Archive for July 22nd, 2016

BRSridhar25

Question of Yadunath: You are constantly giving us instructions for which we are very thankful, but a bit on the dynastical part of the picture: imagine we have a friend who is a king and he is trying to unite the angry landlords, and he has to build the kingdom of God. But unfortunately the landlords have their own experiences and ideas, so apart from a big bhajana and getting rid of anarthas what else our friend could do?

Tirtha Maharaj: Complicated question and a simple answer. Because if I translate your question, the achariya is building this kingdom, right, and the gurus are having opinions.

Yadunath: No. How come? The king was serving his gurus.

Tirtha Maharaj: I think here only I have the right to say “no”. But this is one reading of your story. There is the head – achariya means beyond the guru platform. Achariya means you don’t have to do anything, whatever you do is a proof of your spiritual conviction. He teaches by actions. Guru teaches by words, achariya teaches by actions. But anyway, the active preachers might have different opinions, because they are working on different fields. And sometimes they want to prove themselves more and more. Therefore there must be an achariya who controls the whole situation. And of course there are different ways to control the powerful preachers. One is like what Srila Prabhupada did. In one occasion he started to give instructions to his sannyasis. There were many in the room, and he asked one preacher sannyasi: “What are you doing?” and he said: “Well, Prabhupad, every week I am in a different temple, and I am trying to help, I am managing things. Sometimes I feel so overburdened and it is so heavy to travel this much that I feel like I need a little rest.” Then Prabhupad said: “Well, it’s not enough. You shouldn’t stay one week in one place, maximum three days and you move on to the next place.” And he stressed on this: “You should not stop, you should not stay in one place”. So he finished with this sannyasi, then he asked the next one: “And what are you doing?” He said: “Prabhupad, I am also traveling here and there.“ Then he said: “What? You travel?! You should not move, you should stay in one place! You are not allowed to move!”

So, instructions are according to need. Srila Sridhara Maharaja used different method. When all the great preachers came to him, they were giving their reports how the things are going in America, in South America, in Australia, in Europe, in England – different parts of the world. And they were enquiring: “Please, Maharaja, can you give us some advice how to do it, give us some instructions?” and he said: “You know it better.” And then later on he said: “I empower you to do this.” Everybody was fully satisfied. So, different acharyias apply different methods to control the very powerful preachers. This is one reading of your question. But repeat for me again, how was that?

Yadunath: If we have a friend king, and if he tries to build the kingdom of God in a dynastical perspective, and is trying to unite other powerful beings, what shall we do apart from what you have already prescribed?

Tirtha Maharaj: I don’t see the part of the dynastic way, but anyway, it’s a mistake. This whole way of thinking is a mistake. Because the kingdom of God is already done. It’s accomplished.

Yadunath: But isn’t it the dynastical approach that the kingdom of God should reach other worlds also? It’s like expanding or intensifying, so the dynastical approach would be – others should also be able to live in this kingdom of God and experience this kingdom of God, which is already here.

Tirtha Maharaj: Time will come. Time will come. It doesn’t depend on us. We are only servants of some higher master plan. Sometimes we have to maintain small little things in order to preserve and survive the hard times. Other times we scatter the seeds. Next time we harvest.BRSridhar25

Въпрос на Ядунатх: Вие постоянно ни давате напътствия, за което сме ви много благодарни, но малко за династичната част от картината: да си представим, че имаме приятел, който е цар и се опитва да обедини гневните лордове земевладелци и да изгради Царството Божие. Обаче, уви, лордовете си имат свой опит и идеи, така че встрани от големия бхаджан и избавянето от анартхите, какво друго би могъл да направи нашият приятел?

Тиртха Махарадж: Усукан въпрос и прост отговор. Защото ако си преведа въпроса ти, ачарията строи царството, нали, а различните гуру имат своите мнения.

Ядунат: Не. Как така? Царят служи на своите гуру.

