Archives

Calendar

July 2015
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for July 17th, 2015

fifth gear

Question of Krishna Priya: On what depends the speed you traverse the path of Bhakti and how you understand how much is left?

Manjari: Little children always ask: “How much is left, how much is left to home?”

Tirtha Maharaj: To determine the speed: shift the fifth gear. What will determine it? The movements of your right hand – to shift the gear. This shifting the gear in our spiritual aeroplane is happening with these two fingers (thumb and middle finger). This is a very powerful connection also, like a mudra, and especially if you insert something between these two fingers. That will bring more speed.

But generally speaking, the speed of the progress of a devotee is determined by many factors. Maybe somebody is a very purified soul with less obstacles and the progress is very easy and quick. Then it is possible that somebody is very determined, but the karma is difficult. Then the progress is little slower. It takes more time to reach the same little achievements. Some can progress slowly because they have no brain. Others progress slowly because they have too much brain. So to find the golden middle path is very difficult.

And there are the three types of beings also. One is the blockheads, the second is the religious fanatic and the third one is materially inspired. The blockheads are very determined but cannot accept any direction. “I know, I know!” All right, if you know, then go, do it! The religious fanatics are fans of blind following. This is like a neophytes’ disease. And the materially inspired people want to achieve some earthly benefit, not the divine goals. If you have something else on your list beyond the spiritual goals, then it is very difficult to reach quickly your spiritual goals, right?

Actually your question is about the shortcut. And in the beginning I said that there is no shortcut. But don’t believe everything that I tell. There is a shortcut. Chant Hare Krishna!

But this is really a shortcut. And you can check – if you follow the principles of Bhakti Yoga, you will see the development very quickly. If you give up these principles, you will come back to the previous point where you started from. For example, if before you were a drunkard, then you started to follow the principles of Bhakti Yoga, you can be like an angel. You give up the principles of Bhakti – you become a drunkard again. Or, if you were a poet – to give a better version – you start to follow the principles of Bhakti, then you become a spiritual poet. If you give up these principles, again you come back to the normal poet.

So, by following these principles – avoid the bad and practice the good – immediately you will feel a very remarkable, very strong and quick progress. Therefore we try to give up the bad habits of violence, intoxicants, too much indulgence in low chakra activities, sex, and give up gambling, right? If you do this, immediately you will feel elevation in the standards of your life. And if you can add the four pillars of faith as a practice, then it will be more substantial. Satyam, daya, tapa, shaucham should be added as a practice. Satyam – truthfulness; daya – mercy; tapa – as little ascetism or controlled life; and shaucham – purity. So, four things to avoid and four things to accomplish. Very simple. And immediately you will feel a very quick progress.

And what was the second part of your question? How much is left? Well, it is said that the path until we reach our spiritual master is much longer than what we have to go from the master to Krishna. It’s only a few lifetimes left.

Chanting the bhajans is the shortcut. And this is just like a magic carpet, bringing you to a different level of consciousness. So everybody is welcome to this magic trip.fifth gear

Krsnaprijá kérdése: Mitől függ a bhakti útján való utazásunk sebessége, és hogyan érthetjük meg, hogy mennyi van még hátra?

Mandzsári: A kisgyerekek mindig azt kérdezik: „Mennyi idő még, mikor érünk haza?”

Tírtha Mahárádzs: Hogy meghatározd a sebességet: kapcsolj ötödik sebességbe. Mi határozza meg? Jobb kezed mozgása – amikor sebességet vált. A sebességváltás a lelki repülőgépünkön ezzel a két ujjal történik (nagyujj és középső ujj). Ez egy nagyon erőteljes kapcsolat is, mint egy mudra, különösképpen, ha teszel valamit e közé a két ujj közé. Az felgyorsítja a sebességet.

