Archives

Calendar

January 2015
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for January 23rd, 2015

yudhishthira_and_duryodhana

(продължава от предходния брой) 

“Недостоен човек.” Недостоен човек – това е трудно определение. Спомнете си историята когато в древни времена Юдхиштхира Махарадж и Дурьодхана – двама велик воини – били изпитвани от светците. И двамата получили задача, която да изпълнят. Трябвало да пътуват по света в продължение на един месец. И задачата на Юдхиштхира била: “През този месец трябва да намериш човек, който да е по-лош от теб.” А задачата на Дурьодхана била: “В рамките на един месец трябва да намериш човек, който да е по-добър от теб.” И така, двамата потеглили, а когато се върнали след месец, светците запитали най-напред Дурьодхана: “Е, срещна ли някой, който да е по-добър от теб?” Той казал: “Търсих ли търсих, но не намерих никой по-добър от мен! Тези хора са толкова долнопробни. Аз бях най-добрият! И все още съм.” Добре, тогава светците попитали: “Ами ти, Юдхиштхира, изпълни ли задачата? Намери ли някой, който да е по-лош от теб?” “Съжалявам, не успях. Излязох навън и видях, че всички са по-добри от мен.”

Така и двамата не постигнали успех, разбирате ли? И двамата били разочаровани, но единият не могъл да намери човек по-добър от самия себе си, докато другият не могъл да намери човек по-лош от самия себе си . Така че изберете: Дур-йодхана “лошият боец” или Юдхиштхира, “който винаги казва истината”. Кой начин на мислене бихте искали да изберете?

Затова да се намери недостоен човек е доста трудно.

Въпрос на Ядунатх: Бихте ли ни посочили моля определена личност, която е добър пример за подобаваща благотворителност?

Тиртха Махарадж: Гурудев, тази личност се нарича Гурудев, той покрива всички изисквания. Защо? Защото нашият духовен учител е много добро място. И около него времето се променя. Измеренията се размиват около святата личност. Какви бяха останалите качества? Време, място, подходящ, достоен човек – всички тези качества са осъществени до най-висш предел от една духовна личност. Материалният свят е обусловен от три фактора време, място и карма. Тогава как да променим измеренията? Как да направим квантовия скок? Общувайте със светците, защото в тяхната компания всичките три фактора, предопределящи света, се трансформират. И както бебето е щастливо когато е с майка си, така и ние, като духовни бебета, сме щастливи със своя баща-и-майка-и-брат-и-любим-и-приятел-и-доброжелател-и… нашия гуру.

Защо? Защото благотворителността е наша енергия. И целта е нашата енергия да се канализира в божествено служене. Затова не се препоръчва да посвещавате енергията си на някаква лоша цел, лош човек и т.н. Ако искате писмото ви да достигне местоназначението си, трябва да го пуснете в правилната кутия. Какъв е цветът на пощенските кутии тук? Жълт. А на кошчетата за боклук? Кошчетата са най-различни на цвят. Така че има много канали за боклук, много кошчета за боклук, в най-различни цветове, които ви приканват: “Дай ми своята енергия, дай ми своята енергия!” Но има само една утвърдена пощенска кутия. По същия начин – посветете енергията си на подобаващо място, личност, време, обстоятелства и т.н., и тогава тя ще бъде насочена в божествено служене.

Въпрос: Според вас кои хора са добри и кои лоши?

Тиртха Махарадж: За беда, аз съм избрал манталитета на Дурьодхана. Но вие трябва да изберете манталитета на Юдхиштхира. Като се оглеждате наоколо си, трябва да виждате единствено по-добри от себе си хора.

Гиридхари: Гурудев, чувал съм и трети отговор на това “по-добър или по-лош от мен”. Това е ситуацията, в която трябва да преценяваме добре кой е по-добър от нас и да го уважаваме, и кой е по-лош от нас и да не се възгордяваме от това.

