Archives

Calendar

October 2015
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for October 12th, 2015

img_3744

Днес ще обсъждаме една много специална тема – йога. Йога означава много специална връзка. Ние сме човешки същества, а това означава, че се нуждаем от компания. Точно както тази вечер сме се събрали заедно и това е повод и шанс да извисим нивото на нашите енергии. А йога означава връзка – връзка между сърца и сърца, между души и души, между човека и божественото. Но в нашата тема е включена и мистичната връзка, или мистицизма, въпреки че всъщност мистицизъм означава да мълчиш. Така че как бихме могли да говорим за мистицизма? На практика е невъзможно, защото трябва да пазим мълчание. Но тъй като сме човешки същества, ние искаме да споделим това, което имаме. А най-важното нещо, което имаме, са нашите чувства. Чувство означава да имаш нещо в повече и да искаш да го дадеш на другите. Чувство означава също и любим. Затова да говори – това е смърт за мистика, а да мълчи е смърт за любимия. Какво да правим тогава? Да запазим ли за малко мълчание, за да проникнем във вътрешното си царство? Нека го сторим. А за да подпомогна нашето мълчание, позволете ми да произведа един звук. Този звук е божествен звук. Той идва от един много специален инструмент, наречен пееща купа. Опитайте се да се настроите в хармония.

Мисля, че имахме едно мистично преживяване. Какво е въздействието на звука върху нашия вътрешен свят, върху съкровеното ни сърце, върху съзнанието ни? Този ден е бил изпълнен със суматоха за всички. Но накрая дойдохме на едно красиво място, точно зад най-голямата катедрала в София, в този красив дом на изкуствата. И след това трябваше да слезем по стълбите надолу. Това означава, че трябва да навлезем надълбоко в собствената си духовна наука. Най-вероятно сте доловили хубавия аромат. И тук имаме много добра компания – прекрасни картини от практически най-мистериозната част от света. И след това звукът оказа огромен ефект върху нашето съзнание. Всъщност именно това трябва да изследваме.

Въпросите за съзнанието – това е много важна тема. Ние, човешките същества, сме считани за хомо сапиенс – това означава интелигентни същества. Но понякога забравяме да прилагаме интелигентността си. Казва се, че максимум 5-10% от мозъчното съдържание използваме съзнателно. И дори тези 5% за каква цел? За всички възможни глупости. Въпреки че човешкият живот е много значим, много скъпоценна възможност. Древната наука йога казва, че е голяма рядкост да получиш човешко раждане. Има множество милиони различни видове форми на живот и накрая сме постигнали човешката форма. И това е много специален шанс, не просто да живеем като всички останали живи същества, и този специален шанс е съвършенството.

Но тогава трябва да попитам: какво е съвършенството в живота? Да постигнеш някакъв успех? Не е зле. Или да спечелиш от лотарията? Чувал съм, че понякога това е доста добра сума тук, но често виждате, че това съсипва онези, които са спечелили. Или да постигнеш нещо друго материално? Не пренебрегваме всички тези житейски нужди, но без значение на колко материални блага се наслаждавате, вътрешният покой и вътрешното удовлетворение са нещо различно. Всичко зависи от нашето съзнание. Може да си мислим: „Страдам прекалено много”, или да чувстваме: „Много съм щастлив”, ала това е твърде относително. Ако страдате, просто си помислете за страданията на всички живо същества на планетата Земя и вашето лично, частно страдание ще бъде много незначително. А когато се чувствам много щастлив, моето малко, лично щастие, сравнено с щастието на тази планета Земя, отново е съвсем незначително.

Затова можем да кажем, че дори обективната реалност е твърде субективна. Това, което е много скъпо за мен, е оскърбително за друг. Искам да слушам високо любимата си музика, но съседът ми е притеснен. Нещо е наслада за един, а страдание за друг. Живеем в свят на действия и реакции. Удовлетворяват ли ви тези две опции – действие и реакция? Може и да не сме кой знае колко доволни, но така стоят нещата: действаме и жънем резултата.

