Archive for July 29th, 2016

Ina

Folytatjuk a Srí Csaitanja Csaritámrta olvasását:

„Sivánanda Széna unokaöccse, húgának fia, Sríkánt sértve érezte magát, és nagybátyja távollétében megjegyzéseket fűzött az esethez. Nagybátyámról mindenki tudja, hogy Srí Csaitanja Maháprabhu társa, ám az Úr Nitjánanda Prabhu úgy mutatja ki felsőbbrendűségét, hogy megrúgja őt!” Sríkánt, aki valójában még gyerek volt, e szavakkal otthagyta a csoportot, és egyedül folytatta útját Srí Csaitanja Maháprabhuhoz. Amikor Sríkánt a hódolatát ajánlotta az Úrnak, még inget és felöltőt viselt, ezért Góvinda így szólt hozzá: „Kedves Sríkántom, először vedd le ezeket a ruhákat!” Amikor Góvinda figyelmeztette Sríkántot, Srí Csaitanja Maháprabhu így szólt: „Hagyd csak! Tegye csak Sríkánt, ami neki tetszik, hiszen bánatosan jött ide.” Srí Csaitanja Maháprabhu minden vaisnaváról tudni akart, és faggatni kezdte Sríkántot, a fiú pedig beszélt Neki róluk, sorra megnevezve őket. Amikor Sríkánt hallotta, hogy az Úr azt mondja: „Sríkánt bánatos”, ráébredt, hogy az Úr mindentudó. Ezért amikor a vaisnavákról beszélt, nem említette meg, hogy az Úr Nitjánanda megrúgta Sivánanda Szénát. Időközben a bhakták is megérkeztek, és felkeresték az Urat.” [1]

Mi történt hát? A sértés nem a fiú ellen történt, hanem nagybátya ellen, mégis rosszul érezte magát emiatt – nem maga miatt, hanem elöljárója végett. Olyannyira, hogy a csapat élére szaladt, hogy találkozhasson a Legfelsőbb Úr Csaitanja Maháprabhuval. És mivel elméje zavart volt, megfelejtkezett a szabályokról. Góvinda, Csaitanja Maháprabhu személyes szolgálójának elméje nem volt zavar, mert az Urat szolgálta. Az jelenti az örök boldogságot. Mégis emlékeztette a fiatalembert a szabályokra. És ebben a pillanatban Maháprabhu nagyon toleráns volt. Néha tehát láthatjátok, hogy a csapat egy részének konfliktusa támad, mint itt Nitjánanda és Sivánanda Széna, volt valami látszólag konfliktusos helyzet. Másokat ez bántott, mint például ezt a fiatalembert. A fiatalember azt jelenti, hogy újonc. És mit csinál? Odaszalad az Úrhoz azzal a szándékkal, hogy panaszkodjon, közben hibákat elkövetve. Az Úr azonban kegyes és toleráns, és néhány apró célzással megbékíti a fiatalember elméjét. Ő pedig olyan érzékeny, hogy tudja: „Óh, Srí Csaitanja Maháprabhu minden tud, minek kéne informálnom mindenfélékről?” Mégis Maháprabhu megmutatja, hogy milyen toleráns és bölcs, azzal, hogy elfogadja a fiatalember zavart állapotát.

És mi történik, amikor kapcsolatba kerül Csaitanjával? Megszűnik az aggodalom. Kipróbáltátok ezt már gyermekeitekkel? Ha bajban vannak, sírnak, vagy bármi hasonló, elhozod őket az oltárhoz, és mi történik? Folytatják… az az extázis; általában azonban megnyugszanak, igaz?

Paramánanda: Egészen más szint.

Tírtha Mahárádzs: Mert a gyermekek nagyon érzékenyek. Mi történik, ha te járulsz az oltár elé? Semmi változás. Mert nem vagy olyan érzékeny már. De bárhogy is, ha kapcsolatba kerülünk a Legfelsőbbel, minden gond megszűnik. Ezért Sríla Rúpa Gószvámí azt mondja. „Óh Uram! Az embereknek a legjobb felajánlásokkal kéne Eléd járulniuk, hogy virágfelajánlást végezzenek. Én azonban csak egy dolgot hoztam felajánlani Neked, ez pedig az elmém. Mi mással rendelkezem? Ez minden, amit fel tudok ajánlani Neked.”

