Archive for July, 2015

violently

Question of Kripadham: I want to ask what is freedom and what is the connection between freedom and love?

Tirtha Maharaj: Freedom – I don’t know. I am a servant. I am a servant of my spiritual master and all the devotees and God Supreme, so I don’t know what is freedom. Long, long time ago I heard something about this freedom, but I have forgotten that already. So I don’t know what is freedom. But I enjoy service.

Freedom… I think freedom does not exist. So I cannot really tell you about freedom; and what was the other part of your question? Love… Ah, baba! I’m an emotional invalid. So I don’t know what is love!

Kripadham: Even the invalids have heart and they know something.

Tirtha Maharaj: Something… Something I know – this is what I try to express. But talking too much about these topics might corrupt the meaning. So it’s not enough to talk about freedom and love, we have to practice it.

Freedom is very precious. That means we have to pay a very high price for freedom. But freedom is not easy. Therefore instead of freedom we have to find shelter. The highest shelter is the divine lotus feet of our masters, or the shelter of the holy name, or the mission where I serve – these are our shelters. Freedom means you are under the threat of attack. But shelter means that you are protected. Therefore shelter or service is higher than freedom. And love… Love is such a contact that will bind people emotionally. Right, this is love. Divine love is such a contact that will bind the human being and the Supreme Being in a loving contact – that is divine love.

Love is the ultimate capacity of the soul. And this is the most intelligent way to possess someone. Love is the natural element of the soul. Pain you have in the heart, love you have in the soul.

Kripadham: Why do we say, for example: “His soul is free”?

Tirtha Maharaj: About whom?

Kripadham: For example, who is passing away.

Tirtha Maharaj: Ah! Released from the material body – that’s true. That’s true that the body limits the soul, but mind also limits the soul. So in order to get rid of the body-mind complex you have to find the way out from this entanglement.

The ways of love are very natural and very intricate at the same time. If you bring a young man and a young woman together, you don’t have to explain too much. They will understand soon and the natural inclinations will come. But the ways of love are meandering, moving like a snake. So if you expose your spiritual identity to this all-attractive power of Krishna, that will be a natural attachment, natural connection. Maybe the ways are a little moving like a snake, meandering. But finally we will reach the goal.

Therefore we can say that divine love is the way. Divine love is the goal and divine love is the way. We want to achieve bhakti through practicing bhakti.violently

Krpadhám kérdése: Arról szeretnék kérdezni, hogy mi a szabadság és mi a kapcsolat a szabadság és a szeretet között?

Tírtha Mahárádzs: Szabadság – nem tudom. Szolga vagyok. Lelki tanítómesterem, a bhakták és a Legfelsőbb Úr szolgálója, szóval nem tudom mi a szabadság. Réges-régen hallottam valamit erről a szabadságról, de már elfelejtettem. Nem tudom tehát mi a szabadság. De élvezem a szolgálatot.

Szabadság… Azt gondolom, a szabadság nem létezik. Nem igazán tudok tehát neked mit mondani a szabadságról; és mi volt a kérdésed másik része? Szeretet… Óh, bábá! Érzelmi rokkant vagyok. Nem tudom tehát mi a szeretet!

Krpadhám: Még a rokkantaknak is van szívük, és valamit tudnak.

Tírtha Mahárádzs: Valamit… Valamit tudok – ez az, amit próbálok kifejezni. De túl sokat beszélve ezekről a témákról, meglehet, hogy megromlik a jelentés. Nem elég tehát beszélni a szabadságról és a szeretetről, gyakorolnunk kell.

A szabadság nagyon értékes. Ez azt jelenti, hogy nagy árat kell fizetnünk érte. De a szabadság nem könnyű. Ezért a szabadság helyett oltalmat kell találnunk. A legjobb oltalom mesterünk isteni lótuszlába, vagy a szent név oltalma, vagy a misszió, ahol szolgálatot végzek – ezek az oltalmaink. A szabadság azt jelenti, hogy ott a támadás fenyegetettsége. Az oltalom azonban azt jelenti, hogy védve vagy. Ezért az oltalom, vagy a szolgálat magasabb, mint a szabadság. És a szeretet… A szeretet egy olyan kapcsolat, mely érzelmileg összeköti az embereket. Igaz? Ez a szeretet. Az istenszeretet egy olyan kapcsolat, mely összeköti az emberei lényt és a Legfelsőbb Lényt egy szeretetteljes kapcsolatban – ez az istenszeretet.

A szeretet a lélek végső kapacitása. És a legintelligensebb módja valaki birtoklásának. A szeretet a lélek természetes összetevője. A fájdalom a szívben van, a szeretet a lélekben.

Krpadhám: Miért mondjuk például: „Szabad a lelke”?

Tírtha Mahárádzs: Kiről?

Krpadhám: Például, aki eltávozik.

