azt mondja: kóró hé uttama – „Tégy engem az élőlények legkiválóbbjává”. És ez nem azt jelenti, hogy sztár szeretne lenni, vagy valami hasonló, nem. Meg szeretne tisztulni – ezt jelenti a legkiválóbb élőlény.

A karma megváltoztatása tehát, az isteni kegy által, lehetséges. De minden élőlénynek dupla karmája van. Az egyik az anyagi karma, a másik pedig a lelki. Mert a lelki világban is ott van a hatás-visszahatás. Ha valami lelkit teszel, lelki eredményei lesznek.

A kérdésed második része pedig az volt, hogy milyen körülmények között kész Krsna ezt megtenni? Nos, olvasd el a Gítá kilencedik fejezetének 22. versét. Akkor megtalálod a választ.

A karma tehát szerencsére nem örök. Emlékeztek a karma időmértékére? A karmát anádi-nak hívják – kezdet nélküli. Az örökkévalóságból jön, túl a teremtés ezen periódusán, megelőzve azt. De véges. Ezért anádi-nak hívják, kezdet nélküli. És például ha eléred a tökéletességet mostantól, azt anantá-nak hívják, vég nélküli. Van kezdete, mert ma elértem a teljes tökéletességet, de nincs vége – ananta, vég nélküli.

 

 parchment

Въпрос на Драги: Възможно ли е кармата на някого да бъде променена и ако е възможно, в какви случаи Кришна е готов да го стори?

Тиртха Махарадж: Много добър въпрос. Какво е вашето мнение?

Рукмини: Карма е законът за действията и последиците, а Кришна може да променя ситуацията. Сигурна съм, че ако беше само кармата, нямаше да можем да се измъкнем. Така че, да.

Ядунатх: Той го прави.

Друг: Моята проста логика е, че Кришна е милостив и че има милост за всеки. Да се отнеме кармата на някого е милост, така че естествено, Той може да го направи.

Парамананда: Той променя условията когато сам пожелае. Мисля, че това е много важно.

Нели: Той може, обаче уважава законите на материалната природа и не се намесва.

Тиртха Махарадж: Поне не прекалено. Други мнения? Дамодар?

Дамодар: Кришна принципно може да направи всичко.

Манджари: Съгласна съм с всичко, което се каза.

Тиртха Махарадж: Мисля, че това е унисон. Да, кармата може да бъде променена. Защо? Кои са петте основни теми в „Бхагавад Гита“? Петте основни теми на „Гита“ са: ишвара, джива, пракрити, кала и карма. Това са петте теми – Бог; човешкото същество; природата, материалният свят; времето, като активиращ фактор; и карма, като закона за действие-последица.

Първите три са триъгълникът на битието. Тук сте вие, тук е природата и тук е Богът. Това е съвсем просто. Трябва да започнете от себе си, защото това е първото мистично преживяване. Вие разбирате съществуването си като вътрешно преживяване. След това се оглеждате и виждате света около вас. И тогава разбирате – някой ръководи цялата тази структура. Така че това е триъгълникът на битието. Сетне виждате, че съществува активиращият принцип – кала, времевият фактор. Тук, във вторият ъгъл, е пространството, природата, светът, но пространството не съществува без фактора време. Така че в древните йогийски писания са имали визия за този пространствено-времеви континуум. А Върховният Бог направлява цялата тази система. От това също можем да разберем, че цялата тази вселена се основава на три принципа, светът е предопределен от три принципа: пространство, време и действие-последица, тоест закона за карма. По този начин имаме пълната картина, „Гита“ описва всички тези пет фактора.

Първите четири: ишвара, джива, пракрити и кала са вечни фактори, докато петият не е вечен, има предел. Това означава, че кармата може да бъде променена, кармата може да бъде спряна. Не можете да спрете кала. Не можете да спрете природата. От време на време тя се завръща – отново ще бъде пролет, да се надяваме. Така че от време на време тя се завръща, не можете да я спрете. Не можете да спрете дори собственото си съществуване. Понякога хората страдат толкова много, че са готови да скочат от прозореца заради някакви причини като: “Тя не ми говори”, или “Той ме напусна”. Това са много странни причини, но те усещат страдание и си мислят: “О, ако умра, няма да страдам повече”. Съжалявам, обаче не можете да прекратите съществуването. Позицията ви като вечно съществуващи живи създания си остава, не можете да я промените. Карма е ограниченият фактор и може да бъде променена.