Тиртха Махарадж: Правилно. Но не забравяйте, че всички живи същества са слуги на Бога. Някои са се осъзнали като такива, друго все още не са, ала рано или късно и те ще се присъединят към групата.yudhishthira_and_duryodhana

(Continúa la edición anterior) 

“Una persona indigna.” Es difícil definir a una persona indigna. Habrá que recordar una historia de antaño cuando Yudhishthira Maharaj y Duryodhana – dos combatientes muy famosos – fueron examinados por los santos. A ambos presentaron una tarea a cumplir. Debían viajar por el mundo durante un mes. La tarea de Yudhishthira era: “Durante este mes debes encontrar a un hombre que sea peor que tú.” La tarea de Duryodhana era: “Durante este mes debes encontrar a una persona que sea mejor que tú.” Los dos se encaminaron y cuando regresaron un mes más tarde, los santos preguntaron primero a Duryodhana : “¿Has llegado a encontrar a una persona que sea mejor que tú?” El respondió diciendo: “He estado buscando pero ¡no he podido encontrar a alguien que sea mejor que yo! Estos humanos son de clase muy inferior y muy mala gente. ¡Yo siempre he permanecido el mejor! Y sigo siéndolo.” Pues bien, los santos preguntaron: “Y tú, Yudhishthira, ¿has cumplido con tu tarea? ¿Has llegado a encontrar a alguien que sea peor que tú?” “Lamento mucho, no he llegado a hacerlo. Al salir fuera he llegado a ver que todos eran mejores que yo.”

Ambos no llegaron a cumplir la tarea, ¿lo entendéis? Ambos quedaron decepcionados pues uno no había llegado a encontrar alguien que fuera mejor que él y el otro no había llegado a encontrar a alguien que fuera peor. A vosotros de escoger: Duryodhana, el “combatiente mal hecho „o Yudhishthira, “quien siempre dice la verdad”. ¿Qué modalidad de pensar quisierais escoger?

Por esta razón resulta bastante difícil encontrar a una persona indigna.

Pregunta de Yadunath: ¿Podría Usted darnos como ejemplo una personalidad específica que pueda ser modelo de caridad apropiada?

Tirtha Maharaj: Gurudev, esta persona se llama Gurudev, es una persona que cumple con todos los criterios. ¿Por qué? Es que nuestro maestro espiritual es un sitio buenísimo. A su lado todo llega a cambiar. Van fluctuando dimensiones alrededor de una persona santa. ¿Y de qué cualidades más se trataba? Tiempo, sitio, persona adecuada y digna – todas estas cualidades se reúnen realizadas en máximo por una personalidad espiritual. El mundo material se ve determinado por tres factores – tiempo, sitio y karma. Entonces, ¿cómo podemos llegar a cambiar las dimensiones? ¿ Cómo realizar un salto a la Quant? Hay que asociarse a los santos ya que sólo en su compañía los tres factores que determinan el universo irán cambiando. Y cómo el nene queda satisfecho con su mamá, nosotros también, siendo unos nenes espirituales vamos a ser felices con nuestros padre-madre-hermano –queridos amigos- personas que aspiren en nuestro bienestar y… con nuestro Guru.

¿Por qué? Es que la caridad es nuestra energía. Y el objetivo de nuestra energía es dar dirección a nuestro divino servicio. Por esta razón no es recomendable dedicar la energía a alguna mala meta o a alguna persona mal hecha etc. Si queréis que vuestra carta llegue a buena destinación debéis echarla en el buzón apropiado. ¿De qué color son los buzones por aquí? Son amarillos. ¿Y el color de los cestos de basura? Son de varios colores diferentes. Entonces existen varios canales para echar la basura, hay numerosos cestos de basura, de muchos colores muy diferentes y ellos os están invitando: “Vamos, ¡dadnos vuestra energía, dadnos vuestra energía!” Pero el buzón apropiado para vuestros correos es sólo uno. Del mismo modo habrá que usar la energía – dedicad vuestra energía a un sitio apropiado, s persona, circunstancia y a tiempo apropiado y en tal caso vuestra energía llegará a dirigirse hacia el servicio divino.