Tírtha Mahárádzs: Ah! Kiszabadul az anyagi testből – ez igaz. Az igaz, hogy a test korlátozza a lelket, de az elme is korlátozza a lelket. Annak érdekében tehát, hogy megszabadulj a test-elme összességtől, meg kell találnod a kiutat ebből a kötöttségből.

A szeretet útjai nagyon természetesek és ugyanakkor nagyon bonyolultak is. Ha összehozol egy fiatalembert és egy fiatal hölgyet, nem kell sokat magyaráznod. Hamar megértik, és jönnek a természetes hajlamok. De a szeretet útjai kanyargósak, úgy mozognak, mint egy kígyó. Ha tehát lelki identitásod kiteszed Krsna ezen mindenkit vonzó energiájának, az egy természetes vonzódás, természetes kapcsolat lesz. Lehet, hogy az utak kicsit úgy mozognak, mint a kígyó, kanyargósak. De végül eléred a célt.

Ezért mondhatjuk, hogy az istenszeretet az út. Az istenszeretet a cél, és az istenszeretet az út. A bhaktit akarjuk elérni, a bhakti gyakorlásával.violently

Въпрос на Крипадхам: Искам да попитам какво е свободата и каква е връзката между свободата и любовта?

Тиртха Махарадж: Свобода? Не зная. Аз съм слуга. Слуга съм на своя духовен учител и на всички отдадени на Върховния Бог, така че не зная какво е свобода. Много, много отдавна бях чувал нещо за тази свобода, но вече съм го забравил. Така че не зная какво е свободата. Затова пък се наслаждавам на служенето.

Свобода… Мисля, че свобода не съществува. Затова не мога да ти кажа за свободата; и каква беше другата част от твоя въпрос? Любовта… О, бабà[1]! Аз съм емоционален инвалид. Така че не знам какво е любов!

Крипадхам: Даже и инвалидите имат сърце и знаят нещичко.

Тиртха Махарадж: Нещичко… Нещичко знам – именно него се опитвам да изразявам. Но прекаленото говорене на тези теми може да опорочи смисъла. Така че не е достатъчно да говорим за свобода и любов, трябва да ги практикуваме.

Свободата е много скъпоценна. Това означава, че трябва да платим много висока цена за свободата. Обаче свободата не е лека. Затова вместо свобода нека намерим подслон. Най-висшият подслон са божествените лотосови нозе на нашите учители, или подслонът на святото име, или мисията, където служа – това са нашите убежища. Свобода означава, че сте под заплаха от атака. А подслон означава, че сте защитени. Затова подслонът или служенето са по-висши от свободата. А любовта… Любовта е такъв досег, който обвързва хората емоционално. Нали, това е любовта? Божествената любов е досег, който обвързва човешкото същество и Върховното същество в любяща връзка – това е божествената любов.

Любовта е най-висшата способност на душата. Тя е и най-интелигентният начин да притежаваш някого. Любовта е естествената стихия на душата. Болката е в сърцето, а любовта – в душата.

Крипадхам: Защо казваме, например: „Душата му е свободна”?

Тиртха Махарадж: За кого?

Крипадхам: Например за някой, който умира.

Тиртха Махарадж: О! Избавил се е от материалното тяло – това е истина. Истина е, че тялото ограничава душата, но умът също ограничава душата. И за да се освободите от тялото и ума, трябва да намерите пътя вън от оплитането.

Пътеките на любовта са съвсем естествени и в същото време много заплетени. Ако съберете заедно млад мъж и млада жена, няма нужда от много обяснения. Те скоро ще разберат и естественото влечение ще се появи. Но пътеките на любовта се вият, досущ като змия. Така че ако изложите своята духовна самоличност на тази всепривличаща сила на Кришна, привързаността, връзката ще бъдат естествени. Може пътищата да се извиват като змии, ала накрая ще достигнем целта.

Затова можем да кажем, че божествената любов е пътят. Божествената любов е целта и божествената любов е пътят. Ние искаме да постигнем бхакти чрез практикуване на бхакти.

[1] уважително обръщение в Индия, ударението пада на втората сричкаviolently

Pregunta de  Kripadham: Quisiera preguntar: ¿qué es libertad y qué conexión hay entre la libertad y el amor?

Tirtha Maharaj: ¿Libertad? No lo sé. Yo soy servidor. Soy servidor de mi maestro spiritual y de todos los devotos  al Dios Supremo, así que no sé lo que es libertad. Hace mucho, demasiado tiempo había oído algo de esta libertad pero ya lo he olvidado. No sé pues lo que es libertad. En cambio, estoy gozando del servicio

Libertad… Creo que la libertad no existe. Por esta razón no puedo hablar de la libertad; y ¿de qué trataba la otra parte de tu pregunta? El Amor… ¡Ah, baba[1]! Soy inválido emocional. ¡No sé pues lo que es amor!

Kripadham: Incluso los inválidos tienen corazón y saben algo de ello.