De általánosságban, a bhakta fejlődésének sebességét nagyon sok faktor határozza meg. Lehet, hogy valaki egy nagyon megtisztult lélek, kevesebb akadállyal, és a fejlődés nagyon könnyű és gyors. Aztán az is lehet, hogy valaki nagyon eltökélt, de nehéz a karmája. Akkor kicsit lassabb a fejlődés. Több időt vesz igénybe elérni ugyanazokat a kis eredményeket. Vannak, akik lassan haladnak, mert nincs agyuk. Mások azért haladnak lassan, mert túl sok agyuk van. Megtalálni az arany középutat tehát nagyon nehéz.

És háromféle élőlény létezik. Az egyik a fafej, a második a vallási fanatikus, a harmadik pedig az anyagilag inspirált. A fafejű nagyon eltökélt, de nem fogad el semmiféle irányítást: „Tudom, tudom!” Rendben, ha tudod, menj és csináld! A vallásik fanatikusok a vakon követés rajongói. Ez a kezdők betegsége. Az anyagilag inspirált emberek pedig szeretnének némi földi hasznot elérni, nem pedig az isteni célokat. Ha van valami még a listádon a lelki célokon túl, akkor nagyon nehéz elérni a lelki céljaidat. Igaz?

A kérdésed valójában rövidebb útról szól. Az elején pedig azt mondtam, hogy nincs rövidebb út. De ne higgyetek mindenben, amit mondok. Van rövidebb út. Zengd Haré Krsna!

De ez tényleg egy rövidebb út. És tesztelheted – ha követed a bhakti jóga elveit, nagyon gyorsan fogod látni a fejlődést. Ha feladod ezeket az elveket, visszatérsz az előző ponthoz, ahonnan indultál. Például, ha korábban alkoholista voltál, majd elkezdted követni a bhakti jóga elveit, olyanná lehetsz, mint egy angyal. Feladod a bhakti elveit – ismét alkoholista leszel. Vagy ha például egy költő voltál – hogy jobb rálátást adjak – elkezded követni a bhakti elveit, lelki költővé válsz. Ha feladod ezeket az elveket, visszatérsz az egyszerű költőhöz.

Ezeket az elveket követve tehát – elkerülve a rosszat és a jót gyakorolva – azonnal jelentős, erőteljes és gyors fejlődést fogsz érezni. Ezért megpróbáljuk feladni az erőszak, a mámorítószerek, a túlságos elmerülés az alacsony csakra cselekedetekben, a szex rossz szokásait, valamint a szerencsejátékot. Igaz? Ha így teszel, azonnal érzed életed színvonalának emelkedését. És ha hozzá tudod adni a hit négy pillérét, mint gyakorlatot, akkor szilárdabbá is válik. Szatjam, dajá, tapah, saucsam, ezek a gyakorlatok. Szatjam – igazmondás; dajá – könyörület; tapah – egy kis aszkézis, vagy szabályozott élet; és saucsam – tisztaság. Négy dolog tehát, amit el kell kerülnünk, és négy, amit gyakorolnunk kell. Nagyon egyszerű. És azonnal érezni fogod a gyors fejlődést.

És mi volt a kérdésed második része? Mennyi van még hátra? Nos, azt mondják, hogy az út, amíg eljutunk a lelki tanítómesterünkhöz, sokkal hosszabb, mint amennyit a mestertől Krsnáig kell megtennünk. Csak néhány élet van még hátra.

A bhadzsanok zengése a rövidebb út. És ez olyan, mint a varázsszőnyeg, mely a tudatosság egy másik szintjére visz. Mindenkit szeretettel látunk tehát ezen a varázslatos utazáson.fifth gear

Въпрос на Кришна Прия: От какво зависи бързината, с която човек върви по пътя на Бхакти и как разбира колко още остава?

Манджари: Малките деца все питат: “Колко още остава, колко още остава до вкъщи?”

Тиртха Махарадж: Да определим бързината: включи на пета скорост. Кое я определя? Движението на дясната ти ръка, с която превключваш скоростта. Това превключване на скоростите в нашия духовен аероплан се случва с тези два пръста (палеца и средния пръст). Това е много могъща връзка, като мудра, и особено ако вмъкнеш нещо между тези два пръста. Това ще увеличи скоростта.

