Archive for July 15th, 2016

1911711_738141392932141_3724859689953970615_n

(az előző pénteki rész folyatatása)

 

 

Ez van tehát a hit előtt – szukrti. Aztán az első a hit. Ha rendelkezünk azzal a kezdeti hittel, hogy e mögött a csodálatos, tökéletes elrendezés mögött lennie kell egy irányítónak – ez elég a kezdéshez. Ez a hit, és természetesen a hit fejlődhet, teljes virágzásba borulhat. Sok embernek a hit azt jelenti: ’Hiszek abban, amit nem tudok.’ Ez nem hit, ez hiedelem. Mi a hit, mi a definíciója?

Válasz: Szilárd meggyőződés.

Tírtha Mahárádzs: Miről?

Válasz: Hogy Isten gondoskodik rólam, bármi is történjen.

Tírtha Mahárádzs: Ez a következő lépés. Az első lépés: Isten szolgálatával, minden más kötelesség is beteljesül. Először tehát azt kell mondanunk: ’Tiéd vagyok.’ Aztán jöhetsz az elvárásaiddal: ’De te az enyém vagy!’ Nem úgy van, hogy: ’Gondoskodnod kell rólam!’ Hanem először: ’Kész vagyok odaszentelni az életem.’ Mégis ez még csak a hit tattva definíciója – mint a filozófia, vagy teológia. A hit raszik magyarázata vagy definíciója azonban más. A hit azon a szinten az, hogy az örökké növekvő boldogság Rádhá és Krsna találkozásából származik. Tudtok követni? Kérlek, vegyétek ezt nagyon komolyan. Ha azonban általánosan akarjuk megfogalmazni – a hit a szereteten keresztül elért meggyőződés. Ha megjegyzitek ezt a definíciót, bárhová is mentek, a hit legjobb meghatározását fogjátok adni.

A hit tehát az első szint. És ádau sraddhá tatah szádhu-szangah – a következő a társulás a szentekkel. Először piócákként társulunk a szentekkel, mert csak kapni akarunk. Később lehet, hogy megváltoztatjuk látásmódunk és megpróbálunk adni. A társulás a szentekkel tehát egy változatos gyakorlat. És ennek egy nagyon különleges formája a társulás a lelki tanítómesterünkkel. Ő aztán elmondja, hogyan kezdjünk bele a Legfelsőbb imádatába (bhadzsana-krijá). Mi a krijá? Krijá-jóga? Krijá azt jelenti tevékenység, bizonyos fajta tevékenységek – imádat, meditáció, megtisztulás, stb. Ebben az esetben azonban a krijá, az imádat tevékenységét jelenti, bhadzsana-krijá. A bhadzsan az imádatod, a meditációd, a mód, ahogy Krsnát szolgálod.

Nemrégiben arról beszélgettem valakivel, hogy mi a fejlődés. És nem könnyű meghatározni. De mondhatjuk, hogy az, amikor fejlődsz a bhadzsanádban, a hangulatodban, abban, hogy hogyan fejezd ki magad a Legfelsőbb felé, a Legfelsőbbel való kapcsolatodban. A legtöbb ember, nem ezen a szinten kérdez: ’Hogyan fejlődhetek a bhadzsanámban?’ A legtöbb esetben az üzenet a következő: ’Óh, ilyen meg olyan problémám van. Meg tudnád oldani?’ Ez tehát a szúnyog típusú társulás. A szanga magasabb formája ’Hogyan fejlődhetek a bhadzsanámban?’ És a bhadzsanánkat tökéletesítve megszabadulhatunk az anartháinktól. Ha például ez élet egy nehéz helyzetében vagy, bármi is legyen az, végezz több lelki gyakorlatot és meg fogod találni az utat. Ha végzel egy kis tapaszját, több erőre teszel szert. Ha fejlődsz a meditációdban, megkapod azt a szellemi kapacitást, amivel megoldod a problémákat. Próbáld meg Krsnát imádni, és ha van bármilyen érzelmi problémád, meg fogod tudni oldani. Három út van tehát: több erőre szert tenni, több intellektusra, és több érzelemre. Nem lehet más problémánk – vagy erő, vagy elme, vagy szív. Nincs másfajta probléma. A folyamat, a bhadzsanánk minden szinten tud segíteni.