Tirtha Maharaj: Algo poco…Algo poquito ya sé – y es lo que estoy tratando de expresar. Por lo tanto, hablando demasiado de un tópico puede llegar a corromper el sentido. No basta pues con  seguir hablando de amor y libertad, debemos ponernos a practicarlos.

La libertad es algo muy precioso. Ello significa  que debemos pagar un precio muy alto para la libertad. Sin embargo, la libertad no es algo fácil. .Por esta razón, en vez de libertad, debemos encontrar asilo.  El asilo superior consta de los divinos pies  de loto que tienen nuestros maestros o tal vez el asilo del nombre santo o de la misión a la que dedicamos servicio – estos sí que son nuestros asilos.  La libertad significa que estáis en peligro de ataques. Por lo tanto el asilo significa protección. Por estas razones el asilo y el servicio resultan más elevados que la libertad. Y el amor… El amor es el toque, el contacto que reúne a la gente de modo emocional.  Esto sí que es amor, ¿verdad? El amor divino es la conexión que enlaza al ser humano con el Ser Supremo en un enlace de amor – el amor divino.

El amor es la aptitud superior del alma. Es el modo más inteligente de poseer a alguien. El amor es el ímpetu natural del alma. El dolor tiene su  morada en el corazón y el  amor la tiene en el alma.

Kripadham:   ¿Por qué decimos per ejemplo: “Su alma ya  está libre”?

Tirtha Maharaj: ¿A propósito de quién decimos esto?

Kripadham: Por  ejemplo, lo decimos de alguien que ya se está muriendo.

Tirtha Maharaj: ¡Ah! Ha llegado a librarse del cuerpo material – es la verdad. La verdad es que el cuerpo está limitando  el alma pero también la mente está limitando el alma. Y para librar a la vez cuerpo y mente, debéis hallar el camino de salida afuera del enmarañamiento.

El amor va siguiendo sendas muy naturales y en el mismo tiempo muy enmarañados. Cuando lleguéis a reunir en un sitio a un hombre y a una mujer, no harán falta  muchas explicaciones. Muy pronto se darán cuenta que están juntos y aparecerá afición natural. Sin embargo las sendas del amor van torciéndose  al igual que una serpiente. Siempre que pongáis  a disposición de Krishna esta fuerza que lo atrae todo, la conexión será natural. Las sendas pueden seguir torciéndose al igual que serpientes, al final llegaremos a alcanzar la meta.

Por esta razón podemos afirmar que el camino a seguir es el del amor divino. Aspiramos a alcanzar a bhakti por medio de practicar bhakti.

[1]. tratamiento respetuoso en India, con acento en la segunda sílabaviolently

Вопрос Крипадхам: Хочу спросить что такое свобода и как связаны между собой свобода и любовь?

Тиртха Махарадж: Свобода? Не знаю. Я слуга. Слуга своего духовного учителя и всех преданных Верховного Бога, так что я не знаю что такое свобода. Очень, очень давно я слыхал что-то об этой свободе, но я уже забыл это. Так что не знаю что такое свобода. Зато я наслаждаюсь служению.

Свобода… Думаю, что свободы не существует. Поэтому я не могу тебе сказать о свободе; и какая была другая часть твоего вопроса? Любовь… О, бабà[1]! Я эмоциональный инвалид. Так что не знаю что такое любовь!

Крипадхам: Даже и у инвалидов есть сердце и они знают кое-что.

Тиртха Махарадж: Кое-что… Кое-что знаю – именно это я пытаюсь выражать. Но лишние разговоры на эти темы могут опорочить их смысл. Так что не достаточно говорить о свободе и любви, надо их практиковать.

Свобода очень драгоценна. Это означает, что нужно заплатить очень высокую цену за свободу. Однако быть свободным нелегко. Поэтому вместо свободы давайте найдем приют. Самый высший приют это божественные лотосовые стопы наших учителей, или приют святого имени, или мисия, где я служу – это наши убежища. Свобода означает, что вы под угрозой атаки. А приют означает, что у вас есть защита. Поэтому приют или служение выше свободы. А любовь… Любовь это такой контакт, который свяжет людей эмоционально. Не так ли, это есть любовь? Божественная любовь это контакт, который связывает человеческое существо и Верховное существо в любящую связь – это есть божественная любовь.

Любовь наивысшая способность души. Она является и самым интеллигентным способом владеть кем-то. Любовь естественная стихия души. Боль в сердце, а любовь – в душе.

Крипадхам: Почему мы говорим например: „Его душа свободная”?

Тиртха Махарадж: О ком это?

Крипадхам: Например о ком-то, кто умирает.

Тиртха Махарадж: О! Освободился от материального тела – это правда. Верно то, что тело ограничивает душу, но ум тоже ограничивает душу. И чтобы освободиться от комплекса тело-ум, вам надо найти выход из этой запутанности.

