Archives

Calendar

March 2016
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for March 11th, 2016

breakingchains

Once there was a question on one meeting occasion like this. We had a very nice friend, he was a prospective bhakta, but he was hesitating a little bit. So, he put a question: “Well, what is your advice if somebody is wishing to become a devotee, but he is hesitating?” And the answer was: “Don’t hesitate, jump!“ Because we can come with all the excuses why not – why not to become a happy loving servant of the Supreme. “Oh, I am too young, I want to enjoy life.” “I am too old, I cannot do these practices now.” “I am very poor.” “I am very rich”. We have all this stupid excuses – why not. Try to find with the same enthusiasm why yes! There are only two things that we can lose. One thing we lose if we become devotees and one thing we lose if we don’t become devotees. Which one do you want to hear?

Kripadham: The negative.

Tirtha Maharaj: The negative? They both are positive. Which one first?

Kriphadam: If we don’t become, because there is “no”.

Tirtha Maharaj: If you don’t become devotees, you will miss ecstasy.

Lilavatar: What is positive in this?

Tirtha Maharaj: Well, nobody is so stupid that he wants to miss the nectar. And the other loss – if we become devotees – your chains, this is what you can lose. Your chains – iron or golden doesn’t matter – chains are chains.

Kriphadham: What kind are these chains?

Tirtha Maharaj: Material attachments.

Lilavatar: But with these material things we have to live…

Tirtha Maharaj: No, we live by God’s mercy. And sometimes that manifests in the form of energy, sometimes in form of blessings and other time in form of food, in the form of money, in the form of transport. So we should see the divine mercy functioning in everything. Because this is the thing behind. The obvious form might be different, but the ultimate is that.

Question: Could you please explain how one loses his chains?

Tirtha Maharaj: Losing the chains means freedom. So actually your question is: “How to achieve freedom?” Simply walk out of the prison. It happens if your sentence expires; or you work very hard and you dig a tunnel; or the king will say: “I forgive you, my son!” So, we can lose our chains if all our karma expires. It’s a long process. We can work very hard to dig the tunnel – these are different ways of processes of self-realization: hard job. And what happens if you dig your tunnel, but you come up in the next chamber? Bad luck! The best way is to wait for the mercy. Sometimes write letters: “Oh, my dear King! I am suffering here, please help me!” It works.

You see, there are different ways to achieve the same goal; one is more practical than the other. We have to use our intelligence to choose properly, not to waste the time. If we apply the method of self-realization, then we come closer and closer to this idea and to this reality of freedom. But spiritual freedom is a mystic revelation. Because actually in the material sphere we think that we are free: “I have my freedom”. Yet there we are under control – instincts, culture, chances, whatever. But the real freedom is when you are ready to agree to God’s desire. When you say “yes!” to Him. Not “yes” to yourself, but “yes” to Him. That means that when we are ready to give up our so called freedom and submit ourselves to the divine desire. It looks like losing your freedom, but actually this is gaining the real freedom, the spiritual freedom. Therefore we can say that this is a mystic process. Looks like losing, but actually this is gain.

 breakingchains

Volt egyszer egy kérdés egy hasonló találkozó alkalmából. Volt egy kedves barátunk, egy leendő bhakta, de egy kicsit hezitált. Feltett tehát egy kérdést: „Nos, mi a tanácsod, ha valaki szeretne bhaktává válni, de hezitál?” A válasz a következő volt: „Ne hezitálj, ugorj!” Mert mindenféle kifogásokat találunk miért ne – miért ne váljunk a Legfelsőbb boldog, szerető szolgájává. „Óh, túl fiatal vagyok, élvezni akarom az életet.” „Túl öreg vagyok, nem tudom végezni ezeket a gyakorlatokat.” „Szegény vagyok.” „Gazdag vagyok.” Mindenféle buta kifogás – miért nem. Ugyanezzel a lelkesedéssel próbáld megtalálni, hogy miért igen! Csak két dolog van, amit veszíthetünk. Az egyik, amit akkor veszítünk, ha bhakták leszünk, a másik, amit akkor, ha nem leszünk bhakták. Melyiket szeretnétek hallani?