Как да променим кармата? Мисля, че някога сме говорили за това – за ефекта палимпсест. В стари времена са използвали за писане пергамент – знаете ли какво е това? Това е овча кожа. Тя е доста скъпа и рядка, тъй като запасът е ограничен. Така че когато искали да я рециклират, да я използват отново, най-напред изчегъртвали старото писмо, а след това нанасяли новото. Това се нарича ефектът палимпсест – да изтриеш старото и да пренапишеш наново. Така че това бил презаписваем CD или презаписваем пергамент. Но с някакви химически методи може да се възстанови и старият надпис.

Какво е пергаментът? Пергаментът е нашата съдба, нашата кармична примка. Можете да пренапишете своя пергамент като най-напред изтриете историята, а след това напишете нова. Това е възможно, но трябва да приложим правилния метод. А кой е правилният метод? Някой каза, че със собствени сили ние не можем да го пренапишем и това е вярно. Но призовавайки по-висша сила е възможно да го променим. Тази по-висша сила за нас е силата на посветеността, на отдадеността. Затова Бхактивинода Тхакура казва: коро хе уттамаНаправи ме най-добрият сред човешките същества”. Това не означава, че той иска да е звезда или нещо подобно, не. Той иска да бъде пречистен – това е най-доброто човешко същество.

Така че да се промени кармата чрез божествена милост е възможно. Но всяко живо същество има двойна карма. Едната е материална карма, а другата духовна карма. Защото и в духовната сфера съществуват действия и последици. Ако направите нещо духовно, ще имате духовни резултати.

А втората част на въпроса ти беше при какви обстоятелства Кришна е готов да направи това? Можеш да прочетеш 22 стих от Девета Глава на „Гита“. Там ще намериш отговора.

Така че кармата не е вечна, за щастие. Помните ли времевата скала на кармата? Кармата се нарича анади – без начало. Тя идва от вечността, отпреди периода на сътворението. Обаче си има край. Затова се нарича анади, без начало. А ако например постигнете съвършенство отсега нататък, това се нарича ананта, без край. То има начало, защото днес съм постигнал пълно съвършенство, но няма край, ананта, без край.

 

 

 parchment

Pregunta de Dragi: ¿Será posible cambiar su propio karma y si lo es, en qué caso Krishna está dispuesta a hacerlo?

Tirtha Maharaj: Muy Buena pregunta. ¿Y vuestra opinión?

Rukmini: Karma es ley de actos y consecuencias y Krishna puede modificar la situación. Estoy segura que si hubiera tan sólo karma no podríamos escapar. Por lo tanto, digo que sí.

Yadunath: Él llega a cambiar la situación.

Alguien otro: Según mi simple lógica Krishna siendo misericordioso tiene merced para cada uno. Quitar el karma de una persona es naturalmente una merced y Él puede hacerlo por supuesto…

Paramananda: Él llega a modificar las condiciones cuando Le dé la gana. Creo que esto es muy importante…

Neli: Sí que Él puede hacerlo pero respeta las leyes de la naturaleza material y no interfiere.

Tirtha Maharaj: Sin demasía. ¿Hay otras opiniones? ¿Damodar?

Damodar: En principio Krishna puede hacer todo.

.Manjari: Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho.

Tirtha Maharaj: Pienso que es el unisón. Sí, el karma puede ser modificado. ¿Por qué? ¿Y cuáles son pues los principales tópicos de la Bhagavad Gita? Los cinco principales tópicos de la Gita son: ishvara, jiva, prakriti, kala y karma. Son cinco – Dios, el ser humano, la naturaleza, el mundo material, el tiempo como factor de activación y karma, como ley de acto – consecuencia.