Тропы любви очень естественны и в то же време очень запутаны. Если сведете вместе молодого мужчину и молодую женщину, не понадобится слишком много объяснений. Они скоро поймут и естественное влечение появится. Но тропы любви извилистые, изгибаются как змея. Так что если подвергните свою духовную самоличность этой всепривлекающей силе Кришны, привязаность, связь будут естественны. Тропы могут извиваться как змеи, но под конец мы достигнем цели.

Поэтому можем сказать, что божественная любовь есть путь. Божественная любовь это цель и божественная любовь это путь. Мы хотим постичь бхакти практикуя бхакти.

[1] уважительное обращение в Индии, ударение ставится на второй слогOpen-High Jump

Продължаваме с нашето изучаване на „Шримад Бхагавад Гита”. Този път ще прочетем заключителния стих в тази прекрасна творба:

“Сарва-дхарман паритяджя мам екам шаранам враджа ахам твам сарва-папебхйо мокшаишями ма шучахизостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те избавя от всички греховни последици. Не се страхувай.”[1]

Ма шучах – не се тревожи! След като в предишния стих Кришна много добре обяснява какви са изискванията за доближаване до Върховния, като например “Винаги мисли за Мен, стани Мой преданоотдаден, служи Ми и Ми отдавай почитта си” – това са официалните изисквания – след това в много лично, приятелско настроение Той добавя: “Обещавам ти, че много скоро ще Ме достигнеш, защото си Мой добър приятел.” Така и официалната страна с изискванията, и толкова личната страна на нежното вдъхновение, досущ като приятелска прегръдка, са включени в предишния стих. А тук Той продължава: “Не се притеснявай!” защото и тук Кришна изисква нещо от Арджуна: “Отдай Ми се! Изостави всички останали занимания и се отдай на Мен.”

Ако чуем това послание и се опитаме да го приемем дословно, тогава какво ще бъде вашето разбиране? Това е много висше изискване. “Отдай Ми се и изостави всички останали ангажименти.” Той казва: “Сарва-дхарман паритяджя – остави всички други дхарми, всички останали задължения в човешкия живот.” Ако сме фанатици, ще си речем: “О, трябва да прекратим всичките си дейности и да се преместим в ашрама”. Местенето в ашрама е добра идея, обаче да се изоставят отговорностите – това не звучи добре. И точно както в случая с Арджуна, Кришна искал да постигне това, че той да изпълни най-висшия си дълг.

За тази цел трябва да определим кой е нашият най-висш дълг. Четирите основни цели на човешкото съществуване са дхарма, или добродетелта, религията; втората е артха, да се създават някакви блага; третата е кама, вашата емоционална сфера на общуване; и четвъртата е мокша, вашето освобождение, духовното ви бъдеще. Отвъд тях имаме парам-дхарма и тя е бхакти, божествената любов. И така, всички останали дхарми трябва да бъдат изоставени. И „отдай се на Мен” – накратко казано: „прави каквото ти казвам.”

Мам екам шаранам враджа.” Екам означава ек, един. Мам – бъди предан на Мен, тъй като Аз съм единственият желан обект, едничката цел. Екагра – еднонасочено внимание, посветеност.

И така, как да изоставим всичките си задължения? Ние имаме толкова много задължения. Трябва ли да ги изоставим с един голям скок? Това трябва да бъде духовен, вътрешен скок. Всъщност, можете да изоставите нещата по два начина, както при високия скок. Има я летвата и можете да минете над или под нея. По същия начин, вие имате някакви задължения. Можете да изоставите задълженията си като не ги изпълнявате – това означава, че минавате под летвата. А можете да изоставите задълженията си като ги надхвърлите, като скочите над летвата. Ако изпълняваме най-висшия си дълг, това означава, че надхвърляме останалите си задължения. Като обичаме и служим на Кришна, всичките ни останали задължения и изисквания са осъществени.

И така, за да изпълним нещо изцяло, трябва да осъществим нещо по-висше. За да изпълним всички човешки дхарми, всички различни цели в живота, трябва да извършваме парам-дхарма, върховната заетост.

[1] Бхагавад Гита 18.66Open-High Jump

We continue with our studies on the “Shrimad Bhagavad Gita”. This time we read the conclusive verse from this beautiful literature:

“Sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami ma sucahAbandon all varieties of religion and just surrender unto Me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear.”[1]

Ma sucah – don’t worry! After Krishna explaining very nicely in the previous verse what are the requirements for approaching the Supreme, like “Always think of Me, become My devotee, serve Me and offer Me your respects” – these are the official requirements – then in a very personal, very friendly mood He adds: “I promise you, that you will very quickly reach Me, because you are My good friend.” So the official side of requirements and the very personal side of gentle inspiration, like a friendly embrace, is included in this previous verse. And here He continues: “Don’t worry!” because again Krishna requires something from Arjuna: “Surrender unto Me! Give up all other engagements and surrender unto Me.”

