Archive for March 28th, 2014

candle

Dámódar kérdése: Lenne egy gyakorlati kérdésem. Ahhoz, hogy feltegyem, szeretnék megemlíteni egy történetet Sríla Prabhupádról. Az egyik tanítványa épp körülötte végezte a szolgálatát, amikor véletlenül rálépett a dhótijára. Azonnal elnézést kért: „Kérlek, Prabhupád, bocsáss meg nekem, ráléptem a dhótidra!” Prabhupád így válaszolt: „Nem számít! Ha ennyire lefoglal Krsna szolgálata, akár a fejemre is léphetsz.” A kérdésem tehát az lenne, hogy hogyan fejlesszünk ki olyan erős vágyat a szolgálat iránt, hogy minden félelmünk tovatűnik?

Tírtha Mahárádzs: Minden nap főzd meg a levest! Gyakorlati kérdés – gyakorlati válasz. Majd meglátod.

Van egy bhakta, valószínűleg az utóbbi tíz évben, minden héten tortát süt a bhaktáknak! Habár dolgozik, családos, ugyan olyan elfoglalt, mint bárki más, de kérés, erőszak, vagy emlékeztető nélkül, minden héten a programra elhozza a tortát. Mindeközben változás állt be az egészségében, diabéteszes lett. Ez azt jelenti, hogy még csak nem is ehet a tortából. Bárhogy is, mégis elkészíti! Ez a szolgálat. Ezek az édességek elengedhetetlen részei lettek a heti programnak. Mintha az Úr biztosítaná, mindig ott van, mint a levegő. És senki nem dicsőíti őt, senki nem imádkozik úgy: „Óh, kérlek, meg tudnád csinálni?” Ez az ő fix szolgálata, évek óta! És nagyon boldog vagyok, hogy a bhakták elismerik ezt – ezt a vaisnavák szolgálatában való állandó elfoglaltságot. És amikor valamelyik bhaktának születésnapja van, nem csak a szokásos tortát készíti el, hanem még egyet, az ünnepeltnek. Ha ketten vannak, akkor kettőt.

Ez az tehát, amire gondoltam: A bhakti jóga kétség kívül egy misztikus folyamat, de a mi megközelítésünk legyen gyakorlati. És ne kerüljük el a szolgálat lehetőségét. Mert ha nem főzöd meg ma azt a levest, senki nem tudja, hogy holnap lesz-e rá lehetőséged. Igaz? Lehet, hogy nem leszel itt, vagy lehet, hogy nem lesz senki, aki felfogadja az ételt, vagy a felajánlást. Legyünk hát nagyon komolyak a szolgálathoz való hozzáállásunkban. Ne bújjunk el a szolgálat elől, sem ne csináljuk olyan módon, hogy: „Másoknak is megadom a lehetőséget, hogy élvezhessék annak a hasznát, hogy elvégzik a szolgálatom.” Nem, legyünk nagyon elszántak a szolgálatban.

Tudjátok az odaadó szolgálat követelményeit. Két tulajdonságról van szó. Mik ezek? Van valakinek ötlete? Hogyan lesz a szolgálatból odaadó szolgálat? Dámódar?

Dámódar: Odaadás.

Tírtha Mahárádzs: Igen, ez egy összetevő – szívvel és lélekkel végezzük. És a másik?

Préma: Kapnunk kell valakitől.

Tírtha Mahárádzs: Igen. Útmutatás alapján végzik. Ha tehát kapsz egy útmutatást és megcsinálod teljes szívvel és lélekkel, akkor az odaadó szolgálat. Mindig álljatok tehát útmutatás alatt, más szóval úgy is mondhatjuk, hogy áldás alatt. És égessétek két végéről a gyertyátok.

Hogyan lesz tehát a szolgálatból odaadó szolgálat; legyetek mindig útmutatás ás áldás alatt, végezzétek szépen, a legjobb képességetek szerint.candle

Pregunta de Damodar: Mi pregunta es práctica. Para plantearla voy citar una historia relativa a Shrila Prabhupada. Uno de sus discípulos ajetreaba a su derredor y sin quererlo accidentalmente pisó sobre su dhoti. Se puso a disculparse: “Por favor, ¡discúlpame Prabhupad por haber pisado sobre tu  dhoti!” Y Prabhupad dijo: “¡No importa! Si estuvieras tan ahondado en tu servicio en aras de Krishna, podrías pisar asimismo sobre mi cabeza.” Y mi pregunta es ¿cómo podríamos desarrollar tan intenso anhelo a servir para lograr que todas nuestras angustias se desvanecieran?