Но най-общо казано, бързината на напредъка на предания зависи от много фактори. Може някой да е много пречистена душа с много малко препятствия и напредъкът да е лесен и бърз. Друг може да е много решителен, но кармата му да е тежка. Тогава напредъкът е малко по-бавен. Отнема повече време да се постигнат същите малки успехи. Някои може да напредват бавно, защото им липсва ум. Други може да напредват бавно, защото имат твърде много ум. Така че да се намери златният среден път е много трудно.

Има и три типа същества. Единият е твърдоглавият, вторият е религиозният фанатик, а третият е материално мотивираният. Твърдоглавите са много решителни, но не могат да приемат никакво напътствие. “Аз си знам, аз си знам!” Добре, щом знаеш, действай! Религиозните фанатици са фенове на сляпото следване. Това е като болест на начинаещия. А материално мотивираните люде искат да постигнат някакви земни облаги, а не божествени цели. Ако имаш още нещо в списъка освен божествените цели, тогава е много трудно да постигнеш бързо тези божествени цели, нали така?

Всъщност, ти питаш за прекия път. А в началото аз казах, че няма пряк път. Обаче недейте да вярвате на всичко, което казвам. Има пряк път! Мантрувайте Харе Кришна!

Това наистина е пряк път. И можете да проверите – ако следвате стриктно принципите на Бхакти Йога, ще видите напредъка много бързо. Ако изоставите тези принципи, много бързо ще се върнете в изходна точка. Например, ако преди си бил пияница, а след това започнеш да следваш принципите на Бхакти, заприличваш на ангел. Изоставиш ли принципите на Бхакти, отново ставаш пияница. Или ако си бил поет – да дадем една по-добра версия – като започнеш да следваш принципите на Бхакти, ставаш духовен поет. Изоставиш ли тези принципи, отново се превръщаш в обикновен поет.

Така че следвайки тези принципи – да се избягва лошото и да се практикува доброто – незабавно ще почувствате много отчетлив, много силен и бърз напредък. Затова ние се стремим да изоставим лошите навици на насилие, опияняване, прекалено въвличане в дейностите на долните чакри – секс – и изоставяме хазарта, нали? Ако правите това, веднага ще почувствате издигане в стандарта си на живот. А ако можете да добавите и четирите стълба на вярата като практика, тогава напредъкът ще бъде още по-значителен. Сатям, дая, тапа, шаучам трябва да бъдат добавени като практика. Сатям – истинност; дая – милост; тапа – малко аскетизъм или овладян живот; и шаучам – чистота. И така, четири неща, които да се избягват и четири неща, които да се постигнат. Съвсем просто. Незабавно ще почувствате много бърз напредък.

А каква беше втората част на твоя въпрос? Колко още остава? Казва се, че пътят, преди да стигнем до духовния си учител, е много по-дълъг от онзи, който трябва да изминем от учителя си до Кришна. Само още няколко живота остават.

Пеенето на бхаджани е прекият път. Това е досущ като вълшебен килим, който ви отнася до друго ниво на съзнание. Всеки е добре дошъл на това магическо пътешествие.fifth gear

Pregunta de Krishna Priya: ¿De qué depende la velocidad con la que uno va siguiendo el camino de  Bhakti  y cómo comprenderá cuánto más queda?

Manjari: Los niños siempre preguntan: “¿Cuánto más queda, cuánto más falta para volver a casa?”

Tirtha Maharaj: Determinar la velocidad: habrá que ponerse a la quinta velocidad.

¿Y qué es lo que la   determinará? El movimiento de la mano derecha – para pasar a la palanca de desembrague. Este gesto de pasar a mayor velocidad en nuestra aeronave espiritual se realiza con estos dos dedos (el pulgar y el medio). Se trata de una conexión muy poderosa, es algo como una mudra  y,  en especial,  al insertar   algo entre estos dos dedos. Ello llegará a  alzar la velocidad.

