Archives

Calendar

October 2015
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for October 19th, 2015

Витоша

Everything depends on our consciousness. Whatever is the mood, whatever is the inner feeling of our consciousness, it will reflect on our vision of the world. There is an old traditional story about it. Once three great personalities came together. One was Lao Tze, the second was Kung Fu Tze (Confucius) and the third was Buddha. They made an experiment. They had a bottle full of vinegar. First came Confucius and you know, he is a very realistic person. So he poked his finger into the pot, licking his finger and he said in a very realistic way: “This is sour.” Then came the very peaceful old wise master Lao Tze. He also put his finger into the vinegar, licking it and he said: “This is sweet!” But then finally came Buddha, who is a little pessimistic, you know. He also tasted the vinegar and he said: “No, this is not sweet, this is not sour, this is bitter.”

So, you should choose what type of opinion you want – realistic, pessimistic or optimistic. If you are realistic you will see only action and reaction. If you are pessimistic you will see only reaction. And if you are optimistic you will see the third element – the perfection. So our duty as intelligent human beings possessing a common sense is to find the best solution. We have to apply our vision, our philosophy in the practical life. And this is one of the greatest secrets.

Just recently we had an occasion with very deep spiritual discussions with some friends and we discussed the mystic initiation. So we agreed that there are only three things that we can be initiated into. The first is a science. The second is a secret. And the third one is a mystery. We are all searching for truths, we are all searching for solutions. So knowledge, secrets and mystery will help us to come closer to solutions.

Today’s world and everyday life is not a mystical process. It looks like everything is so practical. We are engaged in daily activities and it is difficult to find the beauties of everyday life. And I have to tell you, we miss a lot! Because if you forget to see the beautiful Vitosha from any part of Sofia, then it’s a mistake. Or if we are not happy that the sunshine is warming our skin, it’s a mistake. So even the most insignificant simple things in life can turn into a mystery if we have the vision.

But in order to understand the mysteries, we need to apply a method. And the first step in opening up the secrets and the mysteries is to analyze ourselves. According to the ancient science of yoga, we are not the bodies. Sounds very simple, right? But if you think deeply, it’s difficult to accomplish. What does it mean we are not the bodies? The body has a beginning and it has an end. It takes birth and it will die, perish. Once they made a calculation of the components of the body. You know that this is practically 75% water. And few kg. of coal and calcium and this and that… So if you calculate all these elements, you can buy this 60-70 kg material for let’s say 20 lev. Do you feel like 70 kg of water? Or little more? So, the body is made of material elements, but we feel a little different from these material bones and skin and this and that here. And whenever we want to identify ourselves we say touching the bosom: “I am”. But then we have to inquire: “Then who am I?” If this body is impermanent, then what is my real identity? This is the soul! We have a soul identity, which is just the opposite of matter. Matter is perishable, soul is permanent. Our body comes from matter, our soul comes from the spirit. And body will return to matter, and soul will return to spirit. Whatever comes from whatever source, it should return there. So, our real identity – we come from eternal source.

Therefore it is said that we are not the bodies. You are also the body, because the body is your manifested thought. It is your desire to have such a body. The soul has the desire and therefore that desire manifests in a form. Sometimes we make mistakes in our desires, but it does not matter. Body is like a vehicle to reach the goal, the destination.Витоша

Minden a tudatállapotunktól függ. Amilyen a hangulatunk, amilyen a tudatunk belső érzése, az fogja meghatározni a világról alkotott elképzelésünket. Ismert erről egy ősi történet. Történt egyszer, hogy három tekintélyes személyiség találkozott: Lao Ce, Kung Ce (Conficius) és Buddha. Végeztek egy kísérletet. Volt náluk egy üveg ecet, melyet először Conficiusz kóstolt meg, aki köztudottan nagyon realista ember volt. Belemártotta egyik ujját az edénybe, megnyalta, majd azt mondta: „ez savanyú”. Ezután következett Lao Ce, aki egy nagyon békés és bölcs öreg mester volt. Ő is beletette ujját az ecetbe, megízlelte, és azt mondta: „Ez édes”. Végül Buddha került sorra, és biztosan tudjátok is, hogy ő egy kicsit pesszimista. Szintén megízlelte az ecetet, és utána így szólt: “Nem, ez sem nem édes, sem nem savanyú, ez keserű.”

