Archives

Calendar

August 2016
M T W T F S S
« Jul   Sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for August 8th, 2016

BFKDEE The Kiss of Judas, detail

(continues from the previous Monday)

 

Once Shrila Shridhara Maharaj was giving a lecture. And that was a question and answer section and one devotee said: “Maharaj, I have a question.” He said: “The more I practice my spiritual practice the more suffering I perceive. So, can you comment on that?” That was a provocative question. Nevertheless Shrila Shridhara Maharaj started to give a very pacifying answer, you know, as he is doing. Everybody started to float in divine waves of ecstasy. And all of a sudden he practically pointed his finger on this guy and said: “And do you know Judas?” The boy was a little perplexed and said: “From the Jesus story? Yes, yes, I’ve heard about him. This bad guy who committed so much nonsense and finally ended up with suicide – yes, I know.” And then Shridhara Maharaj started to explain the story in a different way. He said that in order to fulfill Lord Jesus’ mission somebody had to betray him, somebody had to play the bad guy. And who can play such a heavy role? Only the most intimate from the suicide squad, who is ready like kamikaze to go with one-way ticket.

Yadunath: Kamikaze squad.

Tirtha Maharaj: One is enough. So, just imagine yourself, after your service for two thousand years, you’re going to be the worst guy ever, betraying your master for thirty coins and then putting him on the cross. Everybody will call you ill names for thousands of years, and nevertheless you are ready to do the service. Because without that contribution the glory of the master cannot be shown fully.

So, don’t forget, a good story has many different readings. One reading is that Judas was a betrayer. Another reading is that he was so selfless, that he did not consider his name, fame and glory, but he was ready to sacrifice himself for the glory of the master and the mission.

Nevertheless, I don’t suggest you that with great devotion you should become like Judas. ‘We have heard on a lecture that we have to sacrifice ourselves, so let’s betray the mission. That is really a famous activity!’ No! Just like Shrila Prabhupad says that failure is the column of success. But don’t build your South Indian style temple with a hall of thousand columns.

So the negative characters do have a role, they help to show the beauty of the positive side on the relative platform. But ultimately they are brothers and in certain cases their contribution is also necessary.BFKDEE The Kiss of Judas, detail

Egyszer Srídhar Mahárádzs leckét tartott, és amikor a kérdés-válasz részre került a sor, az egyik tanítvány így szólt: „Mahárádzs, volna egy kérdésem. „Minél többet végzem a lelki gyakorlataimat, annál több szenvedést tapasztalok. Tudnál erről valamit mondani?” Ez egy provokatív kérdés volt. Azonban Srídhar Mahárádzs nagyon megnyugtató válaszba kezdett, ahogy azt már Tőle megszokhattuk. Valamennyien az extázis hullámaiban úsztunk. Aztán hirtelen rámutatott az egyik fiúra, s így kérdezte: „Ismered Júdást?” A fiú kissé meghökkent, és így válaszolt: „A Jézus-történetből? Igen, hallottam már róla. Ő az a rossz férfiú, aki annyi értelmetlen dolgot követett el, végül pedig öngyilkos lett – igen, tudom.” Ezután Srídhar Mahárádzs elmagyarázta a történet másik megközelítését. Elmondta, hogy ahhoz, hogy Jézus teljesíteni tudja a küldetését, valakinek el kellett Őt árulni, valakinek el kellett játszani a rosszfiút. Ki tud egy ilyen nehéz szerepet magára vállalni? Csupán az öngyilkos osztag legmeghittebb tagja, aki kész arra, hogy kamikázeként egy egyirányú útra váltson jegyet.

Jadunáth: Kamikaze osztag.

Tírtha Mahárádzs: Egy elegendő. Csak képzeljétek el magatokat, hogy miután elvégeztétek a szolgálatotokat kétezer évig, titeket fognak a valaha is élő legrosszabb férfinek hívni, aki harminc ezüstpénzért elárulta a mesterét, és keresztre segítette. Mindenki szörnyű nevekkel illet majd benneteket évezredekig, mindamellett ti készek vagytok arra, hogy elvégezzétek a szolgálatot. Mivel e nélkül a közreműködés nélkül a mester koronája nem fénylene önmaga teljességében.