 

[1] Csaitanja Csaritámrta, Antja-lílá, 12.34-41.Ina

We continue our readings from Sri Chaitanya Charitamrita:

“Shivаnanda Sena’s nephew, Shrikanta, the son of his sister, felt offended and he commented on the matter when his uncle was absent. “My uncle is well known as one of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, but Lord Nityananda asserts His superiority by kicking him.” After saying this Shrikanta, who was only a boy, left the group and traveled on alone to the residence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. When Shrikanta offered obeisances to the Lord, he was still wearing his shirt and coat. Therefore Govinda told him, “My dear Shrikanta, first take off these garments.” As Govinda was warning Shrikanta, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, “Don’t bother him. Let Shrikanta do whatever he likes, for he has come here in a distressed state of mind.” Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired Shrikanta about all Vaishnavas and the boy informed the Lord about them, naming them one after another. When Shrikanta heard the Lord say, “He is distressed,” he understood that the Lord knows everything. Therefore when he described the Vaishnavas he did not mention Lord Nityananda’s kicking Shivananda Sena. Meanwhile, all the devotees arrived and went to meet the Lord.”[1]

So, what happened? The offence was not happening to this boy, but to his uncle, still he felt bad – not for himself, but for the superior. So much so that he was running ahead of the group to meet the Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu. And as he came in a disturbed state of mind, he forgot about some certain rules. Govinda, the personal servant of Chaitanya Mahaprabhu, was not in a distressed state of mind, because he was serving the Lord. That means eternal happiness. But still he was reminding this young boy of these rules. And Mahaprabhu was very tolerant at this moment. So, sometimes you can see that some of the party they have some conflicts, like here Nityananda and Shivananda Sena, they had some seemingly conflict situations. Others were offended by this, like this young boy. Young boy means neophyte. And what is he doing? Running to the Lord with the intention to complain, meanwhile committing some mistakes. But the Lord is merciful and tolerant and with some little hints He pacifies the mind of the young boy. And he is so sensitive that he knows: “Oh, Sri Chaitanya Mahaprabhu knows everything, why am I to inform Him of this and that?” Still, Mahaprabhu shows His tolerance and wisdom to accept this agitated state of mind of the boy.

And what happens when we come in contact with Chaitanya? Your anxiety is just gone. Have you checked this with your sons and daughters? If they are in a trouble, crying or whatever, you just bring them to the altar and what happens? They continue – that is from ecstasy; but usually they get peaceful, right?

Paramananda: Totally different state.

Tirtha Maharaj: Because the kids are very sensitive. What happens if you go to the altar? No change. Because you are not so sensitive anymore. But anyway if we come in contact with the Supreme, all the troubles are just gone. Therefore Srila Rupa Gosvami says: “Oh, my Lord! People should come to You with the best offerings, to give You the flower offerings. But I have come only with one thing to offer to You and this is my mind. What else do I have? This is everything that I can offer to You”.

[1] Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, 12.34-41Ina

Seguimos nuestras lecturas de Sri Chaitanya Charitamrita:

“El sobrino de Shivаnanda Sena, Shrikanta, hijo de su hermana, se había sentido ofendido y comentó en su caso la ausencia de su tío materno: “Mi tío materno es bien conocido como compañero de Chaitanya Mahaprabhu, pero el Dios Nityananda acertó su superioridad dándole una buena patada.” Habiendo dicho esto, Shrikanta, todavía chico en aquel momento, abandonó el grupo y viajó solo hacia la residencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Shrikanta ofreció su homenaje al Dios, todavía vestía camisa y abrigo. Por esta razón Govinda le dijo: “Mi querido Shrikanta, primero debes quitarte las prendas de vestir.” Mientras que Govinda aconsejaba a Shrikanta, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo:

“No lo molestes. Deja a Shrikanta que haga lo que quiera ya que él vino en estado de ansiedad y destreza. Sri Chaitanya Mahaprabhu hizo preguntas a Shrikanta sobre todos los Vaishnavas y el chico informó al Dios de todos ellos, indicando el nombre de cada uno. Cuando oyó al Dios diciendo que “vino en estado de ansiedad y destreza”, se dio cuenta que el Dios lo sabía todo. Por esta razón, hablando de los Vaishnavas, no mencionó la patada que el Dios Nityananda le dio a Shivananda Sena. Entretanto, todos los devotos acudieron para ver al Dios.”[1]

