Archives

Calendar

July 2015
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for July 30th, 2015

violently

Question of Kripadham: I want to ask what is freedom and what is the connection between freedom and love?

Tirtha Maharaj: Freedom – I don’t know. I am a servant. I am a servant of my spiritual master and all the devotees and God Supreme, so I don’t know what is freedom. Long, long time ago I heard something about this freedom, but I have forgotten that already. So I don’t know what is freedom. But I enjoy service.

Freedom… I think freedom does not exist. So I cannot really tell you about freedom; and what was the other part of your question? Love… Ah, baba! I’m an emotional invalid. So I don’t know what is love!

Kripadham: Even the invalids have heart and they know something.

Tirtha Maharaj: Something… Something I know – this is what I try to express. But talking too much about these topics might corrupt the meaning. So it’s not enough to talk about freedom and love, we have to practice it.

Freedom is very precious. That means we have to pay a very high price for freedom. But freedom is not easy. Therefore instead of freedom we have to find shelter. The highest shelter is the divine lotus feet of our masters, or the shelter of the holy name, or the mission where I serve – these are our shelters. Freedom means you are under the threat of attack. But shelter means that you are protected. Therefore shelter or service is higher than freedom. And love… Love is such a contact that will bind people emotionally. Right, this is love. Divine love is such a contact that will bind the human being and the Supreme Being in a loving contact – that is divine love.

Love is the ultimate capacity of the soul. And this is the most intelligent way to possess someone. Love is the natural element of the soul. Pain you have in the heart, love you have in the soul.

Kripadham: Why do we say, for example: “His soul is free”?

Tirtha Maharaj: About whom?

Kripadham: For example, who is passing away.

Tirtha Maharaj: Ah! Released from the material body – that’s true. That’s true that the body limits the soul, but mind also limits the soul. So in order to get rid of the body-mind complex you have to find the way out from this entanglement.

The ways of love are very natural and very intricate at the same time. If you bring a young man and a young woman together, you don’t have to explain too much. They will understand soon and the natural inclinations will come. But the ways of love are meandering, moving like a snake. So if you expose your spiritual identity to this all-attractive power of Krishna, that will be a natural attachment, natural connection. Maybe the ways are a little moving like a snake, meandering. But finally we will reach the goal.

Therefore we can say that divine love is the way. Divine love is the goal and divine love is the way. We want to achieve bhakti through practicing bhakti.violently

Krpadhám kérdése: Arról szeretnék kérdezni, hogy mi a szabadság és mi a kapcsolat a szabadság és a szeretet között?

Tírtha Mahárádzs: Szabadság – nem tudom. Szolga vagyok. Lelki tanítómesterem, a bhakták és a Legfelsőbb Úr szolgálója, szóval nem tudom mi a szabadság. Réges-régen hallottam valamit erről a szabadságról, de már elfelejtettem. Nem tudom tehát mi a szabadság. De élvezem a szolgálatot.

Szabadság… Azt gondolom, a szabadság nem létezik. Nem igazán tudok tehát neked mit mondani a szabadságról; és mi volt a kérdésed másik része? Szeretet… Óh, bábá! Érzelmi rokkant vagyok. Nem tudom tehát mi a szeretet!

Krpadhám: Még a rokkantaknak is van szívük, és valamit tudnak.

Tírtha Mahárádzs: Valamit… Valamit tudok – ez az, amit próbálok kifejezni. De túl sokat beszélve ezekről a témákról, meglehet, hogy megromlik a jelentés. Nem elég tehát beszélni a szabadságról és a szeretetről, gyakorolnunk kell.

A szabadság nagyon értékes. Ez azt jelenti, hogy nagy árat kell fizetnünk érte. De a szabadság nem könnyű. Ezért a szabadság helyett oltalmat kell találnunk. A legjobb oltalom mesterünk isteni lótuszlába, vagy a szent név oltalma, vagy a misszió, ahol szolgálatot végzek – ezek az oltalmaink. A szabadság azt jelenti, hogy ott a támadás fenyegetettsége. Az oltalom azonban azt jelenti, hogy védve vagy. Ezért az oltalom, vagy a szolgálat magasabb, mint a szabadság. És a szeretet… A szeretet egy olyan kapcsolat, mely érzelmileg összeköti az embereket. Igaz? Ez a szeretet. Az istenszeretet egy olyan kapcsolat, mely összeköti az emberei lényt és a Legfelsőbb Lényt egy szeretetteljes kapcsolatban – ez az istenszeretet.

A szeretet a lélek végső kapacitása. És a legintelligensebb módja valaki birtoklásának. A szeretet a lélek természetes összetevője. A fájdalom a szívben van, a szeretet a lélekben.

Krpadhám: Miért mondjuk például: „Szabad a lelke”?

Tírtha Mahárádzs: Kiről?

Krpadhám: Például, aki eltávozik.

Tírtha Mahárádzs: Ah! Kiszabadul az anyagi testből – ez igaz. Az igaz, hogy a test korlátozza a lelket, de az elme is korlátozza a lelket. Annak érdekében tehát, hogy megszabadulj a test-elme összességtől, meg kell találnod a kiutat ebből a kötöttségből.