Hablando de un modo más general, la velocidad del progreso depende de numerosos factores. Tal vez uno tenga alma muy purificada y para él el progreso se alcanzará con menos obstáculos y muy rápidamente.  Otro puede ser muy decidido pero tal vez tenga una karma muy dura. Entonces el progreso se alcanzará un poco  más lentamente. Le faltará más tiempo para alcanzar los mismos éxitos.  Unos pueden adelantar con lentitud por deficiencia de buen sentido. Otros al contrario pueden ir en adelante con lentitud por exceso de buen sentido. Resultará pues muy difícil encontrar el mediano camino dorado.

Existen tres tipos de seres. Unos son testarudos, otros son fanáticos religiosos, los terceros son motivados por lo material. Los testarudos son muy decididos pero no pueden aceptar ningún tipo de aleccionamiento.  “¡Yo me lo sé, me los sé de sobras!” Bueno pues, si te lo sabes, ¡tienes que obrar! Los fanáticos religiosos son fanáticos en seguir su camino a ciegas. Es algo que se parece a la enfermedad del novicio.  Mientras que la gente motivada por lo material se plantea adquirir bienes aquí en esta tierra y no aspiran en metas divinas. Cuando en tu lista figure algo más que metas divinas, te será muy difícil adquirir rápidamente las metas divinas, ¿no es cierto?

En realidad tú preguntas si hay un camino directo. Desde el principio he dicho que no hay, no existe camino directo. Por lo tanto,  no hay que creer en todo lo que yo digo. ¡Hay un camino directo! ¡Habrá que recitar y cantar las mantras Hare Krishna!

Este sí que es un camino directo. Y  podéis averiguarlo – cuando vayáis siguiendo  estrictamente los principios de  Bhakti Yoga, ya veréis rápidamente el desarrollo.  Cuando dejéis de seguir estos principios, muy rápidamente volveréis al punto de salida. Por ejemplo, si antes habías sido un borracho perdido pero luego te habías puesto a seguir los principios de los Bhakti Yoga, podrás llegar a parecer a un ángel. Cuando dejes de obedecer a los principios de los Bhakti, volverás a ser borracho. Si has sido poeta – para dar una mejor versión – al ponerte a seguir   los principios de los Bhakti, llegarás a ser poeta espiritual. Y si dejas de seguir dichos principios volverás a ser un poeta ordinario.

Habrá que seguir estos principios – evitar lo malo, practicar lo bueno – ya llegaréis a sentir sin tardar un progreso notable, muy fuerte y rápido.

Por todo ello tratamos de dejar los laos hábitos de violencia, borrachera o adicción a intoxicantes, demasiada indulgencia para las actividades de las chacras bajas, el sexo – los juegos del azar, ¿no es cierto?  Habiendo llegado a realizar todo esto, ya sentiréis inmediatamente cómo se alzará  vuestro  standard de vida. Y si llegáis a agregar en la práctica  los cuatro pilares de la fe, el progreso llegará a ser muy significativo y sustancial.

Satyam, daya, tapa, shaucham  – debéis agregarlos en la práctica. Satyam – veracidad; daya – merced; tapa – algo de ascetismo o vida controlada; y shaucham – pureza. Son cuatro las  cosas que habrá que evitar y cuatro otras que habrá que alcanzar. Es muy simple. Y ya llegaréis a sentir inmediatamente un progreso muy rápido.

¿Y la segunda parte de tu pregunta? ¿Cuánto más queda por hacer? Se suele decir que será largo  el camino que debemos seguir para llegar a nuestro maestro espiritual, será más largo este camino que el camino debemos seguir para llegar desde el maestro hasta alcanzar a Krishna. Nos quedan o nos hacen falta sólo unas vidas más.