Tirtha Maharaj: ¡Prepara cada día una sopa! A pregunta práctica – respuesta práctica. Y ya verás.

Tenemos una devota dedicada que a lo largo del último decenio estaba preparando cada semana una tarta para los bhakta, ¡y lo hacía cada semana! A pesar de seguir yendo cada día a su puesto de trabajo, a pesar de seguir cuidando su familia, de estar ocupada como cualquiera, sin que alguien se lo pidiera ni obligara a hacerlo, sin que alguien se lo recordara , ella simplemente sigue preparando y trayendo su tarta cada semana para la reunión. Entre tanto su salud se empeora y ella se enferma da diabetes. Lo que significa que ni siquiera puede comer tartas. . A pesar de todo ella seguía prestando su servicio. Esto sí que es servicio. Estos pasteles suyos se convirtieron en parte indispensable de las reuniones semanales. Como si fuesen un regalo Divino, simplemente están presentes, al igual que el aire. Y nadie se pone a alabarla ni glorificarla y tampoco nadie se pone a pedirle:

“Ah, por favor, ¿puedes hacer esto o aquello?” ¡Esto se ha fijado como su servicio durante los años! Y me siento muy feliz de que los bhakta han llegado a verlo puesto que ésta es la faena permanente – el servicio de los vaishnavas. Y cuando algún bhakta celebra su cumpleaños, ella prepara además de la tarta habitual otra tarta más para el festejo. Y cuando hay dos cumples, prepara dos tartas más.

De esto os estoy hablando: Bhakti Yoga es en definitiva un proceso místico, pero debemos ser prácticos en nuestra actitud. No debemos evitar las posibilidades de servir. Ya que si no llegas a preparar tú sopa hoy, nadie sabe si mañana podrás hacerlo o no, ¿no es cierto? Puede ocurrir que ya no estés en este mundo y puede ocurrir que ya no haya alguien para recibir la comida que se ofrece. Por esto debemos tomar muy en serio nuestra aptitud y nuestro modo de servir. No debemos escaparnos del servicio ni hacerlo de modo a que: “Los otros también tienen la posibilidad de aprovecharse de los beneficios que trae el servicio y hacerlo a su vez.” No, debemos ser muy decididos a servir. Ya conocéis los requisitos del servicio devoto y dedicado. Hay dos cualidades. ¿Cuáles son? ¿Algunas ideas? ¿Cuándo un servicio llega a convertirse e en devoto y dedicado? ¿Damodar?

Damodar: Cuando haya devoción.

Tirtha Maharajá: Sí, es uno de los elementos – hay que servir con corazón y alma. ¿Y qué más?

Prema: Debemos tenerlo por dado.

Tirtha Maharaj: Sí, debe ser por encargo y con instrucciones. Al recibir un encargo hay que cumplirlo con corazón y alma, y entonces el servicio llegará a ser devoto y dedicado. Por esto debéis permanecer siguiendo instrucciones o sea dicho con otras palabras, os quedaréis bajo el abrigo de la bendición para hacerlo todo con celo y esmero, dando lo mejor de vosotros mismos.candle

Question of Damodar: I have a practical question. In order to put it I shall relate a story about Shrila Prabhupada. One of his disciples was serving around him and somehow unwillingly stepped on his dhoti. He started to apologize: “Please, Prabhupad, forgive me, I have stepped on your dhoti!” And Prabhupad said: “Never mind! If you are so much engaged in service to Krishna, you can step even on my head.” So my question is how to develop such a strong desire to serve so that all your fears go away?

Tirtha Maharaj: Cook the soup every day! Practical question – practical answer. You will see.

We have one devotee, for the last ten years probably every week she prepares cakes for the devotees, every week! Although she has a job, she has a family, she is busy like everybody else, but without being asked, or forced, or reminded, she is just bringing cakes every week to the meetings. Meanwhile her health changed, she started to be a diabetic. That means, she cannot even take from the cakes. Nevertheless she is doing that! This is service. These sweetmeats started to be indispensible elements of the weekly meetings. Just like provided by God, it is there, like air. And nobody is glorifying her, nobody is praying: “Ah, please, can you do that?” This is her fixed service, for years! And I am very happy that the devotees acknowledged this – this permanent engagement in the service of the vaishnavas. And when there is a birthday for the devotees she is not preparing only the normal cake, but one extra for the person celebrating. If there are two persons – two extra.