If we hear this message and if we try to take it word-by-word, then what will be your understanding? This is a very high demand. “Surrender unto Me and give up all other engagements.” He says: “Sarva-dharman parityajya – give up all other dharmas, all other duties of human life.” So, if we are fanatic, we would think: “Ah, we have to give up all our activities and move into the ashram.” To move into the ashram – it’s a good idea, but to give up the responsibilities – it does not sound very good. And just like in the case of Arjuna, Krishna wanted to achieve that he performs his ultimate duty.

For that we have to identify what is our ultimate duty. The four main goals of human existence are dharma, or merit, religion; the second is artha, to create some values; the third is kama, your emotional, social sphere; and the fourth is moksha, your liberation, your spiritual future. Beyond these we have a param-dharma and this is bhakti, divine love. So all the other dharmas should be abandoned. And “surrender unto Me” – to put it very short: “do what I tell you.”

Mam ekam sharanam vraja.” Ekam means ek, one. Mam – be devoted to Me, as I am the one desirable object, the one goal. Ekagra means the one-pointed attention, dedication.

So, how to give up all our duties? We have so many duties. Shall we give up our duties in one big jump? Well, this jump should be a spiritual or internal jump. Actually you can abandon things in two ways, just like this in a high jump. So, there is this lath and you can cross it over or under. In the same way, you have some duties. You can abandon your duties by non-performing – that means you go under. And you can abandon your duties by transcending them, to take the jump over the line. If we perform our supreme duty that means we transcend our other duties. By loving and serving Krishna all other duties and requirements are met.

So, in order to fulfill something completely, we have to perform something higher. In order to fulfill all the human dharmas, all the different goals of life, we have to perform the param-dharma, the supreme engagement.

 

[1] Bhagavad Gita 18.66beautiful_krishna

Question of a visitor: On our first meeting you said that the scientists get Nobel Prize for the Black Shadow.

Tirtha Maharaj: The Black Body theory. In the physics it is called the Black Body theory.

Visitor: So I went even to India but I could not find this Black Shadow. Could you please explain about this Black Shadow?

Tirtha Maharaj: Very nice question. Because we have to search. We have to search and then we shall find. Yet sometimes we are searching for the Dark Lord and we find the Bright Goddess. Maybe that is even more complicated. Actually your question is how to find God, right?

Visitor: Is this Lord Krishna, because He is dark-blue?

Tirtha Maharaj: Yes! Of course!

Visitor: It is said: Black Body. Should we see this black body or it is enough to know about His presence?

Tirtha Maharaj: If you want to speak to your spiritual master, is it enough to know that he exists or you want to see him?

Visitor: I know that he exists, but I want to see him also.

Tirtha Maharaj: You see? Same with God. We know that He exists, but we want to meet Him. But in order to meet a person, we have to know certain details about Him. For example what is the name, what is the form and what is the address, ID-number…

Visitor: Vrindavan!

Tirtha Maharaj: If you know, then why do you ask!?

Visitor: But I did not meet Him.

Tirtha Maharaj: Ah, but He met you. There are some more little details, let me explain. And we also have to understand his entourage, his company. And also his activities. Because sometimes here on this earth people have an imitator. Sometimes they make competition who is best and closest imitator to famous personalities. Like a second Elvis Presley. And what they imitate? They imitate the outlook. Same hairstyle. They imitate even the voice: “Love me tender…” And they imitate these very unusual movements of the body. Although we know that he is dead from a long time, these imitators of pop-art make even competitions. And if you are not aware of the facts, you might think that “Ah! I have met Elvis Presley!”

Therefore we have to know the exact data about the person that we are searching for. What was the first? The name. For example, if a postman is searching for someone, the letter must be named to this and this person. Right, if there is no name on your envelope, nobody will know in which box to put this letter. And of course, God has unlimited names, but His primary name is Krishna. Krishna means All-attractive Supreme Personality of Godhead. So this is the first that we have to identify. Not a subordinate person in the divine hierarchy, but the Supreme Lord you have to find, who is the Lord of lords.

What was the second? The form. Krishna’s form is beautiful, all-attractive! He’s got yellow dhoti, He’s got blue skin, He’s got big eyes like lotus petals and He’s got a peacock feather in the hair, and He’s got beautiful, long black hair, and He’s got vana-mali, a silvan-flower garland, on the neck, and He’s got shrivatsa mark on the chest, and He’s got the kaustubha jewel on the neck also, He’s got bracelets and armlets, His lotus feet are soft like lotus petals, the smell of His body is like the smell of the lotus flower, He’s got three lines on the neck just like a conch shell and most important – He’s got a flute in the hand. So, if you meet someone without these ornaments, you can know that this is not Krishna.

Visitor: He is an imitator.

Tirtha Maharaj: Correct. Then what was the third that I’ve mentioned? The address, right? What is the address? You said: Vrindavan. Correct! He lives in Vrindavana and never leaves that place. But there is yet another place where He lives. What is that? He lives in the pure hearts of the pure devotees. Therefore if you want to meet God, you should meet His servants, especially those, who are purified enough.