El camino directo consta  en cantar bhajans. Será igual a una alfombra mágica que os llevará a otro nivel de conciencia.  Y cada uno será bienvenido a este mágico periplo.fifth gear

Вопрос Кришна Прии: Отчего зависит быстрота, с которой человек идет по пути Бхакти и как понять сколько еще остается?

Манджари: Маленькие дети все спрашивают: “Сколько еще остается, сколько еще остается до дома?”

Тиртха Махарадж: Чтобы определить быстроту: включи на пятую передачу. Что ее определяет? Движение твоей правой руки, которой  переключаешь скорость. Это переключение передач в нашем духовном аэроплане происходит этими двумя пальцами (большой палец и средний палец). Это очень могущественная связь, как мудра, и особенно, если вместиш что-то между этими двумя пальцами. Это увеличит скорость.

Но в общем, быстрота прогресса преданного зависит от многих факторов. Может кто-то очень чист душой с очень мало препятствиями перед собой и его прогресс происходит легко и быстро. Другой может быть очень решительным, но у него карма  тяжелая. Тогда прогресс несколько медленнее. Отнимет больше времени постичь те же маленькие успехи. Някоторые могут идти вперед медленно, потому что им не хватает ума. Другие могут продвигаться вперед медленно, потому что имеют слишком много ума. Так что найти золотой средний путь очень трудно.

Есть и три типа существ. Один из них твердоголовый, второй религиозный фанатик, а третий материально мотивированный. Твердоголовые очень решительны, но не могут принять никакое напутствие. “Я знаю, я знаю!” Хорошо, раз ты знаешь, действуй! Религиозные фанатики приверженцы слепого следования. Это как болезнь начинающего. А материально мотивированные люди хотят постичь какие-то земные пользы, а не божественные цели. Если имееш в списке еще что-то кроме божественных целей, тогда очень трудно постичь быстро эти божественные цели, так ведь?

Всущности, ты спрашиваешь о прямом пути. А в начале я сказал, что нет прямого пути. Однако вы не верьте всему, что я говорю. Есть прямой путь! Мантруйте Харе Кришна!

Это действительно прямой путь. И можете проверить – если последуете стриктно принципы Бхакти Йоги, увидите продвижение вперед очень  быстро. Если бросите эти принципы, очень быстро вернетесь в начальную точку, откуда начали. Например, если прежде был пьяницей, а после этого начнешь следовать принципы Бхакти, станешь похож на ангела. Если оставишь принципы Бхакти, снова станешь пьяницей. Или если был поэтом – давайте дадим одну лучшую версию – когда начнешь следовать принципы Бхакти, становишься духовным поэтом. Оставишь ли эти принципы, снова превращаешься в обыкновенного поэта.

Так что следуя эти принципы – избегать плохое и практиковать хорошее – немедленно почувстуете очень отчетливый, очень сильный и быстрый прогресс. Поэтому мы стремимся оставить плохие привычки насилия, опьянения, чрезмерной снисходительности к деятельности нижних чакр – секс – и оставить азарт, так ведь? Если сделаете это, вы сразу почувствуете рост стандарта своей жизни. А если сможете добавить и четыре столба веры как практика, тогда прогресс будет еще значительнее. Сатям, дая, тапа, шаучам нужно добавить как практики. Сатям – истинность; дая – милость; тапа – немного аскетизма или контролированной жизни; и шаучам – чистота. И так, четыре вещи, которых избегать и четыре вещи, которых постигать. Совсем просто. Незамедлительно почувствуете очень быстрый прогресс.

А какая была вторая часть твоего вопроса? Сколько еще остается? Говорят, что путь, до того как достичь своего духовного учителя, гораздо длинее того, которого надо пройти от учителя до Кришны. Всего несколько жизней остаются.

Пение бхаджанов это прямой путь. Это впрямь как волшебный ковер, который уносит вас до другого уровня сознания. Добро пожаловать всем на этом магическом путешествии.fifth gear