Archive for March 31st, 2014

radha-krsna-lila
Ефективен не е добра дума, но за ефективен напредък в духовния живот – ефективен в смисъл на плодотворен – за плодотворен напредък в духовния живот са необходими някои фактори. Единият фактор е раса. Вторият е бхаава. Третият е маха-бхаава. Раса е вкус, по-висшият вкус или щастието в духовния живот. Бхаава е екстаз, а маха-бхава е висш тип екстаз. В действителност, в духовния живот има само два вида чувства и настроения – екстаз и по-висш екстаз. Само тези два. Сред сто и осемте правила, касаещи посветения ученик, едно е много важно: забранено му е да е тъжен или навъсен. Затова има само екстаз и по-висш тип екстаз.

Но раса в най-висшия й смисъл се проявява в компанията на Кришна и Радха. Там танцът в кръг е най-висшият символ на съвършенството. Нарича се танцът раса – танц, който е изпълнен с божествено, духовно щастие, когато Кришна танцува с всяка една отделна гопи. Един Кришна, една гопи, един Кришна, една гопи. И всяка чувства, че „Той е само с мен”. От това можем да разберем, че дори на най-висшето ниво може да си малко себичен, егоцентричен. Той е с мен! И подобна връзка носи такъв вид пълно внимание, щастие и удовлетворение, че забравяш всичко друго. Забравяш, че има и други гопи, забравяш, че има и други Кришни, виждаш единствено своя любим.

Това е отречението в раса – когато екстазът на Кришна е толкова мощен, че ни кара да забравим всичко останало. Точно като материалната любов. Хората са готови напълно да съсредоточат вниманието си когато са влюбени. Забравят всичко, забравят реалността, действителността в живота; живеят в свят на мечти. И девойката си мисли: „О, той е моят принц!” А той си мисли: „О, тя е минимум полубогиня!” Понякога обичаш толкова много, че дори забравяш за себе си, което иначе е рядкост. Но ако приложите тези материални чувства в духовен смисъл, тогава можем да разберем какво представлява най-висшата раса. Когато напълно забравите себе си.

А как да направим това? Показано ни е от Махапрабху. Целият нектар, който съществува в Голока Вриндавана, е проявен в мисията на Махапрабху. Голокера према-дхана харинама санкиртана[1] – съкровището на божествената любов в Голока Вриндавана е проявено в харинама санкиртана на Махапрабху. Затова когато се присъединим към мисията на Махапрабху, си поставяме тази цел – раса. Но без пълно самообладание раса би била просто имитация. Затова бъдете нащрек, не е толкова евтино.[1] Стих от песен на Нароттама даса Тхакураradha-krsna-lila
Effective is very a bad word, but for effective performance in spiritual life – effective in such a sense that fruitful – for fruitful performance in spiritual life you must have some factors. And one factor is rasa. Second is bhaava. And the third is maha-bhaava. Rasa is taste, higher taste or the happiness of the spiritual life. Bhaava is ecstasy and maha-bhava is high type of ecstasy. So actually in the spiritual life there are only two types of feelings, moods: ecstasy and higher ecstasy. Only these two. Among the hundred and eight rules concerning the initiated disciple, one is very important: it is forbidden for him or her to be sad or morose. Therefore there is only ecstasy and high type of ecstasy.

But rasa in the ultimate sense is manifested in the company of Krishna and Radha. And there the circular dance is the highest symbol of perfection. This is called the rasa-dance – such a dance which is full of divine, spiritual happiness. When Krishna is dancing with each and every gopi. One Krishna, one gopi, one Krishna, one gopi. And everybody feels that “He is only with me”. From this we can understand that even on the highest platform you can be a little bit selfish, self-centered. He is with me! And this connection gives such a kind of full attention and happiness and satisfaction that you forget about everything else. You forget that there are some more gopis, you forget that there are some more Krishnas, you see only your beloved.

So this is the renunciation in rasa – when the ecstasy of Krishna is so powerful, that it makes us forget everything else. Just like material love. People are ready to focus their attention very much when they are in love. Forgetting about everything, forgetting reality, realities of life; they live in a dream world. And the girls think: “Ah, he is my prince!” And he thinks: “Ah, she is minimum a demigoddess!” Sometimes you love so much that you forget about yourself also, which is very rare. But if you apply these material feelings in spiritual sense, then we can understand what the highest rasa is. If you completely forget about yourself.

And how to do this? This was shown by Mahaprabhu. All the nectar that is there in Goloka Vrindavana is manifested in Mahaprabhu’s mission. Golokera prema-dhana harinama sankirtana[1] – the wealth of divine love in Goloka Vrindavana is manifested in the harinam sankirtan of Mahaprabhu. Therefore when we join Mahaprabhu’s mission, then we set this goal – rasa. But without full self-control rasa will be imitation. So beware, it is not cheap.

 [1] Line of Narottama dasa Thakura’s song