And then you have to inquire about His ID-number. 108108. What was there more on the list? Ah, the entourage! Black and white always go together. Krishna as the All-attractive attracts those who are ready to be attracted. Therefore, if you want to find the king, first you find the kingdom, then you will find the people, then you will find the hierarchy – you will see the ministers and the court, advisors. Then the chief ministers you will see, then the personal servants you will see, and finally they will introduce you to the king. In the same way we meet God through all these different channels.

Once Gurudev asked us: “Do you want to meet Shrimati Radharani?” Of course everybody said: “Yes, of course! Yes, Gurudev, of course we want to meet Shrimati Radharani!” Then he said: “Then come to the temple every morning. They are standing on the altar!”

So if you want to meet Krishna, it’s very easy – go to the temple and you will see Him. If you want to meet Krishna, find a pure devotee, who cherishes and protects Krishna in his heart, and you will find Him. Or if you cannot do that, then chant His names. Call for Him: “Krishna! Krishna!” He will come. If we don’t call, He does not come. If nobody is calling your name, you don’t pay attention, right? But if I say: “Paramananda! Paramananda!” then you will pay attention. And you will be happy; Krishna is the same. You call for Him and He will say: “Yes, yes, I am here.”

So it’s not that difficult to meet God. But to stay with Him for a long time – that’s more difficult. Anyway, this is the next chapter.

Visitor: If He likes you.

Tirtha Maharaj: Or if you can tolerate Him.

Visitor: He is All-attractive, so everybody likes Him!

Tirtha Maharaj: You will see, you will see… So what is the best way to meet Krishna? The best way is to chant His names: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.beautiful_krishna

Egy vendég kérdése: Első találkozásunkkor azt mondtad, hogy a tudósok Nobel díjat kapnak a Fekete Árnyékért.

Tírtha Mahárádzs: A Fekete Test teória. A fizikában Fekete Test teóriának hívják.

Vendég: Én még Indiába is elmentem, de nem találtam ezt a Fekete Árnyékot. Tudnál beszélni erről?

Tírtha Mahárádzs: Nagyon szép kérdés. Mert keresnünk kell. Keresnünk kell, és akkor találunk. Mégis néha a Fekete Urat keressük és a Ragyogó Úrnőt találjuk. Lehet, hogy ez még bonyolultabb. A kérdésed valójában az, hogy hogyan találjuk meg Istent? Igaz?

Vendég: Az Úr Krsnáról van szó, mert Ő sötétkék?

Tírtha Mahárádzs: Igen! Természetesen!

Vendég: Azt mondják: Fekete Test. Látnunk kell ezt a fekete testet, vagy elég, ha tudomásunk van a jelenlétéről?

Tírtha Mahárádzs: Ha szeretnél beszélni a lelki tanítómesteredhez, elég tudni, hogy létezik, vagy látni akarod?

Vendég: Tudom, hogy létezik, de látni is akarom.

Tírtha Mahárádzs: Látod? Ugyanez a helyzet Istennel. Tudjuk, hogy létezik, de találkozni akarunk Vele. De ahhoz, hogy találkozzunk valakivel, bizonyos részleteket tudnunk kell Róla. Például a nevét, a formáját a címét, azonosító számát…

Vendég: Vrndávan!

Tírtha Mahárádzs: Ha tudod, miért kérdezed?

Vendég: De nem találkoztam Vele.

Tírtha Mahárádzs: Ah, de Ő találkozott veled. Van még egy-két részlet, hadd magyarázzam el. És meg kell értenünk a társaságát is. És a cselekedeteit. Mert néha itt a földön az embereknek van egy imitátora. Néha versenyt rendeznek, hogy ki a legjobb és legjobban hasonlító imitátora valamely híres embernek. Mint egy második Elvis Presley. És mit imitálnak? A külsőt. Ugyanolyan hajstílus. Még a hangját is imitálják: „Love me tender…” És imitálják a szokatlan testmozdulatokat is. Habár tudjuk, hogy régóta halott, a pop-zenének ezek az imitátorai még versenyeket is rendeznek. És ha nem vagy tisztában a tényekkel, azt gondolhatod „Óh! Találkoztam Elvis Presley-vel!”

Ezért pontosan tudnunk kell a részleteket arról a személyről, akit keresünk. Mi volt az első? A név. Például, ha a postás keres valakit, a levélen rajta kell lennie a nevének. Igaz? Ha nincs név a borítékon, senki nem tudja majd, melyik postaládába kell tenni a levelet. És persze Istennek végtelen sok neve van, de az elsődleges neve Krsna. Krsna azt jelenti, a mindenkit vonzó Istenség Legfelsőbb Személyisége. Ez tehát az első, amit be kell azonosítanunk. Nem egy alárendelt személyt kell megtalálnunk az isteni hierarchiában, hanem a Legfelsőbb Urat, aki az urak Ura.