So this is what I mean: Bhakti Yoga definitely is a mystical process, but we should be practical in our approach. And we should not escape the chances for service. Because if you don’t cook the soup today, nobody knows whether tomorrow you can cook it or not. Right? Maybe you will not be here or maybe there will be nobody to take your food or offering. So we should be very serious about our service mood. We should not hide from service or do it in such a way that: “Others could also have the benefit of taking my service.” No, we should be very intent on service.

You know the requirements for devotional service. There are two qualities. What are these two? Any ideas? How service starts to be devotional service? Damodar?

Damodar: Devotion.

Tirtha Maharaj: Yes, this is one ingredient – we do it with heart and soul. And the other?

Prema: It should be given.

Tirtha Maharaj: Yes. It is according to instruction. So if you get an instruction and you perform it with full heart and soul, then this is devotional service. So always be under instruction, under blessings we can say in other words. And burn your candle from both ends.

So, how service becomes devotional service; be always under instruction and blessings, and do it nicely, give the best of your capacities.candle

Въпрос на Дамодар: Имам един практически въпрос. За да го задам ще разкажа една история за Шрила Прабхупада. Един от учениците му шетал около него и по някакъв начин, без да иска, настъпил неговото дхоти. Започнал да се извинява: “Моля те, Прабхупад, прости ми, че ти настъпих дхотито!” А Прабхупад казал: “Няма значение! Ако си толкова вглъбен в служенето към Кришна, и върху главата ми можеш да стъпиш.” Та моят въпрос е как да развием такова силно желание да служим, така че всичките ни страхове да ни напуснат?

Тиртха Махарадж: Готви всеки ден супа! Практичен въпрос – практичен отговор. Тогава ще видиш.

Имаме една преданоотдадена, която през последните десет години всяка седмица прави торта за бхактите, всяка седмица! Въпреки че ходи на работа, има си семейство, заета е както всеки друг, но без никой да я моли, да я принуждава или да й напомня, тя просто донася торта всяка седмица на събирането. Междувременно здравето й се влоши, разви диабет. Което означава, че не може дори да яде от тортите. При все това продължаваше да ги прави! Това е служене. Тези сладкиши се превърнаха в задължителна част от седмичните срещи. Като че са дар Божий, просто си ги има, като въздуха. И никой не я възхвалява, никой не й се моли: “О, моля те, можеш ли да направиш това?” Това е нейно установено служене, с години! И аз съм много щастлив, че бхактите го забелязаха; това е неизменна заетост в служене на ваишнавите. И когато някой от бхактите има рожден ден, тя не прави само обичайната торта, а още една за празнуващия. Ако са двама рожденици – две допълнителни.

Ето за това говоря: Бхакти Йога определено е мистичен процес, но трябва да сме практични в нашия подход. И не бива да избягваме възможностите за служене. Защото ако днес не сготвиш супата, никой не знае дали утре ще може да я сготвиш или не. Нали така? Може теб да те няма, а може да няма кой да приеме храната, която поднасяш. Затова трябва да се отнасяме много сериозно към своето настроение на служене. Не бива да се скатаваме от служенето или да го вършим така, че: “Другите също да имат възможност да се възползват от благодатното служене вместо мен.” Не, трябва да сме много решени да служим.

Знаете какви са изискванията за преданото служене. Има две квалификации. Кои са те, имате ли представа? Как служенето се превръща в предано служене? Дамодар?

Дамодар: С преданост.

Тиртха Махарадж: Да, това е единият елемент – да го правим от сърце и душа. А другият?

Према: Трябва да ни е дадено.

Тиртха Махарадж: Да. Трябва да е по заръка. И така, ако получите заръка и я изпълните от сърце и душа, тогава това е предано служене. Затова винаги оставайте под напътствие, под благословия можем да го наречем с други думи. И запалете свещта си от двата края.

И така, как служенето става предано служене; винаги действайте по заръка и под благословия, и го вършете старателно, влагайки най-доброто от себе си.