Archives

Calendar

January 2015
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for January 2nd, 2015

Гурудев 11.I.09-42

(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2010.01.01, Szófia) 

Boldog Új Évet! És telihold is van. Tehát nem csak egy új év kezdődik, hanem egy új hónap is. Az emberek általában nagyon aktívak ilyenkor a fogadalmak tételében és hogy az életüket odaszenteljék valaminek. És azt is mondják, hogy amilyen tevékenységgel indítod az új évet, az végigkíséri az egész évedet. Ezekben a napokban tehát azzal kezdjük, hogy a teliholdat ünnepeljük, azzal kezdjük, hogy életünket ismét oda szenteljük a Legfelsőbbnek…

Jamuná: És te utazással kezded.

Tírtha Mahárádzs: De megérkezéssel is kezdem. Sokszor beszéltünk már arról, hogy az igazi ünnep amikor isteni céllal gyűlünk össze. És ahogy hallottam már elzengtétek a különböző neveket, mantrákat, melódiákat, nekem már nem maradt semmi. De ez nagyon jó, mert hallanunk kell; azért jöttem, hogy titeket hallgassalak. Ezekben a napokban ti fogtok leckéket, beszédeket, beszélgetéseket tartani, és én fogok hallgatni. De ne kérdezzétek meg a végén: „Van kérdés?”

Nagyon boldog vagyok, hogy vannak itt új barátaink is. Az kívánom, hogy az új év ezen első napja legyen óriási siker az életetekben. Az elmúlt év nagyon sikeres és gyümölcsöző volt a misszió számára. Nem tudom nektek mi a tapasztalatotok az elmúlt évvel, milyen volt? Neked milyen volt, Paramánanda?

Paramánanda: Az eddigi legjobb.

Tírtha Mahárádzs: Jól hangzik. Más vélemény? Milyen volt az elmúlt évetek?

Valaki: A legrosszabb.

Tírtha Mahárádzs: A legrosszabb?! Óh! Itt az ideje a változásnak. Nem számít tehát, hogy ezek életünk legjobb vagy legrosszabb évei – közös elvek miatt gyűltünk össze. Lelki gyakorlatainkban a nehézségeket pozitív eredményekké változtathatjuk, és a legjobb éveinket még jobbakká.

Azt kívánom hát, hogy ez az év ebben a szellemben folytatódjon – éneklés, mantrázás, sírás, tánc. De nem elég az emlékeknek élni.Гурудев 11.I.09-42

(from a lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 01.01.2010, Sofia)

Happy New Year! And also we have the full moon. So this is not only a great yearly period starting anew, but a new monthly period. Usually people are very active at these times to make vows and trying to dedicate their lives to something. And it is also said that whichever practice you start your year with, this will prolong in your whole year. So, these days we start with celebrating the full moon, we start with dedicating our lives again to God Supreme…

Yamuna: And you start with travelling.

Tirtha Maharaj: But I also start with arriving. Many times we have explained that our real celebration is when we come together on some divine purpose. And as I heard you have already chanted all the different names and mantras and melodies, so there is nothing more left for me. But this is very good, because we have to listen; I came for listening to you. During these few days you will give the lectures, the talks and the discussions and I will listen. But don’t ask at the end: “Any questions?”

I am very happy that we have some new friends here. I wish that this first day of the New Year should be a great success in your life. Last year was a very successful and fruitful year for the mission. I don’t know what is your experience about the last year, how was that? How was it for you, Paramananda?

Paramananda: My best one so far.

Tirtha Maharaj: Sounds good. Any other opinions? How was your last year?

Somebody: The worst one.

Tirtha Maharaj: The worst one?! Ah! It is time for change. So it does not matter whether these are the best years of our lives or the worst years of our lives, it does not matter – we come together on some joint principles. In our devotional practice we can turn the difficulty into very positive results and we can turn the best years of our lives to even better years.

So I wish that this year should continue in this manner – singing, chanting, crying, dancing. But it is not enough to live only for memories.Гурудев 11.I.09-42

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.01.2010, София) 

Честита Нова Година! Освен това имаме и пълнолуние. Така че не само един голям годишен период започва наново, но и нов месечен период. Обикновено в такъв момент хората много активно дават обети и се опитват да посветят живота си на нещо. Казва се също така, че с каквато практика започнеш годината си, тя ще продължава през цялата ти година. И така, тези дни ние започваме с честване на пълната луна, започваме като отново посвещаваме животите си на Върховния Бог…

Ямуна: А вие започнахте и с пътуване.

Тиртха Махарадж: Но започнах и с пристигане. Много пъти сме говорили, че истинският празник е когато се събираме заедно с някаква духовна цел. Аз чух, че вие вече пяхте всички различни имена, мантри и мелодии, и за мен вече нищо не остана. Но това е много добре, защото трябва да слушаме, аз дойдох, за да ви слушам. През тези няколко дни вие ще давате лекциите, беседите и дискусиите, пък аз ще слушам. Обаче не питайте накрая: „Има ли въпроси?”

Много се радвам, че имаме някои нови приятели тук. Пожелавам ви този първи ден от новата година да донесе голям успех в живота ви. Миналата година беше много успешна и плодотворна за мисията. Не зная какво е вашето усещане за миналата година, каква беше? Каква беше тя за теб, Парамананда?