Mi a második? A forma. Krsna formája szépséges és mindenkit-vonzó! A dhótija sárga, a bőre kék, szemei nagyok, mint a lótuszszirmok, pávatoll van a hajában, mely szépséges hosszú és fekete, vana-málá-t, erdei-virágfüzért visel a nyakában, srívatsza jelet a mellkasán, nyakában ott a kausztubha ékkő is, karkötőket visel, lótuszlábai olyan puhák akár a lótuszszirmok, testének illata, mint a lótuszvirág illata, három vonal található a nyakán, mint a kagylóhéj, és a legfontosabb: fuvola van a kezében. Ha tehát találkozol valakivel, ezen ékességek nélkül, akkor tudhatod, hogy az nem Krsna.

Vendég: Egy imitátor.

 

Tírtha Mahárádzs: Helyes. És mi volt a harmadik, amit említettem? A cím, igaz? Mi a cím? Azt mondtad: Vrndávan. Helyes! Vrndávanban lakik, és soha nem hagyja el azt. De mégis van még egy hely, ahol ott lakozik. Mi az? Ott lakozik a tiszta bhakták, tiszta szívében. Ezért ha szeretnél találkozni Istennel, a szolgáival kell találkoznod, különösképpen azokkal, akik kellőképp megtisztultak.

És akkor tudakozódnod kell az azonosító száma iránt. 108108. Mi volt még a listán? Ah, a társasága! A fekete és a fehér mindig együtt járnak. Krsna, a mindenkit-vonzó, azokat vonzza, akik készek arra, hogy vonzódjanak. Ezért ha meg akarod találni a királyt, először a királyságot kell megtalálnod, aztán megtalálod a lakóit, aztán a hierarchiát – találkozol a miniszterekkel és a törvényszékkel, a tanácsadókkal. Aztán a vezető miniszterekkel, majd a személyes szolgálókkal, és végül bemutatnak a királynak. Ugyanígy, ezeken a különböző csatornákon keresztül találkozunk Istennel.

Egyszer Gurudév megkérdezett minket: „Akartok találkozni Srímatí Rádháráníval?” Persze, hogy mindenki így válaszolt: „Igen, természetesen! Igen, Gurudév, természetesen szeretnénk találkozni Srímatí Rádháráníval!” Aztán így folytatta: „Akkor gyertek a templomba minden reggel. Ott állnak az oltáron!”

Ha találkozni akarsz Krsnával, nagyon egyszerű – menj el a templomba és láthatod Őt. Ha tehát találkozni akarsz Krsnával, keress egy tiszta bhaktát, aki ápolja és őrzi Krsnát a szívében, és megtalálod Őt. Vagy ha ezt nem tudod megtenni, akkor zengd a Neveit. Hívd Őt: „Krsna! Krsna!” Jönni fog. Ha nem hívjuk, nem jön. Ha senki nem szólítja a neved, nem figyelsz oda, igaz? De ha azt mondom: „Paramánanda! Paramánanda!” akkor oda figyelsz. És boldog leszel; Krsna ugyanilyen. Hívod, és azt mondja: „Igen, igen, itt vagyok.”

Nem olyan nehéz tehát találkozni Istennel. De sokáig vele maradni, az már nehezebb. De ez már a következő fejezet.

Vendég: Ha szeret téged.

Tírtha Mahárádzs: Vagy ha el tudod viselni Őt.

Vendég: Mindenkit-vonzó, szóval mindenki szereti Őt!

Tírtha Mahárádzs: Meglátod, meglátod majd… Mi a legjobb módja tehát annak, hogy találkozzunk Krsnával? A legjobb mód az, ha a Neveit zengjük: Haré Krsna, Haré Krsna, Krsna Krsna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré.beautiful_krishna

Въпрос на гостенка: На първата ни среща Вие казахте, че учени са спечелили Нобелова награда за Черната сянка.

Тиртха Махарадж: Теорията за Черното Тяло. Във физиката се нарича теория за Черното Тяло.

Гостенка: Аз ходих дори в Индия, но не можах да намеря тази Черна Сянка. Бихте ли обяснили моля за тази Черна Сянка.

Тиртха Махарадж: Много хубав въпрос. Защото ние трябва да търсим. Трябва да търсим и тогава ще намерим. Но понякога търсим Тъмния Бог, а намираме Светлата Богиня. Това може би е дори още по-сложно. Всъщност въпросът Ви е как да намерим Бог, нали?

Гостенка: Това Бог Кришна ли е, понеже Той е тъмносин?

Тиртха Махарадж: Да! Разбира се!

Гостенка: Казва се: Черно Тяло. Трябва ли да виждаме това черно тяло или е достатъчно да знаем за присъствието Му?

Тиртха Махарадж: Ако искате да говорите с духовния си учител, достатъчно ли е да знаете, че той съществува, или искате да го видите?

