Archives

Calendar

June 2014
M T W T F S S
« May   Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  Archive for June 23rd, 2014

RadhaKrsnadancing

Обожаването на Бога чрез светите имена се открива във всички главни религии. Например, какъв е вторият ред в „Отче наш”?

Чампака: „Да се свети името Ти”.

Тиртха Махарадж: Правилно. Така че то присъства! Макар да не е твърде очевидно и практиката да не е толкова разработена, обаче е споменато: „Да се свети името Ти”. Или пък в ислямската традиция, в суфи мистицизма, колко имена на Бога имат? Деветдесет и девет. От това можем да разберем, че святото име присъства във всички различни религии и традиции. А в Бхакти се отдава специално значение на святото име. Бог може да бъде възхваляван чрез светите имена и в светите имена, защото нама и нами не се отличават. Това е доста различно от ежедневното възприятие. Да вземем един пример: ако съм жаден и повтарям „вода, вода”, жаждата ми няма да намалее. Така че съществува разлика между названието и обекта. Ала не е така при Господ. Той не се различава от Своето име. Когато кажем: „Кришна, Кришна”, Той танцува на устните на Своя предан. Нима има още нещо за постигане? Танц с Бога.

Затова святото име е съвършената медитация за тази епоха. А Чайтаня Махапрабху ни е донесъл специална мантра за това. Тя е комбинация на различни аспекти и различни имена на Бога. Едно от тях е Кришна и това не е сектантско име, а означава Всепривличащият, Богът като привлекателна за всички личност. Така че ако искаме да назовем Бога – което е доста дръзко начинание – можем да кажем, че Той е много привлекателен. Той не е просто създател, поддръжник, това или онова, но е и много привлекателен. Само си помислете, опитайте се да си представите Бога като привлекателен – това е Кришна. Този Кришна е привлекателен, понеже е много красив. Ние сме естествено привлечени от красотата. Има ли някой, някое човешко същество, което казва: “Не харесвам красивото”? “Харесвам само грозни неща.” Досега не съм срещнал подобен човек, така че ние сме привлечени към красотата. А Кришна е върховната Красота, обаче Той не е сам. Върховната Любов, божествената Любов винаги е с Него. Това е Харе или Хара в звателен падеж. И Рама – Рама има различни значения, но едно от значенията е щастието, онова духовно щастие, което се поражда от единението на Красотата и Любовта.

Затова тази мантра е много специална; тя се прилага в лична медитация, а също така я пеят заедно, на висок глас. Когато я повтаряте сами, тя е много могъща, ала когато я пеете съвместно с други чистосърдечни хора, тогава силата й се преумножава.RadhaKrsnadancing

You can find the worship of God through the holy names in all major religions. What is the second part for example of the Lord’s Prayer?

Champaka: „Hallowed be Thy name”.

Tirtha Maharaj: Correct. So it is there! Although not very obvious and not so elaborate practice is there, but it is mentioned: hallowed be Thy name. Or in the Islam tradition, sufi mysticism, how many names of God they have? Ninety nine. So from this we can understand that the holy name is there in all the different religions and traditions. And in Bhakti a special importance is given to the holy name. God can be glorified through the holy names and in the holy names, because nama and nami are no different. That is very much different from the everyday perception. Let’s take an example: when I am thirsty and I will chant the name: “water, water”, my thirst will not diminish. So there is a difference between the name and the subject. Not with God. He is not different from His name. When we say: “Krishna, Krishna”, then He is dancing on the lips of His devotee. Is there anything more to be achieved? Dance with God.

Therefore the holy name is the perfect meditation for the present age. And Chaitanya Mahaprabhu brought a special mantra for this. This is a combination of different aspects and different names of God. One is Krishna and this is not a sectarian name, but it means The all-attractive, God as an all-attractive personality. So if we want to name God – which is quite a demanding task – we can say that He is very attractive. He is not only creator, maintainer and this and that, but He is very attractive. Just think; try to imagine God as attractive thing – that is Krishna. Then this Krishna is attractive, because He is very beautiful. We are naturally attracted to beauty. Is there any person, any human being who says: “I don’t like beauty”? “I like only ugly things.” I did not meet such a person so far, so we are attracted to beauty. And Krishna is ultimate beauty, but He is not alone. Ultimate Love, divine Love is always with Him. That is Hare, or Hara in vocative. And Rama – Rama has different meanings, but one meaning is that happiness, that spiritual happiness, that comes from the union of Beauty and Love.

Therefore this mantra is very special, this mantra is used in personal meditation. And they also sing, sing it together, aloud. When you chant it alone it is very powerful; when you chant it together with other pure hearted persons, then its power is multiplied.