Archives

Calendar

January 2015
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for January 19th, 2015

Бог

Ом тат сат – три основни думи от нашата традиция. Препоръчва се да мантруваме, да практикуваме, да се молим с тези три думи – ом тат сат. Но за да ги разберем малко по-добре, нека да вникнем в тях. Какво е ом?

Някой: Вселенският звук.

Шямасундара: В „Мандукя Упанишад” се казва, че ом описва трите различни състояния на съзнанието и онова, което е отвъд тях.

Тиртха Махарадж: Много добре. В този едничък кратък звук, ом, са трите фази на съзнанието?

Шямасундара: Да, това са будното състояние, сънуването, дълбокият сън и онова, което е отвъд.

Тиртха Махарадж: Да, това е четвъртата фаза. Значи ом е като код, нали? Други разбирания за ом?

Ядунатх: Ом се състои от три различни букви или звука и представя Радха-Кришна.

Тиртха Махарадж: И? Щом са трима, Радха, Кришна и още някой е включен в тази система. Джива-таттва участва като трети. Каква е действителната последователност?

Манджари: Кришна-Радха-джива.

Тиртха Махарадж: Правилно. Защо?

Манджари: Джива трябва да е последна, предполагам, а не между Радха и Кришна.

Тиртха Махарадж: О, да, определено не! Но символично казано, между Бог и човека божествената любов създава връзката, затова Радха стои в средата. А буквалното значение на ом?

Ямуна: Да.

Тиртха Махарадж: Да, ом означава „да”. Дори по-скоро е възклицателен знак. Голямо “ДА! Да, онова, което търсите, съществува!”

На други места в „Гита” Кришна казва: “От ведическите мантри Аз съм ом.”[1] Значи ом е много важна част от тази традиция. Всъщност, това е предвечният звук и когато този звук отеква, от хаоса започва да се формира космос. Така че това е начинът да се въдвори ред във Вселената – звуковата вибрация. Можем да си представим вселенската система като сфери, вложени една в друга, и ако божественият звук отеква в тази сферична система, създавайки порядък, тогава коя част от човешкото тяло най-много наподобява сфера? Главата – това е нашата малка вселена. И ако вибрирате божествения звук там, от хаоса ще произлезе подредена структура. Макро и микро космосът са свързани заедно. Каквото е отвън, такова е и вътре. Каквото е там горе, такова е и тук долу. Каквото е в миналото, такова и в бъдещето. Да. Всичко е свързано, всичко е преплетено заедно в мрежата на метафизичното съзнание.

Ом – това е изначалният звук, сътворяващ порядъка във вселената, във външната вселена, затова ако резонирате, ако пеете ом, това ще внесе ред и във вашата лична вселена, в мозъчната вселена.

Упанишадите отделят много внимание на мистичното тълкувание на ом.  На практика всички мантри са разгърнати от ом. Това се нарича пранава омкара. Кара значи звук или буква. Така тези три плюс един аспекти на ом са голяма мистерия в хиндуистката философия. Можем да идентифицираме там трите гуни, трите Веди, можем да идентифицираме трите главни божества – Брахма, Вишну и Шива. Обикновено система, структурирана върху три крака, е много стабилна. А полу-звукът, божествената резонанта “мммм” е добавена към А-У-М, за да обозначи божествеността всред звуците.

В коя мантра най-често използваме ом?

Ямуна: Ом агяна тимирандася

Тиртха Махарадж: Да. Към кого е обръщение тази мантра?

Ямуна: Към Шри Гуру.

Тиртха Махарадж: Да, към духовния учител. И понеже разбрахме, че ом означава „да”, нека това винаги да ни напомня, че на Гурудев трябва да казваме „да”. “Да, Гурудев! Ом.” Така че, имайте го предвид.

Шямасундара: Гурудев, когато говорехте за Кришна, Радха и джива-таттва, аз си мислех за Баларам. Чувал съм, че Той е като основата, върху която съществува всичко.

Тиртха Махарадж: Къде е Той?

Шямасундара: Къде е Той? Навсякъде!

Тиртха Махарадж: Не, не, не, това е твоят въпрос. Ако ом е Радха, Кришна и джива, тогава къде е Баларам, нали?

Шямасундара: Да! Дали джива има нещо общо с Баларам…?