¿Qué es lo que ocurrió en realidad? La ofensa no ultrajó al chico sino a su tío materno y sin embargo el muchacho se había sentido mal – no para su persona sino para la persona mayor. Se sintió ultrajado hasta el punto de echar a correr para citarse con el Dios Supremo Chaitanya Mahaprabhu. Y como había venido en estado de ansiedad y destreza, se le olvidaron ciertas reglas. Govinda, servidor personal de Chaitanya Mahaprabhu no estaba en condición de ansiedad y destreza ya que estaba sirviendo al Dios. Ello significa eterna felicidad. Sin embargo él recordó las reglas al chico. En aquel momento Mahaprabhu estaba muy tolerante. Ya veis a veces en un grupo pueden existir conflictos, como en el caso de Nityananda y Shivananda Sena, la situación era de conflicto aparente. Otra gente, como este chico se sintió ofendida o ultrajada. Ser joven es ser comenzante, ser novillo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el chico? Se echa corriendo hacia el Dios para quejarse y mientras tanto hace algunos errores. Sin embargo, el Dios siendo misericordioso y paciente va calmando al chico con leves alusiones. El chico a su vez es sensible y llega a comprender: “Oh, Sri Chaitanya Mahaprabhu ya lo sabe todo, ¿para qué tengo que informarle de eso o aquello?” Por lo tanto Mahaprabhu muestra Su tolerancia y sabiduría aceptando el estado agitado de ansiedad y destreza del chico.

¿Qué es lo que nos ocurre al entrar en contacto con Chaitanya? Vuestra ansiedad simplemente se desvanece. ¿Lo habéis comprobado ya con vuestros hijos e hijas? Cuando ellos se sienten ansiosos llorando de destreza, habrá que llevarlos al altar y ¿qué es lo que ocurre? Siguen en el mismo estado pero es a causa de la éxtasis, luego suelen apaciguarse, ¿verdad?

Paramananda: Un estado totalmente diferente.

Tirtha Maharaj: Es que los niños son muy sensibles. ¿Y qué es lo que ocurre cuando vosotros vayáis al altar? Ningún cambio. Puesto que vosotros ya no sois tan sensibles. De todos modos, cuando entremos en contacto con el Supremo, ansiedad y destreza se irán desvaneciendo. Por esta razón Srila Rupa Gosvami dice: s “¡Oh, Dios mío! La gente debería venir a Usted con las mejores ofrendas, deben traer flores para Usted. Por lo tanto yo vengo con una sola y única ofrenda que es mi mente. ¿Qué cosa tengo más? Es todo lo que puedo ofrendar para Usted.”

[1] Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, 12.34-41Ina

Продолжаем наше чтение „Шри Чайтанья Чаритамриты”:

“Племянник Шивананды Сена по имени Шриканта почувствовал себя оскорбленным и в отсутствие своего дяди выразил возмущение. „Все знают, что мой дядя — близкий спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, а Господь Нитьянанда Прабху, желая показать Свое превосходство, пинает его”. Сказав это, Шриканта, который был еще совсем мальчиком, покинул группу паломников и в одиночку пошел к Шри Чайтанье Махапрабху. Придя к Господу, Шриканта стал кланяться Ему, даже не сняв верхней одежды. Поэтому Говинда сказал ему: „Дорогой Шриканта, сначала сними с себя верхнюю одежду”. Шри Чайтанья Махапрабху остановил Говинду, сказав: „Не докучай ему. Пусть Шриканта поступает как хочет, ибо он и так пришел сюда в расстроенных чувствах”. Шри Чайтанья Махапрабху стал расспрашивать Шриканту обо всех вайшнавах, и юноша стал рассказывать о них, называя одно за другим их имена. Услышав, как Господь сказал: „Он расстроен”, Шриканта понял, что Господь всеведущ. Поэтому, рассказывая о вайшнавах, он не упомянул о том, что Господь Нитьянанда пнул Шивананду Сена. Тем временем прибыли остальные преданные. Все первым делом пришли увидеться с Господом.”[1]

И так, что случилось? Оскорбление было нанесено не этому мальчику, а его дяде, но все таки он почувствовал себя плохо – не за себя, а за более взрослого. До такой степени, что побежал перед группой, чтобы встретиться с Верховным Богом Чайтаньей Махапрабху. И из-за того, что прибыл в обеспокоенном состоянии ума, он забыл некоторых правил. Говинда, личный слуга Чайтаньи Махапрабху, не был в обеспокоенном состоянии ума, так как служил Богу. А это означает вечное счастье. Но все таки он напомнил молодому парню об этих правилах. А Махапрабху был очень толерантен в этот момент. Так что видите, иногда в группе может быть конфликт, как в случае Нитьянанда и Шавананда Сена имели какую-то на вид конфликтную ситуацию. Другие почувствовали себя оскорбленными этим, как этот молодой парень. Молодой парень означает начинающий. И что он вытворяет? Бежит к Богу с намерением пожаловаться, тем временем совершая разные ошибки. Но Бог милостив и терпелив и с некоторыми легкими намеками успокаивает ум парня. А он же настолько чувствительный чтобы понять: “О, Шри Чайтанья Махапрабху знает все, почему надо ему сообщать то или другое?” Все таки Махапрабху проявляет Свою толерантность и мудрость принять это встревоженное состояние ума парня.