Pregunta: ¿A qué gente Usted va a estimar como siendo buena o mala?

Tirtha Maharaj: Desafortunadamente yo he escogido la mentalidad de Duryodhana. Por lo tanto vosotros debéis escoger la mentalidad de Yudhishthira. Cuando miréis a vuestro derredor debéis ver sólo personas mejores que vosotros.

Giridhari: Gurudev, he oído también una tercera opción de respuesta a lo de “mejor o peor que yo”. Se trata de la situación en la que debemos considerar quién es de veras mejor que nosotros para brindarle nuestro respeto y quién es peor que nosotros y no sentir orgullo por ello.

Tirtha Maharaj: Correcto. Sin embargo no hay que olvidar que todos los seres vivos son servidores de Dios. Algunos son conscientes de ello, otros todavía no lo son pero tarde o temprano van a unirse a este partido.yudhishthira_and_duryodhana

(continues from the previous issue) 

“Unworthy person.” Unworthy person – this is a difficult definition. Just remember the story that in ancient times Yudhishthira Maharaj and Duryodhana – two very famous fighters – were tested by the saints. They both have got a task to accomplish. They had to go out for one month. And the duty of Yudhishthira was: “During this one month you should search for a person who is worse than you.” And the duty of Duryodhana was: “You should search a person for this one month who is better than you.” So both of them started and when they returned after this one month the saints asked Duryodhana first: “Have you met a person who is better than you?” He said: “I was searching, searching, but I could not find anyone better than me! These human guys are very low class. I was the best! And still I am.” All right, then the saints asked: “And Yudhishthira, did you accomplish your duty? Have you found anybody who is worse than you?” “Sorry, I could not. I went out and I found everybody is better than me.”

So both of them were frustrated, you follow? Both of them were frustrated, but one could not find a person better than himself, while the other could not find a person worse than himself. So choose: Dur-yodhana “the bad fighter” or Yudhishthira, “the always telling the truth”. Which mentality you want to choose?

So, to find an unworthy person is quite difficult.

Question of Yadunath: Could you please give us a specific personality that is a good example for appropriate charity?

Tirtha Maharaj: Gurudev, this person is called Gurudev, who meets all the requirements. Why? Because our spiritual master is a very good place. And around him time will change. Dimensions are fluctuating around the saintly personality. And what were the other qualities? Place, time, proper person, worthy person – so all these qualities are fulfilled up to the brim by a divine personality. The material world is determined by three factors time, place and karma. So how to change the dimensions? How to make the quantum leap? Associate with the saints. Because in their company all these three factors, determining the world, are transformed. And as a baby is satisfied with the mother, we as spiritual babies are satisfied with the spiritual father-and-mother-and-brother-and-lover-and-friend-and well wisher-and… our guru.

Why? Because charity is our energy. And the goal is that our energy is channeled into the divine service. Therefore it is not recommended to dedicate your energy to some bad purpose, bad person, etc. Right, if you want your letter to reach its destination, you should put it into a proper box. What is the color of the post-box here? Yellow. And of the garbage bin? Garbage is different, many. So there are many channels for garbage, many boxes for garbage, different colors, inviting you: “Give me your energy, give me your energy!” And there is only one approved box for letters. In the same way – dedicate your energy to the proper place, person, time, circumstance, etc. and then it will be directed to the divine service.

Question: According to your estimation what people are good and what are bad?

Tirtha Maharaj: Well, unfortunately I have chosen Duryodhana’s mentality. But you should choose Yudhishthira’s mentality. If you look around you should find only better persons than yourself.

Giridhari: Gurudev, I have heard a third kind of answer to this “better or worse than me”. This is the situation when we have to consider well who is better than us and respect him and who is worse than us and don’t be proud of it.