Tehát válasszatok, milyen típusú véleményt szeretnétek – realistát, pesszimistát vagy optimistát. Ha realisták vagytok, csak az akciót és reakciót fogjátok érzékelni. Ha pesszimisták, akkor pedig kizárólag a reakciót. Ha azonban optimisták vagytok, megpillanthatjátok a harmadik elemet – a tökéletességet. Intelligens emberi lényként kötelességünk használni a józan eszünket, és megtalálni a legeslegjobb megoldást. És tudnunk kell a világnézetünket, a mi filozófiánkat a gyakorlati életben alkalmazni. Nos, ez az egyik legnagyobb titok.

Nemrégiben volt alkalmunk mély spirituális eszmecserét folytatni néhány barátunkkal, és beszélgettünk a titkok által övezett avatásról. Megegyeztünk abban, hogy mindössze három dolog létezik, melybe beavatást nyerhetünk. Az első a tudomány. A második a titok. És a harmadik a misztérium. Mindannyian igazságokat és megoldásokat keresünk. Tehát a tudás, a titkok és a misztérium fog minket segíteni abban, hogy közelebb jussunk ehhez a megoldáshoz.

A mai világ és a mindennapi élet nem egy misztikus folyamat. Úgy tűnik, hogy minden olyan gyakorlatias. Bele vagyunk feledkezve a napi teendőinkbe, és nehéz a mindennapi élet szépségeire rálelnünk. Meg kell, hogy valljam Nektek, sok mindent elszalasztunk! Mert ha elfelejtjük megnézni a gyönyörűséges Vitosát Szófia bármely részéről, akkor ez nagy vétek. Vagy ha nem örülünk annak, hogy a napsütés felmelegíti a bőrünket, az is nagy vétek. Éppen életünk legjelentéktelenebb, egyszerű dolgai válhatnak misztériummá, ha megvan a helyes látásmódunk hozzá.

A misztériumok megértéséhez azonban megfelelő módszert kell alkalmaznunk. A titkok és misztériumok feltárulásának első lépése önmagunk megismerése. A jóga ősi tudománya szerint nem a test az énünk. Igazán egyszerűen hangzik, ugye? De ha mélyebben belegondolunk, elég nehéz megértenünk. Mit jelent, nem a test az énünk? A test valahol elkezdődik, és valahol végződik. Az eleje a születés, végül pedig elmúlik. Egyszer végeztek számításokat a test összetételéről. Gyakorlatilag testünk 75%-a víz. És még néhány kilogramm szén, és kalcium, és a többi…Tehát ha az összes elemet összeadjuk, az kb 60- 70 kg anyag. Mennyi ez? 20 leva? Úgy érzitek magatokat, mint 70 kg víz? Vagy egy kicsit több? Tehát a testünk anyagból épül fel, de azért kicsit másképp érezzük magunkat, mint az anyagi csontok, a bőr és a többi összetevő. És bármikor, amikor azonosítani akarjuk magunkat, keblünkre csapunk, és ezt mondjuk: „én vagyok’. De akkor azt is meg kell tudnunk: „akkor ki is vagyok én?” Ha ez a test átmeneti, akkor mi is a mi igazi identitásunk? Ez a lélek! Lélek-identitásunk van, mely éppen az anyagi ellentéte. Az anyag mulandó, a lélek állandó. Testünk az anyagból származik, lelkünk a lélekből. Bármi is származik bármilyen forrásból, oda kell visszatérnie. Vagyis helyzetünk szerint örökkévaló lelkek vagyunk.

