Archives

Calendar

January 2015
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for January 5th, 2015

japa

 

Кришна Прия: Какво означава истинско мантруване?

Тиртха Махарадж: Яшода може да каже нещо за това.

Яшода: Аз също искам да чуя вашия отговор.

Тиртха Махарадж: Истинско мантруване, така ли? За теб това е когато лампите не избухват в твое присъствие. Защо? Водата е енергия. Ако е твърде малко – няма резултат; ако е твърде много, ще отнесе къщата ти. Така че ако енергията е твърде малко – полза няма; ако има твърде много енергия – проблем. Ако държиш малко парче уран в ръка – нищо не се случва. Но от определено количество нататък, той просто ще експлодира – това се нарича атомна бомба, нали? Обаче ако тази енергия е овладяна – това се нарича атомна електроцентрала. А ако контролирате водната енергия, потопа – това се нарича водноелектрическа централа. С огъня е същото. Твърде много огън – това е горски пожар. Ако контролирате тази енергия, тя е в огнището ви. Огънят помага, димът пречи.

Така че какво е истинското мантруване? Истинското мантруване е да се докоснеш до по-висшите сфери. И да удовлетвориш Кришна. Истинското мантруване е красива практика. Какво означава буквално джапа?

Дамодар: Възхваляване.

Яшода: Повтаряне.

Тиртха Махарадж: Да, да повтаряш тихо, почти нечуто. Това е джапа. А нашето мантруване на джапа е джапа-джапа. Има някои практики, които се наричат аджапа-джапа, мантруване без мантруване. Много интересна концепция, нали? Мантруване чрез не-мантруване. Чували ли сте за аджапа-джапа? Не сте. Нрави ли ви се идеята? Е, ако ви харесва аджапа-джапа, тогава трябва да ви харесва и апрасад-прасад. Разбира се, съществува и позитивна версия на аджапа-джапа – когато не зависите от броене, допир, правене, правила, колко кръга сте измантрували, това или онова, а е станало постоянно. Каква е вибрацията на човешкото тяло? Колко херца? Седем херца е вибрацията на човешкото тяло. Мозъкът достига дори до по-ниска цифра в някои фази. Знаете, в будно състояние, по време на сън, в дълбок сън и в четвъртата фаза мозъчните клетки имат различна вибрация. Но общата вибрация на тялото е седем херца. Така че, минимум седем кръга на ден.

Кришна Прия: А максимум?

Тиртха Махарадж: Максимум? Много добър въпрос! Казва се, че с всеки дъх трябва да славим Бога. По колко пъти вдишвате в минута? Да сметнем, че са осемнадесет. Една минута – осемнадесет дъха. Колко са в един час? Пресметнете!

Крипадхам: 1 080.

Тиртха Махарадж: Добре! Денонощието се дели на две – ден и нощ. Оставете нощите, защото тогава спите. Но през деня имате около 10 800 дъха. И като се казва, че с всеки дъх трябва да обожаваме и възхваляваме Бога, ако не можете да сторите това, правете поне сто пъти по-малко. А това колко прави?

Ядунатх: 108.

Тиртха Махарадж: 108. Така че… Е, не бих казал, че максимумът мантруване е 108 кръга. Колко е мантрувал Харидаса Тхакура? 172 кръга, 300 000 имена. Не се налага да имитирате това засега.

Истинското мантруване е изкуство. Шрила Прабхупада казва: “Отне ми 30-40 години да се науча да мантрувам добре, да разбера какво е мантруване.” Разбира се, ние не сме съгласни с това, защото той много добре е знаел какво е истинско мантруване.

И така, истинското мантруване не е просто повтаряне на имената, а повтаряне с чувства.japa

 

Krishna Priya: What does real chanting mean?

Tirtha Maharaj: Yashoda can tell something about it.

Yashoda: I also want to listen to your answer.

Tirtha Maharaj: Real chanting, right? So for you it is when the lamps are not exploding in your company. Why? Water is energy. If it is too less – no result, if it is too much, it will wipe your house. So, too small energy – no use; too much energy – problem. You’ve got a small piece of uranium in your hand – nothing happens. But after a certain amount it will just explode – this is called atomic bomb, right? But if you keep that energy under control this is called atomic power plant. And if you control the water energy, the flood, this is called water energy system. Fire – the same. Too much fire is called forest fire. If you control that energy it is in your fireplace. Fire helps, smoke disturbs.

So what is real chanting? Real chanting is to touch the higher realms. And to satisfy Krishna. Real chanting is a beautiful practice. What is the meaning of japa, word by word?

Damodar: Glorification.

Yashoda: Repetition.

Tirtha Maharaj: Yes, to repeat softly, almost unheard. This is japa. And our chanting the japa is japa-japa. There are some practices, which are called ajapa-japa. Non-chanting chanting. It’s a very interesting concept, right? Chanting by not chanting. Have you heard that ajapa-japa? Not really. Do you like the idea? Well, if you like ajapa-japa, then you should like aprasad-prasad also. But of course, there is a positive version of ajapa-japa also – when you don’t depend on counting and touching and doing and rules and how many numbers and this and that, but it starts to be permanent. What is the self-vibration of the human body? How much hertz? Seven hertz is the self-vibration of the human body. The brain goes down to even smaller numbers in some phases. You know in the awake state, in dreaming, in deep sleep and in the fourth phase the brain cells have different vibration. But the general vibration of the body is seven hertz. So, minimum seven rounds per day.

Krishna Priya: And maximum?

Tirtha Maharaj: Maximum? Very good question! It is said that with every breath we should glorify God. What is the rate of your breath? Let’s calculate with eighteen. One minute – eighteen breaths. How much in one hour? Calculate!

Kripadham: 1,080.

Tirtha Maharaj: All right! Day is divided in two – day and night. Уou can skip the nights, because then you sleep. But during the day you have some 10,800 breaths. And as it is said that with every breath we should worship and glorify God, if you cannot do that, at least do hundred times less. And this is how much?

Yadunath: 108.

Tirtha Maharaj: 108. So the… well, I would not say the maximum chanting is 108 rounds. Haridas Thakur was chanting how much? 172 rounds, 300,000 names. You don’t have to imitate yet.

Real chanting is an art. Shrila Prabhupada said: “It took 30-40 years for me to chant nicely, to understand what is chanting.” Of course we don’t really agree with this, because he knew very well what is real chanting.

So, real chanting is not simply repetition of the names, but repetition plus feelings.