Krpadhám: A negatívat.

Tírtha Mahárádzs: A negatívat? Mindkettő pozitív. Melyiket először?

Krpadhám: Ha nem leszünk bhakták, mert ott a „nem”.

Tírtha Mahárádzs: Ha nem lesz bhakta belőletek, az extázis az, amit veszítetek.

Liláavatár: Mi pozitív ebben?

Tírtha Mahárádzs: Nos, senki nem olyan bolond, hogy el akarja mulasztani a nektárt. A másik veszteség – ha bhakta lesz belőlünk – a láncaid, ez az, amit veszítesz. A láncaid – vas, vagy arany, nem számít – a lánc az lánc.

Kripadhám: Miféle láncok ezek?

Tírtha Mahárádzs: Anyagi ragaszkodások.

Lílávatár: De ezekkel az anyagi dolgokkal kell élnünk…

Tírtha Mahárádzs: Nem, az Úr kegyéből élünk. És néha energia formájában nyilvánul meg, néha áldás formájában, máskor meg étel, pénz, vagy fuvar formájában. Látnunk kell tehát az isteni kegyet működni mindenben. Mert ez áll a dolgok mögött. A nyilvánvaló formája lehet más, de a végső ez.

Kérdés: Elmagyaráznád, hogyan veszíti el valaki a láncait?

Tírtha Mahárádzs: A láncok elvesztése a szabadságot jelenti. A kérdésed tehát valójában: „Hogyan érjük el a szabadságot?” Csak sétáljatok ki a börtönből. Ez akkor történik, ha lejár a büntetésed; vagy keményen dolgozol és ásol egy alagutat; vagy a király azt mondja: „Fiam, megbocsájtok neked!” Akkor veszítjük el tehát a láncainkat, ha az összes karmánk lejár. Hosszú folyamat. Dolgozhatunk nagyon keményen, hogy alagutat ássunk – ezek az önmegvalósítás különböző formái: kemény munka. És mi történik, ha kiásod az alagutat, de a következő cellában érsz ki? Balszerencse! A legjobb, ha várunk a kegyre. Néha levelet írhatunk: „Kedves királyom! Úgy szenvedek itt, kérlek, segíts!” Ez működik.

Látjátok, ugyanazon cél elérésének különböző módjai vannak; az egyik gyakorlatiasabb, mint a másik. Az intelligenciánkat kell használnunk, hogy  megfelelően válasszunk, ne vesztegessük az időt. Ha az önmegvalósítás módszerét gyakoroljuk, akkor egyre közelebb kerülünk a szabadság ideájához és realitásához. De a lelki szabadság egy misztikus kinyilatkoztatás. Mert az anyagi szférában azt gondoljuk, hogy szabadok vagyunk: „Megvan a szabadságom.” Mégis befolyás alatt állunk – ösztönök, kultúra, lehetőségek, bármi más. Az igazi szabadság azonban az, amikor kész vagy egyet érteni az Úr óhajával. Amikor „igen”-t mondasz Neki! „Igen”-t, nem saját magadnak, hanem Neki. Ez azt jelenti, amikor készek vagyunk feladni úgynevezett szabadságunkat, és átadni magunkat az isteni akaratnak. Úgy tűnik, elveszíted a szabadságod, de valójában elnyered az igazi szabadságot, a lelki szabadságot. Ezért mondjuk, hogy ez egy misztikus folyamat. Úgy tűnik, mintha veszítenénk, de igazából nyerünk.breakingchains

