Archives

Calendar

October 2015
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for October 5th, 2015

krgopika

(az előző hétfő folytatása)

“A Krishnától való elválás utáni első perctől kezdve Rádhikát az állandóan felélénkülő különböző érzelmek kavalkádja kínozza, mint például az alázatosság és a nyugtalanság. Minden egyes aggodalma szertefoszlik, mihelyst újból együtt lehet Sri Krishnával, amely küzdelmes erőfeszítések eredményeképpen valósul meg kettejük között, mint például üzeneteket közvetítő hírnökök segítségével. Bárcsak Rádhiká oly kegyes volna hozzám, hogy lótuszvirág lábainál végezhetnék szolgálatokat!”

 

Kettejük eksztázisának egyik nagyon különleges fajtája az, amikor már a találkozásuk alatt az elválás miatti félelem kínozza Őket. Éreztetek már így valaha?

Krishna Priya: Igen.

Tirtha Maharaj: Krisnától?

Krishna Priya: Krisnától?!  Nem erről szólt a kérdés.

Tirtha Maharaj: Tehát ez egy nagyon különleges érzés. Egy találkozástól várhatunk elégedettséget, azonban félünk attól is, hogy elveszítjük szívünk választottját. Amikor azonban elválunk kedvesünktől, nagyon intenzív vágyódást érezhetünk az után, hogy újra találkozzunk vele. Tehát mi a jobb – az egyesülés vagy az elválás?

Yamuna: Az egyesülés.

Krishna Priya: Az elválás.

Krishna Premi: Az elválás, időről időre.

Tirtha Maharaj: Igen, de ha az ellenkező oldalról nézzük a dolgokat- néha annyira fájdalmas az egyesülés és annyi bonyodalommal jár, hogy utána némi szünetre van szükségünk. De amikor elválunk, utána nem a vágyat, hanem egyfajta belső békét érzünk. Vagyis ismét tanúi lehetünk annak, hogy mekkora misztikus átváltozás is az, ha másik nézőpontból szemléljük a dolgokat.

Azért, hogy e különböző érzelmeket áthidalják, néha az Isteni Párnak hírnökökre van szüksége. A hírnökök bármely kapcsolat nagyon fontos résztvevői. Élt egyszer egy mester, aki nagyon intim viszonyban volt az egyik tanítványával. Ez a tanítvány megtagadta a mesterét, elhagyta, és a missziótól is eltávolodott. Természetesen minden egyes ilyen cselekedet egy jel: „Figyelj rám jobban, légy szíves!”. Rendben, tehát ez pszichológia, egyszerű pszichológia. A tanítvány több figyelemre és törődésre vágyott a mesterétől. Sok-sok év után, amikor ismét találkoztak, ez a tanítvány így szólt a mesterhez: „Sajnálom, hibát követtem el. Most már belátom, hogy annyira ostoba helyzetben voltam, hogy te nem tudtál közel kerülni hozzám, mert én annyira magamba voltam zárva.” És akkor a mestere azt mondta: „Igen, de hogyan jöttél erre rá?” Azt válaszolta: „Tudod, a fiammal kapcsolatban ugyanez a problémám volt. Képtelen voltam közel kerülni hozzá. És ez után eszembe jutott, hogy mi történt a mi kapcsolatunkban.”

Tehát, ha egy ilyen helyzetben létezik egy hírvivő, aki segíti a holtpontra jutott közötti kommunikációt, akkor valamennyi konfliktus, hiba és fájdalom csakúgy magától eltűnik. Néha hírnökökre van szükségünk – valamennyi érzelmi helyzetben, legyen az pozitív vagy negatív. Bármikor egy ilyen elakadás keletkezik, szükségünk van valakire, aki eltávolítja azt. Ezért ezek a hírnökök vagy közvetítők Rádhiká és Krisna között, illetve a gopák és a gopik között is nagyon lényegesek. Az ő fáradságos erőfeszítéseik árán valósul meg a béke. Fáradságos erőfeszítés! Valamennyi leleményességükre szükségük van ahhoz, hogy elérjék céljaikat. Ezért imádkozunk Shrimati Rádháránihoz, hogy legyen oly kegyes hozzánk, hogy lótuszvirág lábainál végezhessünk szolgálatot!

