Archives

Calendar

January 2015
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for January 12th, 2015

prem-prasad-vrindavan

Köszönöm, hogy eljöttetek. Mindig nagy öröm őszinte lelkeket látni, akik az Úr imádatára gyűltek össze. Ma megpróbáltunk, és továbbra is próbáljunk meg különböző szolgálatokat felajánlani Krsnának. Először is énekeltetek az Ő dicsőítésére. Aztán együtt fohászkodtunk. És mindannyian áldozatot hoztatok – értékes időtöket szenteltétek, hogy eljöjjetek, és itt üljetek. És azt a fajta szolgálatot is meg kell próbálnunk felajánlani, mely az isteni üzenet tanulmányozása, hallgatása által nyilvánul meg.

Ezekben a napokban a hit osztályait tanulmányoztuk. A különböző energiák, melyek majdnem mindent kontrollálnak ebben az anyagi szférában a tömeg, az energia és a fény. Mindezen energiák a Legfelsőbb Úrtól származnak, és gyakorlatilag semmi sem áll az Ő irányításán kívül. Korábban arról beszélgettünk, hogyan befolyásolják ezek a hangulatok az emberek hitét, étkezési szokásait, különböző szokásait. Most pedig a Bhagavad-gítá, az isteni ének, Tizenhetedik fejezetében, elérkeztünk a huszadik vershez.

„A kötelességből, helyes időben és megfelelő helyen, érdemes személynek adott ajándékot, amely mentes az ellenszolgáltatás reményétől, a jóság minőségében végzett adományozásnak kell tekinteni. De a viszonzás reményében, gyümölcsöző eredményekre vágyva, vagy kelletlenül végzett adományozásról azt mondják, hogy a szenvedély kötőerejébe tartozik. A nem megfelelő időben és rossz helyen, méltatlan személyeknek, tisztelet nélkül, megvetéssel történő adományozás a tudatlanság kötőerejében van.” [1]

Ma tehát az adakozásról beszélgetünk – hogyan osszuk meg, amink van. Még az adakozás, ez a vágy mások szolgálatára, mások segítésére is a gunák befolyása alatt áll. És ezen befolyás alapján gyakoroljuk ezt a szép szolgálatot. Ha a fény vezérli az életünket, képesek leszünk helyesen csinálni, ha pedig a sötétség, akkor helytelenül fogunk cselekedni. Akárhogy is, ebben az életben meg kell tanulnunk hogyan cselekedjünk helyesen. Mi a legjobb cselekvés? Hogyan használjuk az időnket a legjobb módon? És hogyan osszuk meg, amink van a legjobb módon?

Azt mondják, hogy a legnagyobb különbség egy kismajom és egy kisbaba között, hogy a kisbaba kész megosztani az ételét. Mi a véleményetek, kedves édesanyák? Az állítás a zoológusoktól származik – nem ellenőriztem sem a kismajmokkal, sem a kisbabákkal, de még ha nem is igaz, ne cselekedjünk kisbabákként, vagy kismajmokként. Osszuk meg, amink van.

Van egyáltalán valamink? Nem sok. Mégis van valami kis tulajdonunk – ahogy már beszéltünk róla, a lélegzetünk, az életünk, szavaink, néhány gondolatunk, vannak cselekedeteink. És végső soron, van egy nagyon különleges vibrációnk, mely belülről jön, ezt szeretetnek hívják. A szeretetet a legmagasabb típusú energiának tekintik, melyet sehogy máshogy nem lehet létre hozni, csak a szeretet által. Az élet az életből származik, a tudatosság a tudatosságból, a szeretet pedig a szeretetből. Minden végső forrása isteni. Krsnát a Legfelsőbb Szépségnek tekintik. És Rádhá, az Ő párja, a Legfelsőbb Szeretet. Amikor együtt vannak, amikor egyesülnek, az Csaitanja Mahárpabhu. Csaitanja életerőt vagy tudatosságot jelent. Az Isteni Szeretet és az Isteni Szépség kombinációja. Az élet tehát ebből az isteni forrásból származik. A tudatosság is ebből a forrásból származik. És a szeretet is Tőle származik.

Ha fel szeretnénk állítani egy egyenletet – mondjuk, hogy a szeretet a szeretetből származik, ez egy egyenlet – akkor, ha megfordítjuk az egyenletet, levonhatjuk a következtetést, hogy szeretetből, csak szeretet származik. Semmi más. Ha tehát a végső forrás szeretetteljes, isteni, amilyen Isten, akkor minden, amit Tőle származik, annak is meg van ez a szeretetteljes tulajdonsága. Érzitek ezt?

Valaki: Néha. De csak néha.

Tírtha Mahárádzs: Azt gondolom ez egy nagyon őszinte válasz – néha meglehet, hogy érzünk valamit. De lehet, hogy nem mindig, lehet, hogy nem minden esetben. Például, ha el kell szenvednünk valamit, akkor nem könnyű meglátni: „Óh, az isteni kegy csak úgy áramlik rám! Milyen szeretetet teljes az én Uram!” De legalább legyen meg ez a filozófiai következtetésünk, hogy bármi, ami isteni forrásból származik, az a mi javunkat szolgálja. Lehet, hogy nem értjük az okát, hogy miért, és milyen céllal jön, de a javunkat fogja szolgálni.

