Archives

Calendar

July 2015
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for July 2nd, 2015

Gurudeva reading

No doubt, many people need help and guidance on different levels. And as action is a very complicated matter, therefore even for the wise it is very difficult to ascertain what is proper and what is improper. Kim karma kim akarmeti kavayo ‘py atra mohitah[1] – Even the kavi, the wise, may be perplexed what to do and what not to do. And if you have a certain goal, there is a certain way; if you have a different goal, there is a different way. If you want to go to Plovdiv, but if you start to Montana direction, you will not reach. Or you will have to go a very long path until you return. So, if we want to achieve a divine life, then we have to follow a divine process. And there they will teach us: do this, don’t do that.

So this is what we should learn from some spiritual authority to help us. How it’s called?

Answers: Guru.

Tirtha Maharaj: So guru will tell: “Don’t belch!”, right? Or maybe some instructions on other topics? Sometimes we need these elementary instructions also. No spitting. Especially not upwards. Because what happens if you spit upwards? It will come back to you. So, no spitting upwards. And so many other instructions our spiritual authority should distribute to us. Elementary, medium, higher, short term and long term, material, intellectual, spiritual.

I have heard recently about a big meeting, like thousands of disciples came to one master. And the master gave personal darshan. So, the students were coming and telling their sad stories at the lotus feet of the master. “I have no job.” He said: “What can I do? Next.” “I have no husband.” “What can I do? Next.” “I have a husband. What can I do?” “I don’t know. Next.”

So, what kind of questions you put when you have the chance? We have to be clever to ask and then the spiritual master will try his best to educate us in the spiritual science. And if we want to enter the higher grades of spiritual education that means you have to search very hard and in a very determined way. And you have to collect certain spiritual assets like knowledge, renunciation, spiritual merits. And then with this basket with beautiful spiritual gems, you have to approach your master or a visionary of the truth and he will activate all your assets for you. This is the special, magic divine touch over all your collected, accumulated spiritual merits.

So there is one side: your efforts, and the other side is that divine touch to activate what you have collected so far. Again this shows that there must be some private efforts and there must be some divine blessings.

This is the way to understand what to do and not to do. Until we are under the influence of illusion, we are very busy to do what is forbidden and very lazy to do what is suggested. Most of the people do not work for their benefit; they are very busy, but they simply dig their grave. If we knew the results of our activities, I think we should be more considerate, more reasonable – in both extremes. If you knew what bad fruits your activities would bring, you would be very reserved about these activities; and also if you knew what blessings you can achieve, what beautiful results you can achieve by your spiritual activities, you would be very busy doing that.

To be simply active is not enough. We have to add some spiritual intelligence to our activity. Activity is the rockets. Intelligence is the target system to reach the goal. So we have to inquire what is good and what is bad, what is proper and what is improper.

[1] Bhagavad Gita 4.16Gurudeva reading

Без съмнение, много хора се нуждаят от помощ и напътствие на много нива. А действието е много сложна тема, затова даже за мъдрите е трудно да определят какво е правилно и какво неправилно. Ким карма ким акармети кавайо ‘пй атра мохитах[1] – Дори кави, мъдрият, може да е объркан какво да прави и какво да не прави. И ако имате определена цел, има и определен път; ако имате друга цел, има друг път. Ако искате да отидете в Пловдив, но тръгнете към Монтана, няма да пристигнете. Или ще трябва да изминете много дълъг път докато се върнете. И така, ако искаме да постигнем божествен живот, тогава трябва да следваме божествен процес. И там ще ни научат: прави това, недей да правиш онова.

Това е, което трябва да научим от някой духовен авторитет, за да ни помогне. Как се нарича той?

Отговори: Гуру.

Тиртха Махарадж: Значи гуру ще каже: “Недейте да се оригвате!”, така ли? Или може би някакви наставления по други теми? Понякога се нуждаем и от такива елементарни напътствия. Не плюйте. Особено пък нагоре. Защото какво се случва ако плюеш нагоре? Ще се върне при теб. Така че никакво плюене нагоре. И толкова много други инструкции се налага да ни дава нашият духовен авторитет. Елементарни, междинни, по-висши, краткосрочни, дългосрочни, материални, интелектуални, духовни.

Наскоро чух за едно голямо събиране, няколко хиляди ученици отишли при един учител. Учителят давал личен даршан. Учениците идвали и разказвали тъжните си истории в лотосовите нозе на учителя. “Нямам работа.” Той казал: “Какво да направя? Следващият.” “Нямам съпруг.” “Какво да направя? Следващият.” “Имам съпруг. Какво да направя?” “Не знам. Следващият.”