A szeretet útjai nagyon természetesek és ugyanakkor nagyon bonyolultak is. Ha összehozol egy fiatalembert és egy fiatal hölgyet, nem kell sokat magyaráznod. Hamar megértik, és jönnek a természetes hajlamok. De a szeretet útjai kanyargósak, úgy mozognak, mint egy kígyó. Ha tehát lelki identitásod kiteszed Krsna ezen mindenkit vonzó energiájának, az egy természetes vonzódás, természetes kapcsolat lesz. Lehet, hogy az utak kicsit úgy mozognak, mint a kígyó, kanyargósak. De végül eléred a célt.

Ezért mondhatjuk, hogy az istenszeretet az út. Az istenszeretet a cél, és az istenszeretet az út. A bhaktit akarjuk elérni, a bhakti gyakorlásával.violently

Въпрос на Крипадхам: Искам да попитам какво е свободата и каква е връзката между свободата и любовта?

Тиртха Махарадж: Свобода? Не зная. Аз съм слуга. Слуга съм на своя духовен учител и на всички отдадени на Върховния Бог, така че не зная какво е свобода. Много, много отдавна бях чувал нещо за тази свобода, но вече съм го забравил. Така че не зная какво е свободата. Затова пък се наслаждавам на служенето.

Свобода… Мисля, че свобода не съществува. Затова не мога да ти кажа за свободата; и каква беше другата част от твоя въпрос? Любовта… О, бабà[1]! Аз съм емоционален инвалид. Така че не знам какво е любов!

Крипадхам: Даже и инвалидите имат сърце и знаят нещичко.

Тиртха Махарадж: Нещичко… Нещичко знам – именно него се опитвам да изразявам. Но прекаленото говорене на тези теми може да опорочи смисъла. Така че не е достатъчно да говорим за свобода и любов, трябва да ги практикуваме.

Свободата е много скъпоценна. Това означава, че трябва да платим много висока цена за свободата. Обаче свободата не е лека. Затова вместо свобода нека намерим подслон. Най-висшият подслон са божествените лотосови нозе на нашите учители, или подслонът на святото име, или мисията, където служа – това са нашите убежища. Свобода означава, че сте под заплаха от атака. А подслон означава, че сте защитени. Затова подслонът или служенето са по-висши от свободата. А любовта… Любовта е такъв досег, който обвързва хората емоционално. Нали, това е любовта? Божествената любов е досег, който обвързва човешкото същество и Върховното същество в любяща връзка – това е божествената любов.

Любовта е най-висшата способност на душата. Тя е и най-интелигентният начин да притежаваш някого. Любовта е естествената стихия на душата. Болката е в сърцето, а любовта – в душата.

Крипадхам: Защо казваме, например: „Душата му е свободна”?

Тиртха Махарадж: За кого?

Крипадхам: Например за някой, който умира.

Тиртха Махарадж: О! Избавил се е от материалното тяло – това е истина. Истина е, че тялото ограничава душата, но умът също ограничава душата. И за да се освободите от тялото и ума, трябва да намерите пътя вън от оплитането.

Пътеките на любовта са съвсем естествени и в същото време много заплетени. Ако съберете заедно млад мъж и млада жена, няма нужда от много обяснения. Те скоро ще разберат и естественото влечение ще се появи. Но пътеките на любовта се вият, досущ като змия. Така че ако изложите своята духовна самоличност на тази всепривличаща сила на Кришна, привързаността, връзката ще бъдат естествени. Може пътищата да се извиват като змии, ала накрая ще достигнем целта.

Затова можем да кажем, че божествената любов е пътят. Божествената любов е целта и божествената любов е пътят. Ние искаме да постигнем бхакти чрез практикуване на бхакти.

[1] уважително обръщение в Индия, ударението пада на втората сричкаviolently

Pregunta de  Kripadham: Quisiera preguntar: ¿qué es libertad y qué conexión hay entre la libertad y el amor?

Tirtha Maharaj: ¿Libertad? No lo sé. Yo soy servidor. Soy servidor de mi maestro spiritual y de todos los devotos  al Dios Supremo, así que no sé lo que es libertad. Hace mucho, demasiado tiempo había oído algo de esta libertad pero ya lo he olvidado. No sé pues lo que es libertad. En cambio, estoy gozando del servicio

Libertad… Creo que la libertad no existe. Por esta razón no puedo hablar de la libertad; y ¿de qué trataba la otra parte de tu pregunta? El Amor… ¡Ah, baba[1]! Soy inválido emocional. ¡No sé pues lo que es amor!

Kripadham: Incluso los inválidos tienen corazón y saben algo de ello.

Tirtha Maharaj: Algo poco…Algo poquito ya sé – y es lo que estoy tratando de expresar. Por lo tanto, hablando demasiado de un tópico puede llegar a corromper el sentido. No basta pues con  seguir hablando de amor y libertad, debemos ponernos a practicarlos.