Ezek a lelki gyakorlatok alap lépései. Aztán a nisthá, vagy szilárd meggyőződés, stabilitás gyakorlataidban, és rucsi, és a lelki eredmények minden magasabb foka megadatik. Reakcióink kontrollálásával kezdjük tehát, és ez az út.1911711_738141392932141_3724859689953970615_n

(continues from the previous Friday)

So, this is before faith – sukriti. Then the first is faith. If we have the initial faith that beyond this beautiful, perfect arrangement there must be some mastermind there – this is enough to start. This is faith, and of course then your faith can improve, fully blossom. For many people faith means: ‘I believe what I don’t know’. This is not faith, this is a belief. What is faith, definition of faith?

Answer: The firm conviction.

Tirtha Maharaj: A firm conviction in what?

Answer: That God will take care of me whatever happens.

Tirtha Maharaj: This is the next step. The first step is that: by serving God all other services are fulfilled. So, first we have to say: ‘I am yours.’ Then you can come with your expectation: ‘But you are mine!’ It’s not that: ‘You have to take care of me!’ But first: ‘I am ready to dedicate my life.’ Yet this is only a tattva definition of faith – like philosophy, or theology. But the rasic explanation or definition of faith is different. Faith on that platform is that ever growing happiness derived from the meeting of Radha and Krishna. Do you follow? Please, take it very serious. But if we want to put it in a general way – faith is a conviction achieved through love. If you memorize this definition, wherever you go you will give the best definition of faith.

So, faith is the first platform. And adau shraddha tatha sadhu-sanga – the next one is to associate with the saints. First we associate with the saints like leeches, because we want to take, take, take. Then later on we might change our vision and try to give, give, give. So, associating with the saints is a diverse practice. And one very special type is the association with our spiritual master. Then he will tell us how to start worshipping the Supreme (bhajana- kriya). What is kriya? Kriya-yoga? Kriya means activity, certain type of activities – worship, meditations, purifications, this and that. But in this case kriya is an activity of worship, bhajana-kriya. Bhajan is your worship, your meditation, your way to serve Krishna.

Just recently I was discussing with someone what progress is. And it’s not easy to give a definition of progress. But we can say – if you progress in your bhajan, in your mood, in your way to express yourself to the Supreme, in your connection to the Supreme. Most of the people don’t ask on that platform: ‘How can I improve my bhajan?’ In most of the cases the message is: ‘Oh, I have this problem, I have that problem. Can you please solve that?’ So, this is a mosquito type of association. The higher type of sanga is ‘How can I improve my bhajan?’ And by perfecting our bhajan we shall get rid of our anarthas. So, for example, if you are in a troublesome situation in life, whatever – do more spiritual practice and you will find the ways. If you do a little tapasya, you will gain more power. If you enhance your meditation, you will get the intellectual capacity to resolve the problem. Try to worship Krishna and in case you have any emotional problems, you can resolve it. So, here are three ways: to gain more power, to gain more intellect, and to gain more feelings. No other problems we might have – either power, or brain, or heart. No other problems. Our process, our bhajan can help in all levels.

These are the elementary steps of spiritual practice. Then nishtha or firm conviction, stability in your practice, and ruchi, and all the higher grades of spiritual achievement will come. So, we start from controlling our reactions, and this is the way.

 1911711_738141392932141_3724859689953970615_n

(продължава от предишния петък)

 

И така, това е преди вярата – сукрити. След това първа е вярата. Ако имаме изначалната вяра, че зад тази красива, съвършена подредба трябва да стои някакъв гений, това е достатъчно за старт. Това е вяра, и разбира се след това вярата ви може да се усъвършенства, да разцъфти напълно. За много хора вяра означава: „Вярвам това, което не знам.” Това не е вяра, това е вярване. Какво е вяра, дефиниция за вяра?

