Archives

Calendar

June 2015
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for June 21st, 2015

Krishna

“Ман-мана бхава мад-бхакто мад-яджи мам намаскуру мам евайшяси сатям те пратиджане прийо ‘си меВинаги мисли за Мен, стани Мой преданоотдаден, обожавай Ме и Ми отдавай почитта си. Така несъмнено ще дойдеш при Мен. Обещавам ти това защото си Ми много скъп приятел.”[1]

Ако искаме да открием същината на всички учения, на многото стотици стихове и напътствия, включени в „Гита”, трябва да търсим в последните глави. А есенцията, смисълът на този стих, се повтаря на доста места в „Гита”, показвайки, че съществува емоционален подход към Върховния. Защото много пъти се опитваме да търсим по най-различни начини – чрез анализ, чрез действие, чрез знание или отречение, чрез сила или чрез други методи, ала всъщност най-прекият досег с Върховния е любящият подход.

И какво казва Кришна в началото? “Винаги мисли за Мен.” Колко пъти сте чували този стих? Стотици, хиляди пъти, нали? Колко пъти учителите ни са казвали: “Мислете за Кришна”? Няколко думи, но е нужен цял живот да ги осъзнаем. Ман мана – умът ти да е в Мен. И така, ето го това ваше толкова специално качество – умът. Той трябва да бъде свързан с Върховния. Можете ли да сторите това насила: “Сега ще седна тук и ще мисля за Кришна”? Може и да е възможно за няколко минути, обаче после ще си спомните онова, за което не бива да си спомняте. “Трябва да забравя за всичките си материални занимания. Трябва да забравя за илюзията. Илюзия?” Незабавно умът наостря уши и илюзията става по-очарователна. Илюзията върши голяма работа. Тя добре си изпълнява служенето. Ако вие си изпълнявахте служенето по същия начин, тази мисия би процъфтяла. Защото илюзията проповядва много мощно – обещава много и дава много! На пръв поглед, тя задоволява желанията ви. Казват, че следващата кола ще е по-бърза – и тя наистина е по-бърза. Или че новият ви компютър ще е два пъти по-мощен – и той е. При все това, нещо липсва от всички оферти на илюзията и това е истинската заетост за ума.

Така че не е достатъчно, а и на практика е невъзможно, насила да се съсредоточи умът върху нещо. По-добре да открием естествената заетост на нашия ум. За щастие, казват, че Кришна е привлекателен. Така че Той е най-добрата тема за ума. Той улавя вниманието. И тогава това качество, тази функция на нашия ум по естествен начин се втурва към Него.

Чували сме също много пъти за различните функции на ума – мислене, изразяване на воля и чувстване. Това означава, че трябва да свържем всички тези функции с Върховния – да мислим за Него, да посветим волевите си усилия на Него и в крайна сметка да Му посветим и чувствата си.

“Винаги мисли за Мен”. Тази способност на ума е много полезна за човешките същества, защото знаем, че овладеният ум е най-добрият приятел. Но неовладеният ум е най-лошият враг. Затова по-добре да се сприятелим с ума си. А най-добрият начин да успокоим ума е да мислим за нещо удовлетворяващо. Нашият ум има силата да подбира – приема каквото харесва и отхвърля каквото не харесва. Но Шрила Прабхупада винаги казва, че трябва да бъдем интелигентни и да търсим най-висшата цел. Това означава – използвайте ума си да избере най-добрата опция. Санкалпа-викалпа, приемане и отхвърляне – това е функцията на ума. Ала на по-висше, на духовно ниво, умът започва да действа по различен начин. Нашата сила на волята, нашата санкалпа, желанието, решимостта ни са слаби. Силата на волята на Кришна е могъща – до такава степен, че Неговата воля се нарича сатя-санкалпа. Това означава, че желанията Му се сбъдват без никакви специални усилия. За Него е достатъчно да си помисли нещо и то просто се случва. Ами вие? Като си помислите нещо, то случва ли се? Понякога да. Например, когато си мислим за проблеми, те ни сполитат. Или ако започнем да си създаваме демони, вътрешни тъмни сили, те ще ни уловят. Но по същия начин, ако мислим за Върховния, ако мислим за нещо много чисто, ако вземем решение: „Аз ще посветя живота си на божественото,” това също ще се случи. Нима това означава, че вярата ни е умствена измислица? Тази вяра лъжлива ли е или истинска? Надяваме се, че е истинска.

