Archive for August 25th, 2014

if not here and now

Question of Akshara: In the spiritual world when all things – paraphernalia, plants, grass, etc. – are serving the Divine Couple, do they have relationships among themselves?

Tirtha Maharaj: They have, still this relationship is manifested through the divine center and everything is revolving around that ultimate center. So we are connected by, for and through Krishna, Radha-Krishna.

Yamuna: Maharaj, what is the connection between bhakti-lila and krishna-lila? What is the connection between: lila between the devotees and lila of Krishna?

Tirtha Maharaj: Well, what is the difference between our life now and our life – then? Nothing. We live here for serving our Lord; and we live there for the same purpose. If there is any difference, that is perfection. On this platform sometimes little mistakes, sometimes little shortcomings are happening, but there the flow is harmonious. But there should be no basic conception of difference between the sadhaka life, the life of the practitioner and the life of person, who achieves. Don’t forget, whatever you practice, you will reach that. So if somebody practices illusion, he will get illusion. If someone practices the truth, he will get the truth. Poor guy! But if somebody practices bhakti, he will achieve bhakti! It is very simple. Whatever is your practice, you will achieve that.

So the lilas or the life of the devotees here – we can say that this is a preparation for the perfectly pure service of Krishna. If we really dedicate ourselves, then right here and now we can taste the nectar. If we cannot taste it here and now, then when and where? If we cannot grab this opportunity, then when we shall make it? So act now.

Question: If I may ask… I have heard that the first realized meeting with Krishna is sublime experience. Isn’t it that we are returning again in this material world to live this meeting anew?

Tirtha Maharaj: No, we are searching for that first meeting. We are searching for the original rasa, adi-rasa, first sweet taste we are searching whole our life. Because unfortunately we have lost that original taste. Still we have the memories, therefore we are searching for it. Therefore the life of a practitioner is a search – for the truth? No, for the happiness. Meanwhile you will find the truth also, don’t worry.if not here and now

Въпрос на Акшара: В духовния свят когато всички неща – принадлежности, растения, трева и т.н. – служат на Божествената Двойка, те имат ли взаимоотношения помежду си?

Тиртха Махарадж: Имат, но тези взаимоотношения се проявяват чрез божествения център и всичко се върти около този окончателен център. Така че ние сме свързани от, за и чрез Кришна, Радха-Кришна.

Ямуна: Махарадж, каква е връзката между бхакти-лила и кришна-лила? Каква е връзката между лилата помежду бхактите и лилата на Кришна?

Тиртха Махарадж: Каква е разликата между живота ни сега и живота ни – какъвто ще бъде тогава? Никаква. Живеем тук, за да служим на нашия Бог; и там ще живеем за същата цел. Ако има някаква разлика, тя е съвършенството. На това ниво понякога се случват малки опущения, малки недостатъци, но там потокът е хармоничен. Ала в основата си не би трябвало да има концепция за разлика между живота на садхака, практикуващия, и живота на онзи, който вече е постигнал. Не забравяйте, каквото практикувате, ще го постигнете. Така че ако някой се занимава с илюзия, ще намери илюзия. Ако някой се занимава с истината, ще намери истината. Горкият човек! Но ако някой се занимава с бхакти, ще намери бхакти! Това е съвсем просто. Каквото практикувате, ще го постигнете.

Така че лила или животът на преданите тук – можем да кажем, че това е подготовка за съвършено чисто служене на Кришна. Ако наистина се посветим, точно тук и сега можем да вкусим нектара. Ако не можем да го вкусим тук и сега, тогава къде и кога? Не грабнем ли тази възможност, тогава кога ще го направим? Затова действайте сега.

Въпрос: Ако мога да попитам… Чувал съм, че първата осъзната среща с Кришна е върховно преживяване. Не е ли така, че ние се връщаме отново в този материален свят, за да преживяваме пак тази среща?

Тиртха Махарадж: Не, ние търсим тази първа среща. Търсим изначалната раса, ади-раса, първия сладък вкус търсим цял живот. Защото за беда сме изгубили този изначален вкус. При все това пазим спомена, затова го търсим. Затова животът на практикуващия е търсене – на истината ли? Не, на щастието. А междувременно ще откриете и истината, не се безпокойте.