Ezért mondják azt, hogy nem a test az igazi énünk. Azonban testek is vagyunk, mivel a test a testet öltött gondolat. A mi vágyunk az, hogy ilyen testünk legyen. A léleknek van vágya, ezért a vágy formát ölt a testben. Néha elhibázzuk vágyainkat, de ez nem számít. A test olyan, mint egy jármű, amelynek célja a végső állomásunk elérése.Витоша

Всичко зависи от нашето съзнание. Каквото е настроението, каквото е вътрешното чувство в нашето съзнание, това и ще се отразява в нашата визия към света. Има една стара традиционна история за това. Веднъж се събрали три велики личности. Единият бил Лао Дзе, вторият бил Кун Фу Дзе (Конфуций), а третият бил Буда. Те направили един експеримент. Имали бутилка пълна с оцет. Първи дошъл Конфуций, и както знаете, той е много реалистично настроена личност. Бръкнал с пръст в каната, облизал си пръста и казал съвсем реалистично: “Това е кисело.” Сетне се доближил умиротвореният възрастен учител Лао Дзе. Той също потопил пръст в оцета, близнал го и рекъл: “Това е сладко!” Но накрая дошъл Буда, който, знаете, е леко песимистичен. Той също близнал оцета и казал: “Не, това не е сладко, нито е кисело, това е горчиво.”

Така че трябва да изберете какво мнение искате – реалистично, песимистично или оптимистично. Ако сте реалисти, ще виждате само действието и реакцията. Ако сте песимисти, ще виждате само реакцията. А ако сте оптимисти, ще виждате третия елемент – съвършенството. Така че наш дълг като интелигентни човешки същества, притежаващи здрав разум, е да намерим най-доброто решение. И трябва да прилагаме нашата визия, нашата философия в практическия живот. А това е една от най-големите тайни.

Съвсем наскоро разговаряхме на много дълбоки духовни теми с някои приятели и обсъждахме мистичното посвещение. И се съгласихме, че има само три неща, в които можеш да бъдеш посветен. Първото е наука. Второто е тайна. И третото е мистерия. Всички ние търсим истини, всички ние търсим решения. Така че знанието, тайната и мистерията ще ни помогнат да се доближим до решенията.

Днешният свят и ежедневният живот не са мистичен процес. Всичко изглежда толкова практично. Заети сме с всекидневни дейности и е трудно да намерим красотата в ежедневието. И трябва да ви кажа, че пропускаме много! Защото ако забравяте да погледнете красивата Витоша от която и да е част на София, това е грешка. Или ако не можете да се зарадвате на топлината на слънцето по кожата ви, това е грешка. Така че дори най-незначителните простички неща в живота могат да се превърнат в мистерия, ако имаме виждането.

Но за да разберем мистерията, трябва да приложим метод. А първата стъпка в откриването на тайните и мистериите е да анализираме себе си. Според древната наука на йога, ние не сме тези тела. Звучи съвсем просто, нали? Но ако се замислите дълбоко, е трудно за постигане. Какво означава, че не сме тези тела? Тялото има начало, има и край. То се ражда и ще умре, ще изтлее. Веднъж пресметнали компонентите на тялото. Знаете, че то на практика е 75% вода. Няколко килограма въглерод, калций, това и онова… И ако пресметнете всички тези елементи, можете да купите тези 60-70 килограма материал за, да речем, 20 лева. Вие чувствате ли се като 70 кг. вода? Или се чувствате нещо повече? И така, тялото е направено от материални елементи, но ние се чувстваме по-различни от тези материални кости, кожа, това и онова. И когато искаме да идентифицираме себе си, ние докосваме гръдта си и казваме: „Аз съм.” „Но кой е този аз?” Ако тялото е непостоянно, тогава коя е истинската ми идентичност? Това е душата! Ние имаме душевна идентичност, която е тъкмо обратното на материята. Материята е тленна, душата е вечна. Тялото ни идва от материята, душата ни идва от духа. И тялото ще се върне в материята, а душата ще се върне в духа. Което от какъвто източник идва, там ще се и завърне. Така че нашата истинска идентичност, самите ние, идваме от вечен източник.

Затова се казва, че не сме тези тела. Същевременно сме и телата, защото тялото е проявената ви мисъл. Вашето е желание е да имате такова тяло. Душата има това желание и затова желанието приема форма. Понякога правим грешки в желанията си, но няма значение. Тялото е като превозно средство, с което да достигнем целта, дестинацията си.