Отговор: Твърда убеденост.

Тиртха Махарадж: Твърда убеденост в какво?

Отговор: Че Бог ще се погрижи за мен, каквото и да стане.

Тиртха Махарадж: Това е следващата стъпка. Първата стъпка е, че като служим на Бога, всичките останали задължения са изпълнени. Така че най-напред трябва да кажем: „Аз съм Твой!” Пък след това можете да изразите очакванията си: „Но и Ти си мой!” Не: „Ти трябва да се грижиш за мен,” а първо „Аз съм готов да посветя живота си.” Но това е само таттва дефиницията за вяра – философия, теология. Ала раса обяснението или определението за вяра е различно. Вярата на нивото раса е онова вечно нарастващо щастие, извлечено от срещата на Радха и Кришна. Разбирате ли? Моля ви, приемете това много сериозно. Обаче ако искаме да го кажем по-общо – вярата е убеденост, достигната чрез любов. Ако запомните това определение, където и да идете, ще дадете най-добрата дефиниция за вяра.

И така, вярата е първото ниво. Адау шраддха татха садху-санга – следващото е да общуваме със светци. Отначало общуваме със светците като пиявици, защото искаме да вземаме, вземаме, вземаме. По-късно можем да променим виждането си и да се стремим да даваме, даваме, даваме. Така че общуването със светци е многообразна практика. А един много специален аспект е общуването с нашия духовен учител. Сетне той ще ни каже как да започнем за обожаваме Върховния (бхаджана-крия). Какво е крия? Крия-йога? Крия означава действие, определен вид дейности – обожание, медитация, пречистване и т.н.. Но в този случай крия е действието на обожание, бхаджана-крия. Бхаджан е вашето обожание, вашата медитация, вашият начин да служите на Кришна.

Наскоро обсъждахме с някого какво е напредък. Не е лесно да се даде дефиниция за напредък. Но можем да кажем – когато напредвате в своя бхаджан, в своето настроение, в своя начин да изразявате себе си към Върховния, във връзката си с Него. Повечето хора не задават въпроси на такова ниво: „Как да подобря своя бхаджан?” В повечето случаи посланието е: „Имам такъв и такъв проблем. Можеш ли, моля те, да го разрешиш?” Това е общуване тип комар. По-висшият тип санга е: „Как мога да усъвършенствам своя бхаджан?” И усъвършенствайки бхаджана си, ще се избавим от своите анартхи. Затова, ако например сте в някаква притеснителна житейска ситуация, каквато и да е тя – извършвайте повече духовна практика и ще намерите изход. Ако направите мъничко тапася, ще спечелите повече сила. Ако увеличите медитацията си, ще се сдобиете с интелектуалната способност да разрешите проблема. Стремете се да обожавате Кришна и в случай, че имате каквито и да било емоционални проблеми, ще можете да намерите решение. Така че ето три начина да се сдобиете с повече сила, да се сдобиете с повече интелект и да се сдобиете с повече чувства. Никакви други проблеми не можем да имаме – или са свързани със сила, или с мозък, или със сърце. Няма други проблеми. Нашият процес, нашият бхаджан, може да ни помогне на всички нива.

Това са началните стъпала в духовната практика. След това ще дойде ништха, или твърдата убеденост, стабилността във вашата практика, и ручи (вкусът), и всички останали по-висши степени на духовно постигане. И така, започваме от овладяването на реакциите си и това е пътят.1911711_738141392932141_3724859689953970615_n

(продолжение с предыдущей пятницы)

И так, это до веры – сукрити. После этого первой следует вера. Если у нас есть изначальная вера, что за этим красивым, совершенным устройством мира должен стоять какой-то гений, то этого достаточно для начала. Это вера, и конечно потом вашу веру можно усовершенствовать, чтобы она расцвела полностью. Для многих людей вера означает: „Верю в то, чего не знаю.” Это не вера, это верование. Что такое вера, дефиниция веры?