Веднъж имаше въпрос на една среща, подобна на тази. Имахме един много симпатичен приятел, който беше бъдещ бхакта, обаче мъничко се двоумеше. Та той попита: “Какво бихте посъветвали някой, който би искал да стане преданоотдаден, но се колебае?” И отговорът беше: “Не се колебай, скачай!“ Защото можем да изтъкваме какви ли не извинения защо „не” – защо да не станем щастливи и любящи слуги на Върховния. “О, прекалено съм млад, искам да се наслаждавам на живота.” “Твърде съм стар, не мога сега да се занимавам с тези практики.” “Много съм беден.” “Много съм богат”. Имаме всички тези глупави извинения – защо „не”. Стремете се да потърсите със същия ентусиазъм защо „да”! Има само две неща, които можем да изгубим. Едно нещо губим ако станем преданоотдадени и едно нещо губим ако не станем преданоотдадени. Кое искате да чуете?

Крипадхам: Негативното.

Тиртха Махарадж: Негативното? Те и двете са позитивни. Кое първо?

Крипадхам: Ако не станем, защото там има „не”.

Тиртха Махарадж: Ако не станете преданоотдадени, ще изпуснете екстаза.

Лилаватар: Кое е позитивното в това?

Тиртха Махарадж: Ами, никой не е толкова глупав, че да иска да изпусне нектара. А другата загуба – ако станете преданоотдадени – са вашите вериги; това е, което може да изгубите. Веригите ви – без значение дали са железни или златни – са си вериги.

Крипадхам: Какви са тези вериги?

Тиртха Махарадж: Материални привързаности.

Лилаватар: Но с всички тези материални неща трябва да живеем…

Тиртха Махарадж: Не, ние живеем чрез Божията милост. Понякога тя се проявява под формата на енергия, понякога под формата на благословии, други пъти под формата на храна, под формата на пари, под формата на транспорт. Трябва да виждаме божествената милост, която действа във всичко. Защото тя е скритата движеща сила. Очевидната форма може да е различна, но в крайна сметка е това.

Въпрос: Бихте ли обяснили моля как човек губи веригите си?

Тиртха Махарадж: Да изгубиш веригите си означава свобода. Така че всъщност вашият въпрос е: “Как да постигнем свобода?” Просто излезте от затвора. Това се случва ако присъдата ви изтече; или например работите много усърдно и прокопавате тунел; или пък царят ще рече: “Прощавам ти, синко!” Така че можем да изгубим веригите си ако цялата ни карма приключи. Това е дълъг процес. Можем да се трудим много усилено да изкопаем тунел – това са различните пътеки на процеса на себереализация: усърден труд. А какво става ако прокопаете своя тунел, но излезете в съседната килия? Лош късмет! Най-добрият начин е да се чака милостта. Понякога може да напишете писмо: “О, мой скъпи царю! Аз страдам тук, моля те, помогни ми!” Това действа.

Виждате, има различни начини да се постигне една и съща цел; някои са по-практични от другите. Трябва да използваме интелигентността си, за да изберем правилно, без да губим време. Ако приложим метода на себеосъзнаването, тогава се приближаваме все повече и повече до тази идея и до реалността на свободата. Но духовната свобода е мистично откровение. Защото всъщност в материалната сфера си мислим, че сме свободни: “Аз имам своята свобода”. Обаче там ни контролират – инстинктите, културата, шансовете, какво ли не. Ала истинската свобода е когато сте готови да се съгласите със желанието на Бога. Когато Му кажете „Да!”. Не „да” на себе си, а „да” на Него. Това означава да сме готови да се откажем от тъй наречената си свобода и да се отдадем на божествената воля. То ни изглежда като загуба на свободата, но всъщност печелим истинската свобода, духовната свобода. Именно по тази причина можем да наречем това мистичен процес. Изглежда като загуба, а всъщност е печалба.breakingchains

En un encuentro parecido a éste se ha planteado una pregunta. Teníamos en aquel entonces un buen amigo nuestro, un bhakta prospectivo aunque esté algo hesitando. Nos planteó la pregunta: “Bueno, ¿qué es lo que usted aconsejaría al fulano que aspira a ser devoto dedicado pero está hesitando?” La respuesta fue: “Podemos venir con cualquier excusa explicando porqué „no” – por qué no llegamos a ser servidores felices amando al Supremo.