Тиртха Махарадж: Мисля, че тук само аз имам правото да казвам „не”. Но това е един прочит на твоята история. Съществува водач – ачария означава отвъд нивото на гуру. Ачария означава, че не е нужно да правиш нищо, каквото и да правиш е доказателство за духовната ти убеденост. Той учи чрез действия. Гуру учи с думи, ачария учи с дела. Но както и да е, активните проповедници може да имат различни мнения, тъй като работят в различни сфери. И понякога те искат все повече и повече да доказват себе си. Затова трябва да има ачария, който да контролира цялата ситуация. И разбира се, има различни начини да се контролират могъщите проповедници. Единият начин е както е действал Шрила Прабхупада. Веднъж той започнал да дава инструкции на своите санняси. В стаята били мнозина и той запитал един проповядващ санняси: “Ти какво правиш?” и той отвърнал: “Ами, Прабхупад, всяка седмица съм в различен храм и се опитвам да помагам, да ръководя нещата. Понякога се чувствам толкова претоварен и ми е така тежко да пътувам толкова много, че чувствам, че се нуждая от малко почивка.” Тогава Прабхупад казал: “Това не е достатъчно. Не бива да стоиш по цяла седмица на едно място, максимум три дни и заминаваш за следващото.” И наблегнал на това: “Не трябва да се спираш, не трябва да оставаш на едно място”. Приключил с този санняси и попитал следващия: “А ти какво правиш?” Той отговорил: “Прабхупад, и аз пътувам насам-натам.“ Тогава той му казал: “Какво? Пътуваш? Не трябва да помръдваш, трябва да стоиш само на едно място! Не ти се разрешава да се движиш!”

Така че инструкциите са според нуждата. Шрила Шридхара Махарадж е използвал различен метод. Когато всички велики проповедници дошли при него, те дали своите отчети как вървят нещата в Америка, в Южна Африка, в Австралия, в Европа, в Англия – в различни части на света. И попитали: „Молим те, Махарадж, можеш ли да ни дадеш някакви съвети как да правим това, дай ни някакви напътствия?” а той казал: “Вие знаете по-добре.” А след това добавил: “Упълномощавам ви да го направите.” Всички били напълно удовлетворени. Така че различните ачарии прилагат различни методи, за да контролират могъщите проповедници. Това е един прочит на твоя въпрос. Но може ли отново да ми го повториш?

Ядунатх: Ако имаме приятел цар, и ако той се стреми да построи Царството Божие в династична перспектива, и се опитва да обедини други могъщи същества, какво трябва да правим освен онова, което вече предписахте?

Тиртха Махарадж: Не виждам къде е династичната част, но както и да е, това е грешка. Целият този начин на мислене е погрешен. Защото Царството Божие вече е построено. То съществува.

Ядунатх: Но не е ли династичният подход това, че Царството Божие трябва да достигне и до другите светове? Това е като разширяване или усилване, така че династичният подход е този – останалите също да могат да живеят в това царство на Бога, да долавят това царство на Бога, което вече съществува.

Тиртха Махарадж: Ще му дойде времето. Ще му дойде времето. Това не зависи от нас. Ние сме само слуги на един по-висш гениален план. Понякога трябва да поддържаме някакви малки неща, за да ги съхраним и да оцелеем в трудни времена. Друг път разпръскваме семената. А друг път жънем реколтата.BRSridhar25

Pregunta de Yadunath: Usted nos da constantemente instrucciones, de lo que le estamos muy agradecidos, veamos sin embargo algo de la parte dinástica del cuadro general: imaginemos pues que tenemos un amigo y que él es el rey que está tratando de reunir a todos los terratenientes, señores iracundos para establecer el Reino de Dios. Desgraciadamente los terratenientes locales tienen sus propias experiencias e ideas y a parte la gran bhajana y evitando los and anarthas, ¿qué es lo que nuestro amigo podría hacer más?

Tirtha Maharaj: A pregunta complicada la respuesta es simple. Habiendo traducido tu pregunta, achariya va estableciendo este reino, ¿verdad? pero los diferentes gurús tienen sus opiniones

Yadunath: No. ¿Cómo puede ser? El rey es servidor de sus gurús.