Що за въпроси задавате когато имате шанса? Трябва да сме умни когато питаме и тогава духовният учител ще се постарае по най-добър начин да ни образова в духовната наука. А ако искате да навлезете в по-високите нива на духовното обучение, това означава, че трябва да търсите много усърдно и много решително. И трябва да насъберете някои духовни съкровища като знание, отреченост, духовни заслуги. И тогава, с тази кошница от прекрасни духовни бисери, идете при своя духовен учител или при някой виждащ истината и той ще активира всичките ви съкровища. Това е специалният, магически духовен досег върху всичките ви насъбрани и натрупани духовни заслуги.

Така че от една страна е вашето усилие, а от друга страна е това божествено докосване, което да активира всичко насъбрано до момента. Това отново показва, че трябва да има и лични усилия, а също и божествени благословии.

Този е начинът да се разбере какво да се прави и какво да не се прави. Докато сме под влиянието на илюзията, сме много заети да вършим това, което е забранено, и много лениви да вършим онова, което е препоръчително. Повечето хора не действат за свое добро; те са много заети, но просто си копаят гроба. Ако знаехме какви ще са резултатите от постъпките ни, мисля, че бихме били по-внимателни и разсъдливи – по отношение и на двете крайности. Ако знаехте какви лоши последици ще донесат делата ви, щяхте да сте много резервирани относно тези дела; и също ако знаехте какви благословии, какви прекрасни резултати можете да постигнете чрез духовните си дейности, щяхте да сте много заети да ги извършвате.

Просто да си активен не е достатъчно. Трябва да добавим известна духовна интелигентност към действията си. Дейността е ракетата. Интелигентността е мерникът, с който да постигнем целта. Затова трябва да търсим кое е добро и кое лошо, кое е правилно и кое неправилно.

[1] Бхагавад Гита 4.16Gurudeva reading

Sin duda alguna, mucha gente necesita respaldo y tal vez a un guía en varios niveles. Por otra parte la acción es materia complicadísima y por esta razón hasta para los más sabios resulta dificultoso definir lo que es o no es correcto. Kim karma kim akarmeti kavayo ‘py atra mohitah[1] – Incluso un kavi, un sabio, puede quedarse perplejo decidiendo qué es lo que hay o no hay que hacer. Por lo tanto, siempre que tengáis una meta definida, habrá un camino bien definido para adquirirla y para otra meta habrá otro camino. Cuando uno se proponga ir a Plovdiv encaminándose hacia Montana, no acabará por llegar. Y el camino de vuelta será demasiado largo. Cuando uno se propone adquirir una vida divina, tendrá que ir siguiendo el proceso divino. Allí nos enseñarán: haz esto, no hagas aquello. Esto debemos aprenderlo de una autoridad espiritual que nos ayudará en el camino. ¿Cómo se le llama?

Respuestas: Gurú.

Tirtha Maharaj: Entonces gurú va a decir: “¡No eructar!”, ¿verdad? O tal vez se ponga a dar instrucciones elementales. A veces necesitamos ciertas directivas. No escupir. Y particularmente no hacerlo hacia arriba. .¿Qué es lo que ocurrirá cuando uno se ponga a escupir hacia arriba? El escupitajo se le devolverá. De modo que no hay que escupir hacia arriba. Y tantas otras instrucciones y directivas que deberá proporcionarnos nuestra autoridad espiritual. Elementales, intermediarias, superiores, a largo o corto término, materiales, intelectuales, espirituales.

Recientemente he oído hablar de una importante reunión, cuando miles de estudiantes acudieron a un gran maestro. Aquel maestro daba un darshan personal. Los estudiantes acudían y se prostraban en los pies del maestro planteando sus tristes historias. “Estoy desempleado.” El maestro dijo: “¿Y qué puedo hacer yo? Al siguiente.” “No tengo esposo.” “¿Y qué puedo hacer yo? Al siguiente.” “ Yo tengo esposo. ¿Qué tengo que hacer?” “No sé. Al siguiente.”

¿Qué preguntas se os ocurre plantear cuando ya tenéis una oportunidad? Debemos ser razonables cuando preguntamos y entonces el maestro espiritual tratará de aleccionarnos del mejor modo posible poniéndonos al alcance de la ciencia espiritual. Si aspiráis adentraros en los niveles superiores de la formación espiritual, ello significa que debéis buscar celosamente y con mucha decisión. Y debéis acumular ciertos tesoros espirituales tales como saber, renunciación, adquisiciones espirituales. Apenas entonces, con cesto repleto de maravillosas perlas de espíritu, ya podéis acudir a vuestro maestro espiritual o a algún visionario para que ése os revele la verdad y llegue a activar todos los tesoros acumulados. Este será el roce especial, mágico y espiritual sobre todos los méritos espirituales ya reunidos y acumulados.

Por una parte: vuestros esfuerzos y por otra parte el divino roce que llegará a activar lo que habéis acumulado. Todo ello viene para indicar que hacen falta tanto esfuerzos personales como bendiciones divinas.

