Archive for August 11th, 2014

laksmi

Въпрос: Материалният и духовният просперитет не трябва ли да вървят заедно? Не е ли необходимо?

Тиртха Махарадж: Може и да си мислим, че е необходимо, обаче понякога не се случва.

Въпрос: Но защо?

Тиртха Махарадж: За наше добро. Някога имало един младеж, който бил поклонник на Лакшми Деви – Лакшми е богинята на сполуката. Той я обожавал много дълбоко от сърце и винаги поднасял най-красивите цветя и най-прекрасните молитви, за да я възхвалява. Не получавал нито внимание, нито отговор. Продължавал така с години без какъвто и да било ответ от страна на богинята. Накрая се отказал и заживял обикновен живот. Обаче бил добър човек и когато остарял – отново в един параклис, в един храм на Лакшми Деви – той си спомнил своето поклонничество. Пак повторил молитвите си и Лакшми Деви изведнъж се появила пред него. Лакшми Деви попитала: “Какво мога да сторя за теб, скъпи мой?” Той казал: “Сега?! Ти дойде твърде късно. Вече съм старец; гладувах цял живот! Обожавах те, докато бях млад, а ти не дойде! Защо? Как може да си толкова жестока?!” Тогава Лакшми Деви казала: “Мой скъпи синко, това беше за твое добро. По онова време ти беше изпълнен с материални желания. Ако бях удовлетворила материалните ти желания, нямаше да се срещнем сега.”

Така че понякога може и да си мислите, че е провал да изгубите нещо, но всъщност то е за ваше добро. Ако сте изгубили парите си, не сте изгубили нищо. Запомнете това! Ако сте изгубили здравето си, нещо сте изгубили. Но ако сте изгубили чистотата на сърцето си и добрия си характер, тогава сте изгубили всичко. Ако сте изгубили нравствеността си, така да се каже…

Някой: Не бих казал, че нравствеността е строго дефинирана.

Тиртха Махарадж: За нас е.

Някой: Тя е нещо като закона.

Тиртха Махарадж: Да, от един момент нататък.

Някой: И вие също се възхищавахте на онази българска поговорка, че законът е като врата в полето.

Тиртха Махарадж: Да, но това е Божествен Закон. Малко по-различно е.laksmi

Question: What about material and spiritual prosperity going together nicely? Isn’t it necessary?

Tirtha Maharaj: We might think that this is necessary, still sometimes it does not happen.

Question: But why?

Tirtha Maharaj: For our benefit. Once there was a young man, who was worshipping Lakshmi Devi – Lakshmi is the goddess of fortune. He was worshipping very deeply from the heart and always offering the best flowers and most beautiful hymns to glorify her. No attention, no reply. He was going on for years without any reply from his goddess. So finally he gave it up and started a normal life. Still he was a nice man and when he was old – again in a shrine, a temple of Lakshmi Devi – he remembered his worship. So again he repeated his prayers and Lakshmi Devi all of a sudden appeared to him. Lakshmi Devi asked: “What can I do for you, my dear?” He said: “Now?! You came too late. I am an old guy; I was starving all life long! I was worshipping you when I was young and you did not come! Why? How can you be so cruel?!” Then Lakshmi Devi said: “My dear son, this was for your benefit. At that time you were full of material desires. If I had satisfied your material desires, then we could not have met now.”

So sometimes you might think that this is a failure, losing something, but actually this is for our benefit. If you have lost your money, you did not lose anything. Remember! If you have lost your health, you have lost something. But if you have lost your purity of heart and good character, then you have lost everything. If you have lost your morals, so to say…

Somebody: I cannot say that moral is strictly defined.

Tirtha Maharaj: For us it is.

Somebody: It is something like the law.

Tirtha Maharaj: Yes, after some time.

Somebody: And you also admired this Bulgarian proverb that the law is a gate to an open field.

Tirtha Maharaj: Yes, but this is a Divine Law. It’s a little different.