Archives

Calendar

June 2016
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for June 6th, 2016

Srila-Prabhupada-offers-obeisances-to-Radha-Krishna-Deities

Amennyiben valamennyien készen állunk arra, hogy életünk egy részét az ásramnak szenteljük, a társulásban végzett szolgálat segítségével, és ha mindannyian szeretnénk, hogy ez megtörténjen, akkor nagyon szépen fog működni. Időről-időre szükségünk lesz egy pici kiigazításra, mert van, aki erről az oldalról szeretné jobban előtérbe tolni a dolgokat, a másikunk pedig a másik oldalról… Ám ha az alapvető vágy megelevenedik, akkor már csak a harmonizálás kérdése az egész. Kétségtelenül bizonyos vagyok benne, hogy valamennyiótokban ott él a vágy arra, hogy előmozdítsuk a sikert. Természetesen nem a sikert hajhásszuk, hanem a szolgálat lehetőségét kutatjuk. A siker Krsna kegyétől függ: ha Ő megadja – az jó; ha Ő nem adja meg – akkor az is jó. Nem anyagi motiváció vezérel minket. Még ha oly nehézzé is válik, mégis meg kell próbálnunk folyamatosan végezni a szolgálatot.

Giridhárí: Voltak kétségeim afelől, vajon elég képzett vagyok-e a múrtik szolgálatára, a púdzsá végzésére, stb. Mégis úgy döntöttem, jobb végezni a szolgálatot, még akkor is, ha esetleg alkalmatlan vagyok, mintha nem végezném.

Tírtha Mahárádzs: Mit is tehetünk? Mikor Sríla Prabhupád Ausztráliába hozta a múrtikat, elvégezte az első púdzsát, majd így szólt: „Oh, Uram, elhoztalak Benneteket ide Mléccshadés-be (a képzetlen emberek földje). Tudom, hogy ők nem tudják a Ti gondotokat viselni, kérlek Titeket, gondoskodjatok róluk!” A múrtikat személyes bánásmód illeti meg csakúgy, mint az emberi teremtményeket. A személyes szolgálathoz képzés kell. Ám mi nem a rituálék után megyünk, hanem Isten után. Bánjatok úgy a múrtikkal, mint a gyerekeitekkel – bizonyos értelemben. Odafigyeltek a gyerekeitekre, amikor hazaérkeztek? Természetesen! Bármennyire későn is érkezünk haza, látjuk, mi történik. Amikor felállítunk egy rendszert, azt fenn is kell tartani. Nem szükséges túl magasra állítani a mércét és valami olyasmit kitűzni, amit nem tudunk majd teljesíteni. Ehelyett valami egyszerűbbet, a nagyon egyszerűnél tán kicsit könnyebbet érdemes kitűzni, és fenntartani azt a színvonalat. Ez az alapelv, amelynek mentén döntenünk kell a szolgálat és az odafigyelés kérdéséről.

Jómagam nagyon is a szattva mellett vagyok – rend, tisztaság, stb. Ám ez mindössze másodlagos, hiszen ott van a szolgálat – ez a legfontosabb. Nem bánom, ha van egy kis kosz is itt-ott; alapjában véve rendben is lehet. Ám ha a hangulat megfelelő, mindenki boldogan jön majd segíteni nektek tisztogatni, készíteni, vagy hozni valamit, bármi legyen is az. Ha a hangulat megfelelő, minden ott terem majd. Úgy vélem tehát, ez a középpont.

Néha csupán a részleteket látjuk, sőt, még a lelkesedésünket is elveszíthetjük. Ám ha látnátok a perspektívát, sohasem veszítenétek el a lelkesedéseteket. Hiszen nagyon is dicsőséges segíteni bármely szolgálatban, és fenntartani egy olyan helyet, ahol isteni szolgálat folyik.

A részletek másodlagosak. Természetesen nagyon fontosak, ám ha megpróbáljuk megragadni a hangulatot, akkor rálelünk majd arra is, hogy tudnánk azt formába önteni.

Ne csupán a felelősségeket lássátok, vegyétek észre az esélyeket is!

Kérlek Benneteket, próbáljátok meg mélyen megérteni, mi is tevékenységeink célja, jelentése.  Ti mindannyian nagyon is kvalifikált emberek vagytok. Valamelyiktek egyik tekintetben kiemelkedő, másikótok pedig másvalamiben. Ha a szolgálatot és az isteni ideálokat helyezzük a középpontba, akkor minden elrendeződik. Nem szeretném ezt kecsegtető ígéretként használni a világért sem! Nem, ez realitás. Ha olyan magasra vetitek tekinteteteket, akkor a szervezés vagy valaminek az elkészítése már annyira jelentéktelennek tűnik.

Tartsátok tehát fenn a hangulatot, és ha azt másokkal is meg tudjuk osztani, ők is olyan boldogok lesznek. És hogy tegyük boldoggá Krsnát? Közvetlen szolgálat által, és mások szolgálatának segítségével. Egyik sem létezik a másik nélkül.Srila-Prabhupada-offers-obeisances-to-Radha-Krishna-Deities

If we are all ready to dedicate something from our life to the ashram, to the joined service and if we all want to make it happen, then it will work very nice. From time to time we need a little adjustment, because somebody wants to push from this side, the other from that side… But if the basic desire is there, then it’s only a question of harmonizing. And I am definitely sure that there is a desire in all of you to help this to make a success. Of course, we are not searching for success, we are searching for the chance to serve. Success is depending on Krishna’s desire: if He gives – good; if He does not give – that is also good. So we don’t work under material motivation. Even if it becomes difficult, still we should keep going and doing the service

Giridhari: I had doubts about my qualifications in serving the deity, doing puja, etc. Yet I decided it’s better to do the service, no matter how unqualified it might be, than not to do it at all.