La libertad es algo muy precioso. Ello significa  que debemos pagar un precio muy alto para la libertad. Sin embargo, la libertad no es algo fácil. .Por esta razón, en vez de libertad, debemos encontrar asilo.  El asilo superior consta de los divinos pies  de loto que tienen nuestros maestros o tal vez el asilo del nombre santo o de la misión a la que dedicamos servicio – estos sí que son nuestros asilos.  La libertad significa que estáis en peligro de ataques. Por lo tanto el asilo significa protección. Por estas razones el asilo y el servicio resultan más elevados que la libertad. Y el amor… El amor es el toque, el contacto que reúne a la gente de modo emocional.  Esto sí que es amor, ¿verdad? El amor divino es la conexión que enlaza al ser humano con el Ser Supremo en un enlace de amor – el amor divino.

El amor es la aptitud superior del alma. Es el modo más inteligente de poseer a alguien. El amor es el ímpetu natural del alma. El dolor tiene su  morada en el corazón y el  amor la tiene en el alma.

Kripadham:   ¿Por qué decimos per ejemplo: “Su alma ya  está libre”?

Tirtha Maharaj: ¿A propósito de quién decimos esto?

Kripadham: Por  ejemplo, lo decimos de alguien que ya se está muriendo.

Tirtha Maharaj: ¡Ah! Ha llegado a librarse del cuerpo material – es la verdad. La verdad es que el cuerpo está limitando  el alma pero también la mente está limitando el alma. Y para librar a la vez cuerpo y mente, debéis hallar el camino de salida afuera del enmarañamiento.

El amor va siguiendo sendas muy naturales y en el mismo tiempo muy enmarañados. Cuando lleguéis a reunir en un sitio a un hombre y a una mujer, no harán falta  muchas explicaciones. Muy pronto se darán cuenta que están juntos y aparecerá afición natural. Sin embargo las sendas del amor van torciéndose  al igual que una serpiente. Siempre que pongáis  a disposición de Krishna esta fuerza que lo atrae todo, la conexión será natural. Las sendas pueden seguir torciéndose al igual que serpientes, al final llegaremos a alcanzar la meta.

Por esta razón podemos afirmar que el camino a seguir es el del amor divino. Aspiramos a alcanzar a bhakti por medio de practicar bhakti.

[1]. tratamiento respetuoso en India, con acento en la segunda sílabaviolently

Вопрос Крипадхам: Хочу спросить что такое свобода и как связаны между собой свобода и любовь?

Тиртха Махарадж: Свобода? Не знаю. Я слуга. Слуга своего духовного учителя и всех преданных Верховного Бога, так что я не знаю что такое свобода. Очень, очень давно я слыхал что-то об этой свободе, но я уже забыл это. Так что не знаю что такое свобода. Зато я наслаждаюсь служению.

Свобода… Думаю, что свободы не существует. Поэтому я не могу тебе сказать о свободе; и какая была другая часть твоего вопроса? Любовь… О, бабà[1]! Я эмоциональный инвалид. Так что не знаю что такое любовь!

Крипадхам: Даже и у инвалидов есть сердце и они знают кое-что.

Тиртха Махарадж: Кое-что… Кое-что знаю – именно это я пытаюсь выражать. Но лишние разговоры на эти темы могут опорочить их смысл. Так что не достаточно говорить о свободе и любви, надо их практиковать.

Свобода очень драгоценна. Это означает, что нужно заплатить очень высокую цену за свободу. Однако быть свободным нелегко. Поэтому вместо свободы давайте найдем приют. Самый высший приют это божественные лотосовые стопы наших учителей, или приют святого имени, или мисия, где я служу – это наши убежища. Свобода означает, что вы под угрозой атаки. А приют означает, что у вас есть защита. Поэтому приют или служение выше свободы. А любовь… Любовь это такой контакт, который свяжет людей эмоционально. Не так ли, это есть любовь? Божественная любовь это контакт, который связывает человеческое существо и Верховное существо в любящую связь – это есть божественная любовь.

Любовь наивысшая способность души. Она является и самым интеллигентным способом владеть кем-то. Любовь естественная стихия души. Боль в сердце, а любовь – в душе.

Крипадхам: Почему мы говорим например: „Его душа свободная”?

Тиртха Махарадж: О ком это?

Крипадхам: Например о ком-то, кто умирает.

Тиртха Махарадж: О! Освободился от материального тела – это правда. Верно то, что тело ограничивает душу, но ум тоже ограничивает душу. И чтобы освободиться от комплекса тело-ум, вам надо найти выход из этой запутанности.

Тропы любви очень естественны и в то же време очень запутаны. Если сведете вместе молодого мужчину и молодую женщину, не понадобится слишком много объяснений. Они скоро поймут и естественное влечение появится. Но тропы любви извилистые, изгибаются как змея. Так что если подвергните свою духовную самоличность этой всепривлекающей силе Кришны, привязаность, связь будут естественны. Тропы могут извиваться как змеи, но под конец мы достигнем цели.

Поэтому можем сказать, что божественная любовь есть путь. Божественная любовь это цель и божественная любовь это путь. Мы хотим постичь бхакти практикуя бхакти.

[1] уважительное обращение в Индии, ударение ставится на второй слог