Archives

Calendar

January 2015
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for January 26th, 2015

flute

(continues from the previous issue)

Sometimes they think that om is a bija-mantra. Bija is the root mantra. But om is actually deeper than a general bija-mantra. This is also called veda-mata or the mother of the Vedas. So whatever knowledge is contained in the Vedas, in the essential form is there in the om. As you have given the explanation of this code – Krishna, Radha and jiva – actually this is the essence of the whole Vedic science. There is God, there are you, and there is a connection between you and the Supreme. And the nature of that connection is loving. To put it very simply, in short – om.

Sometimes vaishnavas are afraid to chant om: “Ah, this is only for yogis, this is an impersonal concept of God.” Is it? I don’t think so. It depends on your consciousness, what you extract from this sound.

This very seed of the Vedas then evolved in the Gayatri-mantra. And then in the Vedas, in the Upanishads, in Puranas, etc. – so it is huge! From one little seed all the tree and the branches and the fruits are coming. What is the Gayatri-mantra by the way?

Shyamasundara: Well, Krishna says in the “Gita” from the poetry He is Gayatri, but there are many Gayatris.

Tirtha Maharaj: Yes. Gayatri is actually one of the metres of the Sanskrit verses. But this is something else, something more. For example in the first verse of “Shrimad Bhagavatam” you find a Gayatri-mantra. Because at the end of the first verse it says: “Satyam param dhimahi – Come, meditate on the Supreme Absolute Truth!” So when there is invitation for meditation that is called Gayatri-mantra. And as we understood that om is a very condensed form of meditation, then we can understand that there is no difference between the om and the Gayatri.

And as the first sound practically in the “Shrimad Bhagavatam” is glorification of the om and this invitation for meditation, what is the last verse in the “Shrimad Bhagavatam”? It’s a glorification of the holy names. So this whole scripture tries to focus your attention how to meditate on the Supreme Absolute Truth by chanting His names. Therefore this is our scripture.

Yamuna: Maharaj, I do not remember: om is the sound of Krishna’s flute or Gayatri is the sound of Krishna’s flute?

Tirtha Maharaj: Any opinion?

Krishna Priya: Must be Gayatri.

Rukmini: But they are the same, isn’t it?

Tirtha Maharaj: In one sense yes.

Harilila: Both are very grave and serious and neither sounds like flute.

Tirtha Maharaj: It depends on our hearing capacity also. But Gayatri is the sound of flute of Krishna.

Yamuna: Why?

Tirtha Maharaj: Because this is the way to enchant the world. Gayatri is a meditation. If you play music, that’s a kind of meditation, right? You can enter a different sphere. You come from Sofia and you enter into a bhajan that is a divine realm. It’s just like a magic carpet, taking you to a different plane of consciousness. So playing devotional music is a kind of deep meditation. What you cannot express by words, you can easily express by song.

That means if Krishna plays His flute, then He meditates, correct? And what is His meditation? On a flute you can resound many different sounds. And at first you might think that Krishna is an excellent player of the flute, vibrating the multiplicity of sounds. But actually, when He enters deep into His meditation… Well, when He does not enter deep into His meditation His flute sound is just flowing, it’s the flow. Even that is so powerful that it will create and enchant the material universes. Divine Ganges is touching the planet Earth. Divine flute sound, the waves of this flute sound are just filling up this unlimited number of universes. When He is like playing, not entering deep yet, then He plays multiplicity of melodies, sounds, rhythms. Therefore the leaves of the trees are trembling. Therefore the animals are frozen, mesmerized and from the eyes of the deer teardrops start to manifest. Therefore the stars and the planets are on their orbit.

But when Krishna starts to enter deeper into His flute meditation, then the multiplicity of sounds is reduced. And finally there is only one sound coming out from Krishna’s flute and this is the fifth note. This is the essence.

Use your brain what might be the one-pointed meditation of Krishna.

Yadunath: Is it related to a specific tone on the scale?

Tirtha Maharaj: It is.

Yadunath: Is it A?

Tirtha Maharaj: It’s a little different. We are not calculating according to the western scale. We are calculating according to the eastern scale.