“Shrimati Rádháráni darshanját ritkán lehet elnyerni még az olyan istenségek számára is, mint Parvati felettébb nehéz. Rádháráni kegyét gyorsan elnyerheted, az Ő személyes nektári szolgálata által, ahogy Ő ragyog Sri Krishna társaságában – ha Ti is hódolatotokat ajánljátok ezen ének nyolc versszakának eszközeivel.”

Ez ennek a versszaknak a végkövetkeztetése. Ha ezekkel a fohászokkal imádjuk Shrimati Rádháránit, elnyerjük áldását. Nem kérdezem meg, hogy van-e kérdésetek, mivel úgysem érthetjük és nem is szükséges, hogy értsük az abszolút igazságot és tudományt, Shrimati Rádháráni titkát és misztériumát. Sokkal jobb, ha imádjuk Őt.krgopika

(continues from the previous Monday)

“In the event of even a moment of separation from Shri Krishna, She is tormented by the continuous arousing of various emotions like humility and restlessness and She is relieved of all anxiety after reunion with Shri Krishna, which is attained after various diligent efforts like the exchange of messages through go-betweens. May that Shrimati Radhika grant me service to Her lotus feet.”

One very special type of Their ecstasy is when They have the fear of separation while meeting. Have you ever had that feeling?

Krishna Priya: Yes.

Tirtha Maharaj: From Krishna?

Krishna Priya: From Krishna?! That was not in the question.

Tirtha Maharaj: So this is a very special feeling. You might expect satisfaction from the meeting, yet you are afraid of losing your beloved one. But when you are separate from your beloved one, you will have very intense hankering to meet him or her. So what is better – to be united or to be separated?

Yamuna: United.

Krishna Priya: Separated.

Krishna Premi: From time to time separated.

Tirtha Maharaj: Yes, but if we change the story to the opposite, sometimes to be united is so painful and so big trouble that you want to have a break. But when you are separated, it is not the desire, but it is the peace that you have. So again we can see the mysterious transformation from one aspect to the other.

And in order to bridge the gap of these different emotions, sometimes They need messengers. Messengers are very important participants of any connection. Once there was a master with a very intimate disciple. And that disciple rejected his master. So he separated himself from his master and from the mission. Of course any such action is a signal: “Please, pay more attention on me.” Right, it’s psychology, simple psychology. He expected some more care, some more attention from the master. And after many, many years when they met again, this disciple told to the master: “I am sorry. I made a mistake. Now I see that I was in such a stupid situation that you could not come closer to me because I was so much blocked up.” And then the master said: “Yes, but how did you realize that?” He said: “You know, I also had the same problem with my son. I was not able to come closer to him. And then I remembered what happened to me with you.”

So, if in such a case there is a messenger, who can help communication between the blocked-up parties, then all the conflicts and all the mistakes and all the pains are just removed. Sometimes we need a messenger – in all emotional cases, positive or negative. Whenever there is a blockage, we need someone who will remove the blocks. Therefore these go-betweens or messengers between Radha and Krishna, between the gopas and the gopis are very, very important. And they have to make diligent efforts to bring the peace. Diligent efforts! They have to use all the clever ways to achieve their goals. Therefore we pray to Shrimati Radharani to grant us service to Her lotus feet.

“Though the darshan of Shrimati Radharani is rarely attained even by goddesses like Parvati, She will quickly make you the recipient of Her mercy in the form of Her nectarean personal service as She delights in the company of Shri Krishna, if you offer Her reverence by means of these eight verses. By adding another person to Her retinue, Radharani thus brings joy to all Her friends.”

