Archive for May 19th, 2014

kamadeva

Love is such a special potency that cannot be manufactured artificially. You cannot artificially love somebody. This is a natural tendency. And it is very powerful. When it is coming, it just knocks you off your feet. Even if kama comes, it is very strong. What to speak of prema?! Prema is the original love, kama is only a fake, second-hand love. And still kama is so strong, when it comes to you, it just finishes you – no brain. Sometimes it is nice to have that experience – that you cannot fight with kama. Because from this you can understand: if the reflection is so strong, ah, what is the power of the original! If prema would come to you in the same way as kama comes, you would die on the spot.

So our loving capacity is a natural tendency, but we should not waste our loving capacity on the kama platform, we should preserve it to be used on prema platform.

And now it is almost May, this is the time for kama. All the trees are blossoming, all the bees start to hum, birds are chirping, everybody is searching for his or her partner. You can see the blackbirds; they are so much under the impression of kama, that they are ready to jump under the cars. Haven’t you seen? Sometimes they are so much in love, that they fight with each other and then they are smashed under the cars. It’s a very good lesson to observe: how this energy is working in the material world; how the living entities are under the control of Kamadeva. You could say: “Ah, but this is the beauty of life!” No, this is a fake reflection of the original. And still it is so charming.

But if you want to become a yogi then springtime is not your season. Because yogi means control and springtime is not talking about controlling, but about unlimited waves of emotions. And what is the colour of this (sannyas) cloth? This is not the colour of spring, this is the colour of autumn. When everything turns away from the hustle of life in order to achieve a higher level of existence. From life to existence; from knowledge to wisdom, from happiness to bliss.

And how can you fight or relieve yourself from the control of kama? Can you fight? Yes? No, not really. Kama is much stronger than you. Krishna is the original Kamadeva. Material Kamadeva gives only kama, material pleasure. And he comes very close, when you want, naturally you want to enjoy some happiness. So he is coming, trying to satisfy: “Ah, I am here! What do you need? I give everything.” You can get rid of the influence of Kamadeva only when you come closer to Krishna.  Somehow they cannot tolerate each other. Because both want your emotions. So if you sell your soul to Kamadeva, he will take possession: “From now on you are my servant, you do what I tell you.” Then your life starts. And then you go in one direction and you will have complete lifestyle and finally you will realize: “Ah, I made a mistake.” If you consider the transcendental Kamadeva, Krishna, He is the emblematic figure of divine love. He also says: “From today you are My servant. And I will give you everything that you need.” He is also doing a good propaganda for His case. But at the end you will not be frustrated, that is the difference.

Because whatever rasa we achieve on the material platform, it will be lost. And please, excuse me, I don’t want to be negative, it is realistic. I am not pessimistic, I am realistic. Whatever you possess materially, you will lose it. On the coffin there is no pocket. You cannot take anything with you. Everything that you gather, collect, achieve, materially, physically, mentally you will just have to leave. Even material emotions you shall lose. But the divine connection will remain. Soul to soul connection will remain, will stay. This is real rasa. This is one little hidden pocket in the coffin, where you can collect your spiritual treasures.kamadeva

Любовта е такава специална сила, която не може да бъде произведена изкуствено. Не можете насила да обичате някого. Това е естествена наклонност. И е много мощна. Дойде ли, просто ви поваля. Дори ако дойде кама, пак е много силна. Какво да говорим пък за према?! Према е изначалната любов, кама е само измамна, втора ръка любов. При все това кама е толкова силна, че когато дойде, просто ви довършва – край с ума. Понякога е полезно да се изпита това – че не можете да се борите с кама. Защото от това се досещате: щом отражението е толкова могъщо, каква ли е силата на оригинала! Ако према дойдеше при вас по същия начин, по който идва кама, бихте умрели на място.

Така че нашата способност да обичаме е естествена наклонност, но не бива да пропиляваме тази възможност да обичаме на ниво кама, а да я съхраним и да я вложим на ново према.

Сега е вече май, времето за кама. Всички дървета цъфтят, всички пчели жужат, птичките чуруликат, всеки търси своя партньор. Вижте косовете; те дотолкова са под влиянието на кама, че са готови да се хвърлят под колите. Не сте ли виждали това? Те понякога са толкова влюбени, че се бият един с друг и се оказват смачкани от колите. Това е много добър урок да се наблюдава по какъв начин действа тази енергия в материалния свят, как живите същества попадат под контрола на Камадева. Може да кажете: „О, но това е красотата на живота!” Не, това е лъжовно отражение на оригинала. И въпреки това е толкова запленяващо.

Но ако искате да станете йоги, тогава пролетта не е вашият сезон. Защото йоги означава контрол, а пролетта не говори за контрол, а за неспирни вълни от емоции. А какъв е цветът на тази санняска дреха? Това не е цветът на пролетта, това е цветът на есента. Когато всичко се отвръща от блъсканицата на живота, за да постигне по-висше ниво на съществуване. От живот към съществуване, от знание към мъдрост, от щастие към блаженство.

А как можете да се борите или да се избавите от властта на кама? Можете ли изобщо да се борите? Да? Не, всъщност не. Кама е много по-силна от вас. Кришна е оригиналният Камадева. Материалният Камадева дарява само кама, материално удоволствие. И той идва много близо, когато вие по естествен начин искате да се наслаждавате на някакво щастие. Затова той идва, стремейки се да ви удовлетвори: “Тук съм. От какво имаш нужда. Всичко ще ти дам.” Можете да се избавите от въздействието на Камадева единствено, ако се приближите до Кришна. По някакъв начин те не се понасят един друг. Защото и двамата искат вашите чувства. Така че ако продадете душата си на Камадева, той ще я обсеби: “От днес насетне си мой слуга, ще правиш каквото ти казвам.” Тогава животът ви започва. Поемате в определена посока, живеете по определен начин и накрая разбирате: “Сбърках.” Ако погледнете трансценденталния Камадева, Кришна, Той е емблематичната фигура на божествената любов. Той също казва: “От днес ти си Мой слуга. И Аз ще ти дам всичко, от което се нуждаеш.” Той също провежда добра пропаганда в Своя полза. Обаче в края няма да сте разочаровани, това е разликата.

Защото каквато и раса да постигнем на това материално ниво, тя ще бъде изгубена. Моля ви, извинете ме, не искам да звуча негативно, това е реалистично. Не съм песимист, аз съм реалист. Каквото и материално да притежавате, ще го изгубите. На ковчега няма джоб. Не можете да отнесете нищо със себе си. Всичко, което сте взели, насъбрали, постигнали, материално, физически, ментално – ще трябва да го оставите. Ще изгубите дори и материалните си чувства. Но божествената връзка ще остане. Връзката душа с душа ще остане. Това е истинската раса. Това е онзи мъничък, скрит джоб в ковчега, където можете да съберете духовните си съкровища.