Tirtha Maharaj: What can we do? Once when Shrila Prabhupada brought the deities to Australia, he made the first puja and then he said: “Ah my Lord, I have brought You here to Mlecchadesha (land of unqualified people). I know that they cannot take care of You; please, You take care of them!” We should treat deity very personally, just like a human being. Personal service needs training. But we are not running after rituals, because we are running after God. Treat deity like your kid – in one sense. Do you pay some attention on your kid when you return home? Of course! However late we come home, we see what’s happening. So when we establish a standard, it should be maintained. It is not necessary to make the standard too high, that we cannot accomplish, but something simple, a little more than it’s very easy, but keep that standard. This is the principle when we have to decide between the services and attention.

I’m very much in favor of sattva – order, cleanliness, etc. But this is only secondary, because if the mood is there – this is the most important. I don’t mind if there is dirt here and there; basically it should be okay. But if the mood is fine, everybody will be happily joining to help you to clean, to do, to bring, whatever. If the mood is there, everything is there. So, I think this is the centre.

Sometimes we see only details and we might even lose our enthusiasm. But if you would see the perspective, then you would never lose your enthusiasm. Because this is very glorious to help in the service and to help maintain a place where the divine service is going on.

Details are secondary. Of course, they are very important, but if we try to catch the mood, then we shall find the ways to express it.

And don’t see only the responsibilities, see the chances.

Please, try to deeply understand what is the meaning, what is the purpose of all our activities. You are all very well qualified people. One is good in one respect, the other is good in another respect. And if we keep the service in the center and the divine ideals in the centre, then everything will be provided. I don’t want to use this like a promise; no, this is reality. And if you have that high vision, the small little things of organizing this or doing that are so insignificant.

So, maintain the mood and if we can share it with others they will also be happy. And how to make Krishna happy? By direct service and by service of others. One without the other will not happen.

 Srila-Prabhupada-offers-obeisances-to-Radha-Krishna-Deities

Ако сме готови да посветим нещичко от живота си на ашрама, на общото служене, и ако всички искаме това да се случи, тогава всичко ще се развива много добре. От време на време ни е необходима известна настройка, защото един иска да бута от тази страна, друг от онази… Но ако присъства желанието, тогава е просто въпрос на хармонизиране. А аз определено съм убеден, че у всички вас има желание да помагате за успеха на това начинание. Разбира се, ние не търсим успех, търсим шансовете за служене. Успехът зависи от желанието на Кришна: ако Той дава – добре; ако не дава – това също е добре. Така че недейте да действате с материална мотивация. Дори да стане трудно, при все това трябва да продължаваме да вършим служенето си

Гиридхари: Изпитвах съмнения относно своите качества да служа на муртите, да правя пуджа и т.н. Обаче реших, че е по-добре да правя служенето, без значение колко неквалифицирано може да  го върша, отколкото въобще да не го върша.

Тиртха Махарадж: Какво да се прави? Веднъж, когато Шрила Прабхупада донесъл муртите в Австралия, той направил първата пуджа, а сетне казал: “О, мой Господи, доведох те тук, в Млечхадеша (земята на неквалифицираните хора). Зная, че те не могат да се грижат за Теб; моля Те, Ти се грижи за тях!” Трябва да се отнасяме към муртито много лично, досущ като към човешко същество. Личното служене изисква обучение. Но ние не се стремим към ритуали, защото се стремим към Бога. Отнасяйте се към муртито като към дете – в един смисъл. Отделяте ли внимание на децата си като се приберете у дома? Разбира се! Колкото и късно да се прибираме вкъщи, отиваме да видим какво става. Когато установим стандарт, той трябва да се поддържа. Не е нужно да е толкова висок, че да не можем да го изпълняваме, но нещо просто, малко повече от това да е съвсем лесно – обаче поддържайте стандарта. Това е принципът когато трябва да разпределяме служенето и вниманието си.

Аз много подкрепям саттва – реда, чистотата и т.н. Но това е само второстепенно, защото ако настроението присъства – то е най-важното. Не е кой знае какво ако има малко смет тук-таме; общо взето трябва да е чисто. Но ако настроението е фино, тогава всеки с радост ще се включи да помага – да чисти, да бърше, да носи и т.н. Ако настроението го има, всичко има. Смятам, че това е центърът.

Понякога виждаме само детайлите и дори можем да изгубим своя ентусиазъм. Но ако можехте да съзрете перспективата, никога не бихте губили ентусиазъм. Защото е толкова славно да помагате в служенето, да помагате в поддържането на място, където тече служене.

Детайлите са второстепенни. Разбира се, те са много важни, но ако се стремим да уловим настроението, тогава ще намерим и начините да го изразим.

И недейте да гледате само отговорностите, вижте възможностите.

Моля ви, опитайте се дълбоко да разберете какъв е смисълът, каква е целта на всички наши дейности. Вие всички сте много добре квалифицирани хора. Един е добър в едно, друг в друго. И ако пазим служенето и божествените идеали в центъра, всичко останало ще се придаде. Не искам това да звучи като обещание; не, то е реалността. А когато имате тази висша визия, дребните малки нещица – да се организира това или да се свърши онова – са толкова незначителни.

Затова поддържайте настроението, и ако можем да го споделяме с останалите, те също ще бъдат щастливи. А как да направим Кришна щастлив? Чрез пряко служене и чрез служене на другите същества. Едното не може да се случи без другото.