This is the conclusion of this verse. If you worship Shrimati Radharani with these prayers, you will be blessed. I don’t ask if you have any questions because we cannot understand and we should not try to understand the absolute truth and the science, the secret and the mystery of Shrimati Radharani. Better we worship.

 krgopika

(продължава от предишния понеделник)

“В случай, че дори само за миг е разделена от Шри Кришна, Тя се измъчва от неспирно пораждащи се различни чувства като смирение и безпокойство, и се избавя от всяка тревога щом отново се събере с Шри Кришна, което постига след разнообразни старателни усилия като обмяна на послания чрез пратеници. Дано тази Шримати Радхика ми дари служене в Нейните лотосови нозе.”

Един много специален вид екстаз, който Те преживяват, е страхът от раздяла докато се срещат. Изпитвали ли сте някога това чувство?

Кришна Прия: Да.

Тиртха Махарадж: С Кришна?

Кришна Прия: С Кришна?! Това не присъстваше във въпроса.

Тиртха Махарадж: Това е много особено чувство. Би могло да се очаква удовлетворение от срещата, при все това вие се боите, че ще изгубите любимия си. Но когато сте разделени от любимия си, ще изпитвате силен копнеж да се срещнете с него. Тогава кое е по-добре – да сте заедно или да сте разделени?

Ямуна: Заедно.

Кришна Прия: Разделени.

Кришна Преми: От време на време разделени.

Тиртха Махарадж: Да, но ако погледнем нещата от обратната страна, понякога да сте заедно е толкова болезнено и проблематично, че искате отдих. Ала  когато сте разделени, изпитвате не желание, а успокоение. Така че отново виждаме мистериозната трансформация от един аспект в друг.

И за да прескочат пропастта над тези различни чувства, понякога Те се нуждаят от пратеници. Пратениците са много важни участници във всяка една връзка. Веднъж имало един учител, който имал един много близък ученик. И този ученик отхвърлил учителя. Тръгнал си и от учителя, и от мисията. Разбира се, всяко едно такова действие е сигнал: “Моля те, обърни ми повече внимание.” Нали така, това е психология, проста психология. Той очаквал повече грижа, повече внимание от учителя. И след много, много години, когато отново се срещнали, ученикът казал на учителя: “Съжалявам. Аз сгреших. Сега виждам, че бях в такава глупава ситуация, че ти не можеше да се доближиш до мен, защото бях толкова затворен.” И тогава учителят казал: “Да, но как осъзна това?” Той отвърнал: “Ами знаеш ли, имах същия проблем с моя син. Не можех да се доближа до него. И тогава си спомних какво се случи с мен и теб.”

Ако в такъв случай има пратеник, който да помогне в общуването на затворените страни, тогава с всички конфликти, грешки и страдания е просто свършено. Понякога имаме нужда от посредници – във всякакви емоционални случаи, били те позитивни или негативни. Когато има блокаж се нуждаем от някой, който да премахне пречките. Затова тези посредници или пратеници между Радха и Кришна, между гопалите и гопите са много, много важни. И те трябва да полагат старателни усилия, за да въдворят мир. Старателни усилия! Налага им се да използват всякакви хитрини, за да постигнат целите си. Затова ние се молим на Шримати Радхарани да ни дари служене в лотосовите си нозе.

“Макар даршан с Шримати Радхарани да е рядко постижим дори за богини като Парвати, Тя бързо ще те направи получател на Нейната милост под формата на нектарно лично служене към Нея докато се наслаждава в компанията на Шри Кришна, ако Й поднасяш почитания чрез тези осем стиха. Добавяйки още един човек към свитата си, Радхарани донася радост на всичките си приятелки.”

Това е заключението на тази поема. Ако обожавате Шримати Радхарани с тези молитви, ще бъдете благословени. Не ви питам дали имате някакви въпроси, защото не можем да разберем, а и не бива да се опитваме да разбираме абсолютната истина и науката, тайната и мистерията на Шримати Радхарани. По-добре да ги обожаваме.