Ответ: Твердая убежденность.

Тиртха Махарадж: Твердая убежденность в чем?

Ответ: Что Бог позаботится обо мне, что бы не случилось.

Тиртха Махарадж: Это следующий шаг. Первый шаг в том, что когда служим Богу, все остальные обязанности выполнены. Так что вначале надо сказать: „Я Твой!” А уж потом можете выразить свои ожидания: „Но и Ты тоже мой!” Не: „Тебе надо заботиться обо мне,” а сперва „Я готов посветить свою жизнь.” Но это только таттва дефиниция веры – философия, теология. А вот раса обяснение или определение веры оно разное. Вера на уровне раса это то вечно нарастающее счастье, полученное от встречи Радхи с Кришной. Понимаете? Прошу вас, приймите это очень сериозно. Однако если хотим сказать более обобщенно – вера это убежденность, достигнутая через любовь. Если запомните это определение, где бы вы не пошли, вы дадите самую лучшую дефиницию веры.

И так, вера это первый уровень. Адау шраддха татха садху-санга – следующий это общение со святыми. Вначале общаемся со святыми как пиявки, потому что хотим брать, брать, брать. Попозже можем изменить свой взгляд и стремиться давать, давать, давать. Так что общение со святыми это многообразная практика. А один его очень специальный аспект это общение с нашим духовным учителем. Потом он нам скажет как начать обожать Верховного (бхаджана-крия). Что такое крия? Крия-йога? Крия означает действие, определенный вид деятельности – обожание, медитация, очищение и т.д. Но в этом случае крия это действие обожания, бхаджана-крия. Бхаджан это ваше обожание, ваша медитация, ваш способ служить Кришне.

Надавно обсуждали с кем-то что такое прогресс. Не легко дать дефиницию прогресса. Но можем сказать – когда продвигаетесь в своем бхаджане, в свое настроении, в свой способ выражать себя к Верховному, в своей связи с Ним. Большинство людей не задают въпросы на таком уровне: „Как улучшить свой бхаджан?” В большинстве случаев послание такое: „У меня есть такая или иная проблема. Можешь ли, пожалуйста, ее разрешить?” Это общение типа комара. Более высший тип санги это: „Как могу усовершенствовать свой бхаджан?” И совершенствуя свой бхаджан, мы избавимся от своих анартх. Поэтому, если например вы в какой-то причиняющей беспокойство ситуации в вашей жизни, какая бы она не была – совершайте больше духовной практики и вы найдете выход. Если сделаете немного тапася, вы приобретете больше сил. Если увеличите свою медитацию, вы получите интеллектуальную способность разрешить проблему. Стремитесь обожать Кришну и если у вас какие бы ни было эмоциональные проблемы, вы сможете найти им решение. Так что вот три способа нарастить больше силы, получить больше интеллекта и приобрести больше чувств. Никаких других проблем не можем иметь – они или связаны с силой, или с мозгом, или со сердцем. Нет других проблем. Наш процесс, наш бхаджан, может нам помочь на всех уровнях.

Это начальные шаги в духовной практике. Потом прийдет ништха, или твердая убежденность, стабильность в вашей практике, и ручи (вкус), и все остальные более высшие ступени духовного продвижения. И так, начинаем с управлением своих реакций и это есть способ.

 1911711_738141392932141_3724859689953970615_n

(Continúa de la conferencia del viernes pasado)

Ya hemos visto, sukriti precede la fe. Después lo que viene primero es la fe. Cuando tengamos fe inicial que detrás de este arreglo maravilloso y perfecto del universo debería de estar ocultada una mente magistral – esto ya será suficiente para comenzar. En esto consiste la fe y claro esta fe puede perfeccionarse y llegar a pleno florecimiento. Para mucha gente ello significa: „Creo en lo que no sé.” Esto no es fe, es una creencia. ¿Qué es fe, cuál es la definición de la fe?