Парамананда: Най-добрата ми година досега.

Тиртха Махарадж: Звучи добре. Други мнения? Как беше вашата изминала година?

Някой: Най-лошата.

Тиртха Махарадж: Най-лошата?! О! Време е за промяна. Няма значение дали това са най-добрите или най-лошите години на живота ни, няма значение – ние се събираме заради някакви общи принципи. В нашата предана практика можем да превърнем трудностите в положителни резултати, а най-добрите години на живота си можем да направим дори още по-прекрасни.

И така, пожелавам ви тази година да продължи по същия начин – в песни, мантруване, плач, танцуване. Ала не е достатъчно да се живее само заради спомените.Гурудев 11.I.09-42

(из лекции Б.К.Тиртха Махараджи, 01.01.2010, София)

С Новым Годом! Кроме того у нас и полнолуние. Так что не только один большой годовалый период начинается заново, но и новый месячный период. Обычно в такой момент люди очень активно дают обеты и пытаются посветить жизнь чему-то.

Сказано также, какой практикой начнется год, такой он весь и продолжится.

И так, эти дни мы начинаем чествованием полной луны, начинаем и посвящением вновь своих жизней Верховному Богу…

 Ямуна: А вы начали и поездкой.

Тиртха Махарадж: Но начал и с прибытием. Мы много раз говорили, что настоящий празник это когда собираемся вместе с какой-то духовной целью.

Я слышал, что вы пели всех разных имен, мантры и мелодии, и мне уже ничего не осталось. Но это очень хорошо, потому что надо слушать тоже, я пришел, чтобы вас слушать. В эти несколько дней вы будете давать лекции, беседы и дискуссии, а я буду слушать. Однако не спрашивайте в конце: „Есть ли вопросы?”

Я очень рад, что имеем новых друзей здесь. Я желаю вам, чтоб этот первый день нового года принес большой успех в вашей жизни. Прошлый год был очень успешным и плодотворным для мисии. Не знаю какое ваше впечатление от прошлого года, каким он был? Каким был для тебя, Парамананда?

Парамананда: Самый лучший год до сих пор.

Тиртха Махарадж: Звучит хорошо. Другие мнения? Каким был ваш прошедший год?

Кто-то: Самый плохой.

Тиртха Махарадж: Самый плохой?! О! Время для перемен. Не имеет значения это лучшие или худшие годы нашей жизни, не имеет значение – мы собираемся из-за каких-то общих принципов. В нашей преданной практике мы можем превратить трудности в положительные результаты, а самые лучшие годы в своей жизни можем сделать даже еще прекраснее.

И так, желаю чтоб этот год продолжился таким же способом – песни, мантрование, плач, танцевание. Однако не достаточно чтобы жить только ради воспоминаний.Гурудев 11.I.09-42

(Conferencia de B. K. Tirtha Maharaj, el 01.01.2010, Sofía) 

¡Feliz y próspero Año Nuevo! Y además tenemos luna llena. Se inicia no tan sólo un nuevo gran período del año sino también comienza nuevo período mensual. En momentos como éste la gente se pone con mucho celo a dar votos y a tratar de dedicar a algo su vida. También se suele decir que de la práctica que comiences el nuevo año dependerá la continuación de tu propio año. En estos días comenzamos pues con la celebración de la luna llena, comenzamos el año volviendo a dedicar nuestras vidas al Dios Supremo…

Yamuna: Y usted lo comienza viajando.

Tirtha Maharaj: También lo he comenzado con llegar. Ya hemos dicho muchas veces que la celebración de la verdadera fiesta ocurre cuando nos reunimos todos juntos con motive de una meta espiritual. Ya os he oído cantar ya todos los nombres, mantras, melodías y no habéis dejado nada para mí. Por lo tanto esto queda muy bien ya que debemos escucharnos y yo he venido para escuchar y oíros. Durante los días que sigan vosotros daréis las lecciones, las conferencias y las discusiones y yo voy a escuchar. Pero no vais a preguntar al final: “¿Hay algunas preguntas?”

Me alegro mucho de que tenemos aquí a unos nuevos amigos. Os deseo que este primer día del Año Nuevo traiga muchos éxitos en vuestras vidas. El año pasado ha sido muy logrado, y exitoso para la misión. No sé qué experiencia habéis obtenido y cómo habéis sentido el año pasado, ¿cómo os ha ido? ¿Cómo ha sido para ti, Paramananda?

Paramananda: Ha sido mi mejor año desde luego.

Tirtha Maharaj: Esto suena bien. ¿Otras opiniones? ¿Y cómo ha sido para vosotros?

Alguien en la sala: El peor de todos.

Tirtha Maharaj: ¿El peor? ¡O! Es tiempo de cambiar. No importa si han sido los mejores o los peores años de nuestras vidas, no importa – nos reunimos con motivo de ciertos principios comunes. En nuestra práctica devocional podemos llegar a transformar las adversidades en resultados positivos y podemos llegar a hacer los mejores años de nuestras vidas en años memorables y aún mejores.

Os deseo pues que este año nuevo siga transcurriendo del mismo modo – entre cantos, mantras, llantos y danzas. Por lo tanto no es suficiente vivir sólo por las memorias.