Tirtha Maharaj: Me parece que aquí tengo tan sólo el derecho de decir “no“. Por lo tanto esto no es más que una lectura de tu historia. Existe un líder – achariya significa que se sitúa más allá del nivel gurú. Achariya significa que no debes hacer nada, puesto que hagas lo que hicieres será una prueba de tu convicción espiritual. Achariya te va enseñando a través de actos. Gurú te va enseñando con sus palabras y achariya lo hace con sus obras. Sea como fuere, los predicadores activos pueden expresar opiniones diferentes puesto que están obrando en esferas diferentes. A veces ellos quieren probarse a ellos mismos. Por esto necesitan a un achariya para que éste pueda controlar la situación. Y por supuesto existen diferentes modos para controlar a los poderosos predicadores. Uno de estos modos fue el de Shrila Prabhupada. Una vez él comenzó a dar instrucciones para sus sannyasis. Como había varios de ellos en la habitación, preguntó a un predicador sannyasi: “¿Qué estás haciendo?” y éste respondió: “Bueno, Prabhupad, cada semana voy a diferente templo tratando de ayudar y ordenar las cosas. A veces siento llevar demasiado cargo y estoy agotado por viajar tanto así que quisiera descansar un poco.” Entonces Prabhupad dijo: “No es suficiente. No debes quedarte en el mismo sitio durante la semana entera, bastaría con tres días y ya irás a otro sitio.” Hizo hincapié en: “No debes pararte, no debes quedarte permaneciendo en el mismo sitio”. Luego de haber concluido la plática con este sannyasi , se dirigió preguntando al siguiente: “¿Y tú qué estás haciendo?” La respuesta fue: “Prabhupad, yo también estoy viajando por aquí y por allá. “ Prabhupad le dijo: “¿Qué? ¿Viajando? No debes ni moverte, debes quedarte permaneciendo en un solo sitio ¡No estás autorizado a desplazarte!”

Las instrucciones se dan en acuerdo con la necesidad del momento. Srila Sridhara Maharaja usaba método diferente. Cuando acudieron a él todos los grandes predicadores le dieron sus informes sobre los asuntos en América, África del Sur, Australia, Europa e Inglaterra – diferentes partes del mundo. Y le preguntaron: “Por favor, Maharaja, ¿puede Usted aconsejarnos, darnos algunas instrucciones?„ y entonces él respondió: “Ya lo sabéis mejor que nadie.” Agregó diciendo: “Os doy pleno poder de obrar.” Todos quedaron plenamente satisfechos. Los diferentes achariyas aplican métodos diferentes para controlar a los poderosos predicadores. Es una lectura, un punto de vista sobre la pregunta que has planteado. ¿Puedes repetirla?

Yadunath: Imaginemos pues que tenemos un amigo que es el rey y que está tratando de establecer el Reino de Dios en perspectiva dinástica, reuniendo a todos los seres poderosos, ¿qué es lo que debemos hacer a parte de lo que Usted ha prescrito ya?

Tirtha Maharaj: No veo dónde está la parte dinástica y de todos modos es un error. El enfoque de pensarlo de este modo es erróneo. El Reino de Dios ya está establecido. Existe ya.

Yadunath: Por lo tanto, ¿acaso no es un enfoque dinástico que el Reino de Dios debe extenderse a otros mundos también? Parece ser expansión e intensificación y el enfoque dinástico es éste – los demás también pueden vivir en este Reino de Dios, pueden experimentar la vida en este Reino de Dios que ya existe.