Este es el camino a seguir para comprender qué es lo que hay o no hay que hacer. Mientras se esté permaneciendo bajo la influencia de la ilusión, estaremos muy ocupados en hacer lo que es prohibido y muy perezosos en hacer lo que se nos recomiende. La mayoría de la gente está obrando por su bien, están muy ocupados simplemente en cavar su propia tumba. Si pudiéramos darnos cuenta de los resultados de nuestros actos, creo que seríamos mucho más prudentes y razonantes – pensando en los extremos opuestos. Al darnos cuenta de las consecuencias desastrosas de ciertas actividades nuestras, hubiéramos sido más prudentes y reservados en nuestros actos y obras, al igual, al darnos cuenta de las bendiciones y de los maravillosos resultados que hubiéramos podido obtener a través de actividades espirituales, estaríamos muy ocupados en realizarlas.

Simplemente, no basta con ser activo. Debemos agregar cierta inteligencia espiritual a nuestros actos y obras. La actividad es el cohete. La inteligencia será nuestra alza para llegar a alcanzar la meta. Por todo ello debemos seguir buscando qué es bueno o malo, qué es correcto o incorrecto.

.

[1] Bhagavad Gita 4.16Gurudeva reading

Без сомнения, множество людей нуждается в помощи и напутствиях на многих уровнях. А действие – это очень сложная тема, поэтому даже для мудрых трудно определить, что правильно и что неправильно. Ким карма ким акармети кавайо ‘пй атра мохитах[1] – Даже кави, мудрый, может запутаться что делать и что не делать. И если имеете определенную цель, есть и определенный путь; если имеете другую цель, есть другой путь. Если хотите пойти в Пловдив, но пойдете к Монтане, вы не приедете. Или проедете очень долгий путь пока вернетесь. И так, если хотим постичь божественную жизнь, тогда надо следовать божественный процесс. И там нас научат: делай это, не делай то.

Это то, чему нужно научиться у духовного авторитета, чтобы он нам помог. Как он называется?

Ответы: Гуру.

Тиртха Махарадж: Значит гуру скажет: “Не надо отрыгать!”, так что ли? Или может быть какие-то наставления на другие темы? Иногда нам нужны и такие элементарные напутствия. Не плевайте. Особено вверх. Потому что, что произходит если плюешь вверх? Вернется к тебе. Так что никакие плевки вверх. И столько других инструкций приходится давать нам нашему духовному авторитету. Элементарные, промежуточные, более высшие, короткосрочные, долгосрочные, материальные, интелектуальные, духовные.

Недавно я слышал об одном большом собрании, несколько тысяч учеников пришли к одному учителю. Учитель давал личный даршан. Ученики приходили и раccказывали свои грустные истории у лотосовых стоп учителя. “У меня нет работы.” Он сказал: “Что я могу сделать? Следующий.” “У меня нет супруга.” “Что я могу сделать? Следующий.” “У меня есть супруг. Что мне делать?” “Не знаю. Следующий.”

Что это за вопросы   задаете когда имеете шанс? Нужно быть умными, когда спрашиваем и тогда духовный учитель постарается наилучшим образом образовывать нас в духовной науке. А если хотите войти в более высокие уровни духовного обучения, это означает, что нужно искать очень усердно и очень решительно. И надо собрать такие духовные сокровища как знание, отреченность, духовные заслуги. И тогда, с этой корзиной прекрасных духовных жемчужин, пойдите к своему духовному учителю или к кому-то видящим истину и он активирует все ваши сокровища. Это то специальное, магическое духовное прикосновение к всем вашим накопленным духовным заслугам.

Так что с одной стороны есть ваше усилие, а с другой стороны это то божественное прикосновение, которое активирует все накопленное до сих пор. Это снова показывает, что нужны и личные усилия, а также и божественные благословления.

Таким способом можно понять, что делать и что не делать. Пока мы под влиянием иллюзии, мы очень заняты делать то, что запрещено, и нам очень лень делать то, что рекомендуется. Большинство людей не действует ради собственного добра; они очень заняты, но они просто копают свой гроб. Если бы мы знали какими будут результаты наших поступков, думаю, что мы были бы более внимательны и рассудливы – в отношение и обеих крайностей. Если бы вы знали какие плохие последствия принесут вам ваши дела, вы были бы очень резервированы относительно этих действий; и также если бы знали какие благословления, какие прекрасные результаты можете достичь через свои духовные деятельности, вы были бы очень заняты их выполнять.

Просто быть активным не достаточно. Необходимо добавить и духовную интеллигентность к своим действиям. Деятельность – ракета. Интеллигентность это система наводки, с помощи которой можем постичь цель. Поэтому надо искать, что добро и что плохо, что правильно и что неправильно.

[1] Бхагавад Гита 4.16