És életünk minden benyomásának segítenie kell minket, hogy megosszuk, amink van. Ha emberként szeretnénk cselekedni, akkor készen kell állnunk, hogy megosszuk, amink van. Nem sok mindenünk van. Egy kis idő, egy kis törekvés, némi figyelem, egy kis szeretet – ez az, amink van. Vagy lehet, hogy van némi tudásod, tapasztalatod… De készen kell állnunk, hogy megosszuk ezt másokkal.[1] Bhagavad-gítá 17.20-22.MEDITATION-YOGA

Question of Yamuna: Maharaj, tonight here for the first time are some people who are practicing yoga and I would like to ask for their sake: can you please speak something about yoga? Till now they are practicing asanas.

Tirtha Maharaj: Very good. Now we are also practicing asanas, although the space here is a little small. Do we have a bottle? No, not plastic, glass! Empty, plus some water in a jar. So yoga, what is the meaning of yoga? Yoga means connection. And we can say that this is the mystic school in the classical Indian philosophical tradition. Because this is an inner path. And following this path you can elevate your consciousness. The goal of yoga is that our souls, or ourselves, should be connected to the Supreme source. We call this ultimate source Krishna, the affectionate God, and we can establish an emotional contact with this Supreme God. But as I told you that yoga is a mystic process, at the same time this is a very practical process. You can go along with your experience. It is not only faith, it is conviction.

And I am sure that all of you have heard about the chakra system. Chakras are the energy centers of the body. How many chakras are there?

Yamuna: Seven main.

Tirtha Maharaj: Seven main chakras, correct, arranged according to the spine. And the secondary chakras? Practically countless, some millions. But they identify some thirty main chakras all over the body. The seven main chakras are also part of these thirty. And if we do our practice, then we shall feel some changes. The goal is to raise our energy level on the chakra ladder. Do you want to see how it happens? All right! So, here is an empty bottle. If you hit it, it gives a sound, right? Let’s give some energy to this bottle. I give energy in the form of water. When you give a little energy to the bottle – the sound is a little different. Let’s give a little more energy to the system. Different, right! Shall we provide more energy to this system? Let’s try. Ah! A little more energy? Bigger and bigger changes. Small little energy you add and bigger changes will happen.

This is the way to tune the system. Your body is the bottle, your spiritual practice is the water and the different resonance is the elevation of your consciousness. This is yoga.MEDITATION-YOGA

Въпрос на Ямуна: Махарадж, тази вечер тук за пръв път са дошли някои хора, които практикуват йога и бих искала да попитам от тяхно име: бихте ли казали моля нещо за йога? Досега те са практикували асани.

Тиртха Махарадж: Много добре. Сега ние също практикуваме асани, макар мястото тук да е малко тясно. Имаме ли бутилка? Не, не пластмасова, стъклена! Празна, и освен това една кана с вода. И така, какво означава йога? Йога означава връзка. Можем да кажем, че това е мистичната школа в класическата индийска философска традиция. Защото тя е вътрешен път. И следвайки този път, можете да извисите съзнанието си. Целта на йога е нашите души, с други думи самите ние, да бъдем свързани с Върховния източник. Ние назоваваме този най-висш източник Кришна, любящия Бог, и можем да установим емоционална връзка с този Върховен Бог. Обаче, както ви казах, йога е мистичен процес, но същевременно е и съвсем практичен. Можете да продължавате да изследвате. Не става въпрос просто за вяра, а за убеденост.

Сигурен съм, че всички вие сте чували за системата на чакрите. Чакрите са енергийните центрове на тялото. Колко чакри съществуват?

Ямуна: Седем основни.

Тиртха Махарадж: Седем основни чакри, правилно, подредени по гръбначния стълб. А второстепенните чакри? На практика са неизброими, милиони. Но се посочват около тридесет главни чакри по цялото тяло. Седемте основни чакри също са включени в тези тридесет. И ако извършваме практиката си, ще усетим някои промени. Целта е да издигнем нивото на енергията си по стълбицата на чакрите. Искате ли да видите как става? Добре! Ето една празна бутилка. Ако я почукате, тя издава звук, нали? Нека дадем на тази бутилка малко енергия. Добавям енергия под формата на вода. Когато дадете малко енергия на бутилката – звукът е малко по-различен. Нека добавим още малко енергия към системата. Различно е, нали! Да осигурим ли още енергия на тази система? Нека пробваме. О! Още малко енергия? Все по-големи и по-големи промени. Добавяте мъничко енергия, а се случват големи промени.

Това е начинът да се настрои системата. Тялото ви е бутилката, духовната ви практика е водата, а различният резонанс е издигането на вашето съзнание. Това е йога.