“Oh, soy demasiado joven, quiero gozar de la vida.” “Soy demasiado viejo, ya no puedo ocuparme de estas prácticas.” “Soy demasiado pobre.” “Soy demasiado rico”. Tenemos cantidad de excusas tontas – porqué no. ¡Debéis aspirar a buscar con igual entusiasmo porqué „sí”! Hay sólo dos cosas que podemos perder. Una cosa perdemos al llegar a ser devotos dedicados y otra que perdemos si no llegamos a serlo. ¿Qué es lo que queréis oír?

Kripadham: La negativa.

Tirtha Maharaj: ¿La negativa? Si ambas son positivas. ¿Y la primera cosa?

Kriphadam: Al no llegar a ser devoto dedicado, allí hay un “no”.

Tirtha Maharaj: Al no llegar a ser devoto dedicado, vais a perder el éxtasis

Lilavatar: ¿Qué cosa positiva hay en ello?

Tirtha Maharaj: Bueno, nadie será tan estúpido que para perder el néctar… Y la otra pérdida – al llegar a ser devoto dedicado – lo que perderemos son nuestras cadenas

Kriphadham: ¿De qué cadenas se trata?

Tirtha Maharaj: De adicciones materiales.

Lilavatar: Por lo tanto debemos vivir con todas esas cosas…

Tirtha Maharaj: No, estamos vivos por la gracia de Dios. A veces ella se manifiesta en forma de energía, a veces en forma de bendiciones y otras veces en forma de comida, de dinero, de transporte. Debemos ver en la gracia divina plasmada y funcionando en cualquier cosa. Es la fuerza motriz disimulada. La forma obvia puede ser diferente pero siempre en fin de cuentas es y está ésta misma y última fuerza.

Pregunta: ¿Podría Usted explicarnos cómo estamos perdiendo nuestras cadenas?

Tirtha Maharaj: Perder las cadenas significa libertad. En efecto, tu pregunta es:

“¿Cómo llegar a adquirir la libertad?” Simplemente hay que salir de la prisión. Ocurrirá si ha expirado ya el plazo de la sentencia; o si trabajáis con celos en cavar un túnel o cuando el Rey diga: “Te absuelvo, ¡te acuerdo mi gracia, hijo mío!” Podemos perder nuestras cadenas al haberse expirado y concluido nuestro karma. El proceso es largo. Podemos trabajar duro cavando el túnel – son diferentes caminos para llegar a concluir el proceso de la realización personal. La faena es dura. Y ¿qué es lo que pasa si una vez acabado el túnel éste desemboca en la celda vecina? ¡Mala suerte! El mejor camino será el de esperar por la gracia. A veces podéis escribir una carta: “Oh, mi amado Rey: Estoy sufriendo aquí. ¡Líbrame por favor!” Esto funciona.

Como acabamos de ver, hay distintas modalidades para alcanzar una meta; algunas resultan más prácticas que otras. Debemos usar nuestro intelecto, debemos hacer una buena elección sin perder tiempo. Habiendo aplicado el método de tomar conciencia de nuestra verdad esencial, iremos acercándonos a esta idea y a la realidad de la libertad. Sin embargo, la libertad espiritual es una revelación mística. En realidad, en la esfera material sólo pensamos que somos libres: “Tengo mi libertad”. Por lo tanto allí nos están vigilando y controlando – los instintos, la cultura, las oportunidades y cualquier otra cosa. La verdadera libertad llegará cuando estéis listos a concordar con lo que Dios desee y mande.