Tirtha Maharaj: Cada cosa con su tiempo. Ya vendrá el tiempo y no depende de nosotros. No somos más que servidores de un plan magistral y superior. A veces tenemos que seguir manteniendo ciertas cositas pequeñas, preservándolas y sobrevivir en tiempos de adversidad. Otras veces echamos la semilla. Y luego cosechamos.BRSridhar25

Вопрос Ядунатха: Вы постоянно нам даете напутствия, за что мы вам очень благодарны, но немного о династической части картины: представим себе, что имеем друга, который есть царь и пытается обединить гневных лордов землевладельцев и соградить Царство Божие. Однако, увы, лорды имеют свой опыт и идеи, так что кроме большого бхаджана и избавления от анартх, что другое мог бы сделать наш приятель?

Тиртха Махарадж: Усложненный вопрос и простой ответ. Потому что, если перевести твой вопрос, ачария строит царство, верно, а различные гуру имеют свои мнения.

Ядунатх: Нет. Как так? Царь служит своим гуру.

Тиртха Махарадж: Думаю, что здесь только я имею право говорить „нет”. Но это одно чтение твоей истории. Есть руководитель – ачария означает сверх уровня гуру. Ачария означает, что не нужно делать ничего, что бы ты не делал это доказательство твой духовной убежденности. Он учит через действия. Гуру учит словами, ачария учит делами. Но как бы то ни было, активные проповедники могут иметь различные мнения, так как работают в разных сферах. И иногда они хотят все больше и больше доказывать себя. Поэтому надо, чтоб был ачария, который контролировал бы всю ситуацию. И конечно, есть разные способы контролирвать могучих проповедников. Один способ это как поступал Шрила Прабхупада. Однажды он начал давать инструкции своим санняси. В комнате их было немало и он спросил одного проповедующего санняси: “Ты что делаешь?” и он ответил: “Ну, Прабхупад, на каждой неделе я в разных храмах и пытаюсь помагать, руководить. Иногда чувствую себя настолько перегруженным и мне так тежело ездить столько, что чувствую, что мне нужна маленькая передышка.” Тогда Прабхупад сказал: “Этого не достаточно. Не надо стоять целую неделю на одном месте, максимум три дня и уезжаешь на следующее.” И поставил ударение на этом: “Не надо останавливаться, не надо оставаться на одном месте”. Закончил с этим санняси и спросил следующего: “А ты что делаешь?” Он ответил: “Прабхупад, и я тоже езжу туда-сюда.“ Тогда он ему сказал: “Что? Ездишь? Не надо тебе двигаться, тебе надо стоять на одном место! Не позволено тебе двигаться!”

Так что инструкции в соответствии с необходимостью. Шрила Шридхара Махарадж использвал другой метод. Когда все великие проповедники пришли к нему, они передали свои отчеты как идут дела в Америке, в Южной Африке, в Австралии, в Европе, в Англии – в разных частях мира. И спросили: „Просим тебя, Махарадж, можешь ли дать нам какие-то советы как нам делать это, дай нам какие-то напутствия?” А он сказал: “Вы лучше знаете.” А после этого добавил: “Уполномочиваю вас делать это.” Все были вполне удовлетворены. Так что различные ачарии применяют различные методы, чтобы контролировать могучих проповедников. Это один взгляд на твой вопрос. Но можешь ли ты снова его повторить?

Ядунатх: Если у нас друг царь, и если он стремится построить Царство Божие в династической перспективе, и пытается объединить другие могущественные существа, что надо делать кроме того, что вы уже предписали?

Тиртха Махарадж: Не вижу где династическая часть, но как бы то ни было, это ошибка. Весь этот способ мышления ошибочен. Потому что Царство Божие уже построено. Оно существует.

Ядунатх: Но не уже ли не династический подход это, что Царство Божие должно достичь и других миров? Это как расширение или усиление, так что династический подход это тот – остальные тоже могут жить в этом царстве Бога, изведать это царство Бога, которое уже существует.

Тиртха Махарадж: Прийдет время. Прийдет время. Это не зависит от нас. Мы только лишь слуги одного более высшего гениального плана. Иногда надо поддерживать какие-то маленькие вещи, чтобы сохранить и выйжить в трудные времена. В другой раз рассеиваем семена. А в следующий раз собираем урожай.