Tirtha Maharaj: Correct. But don’t forget that all the living entities are servants of God. Some are conscious, others are not conscious yet, but sooner or later they will also join this party.yudhishthira_and_duryodhana

(продолжение с предыдущего выпуска) 

“Недостойный человек”. Недостойный человек – это трудное определение. Вспомните историю, когда в древние времена Юдхиштхира Махарадж и Дурьодхана – два великих воина – проходили проверку святых. И оба получили задачу, которую должны были выполнить. Надо было путешествовать по свету в продолжение одного месяца. И задача Юдхиштхиры была: “За этот месяц должен найти человека, который хуже тебя.” А задача Дурьодханы была: “В рамках одного месяца надо найти человека, который лучше тебя.” И так, оба отправились, а когда вернулись через месяц, святые спросили сперва Дурьодхану: “Ну, нашел ли ты кого-нибудь кто был бы лучше тебя?” Он сказал: “Я искал да искал, но не нашел никого лучше меня! Эти люди столь низменные. Я был лучший среди них! И все еще я есть.” Хорошо, тогда святые спросили: “А ты, Юдхиштхира, исполнил задачу? Нашел ли кого-то, кто был бы хуже тебя?” “К сожалению, не успел. Я пошел по свету и увидел, что все лучше меня.”

Так и оба не достигли успеха, понимаете ли? И оба были разочарованы, но один не смог найти человека лучше самого себя, тем временем как другой не смог найти человека хуже самого себя. Так что выбирайте: Дурьодхана “плохой боец” или Юдхиштхира, “который всегда говорит правду”. Какой вид мышления вы бы выбрали?

Поэтому найти недостойного человека очень трудно.

Вопрос Ядунатха: Могли бы вы указать нам пожалуйста определенную личность, которая была бы хорошим примером для подобающей благотворительности?

Тиртха Махарадж: Гурудев, эта личность называется Гурудев, он соответствует всем требованиям. Почему? Потому что наш духовный учитель является очень хорошим местом. И рядом с ним и время будет менятся. Измерения перемещаются вокруг святой личности. Какие были останальные качества? Время, место, подходящая, достойная личность – все эти качества реализованы в наивысшей степени у духовной личности. Материальный мир обусловлен тримя факторами время, место и карма. Тогда как изменить измерения? Как сделать квантовый прыжок? Общайтесь со святыми, потому что в их компании все три фактора, предопределяющие мир, трансформируются. И как ребенок счастлив, когда находится вместе с матерю, так и мы, как духовные малыши, счастливы со своим отцом-и-матерю-и-братом-и-любимым-и-приятелем-и-доброжелателем-и… наш гуру.

Почему? Потому что благотворительность наша энергия. И цель канализировать нашу энергию в божественное служение. Поэтому не рекомендуется посвещать свою энергию какой-то плохой цели, плохому человеку и т.п. Если хотите, чтоб ваше письмо достигло свое местоназначение, нужно его опустить в правильный ящик. Каков цвет почтовых ящиков здесь? Желтый. А мусорных ящиков? Ящики в самых разных цветах. Так что имеется много каналов для мусора, много ящиков для мусора, в самых разных цветах, которые вас приглашают: “Дай мне свою энергию, дай мне свою энергию!” Но есть только один утвержденный почтовый ящик. Таким же способом – посвятите свою энергию подобающим месте, личности, времени, обстоятельствах и т.д., и тогда она будет направлена в божественном служении.

Вопрос: По вашей оценке какие люди добрые и какие плохие?

Тиртха Махарадж: К сожалению, я выбрал манталитет Дурьодханы. Но вы должны выбрать манталитет Юдхиштхиры. Когда оглядываетесь вокруг себя, вы должны видеть единственно людей лучше себя.

Гиридхари: Гурудев, я слышал и третий ответ на это „лучше или хуже меня”. Это ситуация, в которой надо разсудить кто лучше нас и уважать его, и кто хуже нас и чтоб не возгордиться от того.

Тиртха Махарадж: Правильно. Но не забывайте, что все живые существа слуги Бога. Некоторые осознали себя как таковые, другие все еще нет, но рано или поздно и они присоединятся к группе.