Тиртха Махарадж: Не. Е, джива има нещо общо с Баларам защото джива са слушащите. Понеже кой е Баларам? Той е Гурудев! Той ни казва: “Ом”, нали? Шри Гуру е активният принцип на шастра. Писаните шастри казват: “Оммммм” – Упанишадите, тълкуванията, това, онова. Но кой ще ни обясни това, кой ще го превърне в реалност в живота ни? Това е живата шастра, ходеща на два крака. Джива – това е ученикът, това са хората като цяло, които трябва да разберат, че връзката винаги е жива. Само дето ние не я долавяме, това е проблемът. Иначе нея винаги си я има.

 

 (следва продължение)[1] Бхагавад Гита 7.8Бог

Om tat sat – three basic words from our tradition. And it is suggested that we should chant, practice, pray by these words – om tat sat. But in order to understand it a little better we have to penetrate. What is om?

Somebody: The universal sound.

Shyamasundara: In the Mandukya Upanishad is said that om describes the three different states of consciousness and the one that is beyond them.

Tirtha Maharaj: Very good. In this one little sound, om, three phases of consciousness?

Shyamasundara: Yes, it’s the waking state, the sleeping, the deep sleep and the one that is beyond.

Tirtha Maharaj: Yes, this is the fourth phase. So, om is like a code, right? Other understandings of om?

Yadunath: Om consists of three separate letters or sounds and it represents Radha-Krishna.

Tirtha Maharaj: And? If three, Radha and Krishna, somebody is also included in these three systems. Jiva-tattva is included as the third. What is the actual sequence?

Manjari: Krishna-Radha-jiva.

Tirtha Maharaj: Correct. Why?

Manjari: The jiva should come last, I guess, not between Radha and Krishna.

Tirtha Maharaj: Ah, yes, definitely not! But in a symbolic way between God and humans divine love creates the contact, therefore Radha is standing in the middle. Word-by-word meaning of om?

Yamuna: Yes.

Tirtha Maharaj: Yes, om means “yes”. Rather and exclamation mark. A big “YES! Yes, what you are searching for it exists!”

In other places in the “Gita” Krishna says: “From vedic mantras I am the om.”[1] So, om must be a very important part of this tradition. Actually this is the primordial sound and when this sound is resonated, from the chaos cosmos starts to formulate. So this is the way to create order in the universe – sound vibration. And as a universal system you can imagine as spheres embedded in each other, and if divine sound is resonated in this spheric system, it creates the order, then which part of the human body is closest to the sphere? The head – this is our small little universe. And if you resonate the divine sound here, from the chaos some ordered structure will come. The macro and the micro cosmos are connected together. Whatever is outside that is inside. Whatever is up there is down here. Whatever in the past, that’s in the future. Yes. Everything is connected; everything is woven together on the network of the metaphysical consciousness.

Om – this is the primordial sound, creating the order in the universe, outside universe, so if you resonate, if you chant the om, it will create order in your private universe, brain universe.

Upanishads pay much attention to the mystic explanation of the om.  And practically all the great mantras are enhanced by the om. This is called the pranava omkara. Kara means sound or character. So, these three plus one aspects of the om are great mystery of Hindu philosophy. We can identify the three gunas, the three Vedas there; we can identify the three main deities – like Brahma, Vishnu and Shiva. Usually a system structure with three legs is very stable. And the half sound, this divine resonant “mmm” is added to A-U-M and this is to indicate divinity in sounds.

In which mantra we use om most?

Yamuna: Om agyana timirandhasya

Tirtha Maharaj: Yes. To whom is this mantra chanted?

Yamuna: To Shri Guru.

Tirtha Maharaj: Yes, to the spiritual master. And as we understood that om means “yes”, it always should remind us that to Gurudev we should say “yes”. “Yes, Gurudev! Om.” So, keep it in your mind.

Shyamasundara: Gurudev, when you were talking about Krishna, Radha and jiva-tattva I was thinking of Balarama. I have heard that He is like a basis on which everything is.

Tirtha Maharaj: Where is He?

Shyamasundara: Where is He? Everywhere!

Tirtha Maharaj: No, no, no, this is your question. If om is Krishna, Radha and jiva, where is Balaram, right?

Shyamasundara: Yes! Does jiva have anything to do with Balaram…?

Tirtha Maharaj: No. Well, jiva has got to do something with Balaram, because jiva is the audience. Because who is Balaram? He is Gurudev! He is telling us: “Om”, right? Shri Guru is the active principle of shastra. The written shastras say: “Ommmm…” – Upanishads and explanations and this and that. But who will explain this, who will turn it into reality in our life? This is the living shastra, walking on two legs. Jiva – this is the disciple, this is the people in general who need to understand that this connection is alive always. Only we do not perceive it, this is the problem. Otherwise it is always there.

 

 (to be continued)[1] Bhagavad Gita 7.8