И что происходит, когда вступаем в контакт с Чайтаньей? Ваше беспокойство просто исчезает. Вы проверяли это с вашими сыновями и дочерями? Если они тревожные и плачут, просто принесите их перед алтарем и что происходит? Они продолжают – это от экстаза; но обычно успокаивются, верно?

Парамананда: Абсолютно другое состояние.

Тиртха Махарадж: Потому что дети очень чувствительные. А что происходит если вы встанете перед алтарем? Никакой перемены. Так как вы уже не столько чувствительные. Но так или иначе, если осуществим контакт с Верховным, все тревоги просто уходят. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит: “О, мой Господь! Люди должны приходить к Тебе с самыми прекрасными приношениями, нести Тебе цветы. Но я пришел поднести Тебе только одно и это мой ум. Что другое я имею? Это все, что я могу Тебе предложить”.

[1] „Чайтанья Чаритамрита”, Антья Лила, 12.34-41Ina

Продължаваме нашето четене от „Шри Чайтаня Чаритамрита”:

Племенникът на Шивананда Сена, Шриканта, синът на сестра му, се почувства оскърбен и коментира случая в отсъствието на вуйчо си: “Моят вуйчо е добре известен като един от придружителите на Чайтаня Махапрабху, но Бог Нитянанда наложи превъзходството си като го ритна.” Като каза това Шриканта, който бе просто момче, се отдели от групата и пътува самичък към обителта на Шри Чайтаня Махапрабху. Когато Шриканта поднесе почитанията си на Бога, той все още бе с риза и палто. Затова Говинда му каза: “Мой скъпи Шриканта, първо махни тези дрехи.” Докато Говинда съветваше Шриканта, Махапрабху рече: “Не го притеснявай. Остави Шриканта да прави каквото иска, защото той дойде тук в разтревожено състояние на ума.” Шри Чайтаня Махапрабху разпита Шриканта за всички ваишнави и момчето разказа на Бога за тях, назовавайки ги един по един. Когато Шриканта чу Бога да казва: “Той е разтревожен,” разбра, че Богът знае всичко. Затова, когато разказваше за ваишнавите, той не спомена как Бог Нитянанда бе ритнал Шивананда Сена. Междувременно всички предани пристигнаха и отидоха да видят Бога.”[1]

И така, какво се случило? Оскърблението не било нанесено на това момче, а на неговия вуйчо, но при все това то се почувствало зле – не заради себе си, а заради по-възрастния. До такава степен, че хукнало напред от групата, за да се срещне с Върховния Бог Чайтаня Махапрабху. И понеже пристигнало в обезпокоено състояние на ума, то забравило за някои правила. Говинда, личният слуга на Чайтаня Махапрабху, не бил в обезпокоено състояние на ума, тъй като служел на Бога. А това означава вечно щастие. Но все пак той напомнил на младия момък за тези правила. А Махапрабху бил много толерантен в този момент. Така че виждате, понякога в групата може да има конфликт, както в случая Нитянанда и Шавананда Сена имали някаква привидно конфликтна ситуация. Други се почувствали оскърбени от това, като този младеж. Младеж означава начинаещ. И какви ги върши той? Хуква към Бога с намерението да се оплаче, като междувременно допуска разни грешки. Но Богът е милостив и търпелив и с някои леки намеци успокоява ума на момъка. А пък той е толкова чувствителен да разбере: “О, Шри Чайтаня Махапрабху знае всичко, защо трябва да му съобщавам за това или онова?” Все пак Махапрабху проявява Своята толерантност и мъдрост да приеме това разтревожено състояние на ума на момчето.

И какво се случва когато влезем в досег с Чайтаня? Вашето безпокойство просто изчезва. Проверявали ли сте това с вашите синове и дъщери? Ако те са тревожни и плачат, просто ги донесете пред олтара и какво се случва? Те продължават – това е от екстаз; но обикновено се успокояват, нали?

Парамананда: Напълно различно състояние.

Тиртха Махарадж: Защото децата са много чувствителни. А какво става ако вие застанете пред олтара? Никаква промяна. Понеже вече не сте толкова чувствителни. Но тъй или инак, ако влезем в досег с Върховния, всички тревоги просто си отиват. Затова Шрила Рупа Госвами казва: “О, мой Господи! Хората трябва да идват при Теб с най-прекрасните приношения, да Ти носят цветя. Но аз съм дошъл да Ти поднеса само едно нещо и то е моят ум. Какво друго имам? Това е всичко, което мога да Ти предложа”.

 

[1] „Чайтаня Чаритамрита”, Антя Лила, 12.34-41