Los tres primeros forman el triángulo existencial. Aquí estáis vosotros, acá está la naturaleza, y allá está Dios. Es muy simple. Debéis comenzar por vosotros mismos ya que ésta es la primera experiencia mística. Llegaréis a comprender vuestra existencia como experiencia interna. Entonces miráis a vuestro derredor – ya veréis – alguien va guiando toda esa estructura. Es el triángulo existencial. Después ya veis que existe el principio de activación – kala, el factor tiempo. Aquí, en el segundo ángulo se sitúa el espacio, la naturaleza, el mundo y por lo tanto el espacio no existe sin el factor tiempo. En las antiguas escrituras yoga ya tenían visión del continuum espacio-tiempo. Y el Dios Supremo va guiando todo este sistema. De todo ello podemos darnos cuenta que el universo entero está basado en tres principios, el mundo está predestinado por tres principios: espacio, tiempo y acto-consecuencia o sea la ley del karma. De este modo ya tenemos el cuadro completo, la

„Gita“ describe los cinco factores.

Los cuatro primeros: ishvara, jiva, prakriti y kala son factores sempiternos, mientras que el Quinto factor no es eterno, tiene su final. Ello significa que el karma puede estar modificado, puede estar parado. No podréis parar la kala. No llegaréis a parar la naturaleza. De tiempo a tiempo elle regresa – esperemos que la primavera vuelva a regresar. De cuando en cuando regresa, no podéis pararlo. Tampoco podéis parar vuestra propia existencia. A veces la gente sufre tanto que está lista a echarse de la ventana por cualquiera razón: “Ella ya no está hablando conmigo”, o “Él me ha abandonado”. Son razones muy extrañas pero sintiéndose sufrir la gente piensa: “Oh, si me muero, no sufriré más”. Lamento mucho pero no podéis parar la existencia. Vuestra posición o condición de seres vivos con existencia eterna sigue permaneciendo, no podéis modificarla. Karma es el factor limitado y puede estar modificado.

¿Cómo llegar a modificar el karma? Pienso que ya hemos hablado de esto – el efecto del

Palimpsesto. En tiempos de antaño se usaba pergamino para escribir, ¿ya sabéis lo que es esto? Es pelleja de oveja. Es algo caro y raro, los recursos almacenados quedan limitados. Cuando quieras reciclarlos para volver a utilizarlos, habrá que borrar primero lo que está escrito anteriormente y sólo después podrás reescribir en el pergamino. Se trata del efecto Palimpsesto – borrar lo escrito para reescribir algo nuevo. Con otras palabras, era algo como un CD-RW de hoy, sea un pergamino apto a grabar o reescribir de nuevo. Por lo tanto ciertos métodos y procedimientos químicos siempre pueden restablecer el original, lo escrito anteriormente.

¿Qué es el pergamino? Es nuestra suerte, es el nudo corredizo del karma. Podéis volver a escribir en vuestro pergamino luego de haber borrado la historia anterior y escribir una nueva historia. Será posible pero con tal que se aplique el método correcto. ¿Y cuál es el método correcto? Alguien ha afirmado que no podemos reescribir en nuestro pergamino por nuestras propias fuerzas y ésta es la verdad. Sin embargo, luego de haber llamado a un poder superior, será posible modificar lo escrito. Este poder superior o supremo para nosotros será el poder de la dedicación, la devoción.

Por esta razón Bhaktivinod Thakur dice: koro he uttama – “Haz de mí el mejor entre los seres humanos”. Ello no significa que uno quiere llegar a ser un star – una estrella o algo por el estilo, no. Quiere estar purificado – lo mejor que pueda desear un ser humano.…

Modificar el karma por divina merced es posible. Sin embargo, cualquier ser humano tiene su doble karma. Un karma material y otro karma espiritual. Puesto que también en la esfera espiritual existen acción-reacción. Cuando se haga o realice algo espiritual, vendrán resultados espirituales.

Y la segunda parte de la pregunta era: ¿En qué circunstancias Krishna estaría listo a hacer la modificación? Podrías leer el verso 22 del Capítulo Nueve de la „Gita “. Allí mismo encontrarías la respuesta.

Felizmente el karma no es algo eterno. ¿Recordáis la escala temporal del karma? El karma se le llama anadi – sin comienzo. Viene de la eternidad, es anterior al período de la Creación. Por lo tanto, tiene su final. Por esto se le llama anadi, sin comienzo. Si, por ejemplo, de aquí en adelante llegáis a alcanzar la perfección, a esto se le llamará ananta, sea algo sin final. Tiene su comienzo, puesto que hoy he alcanzado plena perfección, pero no tendrá final, será ananta sin final.