 

 

[1] Бхагавад Гита 18.65Krishna

“Man-mana bhava mad-bhakto mad-yaji mam namaskuru mam evaisyasi satyam te pratijane priyo ’si meAlways think of Me, become My devotee, worship Me and offer your homage unto Me. Thus you will come to Me without fail. I promise you this because you are My very dear friend.”[1]

If we want to find the essence of all the teachings, of all the many hundreds of verses and instructions included in the “Gita”, then we have to search the end chapters. And the essence, the meaning of this verse is repeated quite few times in the “Gita”, showing that there is an emotional approach to the Supreme. Because many times we try to search in different ways – by analysis, by action, by knowledge or renunciation, by force or by other methods, but actually the most direct contact with the Supreme is this loving approach.

And what Krishna says in the beginning? “Always think of Me.” How many times you have heard this verse? Hundreds, thousands of times, right? How many times our teachers have declared: “Think of Krishna”? Few words, but it takes a lifetime to realize them. Man mana – your mind on Me. So, here is this very special faculty of yours – the mind. This should be connected to the Supreme. Can you do that by force: “Now I will sit here and I will think of Krishna”? Maybe it’s possible for few minutes, but then you will remember what should not be remembered. “I should forget about all my material engagements. I should forget about illusion. Illusion?” Immediately your mind is focused more and then illusion is so charming. Illusion does a great job. She is doing her service properly. If you would do your service in the same manner, this mission would flourish like anything. Because illusion is preaching in a very powerful manner – promising much and giving much! At first glance it satisfies your desires. They say that the next car will be faster – and it is faster. Or your new computer will be two times more powerful – and it is. Still, something is missing from all the offers of illusion and this is the real engagement of the mind.

So it is not enough and is practically impossible to forcefully focus the mind on something. Better we find the natural engagement to our mind. And fortunately Krishna is – they say – He is attractive. So He is the best topic of thinking. He captures the attention. And then this faculty, this function of our mind will be naturally running to Him.

We have heard the different functions of the mind also many times – thinking, willing and feeling. That means we have to connect all these functions with the Supreme – we should think of Him, we should dedicate our willpower to Him and ultimately we should dedicate our feelings.

“Always think of Me”. This capacity of the mind is very useful for the human being, because we know that the controlled mind is the best friend. But the uncontrolled mind is the worst enemy. So better we make friends with our mind. And the best way to pacify the mind is to think of something satisfying. Our mind has a selective power – accepts what he likes and rejects what he dislikes. But Shrila Prabhupada always says that we should be intelligent, search for the highest objective. That means, use your mind to select – what is the best option. Sankalpa-vikalpa, acceptance and rejection – this is the function of the mind. But on the higher platform, on the spiritual platform the mind starts to function in a different way. Our willpower, like our sankalpa, our desire or decision is weak. Krishna’s willpower is strong – so much so that His willpower is called satya-sankalpa. That means His desires come true without any special efforts. For Him it’s enough to think and it just happens. What about you? You think of something and it happens? Sometimes yes. For example when we think of troubles, they will come to us. Or if we start to create our demons, inner dark forces, they will capture us. But in the same way, if we think of the Supreme, if we think of something very pure, if we decide that “I will dedicate my life to divinity,” it will also happen. So what does it mean – your faith is a mental concoction? Is it? Is this faith false or true? We hope that it’s real.

[1] Bhagavad Gita 18.65