 

(to be continued)flute

(продължава от предходния брой)

Понякога смятат ом за биджа-мантра. Биджа означава коренна мантра. Но ом всъщност е по-дълбок от една обикновена биджа-мантра. Наричат го още веда-мата, или майка на Ведите. Значи каквото и знание да се съдържа във Ведите, в есенциален вид то присъства и в ом. Както вие дадохте тълкувание на този код – Кришна, Радха и джива – в действителност това е същината на цялата ведическа наука. Съществува Бог, съществувате вие и съществува връзка между вас и Върховния. И природата на тази връзка е любяща. Да го кажем съвсем простичко, накратко – ом.

Понякога ваишнавите се боят да пеят ом: “О, това е само за йогите, това е безличностна концепция за Бога.” Но нима е така? Не мисля. Зависи от вашето съзнание какво извличате от този звук.

Това същинско семе на Ведите сетне се развива в Гаятри-мантрата. А след това във Ведите, в Упанишадите, в Пураните и т.н. – то е необятно! От едно малко семенце излиза цялото дърво, наред с клоните и плодовете. Впрочем, какво е Гаятри-мантрата?

Шямасундара: Ами, Кришна казва в „Гита”, че сред поезията Той е Гаятри, но има много гаятри.

Тиртха Махарадж: Да. Гаятри всъщност е една от метриките на санскритските стихове. Но става дума за нещо друго, за нещо повече. Например, в първия стих на „Шримад Бхагаватам” откривате Гаятри-мантра. Защото в края на първия стих се казва: “Сатям парам дхимахи – Елате, медитирайте върху Върховната Абсолютна Истина!” Когато има покана за медитация, това се нарича Гаятри-мантра. И тъй като разбрахме, че ом е много кондензирана форма на медитация, можем да разберем, че няма разлика между ом и Гаятри.

А щом на практика първият звук в „Шримад Бхагаватам” е възхвала на ом и покана за медитация, какъв е последният стих в „Шримад Бхагаватам”? Той е възхвала на святото име. Така че цялото това писание се стреми да фокусира нашето внимание как да медитираме над Върховната Абсолютна Истина, възпявайки Неговите имена. Затова „Бхагаватам” е нашето писание.

Ямуна: Махарадж, не запомних, ом ли е звукът от флейтата на Кришна или Гаятри е звукът от флейтата на Кришна?

Тиртха Махарадж: Някакви мнения?

Кришна Прия: Би трябвало да е Гаятри.

Рукмини: Но нали те са едно и също?

Тиртха Махарадж: В един смисъл да.

Харилила: И двете са много строги и сериозни, и никое не ми звучи като флейта.

Тиртха Махарадж: Зависи и от способността за слушане. Но Гаятри е звукът от флейтата на Кришна.

Ямуна: Защо?

Тиртха Махарадж: Защото това е начинът да бъде омаян света. Гаятри е медитация. Ако свириш музика, това е вид медитация, нали? Навлизаш в друга сфера. Идваш от София и попадаш в някой бхаджан, който е божественото царство. Сякаш вълшебен килим те отнася на друго ниво на съзнание. Така че изпълняването на музиката на предаността е вид дълбока медитация. Онова, което си неспособен да изречеш с думи, лесно можеш да го изразиш с песен.

Това означава, че когато Кришна свири на флейтата си, Той медитира, нали? И каква е Неговата медитация? С флейтата могат да се издават множество различни звуци. В началото може да си помислите, че Кришна е виртуозен свирец на флейта, вибриращ многообразие от звуци. Ала всъщност, когато навлезе дълбоко в Своята медитация… Е, когато не е потънал надълбоко в медитацията си, звукът на флейтата Му се лее. И дори това е толкова могъщо, че сътворява и омагьосва материалните вселени. Божествената Ганг докосва планетата Земя. Божественият звук на флейтата, вълните на този звук изпълват безброй вселени. Когато сякаш си играе, без да навлиза още в дълбокото, Той изсвирва многообразие от мелодии, звуци и ритми. Затова листата на дърветата трепкат. Затова животните замръзват неподвижни, а от очите на елените потичат сълзи. Затова звездите и планетите остават в орбитата си.

Но когато Кришна започне да навлиза дълбоко в Своята флейтова медитация, многообразието от звуци секва. Накрая само едничък звук излиза от флейтата на Кришна и това е петата нота. Тя е същината.

Помислете сами каква ли може да е неотклонната медитация на Кришна.

Ядунатх: Това свързано ли е с определен тон от гамата?

Тиртха Махарадж: Да.

Ядунатх: Ла ли е?

Тиртха Махарадж: Малко по-различно е. Не пресмятаме по западната гама, а по източната.

 

(следва продължение)