Al decirle a Dios: „ ¡Sí!”. Y que no sea un „sí” para ti mismo, sino un „sí” para Él. Ello significa renunciar de nuestra llamada libertad y entregarnos a la voluntad divina. Nos parecerá como si perdiéramos la libertad pero en realidad ganaremos la verdadera libertad, la libertad espiritual. Por esta razón hablamos de proceso místico. Parece ser una pérdida pero en realidad es un beneficio.breakingchains

Однажды был вопрос во время одной встречи, подобной этой. У нас был один очень симпатичный приятель, который был будущий бхакта, однако немножко колеблющийся. Так вот он спросил: “Что бы вы посоветовали кого-то, кто бы хотел стать преданным, но колеблется?” И ответ был: “Не надо колебаться, прыгай!“ Потому что можем найти какие либо извинения типа почему „нет” – почему не стать счастливыми и любящими слугами Верховного. “О, я слишком молод, хочу наслаждаться жизни.” “Я чересчур стар, не могу сейчас заниматься этими практиками.” “Я очень беден.” “Я очень богат”. Имеем все эти глупые извинения – почему „нет”. Стремитесь поискать с таким же энтузиазмом почему „да”! Есть только две вещи, которых можем потерять. Одну вещь теряем если станем преданными и одну вещь теряем если не станем преданными. Которую хотите услышать?

Крипадхам: Негативную.

Тиртха Махарадж: Негативную? Они и обе позитивные. Какое сначала?

Крипадхам: Если не станем, потому что там есть „не”.

Тиртха Махарадж: Если не станете преданными, пропустите экстаз.

Лилаватар: Где же позитивное в этом?

Тиртха Махарадж: Ну, никто не настолько глуп, чтобы хотел упустить нектар. А другая потеря – если станете преданными – это ваши цепи; это то, что можете потерять. Ваши цепи – без значения железные они или золотые – они все же цепи.

Крипадхам: Что это за цепи?

Тиртха Махарадж: Материальные привязанности.

Лилаватар: Но со всеми этими материальными вещами нам надо жить …

Тиртха Махарадж: Нет, мы живем через Божью милость. Иногда она проявляется в форме энергии, иногда в форме благословления, в другой раз в форме пищи, в форме денег, в форме транспорта. Надо видеть божественную милость, которая действует во всем. Потому что она невидимая движущая сила. Очевидная форма может быть разной, но в конце концов именно это есть.

Вопрос: Могли бы вы объяснить пожалуйста как человек теряет свои цепи?

Тиртха Махарадж: Потерять свои цепи означает свобода. Так что всущности ваш вопрос в том: “Как постичь свободу?” Просто выйдите из тюрьмы. Это произходит если ваш приговор истекает; или например работаете очень усердно и прокапываете тунель; или же царь скажет: “Прощаю тебя, сынок!” Так что можем потерят свои цепи если вся наша карма окончится. Это долгий процесс. Можем трудиться очень усиленно чтобы прокопать туннель – это разные пути процесса себереализации: усердный труд. А что произойдет если прокопаете свой туннель, но выйдете в соседнюю камеру? Невезение! Самый лучший способ это ждать милости. Иногда можете написать письмо: “О, мой дорогой царь! Я страдаю здесь, прошу тебя, помоги мне!” Это работает.

Видите, есть разные способы постигнуть одну и ту же цель; некоторые более практичны чем другие. Надо использовать свою интеллигентность, чтобы сделать правильный выбор, не теряя времени. Если применить метод самосознания, тогда приближаемся все больше и больше к этой идее и к реальности свободы. Но духовная свобода это мистическое откровение. Потому что всущности в материальной сфере нам кажется, что мы свободны: “Я имею свою свободу”. Однако там нас контролируют – инстинкты, культура, шансы, и всякое другое. Но настоящая свобода это когда вы готовы согласиться с желанием Бога. Когда скажете Ему „Да!”. Не „да” себе, а „да” Ему. Это означает быть готовыми отказаться от так называемой свободы и подчинить себя божественной воле. Это нам кажется как потеря свободы, но всущности выигриваем настоящую свободу, духовную свободу. Именно по этой причине можем назвать это мистическим процессом. Выглядит как потеря, а всущности это выигрыш.