Но действието и реакцията са само два от аспектите. Нуждаем се от трети аспект и това е съвършенството. Действие – реакция – съвършенство. Третият аспект е много важен за нас, защото сме интелигентни хора, нали? А интелигентност означава да постигаш целите си. Постигнете духовните си цели!img_3744

Today we have to discuss a very special topic – yoga. Yoga means a very special connection. We are human beings and that means we need company. Just like today in the evening we came together and this is an occasion and a chance to raise our level of energies. And yoga means connection – connection between hearts and hearts, souls and souls, human and divine. But also in our topic mystic connection or mysticism is included, yet actually mysticism means to keep silent. So how can we speak about mysticism? It’s practically impossible, because we have to keep silent. But as we are human beings, we want to share what we have. And the most important thing that we have is our emotions. Emotion means you have a surplus and you want to give to others. Emotion also means a lover. Therefore to speak – this is death for a mystic; and to keep silent – this is death for a lover. So what to do? Shall we keep a little silence in order to penetrate our inner realms? Let’s do it. And in order to help our silence, let me produce a sound. This sound is a divine sound. It comes from a very special instrument, this is a singing bowl. Try to tune yourself.

I think we could have a mystic experience. What is the influence of sound on our inner world, on our inner heart, on our consciousness? This day was full of hassles for all of you. But finally we arrived to a beautiful place, just behind the greatest cathedral in Sofia, in a beautiful home of arts. And then we had to enter the stairs leading down. That shows that we have to go deep in our own spiritual science. Most probably you have perceived the beautiful smell. And we have very good company here – beautiful pictures from practically one of the most mysterious parts of the world. And then a sound exercised a great effect on our consciousness. So actually this is what we have to research.

The questions of consciousness – this is a very important topic. We human beings are considered to be homo sapiens – that means intelligent beings. But sometimes we forget to use our intelligence. It is said maximum 5-10% of our brain substance we use consciously. And even that 5% for what reason? For all the stupidity. Although human life is a very important, a very precious occasion. The ancient science of yoga says that it is very rare to take a human birth. There are many millions of different varieties of life forms and finally we have achieved the human form. And this is a very special occasion not for simply living just like all other living beings, but we have a special chance and this special chance is the perfection.

But then I have to ask: what is the perfection of life? To achieve some success? It’s not bad. Or to win the lottery? I’ve heard that sometimes this is quite a good sum here, but many times you can see that it destroys those who win. Or to achieve anything else material? Well, we wouldn’t neglect all these necessities of life, but it does not matter how much material benefits you will enjoy, the inner peace and the inner satisfaction is different. Everything depends on our consciousness. We might feel: “I suffer too much”, or we might feel that “I’m very happy”, but this is very relative. If you suffer, just think of the sufferings of all the living beings on the planet Earth and your personal, private suffering will be very insignificant. And when I feel very happy, my small little private happiness compared to all the happiness on this planet Earth is again very insignificant.

So we can say, even the objective realities are very subjective. What is very dear to me is very offensive to others. I’d like to listen to my favorite music very loud, but my neighbor is upset. Something is an enjoyment for one and this is a suffering for the other. We live in a world of action and reaction. Are you satisfied with these two options – action and reaction? Maybe we are not so much satisfied, but this is our reality: we act and we reap the harvest.

But action and reaction – this is only two aspects. We need a third aspect and this is perfection. Action – reaction – perfection. The third aspect is very important for us, because we are intelligent people, right? And intelligence means that you achieve your goals. Achieve your spiritual goals!

 

 img_3744

Ma egy nagyon különleges témáról fogunk beszélgetni és ez a jóga. A jóga nagyon különleges kapcsolatot jelent. Emberi lények vagyunk, ez azt jelenti, hogy szükségünk van társaságra. Ahogy ma este is összegyűltünk itt, ez egyben jó alkalom és lehetőség energiaszintünk növelésére. Ezen kívül a jóga kapcsolódást is jelent – szívek, lelkek, emberi és Isten között. Természetesen a mi témánk magába foglalja a misztikus kapcsolatokat és a miszticizmust, bár a miszticizmus ténylegesen azt jelenti, hogy elcsendesedni. Így hát, hogy is beszéljünk a miszticizmusról? Ez gyakorlatilag lehetetlen, mivel csendben kell maradnunk. Mivel azonban emberi lények vagyunk, szeretnénk megosztani azt, amink van. A legfontosabb dolog pedig, amivel rendelkezünk, az érzelmeink. Az érzelem azt jelenti, hogy felesleged van, amiből szeretnél másoknak is adni. Az érzelem szeretőt is jelent. Ezért a beszéd a misztikusok halála, amíg a csend a szeretőé. Akkor most mitévők legyünk? Maradjunk egy kicsit csendben, hogy behatolhassunk a saját birodalmunkba? Tegyük ezt! A saját csendünk megtalálásának érdekében, hadd mutassak most én egy hangot. Ez a hang isteni hang. Egy különleges hangszerből, a hangtálból származik. Próbáljátok meg ráhangolódni! (Hangtál megszólaltatása).

Azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára egy misztikus tapasztalatot jelentett! Milyen hatással van e hang belső világunkra, a szívünkre, a tudatállapotunkra? A mai napon is sokat lótottunk- futottunk mindannyian. Végül megérkeztünk Szófia egyik legnagyobb katedrálisa mögé, egy gyönyörű helyre; a művészetek pazar otthonába. Utána a lefelé vezető lépcsőket kellett megmásznunk. Ennek jelentése az, hogy egyre mélyebbre kell jutnunk a saját spirituális csendünkben.  Valószínű, hogy észleltétek azt a csodálatos illatot is. Itt nagyon jó társaságban vagyunk a világ legmisztikusabb részéről származó gyönyörű képekkel körülvéve. Ezen kívül pedig a hang bemutató is nagy hatással volt a tudatállapotunkra. Valójában ez az, amit kutatnunk kell.

A tudatosság kérdése – ez egy nagyon fontos téma. Mi emberi lények homo szapienszek vagyunk – intelligens lények. Azonban néha elfeledjük használni ezt az intelligenciát. Azt mondják, agyunknak mindössze csekély kapacitását használjuk tudatosan. Sőt, még azt is mi célra? Ostobaságokra. Annak ellenére, hogy az emberi élet egy nagyon fontos, nagyon becses alkalom. A jóga ősi tudománya szerint, nagyon ritka az emberi születés. Az életnek milliónyi különböző létformája ismeretes, míg végül elérjük az emberi létformát. Ez egy nagyon különleges alkalom, mivel nem pusztán úgy élhetünk, mint a többi élőlény, hanem azért is, mert rendkívüli lehetőség adatott számunkra és ez pedig, a tökéletesség.

Akkor most meg kell kérdeznem, hogy mit jelent az élet tökéletessége? Valamiféle siker elérését? Nem rossz. Vagy megnyerni a lottón a főnyereményt? Hallottam, hogy nem ritkán ez nagy összeg errefelé, de sokszor láthatjuk mégis, hogy ez mennyire tönkreteszi azok életét, akik nyernek. Vagy bármilyen anyagi jellegű dolog elérését? Nos, nem kellene elhanyagolnunk ezeket, mivel életünk szükségszerű részei. Azonban függetlenül attól, hogy mennyi anyagi javat élvezetünk, a belső béke és a belső elégedettség teljesen különböző dolgok. Minden a tudatunktól függ. Néha úgy érezhetjük, hogy “Túl sokat szenvedünk”, vagy éppen úgy, hogy “nagyon boldogok vagyunk”, de ez mind viszonylagos. Ha éppen szenvedsz, gondolj csak a Föld összes élőlényének a szenvedésire – ehhez képest a te személyes szenvedésed nagyon is jelentéktelenné válik. Amikor pedig boldognak érezzük magunkat, az én kicsinyke saját boldogságom teljesen elenyésző a Föld összes boldogságához képest.

Mondhatjuk tehát, hogy még az objektív valóság is nagyon szubjektív. Ami számomra nagyon kedves, mások számára nagyon is bántó. Szeretném a kedvenc zenémet nagyon hangosan hallgatni, de a szomszédomat kiborítja. Van, ami élvezet az egyik ember számára, míg szenvedés a másiknak. Az akció és reakció világában élünk. Elégedettek vagytok ezzel a két választási lehetőséggel – Tett (actio) és következmény (reactio). Talán nem vagyunk annyira elégedettek, de ez a mi valóságunk: cselekszünk, és learatjuk a termést.

Azonban az actio és a reactio (cselekvés és következmény) – ez csak két nézőpont. Szükségünk van egy harmadik szemszögre is és ez a tökéletesség. Akció- reakció- perfekció. A harmadik aspektus nagyon fontos számunkra, mivel intelligens emberek vagyunk, ugye? Az intelligencia pedig azt jelenti, hogy elérjük a céljainkat, mégpedig a spirituális céljainkat!