Гостенка: Аз знам, че съществува, но искам и да го видя.

Тиртха Махарадж: Виждате ли? Същото е и с Бога. Знаем, че Той съществува, но искаме и да Го срещнем. Обаче, за да срещнеш някой, трябва да знаеш определени детайли за него. Например, какво е името му, какъв е обликът му, какъв е адресът му, номерът на личната карта…

Гостенка: Вриндаван!

Тиртха Махарадж: Щом знаете, защо питате!?

Гостенка: Да, обаче аз не Го срещнах.

Тиртха Махарадж: О, но Той Ви е срещнал. Има още някои малки детайли, нека обясня. Трябва да разберем неговия антураж, неговата компания. А също и дейностите му. Защото понякога тук на земята хората имат имитатори. Понякога правят състезание кой е най-добрият и сполучлив имитатор на великите личности. Например, втори Елвис Пресли. И какво имитират? Имитират външния вид. Същата прическа. Имитират дори гласа: “Обичай ме нежно…” И подражават на тези необичайни движения на тялото. Макар да знаем, че той е мъртъв отдавна, тези подражатели на поп-арта правят дори съревнования. И ако не познавате фактите, може да си помислите: “О! Аз срещнах Елвис Пресли!”

Затова трябва да знаем точните данни за личността, която търсим. Кое беше първото – името. Например, ако един пощальон търси някого, писмото трябва да е надписано до този и този човек. Ако липсва име на плика, никой няма да знае в коя кутия да го пусне. Разбира се, Богът има безчет имена, ала най-главното Му име е Кришна. Кришна означава всепривличащият Върховен Бог. Това е първото, което трябва да установим. Не някаква подчинена личност в божествената йерархия, а да намерим Върховния Бог, Бога на боговете.

Кое беше второто? Обликът. Обликът на Кришна е прекрасен, всепривличащ! Той има жълто дхоти, има синя кожа, има големи очи като лотосови листица, има пауново перо в косата, има красива, дълга черна коса, има вана-мали, гирлянд от горски цветя, на шията, има знака шриватса на гръдта, има медальона каустубха на врата, има гривни и накити, лотосовите Му нозе са нежни като лотосови листенца, уханието на тялото Му е като аромат на лотос, има три гънки на шията досущ като раковина и най-важното – има флейта в дланта. Така че ако срещнете някого без тези украшения, трябва да знаете, че той не е Кришна.

Гостенка: Той е имитатор.

Тиртха Махарадж: Правилно. Затова кое беше третото, което споменах? Адресът, нали? Какъв е адресът? Вие казахте: Вриндаван. Правилно! Той живее във Вриндаван и никога не напуска това място. Ала има и още едно място, където живее. Кое е то? Той живее в чистите сърца на чистите предани. Затова, ако искате да срещнете Бога, трябва да срещнете Неговите слуги, особено онези, които са достатъчно пречистени.

След това трябва да проверите номера на личната Му карта: 108108. Какво още имаше в списъка? О, придружителите! Черното и бялото винаги си подхождат. Кришна, като всепривличащ, привлича онези, които са готови да бъдат привлечени. Затова, ако искате да намерите царя, най-напред намирате царството, сетне населението, сетне йерархията – ще срещнете министрите и царедворците, съветниците. После ще видите главните министри, после – личните слуги, и накрая те ще ви въведат при царя. По същия начин и ние срещаме Бога посредством всички тези канали.

Веднъж Гурудев ни попита: “Искате ли да видите Шримати Радхарани?” Естествено всички казаха: “Да, разбира се! Да, Гурудев, разбира се, че искаме да видим Шримати Радхарани!” А той каза: „Тогава идвайте в храма всяка сутрин. Те стоят на олтара!”

Така че ако искате да срещнете Кришна, много е лесно – идете в храма и ще Го видите. Ако искате да срещнете Кришна, намерете чист преданоотдаден, който с любов таи Кришна в сърцето си, и ще сте Го намерили. Или ако не можете да направите това, тогава възпявайте имената Му. Зовете Го: “Кришна! Кришна!” Той ще дойде. Ако не Го викаме, не идва. Ако никой не вика името ви, не обръщате внимание, нали? Обаче ако кажа: „Парамананда! Парамананда!” той ще се обърне. И ще се зарадва; Кришна е същият. Повикайте Го и Той ще рече: „Да, да, тук съм.”

Така че не е толкова трудно да срещнеш Бога. Ала да останеш за дълго с Него – това е по-трудно. Но то е следващата глава.

Гостенка: Ако Той те хареса.

Тиртха Махарадж: Или ако ти съумееш да Го понесеш.

Гостенка: Той е всепривличащ, значи всеки Го харесва!

Тиртха Махарадж: Ще видиш, ще видиш… И така, кой е най-добрият начин да срещнем Кришна? Най-добрият начин е да пеем имената Му: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.