Tehát ne feledjétek, hogy egy jó történetnek sok különböző olvasata lehetséges. Az egyik szerint Júdás áruló volt. Egy másik olvasat szerint ő annyira én nélküli volt, hogy hírnevét, jó hírét és megbecsülését figyelmen kívül hagyva kész volt feláldozni önmagát a mester és a küldetés dicsőségéért.

Mindazonáltal, nem javaslom nektek, hogy nagy odaadással hasonlatossá váljatok Júdáshoz, és így gondoljátok: „Egy leckén hallottuk, hogy fel kell áldoznunk magunkat, akkor hát áruljuk el a missziót. Ez egy igazán híres tevékenység!” Nem! Ahogy Sríla Prahbupad mondja: a bukás a siker tartópillére. Ám dél-indiai stílusú templomotokat építsetek, melyeknek többezer oszlopból álló csarnoka van!

Vagyis a negatív karaktereknek is megvan a szerepük, hogy segítsék a pozitív oldal szépségét a relatív síkon. Végtére is ők testvérek, és bizonyos esetekben az ő közreműködésükre szintén szükség van. Egy jó történetnek léteznek különféle olvasatai.

 

 BFKDEE The Kiss of Judas, detail

(продължава от предишния понеделник) 

Веднъж Шрила Шридхара Махарадж давал лекция. Било сесия с въпроси и отговори, и един предан попитал: “Махарадж, имам въпрос.” Казал: „Колкото повече упражнявам духовната си практика, толкова по-отворен ставам за страданията. Бихте ли коментирали това?” На това му се казва провокиращ въпрос. Въпреки това Шрила Шридхара Махарадж започнал да дава много умиротворителен отговор, така както той умее. Всички заплавали в божествените вълни на екстаза. И изведнъж той посочил с пръст същия този човек и попитал: “Знаеш ли го Юда?” Младежът бил леко объркан и казал: “От историята  на Исус? Да, да, чувал съм за него. Онзи лошият, който извършил толкова много глупости и накрая се самоубил – да, знам го.” Ала тогава Шридхара Махарадж започнал да тълкува историята по различен начин. Той казал, че за да можело Бог Исус да изпълни мисията си, някой е трябвало да го предаде, някой е трябвало да играе ролята на лошия. А кой би могъл да изиграе такава тежка роля? Единствено най-близкият, от отряда на самоубийците, който е готов като камикадзе да тръгне с еднопосочен билет.

Ядунатх: Отряд камикадзе.

Тиртха Махарадж: И един е достатъчен. Представете си да сте на негово място – след като изпълните служенето си, в продължение на две хиляди години ще продължавате да бъдете най-лошият човек, който някога е съществувал, предал учителя си за тридесет монети, изпращайки го на кръста. Всички ще ви заклеймяват с какви ли не имена в продължение на хиляди години, и въпреки това вие сте готови да извършите това служене. Защото без този принос, славата на учителя не би се разкрила в пълнота.

Така че не забравяйте, една добра история има много различни прочита. Единият прочит е, че Юда е бил предател. Другият прочит е, че е бил толкова безкористен, че не е мислел за собственото си име, слава и репутация, а е бил готов да се пожертва за славата на учителя и на мисията.

При все това, не ви препоръчвам от голяма преданост да станете като Юда. „Чухме на лекция, че трябва да пожертваме себе си, затова хайде да предадем мисията. Това наистина ще е славно дело!” Не! Както Шрила Прабхупад е казал, че провалът е колоната на успеха; но недейте да си строите храм в южно-индийски стил, със зала с хиляди колони.

Така че негативните герои имат своята роля. Те помагат да се разкрие красотата на позитивната страна, на относителното ниво. Но в крайна сметка те са братя и в определени случаи приносът им е също нужен.