Respuesta: La firme convicción.

Tirtha Maharaj: Una firme convicción, ¿en qué?

Respuesta: En que Dios me cuidará sea lo que fuere.

Tirtha Maharaj: Es ya el paso siguiente. El primer paso es que con tal que brindamos servicio a Dios, cumplimos con todas las demás obligaciones. Puesto que primero debemos decir: „ ¡Soy Tuyo!” Luego ya podréis expresar las expectaciones: „ ¡Pero también Tú eres mío!” No: „Tú debes cuidarme,” sino primero: „Estoy listo a dedicar mi vida.”

No es más que la definición tattva de la fe – en filosofía como en teología. Por lo tanto, la rasa definición de la fe es diferente. La plataforma de la fe en nivel rasa es que todavía más va creciendo la felicidad que derive de la cita amorosa entre Radha y Krishna. ¿Lo entendéis? Tomadlo muy en serio, por favor. Si os gusta seguir la vía magistral – la fe es convicción adquirida a través del amor. Aprendiendo de memoria esta definición, doquiera que vayáis ya tendréis la mejor definición de la fe.

Bueno, el primer nivel es la fe. Y el nivel que sigue – adau shraddha tatha sadhu-sanga – es para asociaros con los santos. Primero nos asociamos con los santos como lo hacen las sanguijuelas, porque lo que queremos es tomar, tomar, tomar. Más tarde podemos cambiar de visión y ponernos a aspirar de dar, dar, dar. La asociación con los santos es una práctica multifacética. Un aspecto muy especial es la asociación con el maestro espiritual. Después él nos dirá cómo podemos ponernos a adorar al Supremo (bhajana- kriya). ¿Qué es kriya? Kriya-yoga? Kriya significa acto, actividad, cierto tipo de actividades – adoración, meditaciones, purificaciones, esto y aquello. En este caso kriya es actividad de adoración, es a bhajana-kriya. Bhajan es vuestra adoración, vuestra meditación, vuestro modo de servir a Krishna.

Recientemente estábamos discutiendo con alguien de qué es progreso. No es fácil dar definición del progreso. Sin embargo podemos afirmar – cuando estéis progresando en vuestro bhajan, ya a vuestro modo de actuar os adelantéis expresando vuestra actitud con el Supremo, ya estáis conectados al Supremo. La mayoría de la gente no plantea preguntas en este nivel: „ ¿Cómo lograré a mejorar mi bajan?” En la mayoría de los casos el mensaje es: „Tengo tal u otro problema. ¿Puedes ayudarme en resolverlo, por favor?” Es el tipo de asociarse que está practicando el mosquito. Un tipo superior de sanga será: „ ¿Cómo puedo llegar a perfeccionar mi bhajan ?” Luego de perfeccionar nuestro bhajan nos libraremos de nuestros anarthas. Por esta razón, cuando os encontréis en cualquiera situación molesta en la vida, habrá que realizar todavía más prácticas espirituales y de este modo lograréis a encontrar el camino. Preparando un poco de tapasya, ya vais a recuperar fuerzas. Habiendo aumentado la meditación ya vais a adquirir capacidad intelectual para resolver vuestros problemas. Debéis tratar de adorar a Krishna y en caso de problemas emotivos, no obstante llegaréis a hallar la solución. Ya tenéis pues tres modos para ir adquiriendo mayor fuerza, mayor intelecto y mejores emociones.

No podemos tener cualquier otro tipo de problemas – siempre serán problemas de fuerza, de cerebro o de corazón. No existen otros problemas. Nuestro proceso, nuestro bhajan puede ayudarnos en todos los niveles.

Aquí vienen los pasos iniciales de la práctica espiritual. Después ya vendrán la nishtha o sea la firme convicción, la estabilidad en nuestra práctica, el ruchi (el sabor), así como los demás o todos los grados superiores de adquisición espiritual. Comencemos pues por el control de nuestras reacciones, éste es el camino que habrá que seguir.